Tài liệu Bài tập vật lý cơ bản tự luận + trắc nghiệm lớp 10

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

MUÏC LUÏC Phaàn baøi taäp traéc nghieäm Chöông 1 : Ñoäng hoïc chaát ñieåm.................................................................Trang 1 Chöông 2 : Ñoäng löïc hoïc chaát ñieåm...........................................................Trang 7 Chöông 3 : Tónh hoïc vaät raén.....................................................................Trang 11 Chöông 4 : Caùc ñònh luaät baûo toaøn...........................................................Trang 13 Chöông 5 : Chaát khí.................................................................................Trang 16 Chöông 6 : Cô sôû nhieät ñoäng löïc hoïc........................................................Trang 19 Chöông 7 : Chaát raén, chaát loûng vaø söï chuyeån theå.....................................Trang 22 Phaàn baøi taäp töï luaän Chöông 1 .................................................................................................Trang 25 Chöông 2 .................................................................................................Trang 28 Chöông 3 .................................................................................................Trang 33 Chöông 4 .................................................................................................Trang 34 Chöông 5 + 6 ...........................................................................................Trang 36 Baøi Taäp Vaät Lí 10CB 0975473086 PHAÀN 1 : TRAÉC NGHIEÄM Chöông 1 : ÑOÄNG HOÏC CHAÁT ÑIEÅM Câu 1. Vaän toác naøo döôùi ñaây ñöôïc goïi laø vaän toác trung bình ? A. Vaän toác cuûa ñaïn ra khoûi noøng suùng. B. Vaän toác cuûa traùi banh sau moät cuù suùt. C. Vaän toác veà ñích cuûa vaän ñoäng vieân chaïy 100 m. D. Vaän toác cuûa xe giöõa hai ñòa ñieåm. Câu 2. "Luùc 13 giôø 10 phuùt ngaøy hoâm qua, xe chuùng toâi chaïy treân quoác loä 1, caùch Long An 20km". Vieäc xaùc ñònh vò trí cuûa xe nhö treân coøn thieáu yeáu toá gì ? A. Chieàu döông treân ñöôøng ñi. B. Moác thôøi gian. C. Vaät laøm moác. D. Thöôùc ño vaø ñoàng hoà. Câu 3. Trong caùc phöông trình sau ñaây, phöông trình naøo moâ taû chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu ? A. x = 4t. B. x = -3t2 - t. C. x = 5t + 4. D. x = t2 - 3t. Câu 4. Tröôøng hôïp naøo döôùi ñaây coù theå coi vaät laø chaát ñieåm ? A. Traùi Ñaát chuyeån ñoäng töï quay quanh truïc cuûa noù. B. Hai hoøn bi luùc va chaïm vôùi nhau. C. Xe chôû khaùch ñang chaïy trong beán. D. Vieân ñaïn ñang chuyeån ñoäng trong khoâng khí. Câu 5. Phöông trình chuyeån ñoäng cuûa moät chaát ñieåm doïc theo truïc Ox coù daïng : x = 5 + 60 t ( x ño baèng km, t ño baèng giôø) Chaát ñieåm ñoù xuaát phaùt töø ñieåm naøo vaø chuyeån ñoäng vôùi vaän toác baèng bao nhieâu ? A. Töø ñieåm M, caùch O laø 5km, vôùi vaän toác 60km/h. B. Töø ñieåm M, caùch O laø 5km, vôùi vaän toác 5km/h. C. Töø ñieåm O, vôùi vaän toác 60km/h. -2- Baøi Taäp Vaät Lí 10CB 0975473086 D. Töø ñieåm O, vôùi vaän toác 5km/h. Câu 6. Trong tröôøng hôïp naøo döôùi ñaây coù theå coi chieác maùy bay laø moät chaát ñieåm ? A. Chieác maùy bay ñang bay thöû nghieäm. B. Chieác maùy bay trong quaù trình haï caùnh xuoáng saân bay. C. Chieác maùy bay ñang bay töø Haø Noäi ñi Tp Hoà Chí Minh. D. Chieác maùy bay ñang chaïy treân saân bay. Câu 7. Hai oâ toâ xuaát phaùt cuøng luùc taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau 15km treân cuøng moät ñöôøng thaúng qua A vaø B, chuyeån ñoäng cuøng chieàu töø A ñeán B. Toác ñoä cuûa oâ toâ xuaát phaùt taïi A laø 20km/h, cuûa oâ toâ xuaát phaùt taïi B laø 12km/h. Choïn goác toaï ñoä taïi A, goác thôøi gian luùc xuaát phaùt, phöông trình chuyeån ñoäng cuûa hai xe laø : A. xA = 20t ; xB = 12t. B. xA = 15 + 20t ; xA = 12t. C. xA = 20t ; xA = 15 + 12t. D. xA = 15 + 20t ; xB = 15 + 12t. Câu 8. Khaúng ñònh naøo sau ñaây laø ñuùng cho chuyeån ñoäng thaúng chaäm daàn ñeàu ? A. Gia toác cuûa chuyeån ñoäng khoâng ñoåi. B. Vaän toác cuûa chuyeån ñoäng giaûm ñeàu theo thôøi gian. C. Chuyeån ñoäng coù veùctô gia toác khoâng ñoåi. D. Vaän toác cuûa chuyeån ñoäng laø haøm baäc nhaát cuûa thôøi gian. Câu 9. Moät vaät chuyeån ñoäng thaúng, trong giaây ñaàu tieân ñi ñöôïc 1 m, giaây thöù 2 ñi ñöôïc 2 m, giaây thöù 3 ñi ñöôïc 3 m, giaây thöù 4 ñi ñöôïc 4 m. Chuyeån ñoäng naøy laø chuyeån ñoäng A. thaúng chaäm daàn ñeàu. B. thaúng nhanh daàn ñeàu. C. thaúng bieán ñoåi ñeàu. D. thaúng ñeàu. Câu 10. Trong caùc phöông trình sau ñaây, phöông trình naøo moâ taû chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu ? A. x = -3t2 + 1. B. x = t2 + 3t. C. x = 5t + 4. D. x = 4t. Câu 11. Phöông trình chuyeån ñoäng cuûa moät chaát ñieåm doïc theo truïc Ox coù daïng : x = - 50 + 20 t ( x ño baèng km, t ño baèng giôø) -3- Baøi Taäp Vaät Lí 10CB 0975473086 Quaõng ñöôøng ñi ñöôïc cuûa chaát ñieåm sau 2h chuyeån ñoäng laø bao nhieâu ? A. 10km. B. 40km. C. - 40km. D. - 10km. Câu 12. Naêm nay laø naêm 2007, goác thôøi gian ñöôïc choïn laø A. naêm 2000. B. naêm 2007. C. Coâng nguyeân. D. tröôùc Coâng nguyeân. Câu 13. Giôø khôûi haønh cuûa chuyeán taøu töø Tp Hoà Chí Minh ñi Haø Noäi laø luùc 19 giôø 30 phuùt haèng ngaøy, goác thôøi gian ñöôïc choïn laø A. 7 giôø. B. 19 giôø 30 phuùt. C. 0 giôø. D. 12 giôø. Câu 14. Ñoà thò toaï ñoä - thôøi gian cuûa moät chaát ñieåm chuyeån ñoäng thaúng ñeàu coù daïng : x (m) 2 1 0 1 t (s) Phöông trình chuyeån ñoäng cuûa chaát ñieåm laø: A. x = 1 + t. B. x = 1 + 2t. C. x = 2 + t. D. x = t. Câu 15. Trong tröôøng hôïp naøo döôùi ñaây chæ soá thôøi ñieåm maø ta xeùt truøng vôùi soá ño khoaûng thôøi gian troâi ? A. Moät traän boùng dieãn ra töø 16 giôø ñeán 17 giôø 45 phuùt. B. Khoâng coù tröôøng hôïp naøo phuø hôïp vôùi yeâu caàu neâu ra. C. Luùc 7 giôø moät xe oâ toâ khôûi haønh töø Tp Hoà Chí Minh, sau 3 giôø thì xe ñeán Vuõng Taøu. D. Moät ñoaøn taøu xuaát phaùt töø Vinh luùc 0 giôø, ñeán 8 giôø 05 phuùt thì ñoaøn taøu ñeán Hueá. Câu 16. Chuyeån ñoäng thaúng ñeàu khoâng coù ñaëc ñieåm naøo döôùi ñaây ? A. Toác ñoä khoâng ñoåi töø luùc xuaát phaùt ñeán luùc döøng laïi. B. Vaät ñi ñöôïc nhöõng quaõng ñöôøng nhö nhau trong nhöõng khoaûng thôøi gian baèng nhau baát kyø. C. Quyõ ñaïo laø moät ñöôøng thaúng. D. Toác ñoä trung bình treân moïi quaõng ñöôøng laø nhö nhau. -4- Baøi Taäp Vaät Lí 10CB 0975473086 Câu 17. Phöông trình chuyeån ñoäng thaúng ñeàu doïc theo truïc Ox, trong tröôøng hôïp vaät khoâng xuaát phaùt töø ñieåm O laø : A. x = vt. B. s = x + vt. C. s = vt. D. x = x0 + vt. Câu 18. Ñeå xaùc ñònh haønh trình cuûa moät con taøu treân bieån, ngöôøi ta khoâng duøng ñeán thoâng tin naøo döôùi ñaây ? A. Ngaøy, giôø cuûa con taøu taïi ñieåm ñoù. B. Kinh ñoä cuûa con taøu taïi ñieåm ñoù. C. Höôùng ñi cuûa con taøu taïi ñieåm ñoù. D. Vó ñoä cuûa con taøu taïi ñieåm ñoù. Câu 19. Trong caùc phöông trình sau ñaây, phöông trình naøo moâ taû chuyeån ñoäng thaúng chaäm daàn ñeàu ? A. x = -4t. B. x = 5t + 4. C. x = -t2 + 3t. D. x = -3t2 - t. Câu 20. Ñoà thò toaï ñoä - thôøi gian trong chuyeån ñoäng thaúng cuûa chaát ñieåm coù daïng nhö sau : x O t2 t1 t Trong khoaûng thôøi gian naøo chaát ñieåm chuyeån ñoäng thaúng ñeàu ? A. Töø 0 ñeán t1. B. Khoâng coù luùc naøo xe chuyeån ñoäng thaúng ñeàu. C. Töø t1 ñeán t2. D. Töø t0 ñeán t2. Câu 21. Trong coâng thöùc tính vaän toác cuûa chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu v = v0 + at thì : A. a luoân luoân aâm. B. a luoân cuøng daáu vôùi v. C. a luoân ngöôïc daáu vôùi v. D. v luoân luoân aâm. Câu 22. Moät gioït nöôùc rôi töï do töø ñoä cao 45 m xuoáng ñaát. Cho g = 10 m/s 2. Thôøi gian gioït nöôùc rôi tôùi maët ñaát laø bao nhieâu? A. 4,5s. B. 2s. C. 9s. -5- D. 3s. Baøi Taäp Vaät Lí 10CB 0975473086 Câu 23. Chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu vaø chaäm daàn ñeàu khaùc nhau ôû ñieåm caên baûn naøo? A. Chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu luoân coù vaän toác ñaàu, chaäm daàn ñeàu coù theå coù hoaëc khoâng. B. Gia toác cuûa chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu aâm, chaäm daàn ñeàu döông . C. Chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu coù hoaëc khoâng coù vaän toác ñaàu, chaäm daàn ñeàu luoân coù. D. Gia toác cuûa chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu döông, chaäm daàn ñeàu aâm. Câu 24. Ñaëc ñieåm naøo sau ñaây khoâng ñuùng cho chuyeån ñoäng rôi töï do ? A. Chuyeån ñoäng ñeàu. B. Gia toác khoâng ñoåi. C. Chieàu töø treân xuoáng. D. Phöông thaúng ñöùng. Câu 25. Moät xe ñang chaïy vôùi vaän toác 36 km/h thì taêng toác. Sau 2 giaây xe ñaït vaän toác 54 km/h. Gia toác cuûa xe laø bao nhieâu? A. 1 m/s2. B. 2,5 m/s2. C. 1,5 m/s2. D. 2 m/s2. Câu 26. Ñaëc ñieåm naøo sau ñaây ñuùng cho chuyeån ñoäng rôi töï do ? A. Quyõ ñaïo laø moät nhaùnh Parabol. B. Vaän toác taêng ñeàu theo thôøi gian. C. Gia toác taêng ñeàu theo thôøi gian. D. Chuyeån ñoäng thaúng ñeàu. Câu 27. Moät gioït nöôùc rôi töï do töø ñoä cao 20 m xuoáng ñaát. Cho g = 10 m/s 2. Thôøi gian gioït nöôùc rôi tôùi maët ñaát laø bao nhieâu? A. 2s. B. 1s. C. 4s. D. 3s. Câu 28. Coâng thöùc naøo döôùi ñaây laø coâng thöùc lieân heä giöõa vaän toác, gia toác vaø quaõng ñöôøng ñi ñöôïc cuûa chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu ? A. v − v 0 = 2as 2 2 B. v + v 0 = 2as C. v + v0 = 2as D. v 2 − v 02 = 2as Câu 29. Hai vaät ñöôïc thaû rôi töø hai ñoä cao khaùc nhau h 1 vaø h2. Khoaûng thôøi gian rôi cuûa h1 vaät thöù hai gaáp hai laàn khoaûng thôøi gian rôi cuûa vaät thöù nhaát. Tæ soá caùc ñoä cao h laø : 2 A. 0,25. B. 0,5. C. 4. D. 2. Câu 25. Moät xe ñang chaïy vôùi vaän toác 36 km/h thì taêng toác. Sau 2 giaây xe ñaït vaän toác 54 km/h. Gia toác cuûa xe laø bao nhieâu? -6- Baøi Taäp Vaät Lí 10CB 0975473086 A. 1 m/s2. B. 2,5 m/s2. C. 1,5 m/s2. D. 2 m/s2. Câu 31. Nhaän xeùt naøo sau ñaây laø sai ? A. Veùctô gia toác rôi töï do coù phöông thaúng ñöùng, höôùng xuoáng. B. Taïi cuøng moät nôi treân Traùi Ñaát gia toác rôi töï do khoâng ñoåi. C. Gia toác rôi töï do thay ñoåi theo vó ñoä. D. Gia toác rôi töï do laø 9,81 m/s2 taïi moïi nôi. Câu 32. Moät oâtoâ ñi töø A ñeán B maát 5 giôø, trong 2 giôø ñaàu oâtoâ ñi vôùi toác ñoä 50 km/h, trong 3 giôø sau oâtoâ ñi vôùi toác ñoä 30 km/h. Toác ñoä trung bình cuûa oâtoâ treân ñoaïn ñöôøng AB laø : A. 40 km/h. B. 38 km/h. C. 46 km/h. D. 35 km/h. Câu 33. Trong coâng thöùc tính vaän toác cuûa chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu v = v0 + at thì : A. a luoân ngöôïc daáu vôùi v. B. a luoân luoân döông. C. v luoân luoân döông. D. a luoân cuøng daáu vôùi v. Câu 34. Chuyeån ñoäng cuûa vaät naøo döôùi ñaây seõ ñöôïc coi laø rôi töï do neáu ñöôïc thaû rôi ? A. Moät maåu phaán. B. Moät quyeån vôû. C. Moät chieác laù. D. Moät sôïi chæ. Câu 35. Trong caùc phöông trình sau ñaây, phöông trình naøo moâ taû chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu ? A. x = 5t + 4. B. x = t2 - 3t. C. x = -4t. D. x = -3t2 - t. Câu 36. Thaû moät vieân bi töø moät ñænh thaùp xuoáng ñaát. Trong giaây cuoái cuøng vieân bi rôi ñöôïc 45m. Laáy g = 10m/s2. Chieàu cao cuûa thaùp laø : A. 450m. B. 350m. C. 245m. D. 125m. Câu 37. Moät xe ñang chuyeån ñoäng vôùi vaän toác 36 km/h boãng haõm phanh vaø chuyeån ñoäng thaúng chaäm daàn ñeàu. Ñi ñöôïc 50 m thì xe döøng haún. Neáu choïn chieàu döông laø chieàu chuyeån ñoäng cuûa xe thì gia roác cuûa xe laø : A. - 2m/s2. B. 2m/s2. C. - 1m/s2. -7- D. 1m/s2. Baøi Taäp Vaät Lí 10CB 0975473086 Câu 38. Trong ñoà thò vaän toác cuûa moät chuyeån ñoäng thaúng döôùi ñaây, ñoaïn naøo öùng vôùi chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu? v B C E A O A. AB vaø DE. D B. AB vaø CD. F t C. CD vaø DE. D. AB vaø EF. Câu 39. Khaúng ñònh naøo sau ñaây laø ñuùng cho chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu ? A. Vaän toác cuûa chuyeån ñoäng taêng ñeàu theo thôøi gian. B. Gia toác cuûa chuyeån ñoäng khoâng ñoåi. C. Chuyeån ñoäng coù veùctô gia toác khoâng ñoåi. D. Vaän toác cuûa chuyeån ñoäng laø haøm baäc nhaát cuûa thôøi gian. Câu 40. Phöông trình dieãn taû chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu cuûa moät chaát ñieåm ñi theo chieàu döông truïc Ox coù daïng naøo döôùi ñaây? 1 2 1 2 2 A. x = at + v0 t + x0 2 B. x = v 0 t + at 1 2 1 2 2 C. x = − at + v 0 t − x 0 2 D. x = x 0 + vt + at Câu 41. Moät ñieåm naèm treân vaønh ngoaøi cuûa moät loáp xe maùy caùch truïc baùnh xe laø 60 cm. Xe chuyeån ñoäng thaúng ñeàu. Khi ñoàng hoà toác ñoä cuûa xe nhaûy 1,5 soá öùng vôùi 1,5 km thì soá voøng maø baùnh xe quay ñöôïc laø A. 2500 B. 428 C. 796 D. 90 Câu 42. Coâng thöùc lieân heä giöõa toác ñoä daøi vaø toác ñoä goùc cuûa chaát ñieåm chuyeån ñoäng troøn ñeàu laø : A. v = ω.r B. C. ω = v =r.ω2 Câu 43. Toác ñoä goùc cuûa kim giaây laø 1 π rad / s A. B. rad / s 2π 2 v2 r C. π rad / s Câu 44. Chuyeån ñoäng cuûa vaät naøo döôùi ñaây laø chuyeån ñoäng troøn ñeàu ? A. Chuyeån ñoäng cuûa ñieåm ñaàu caùnh quaït traàn khi ñang quay oån ñònh. B. Chuyeån ñoäng cuûa moät maéc xích xe ñaïp. -8- D. ω = v.r D. 2π rad / s Baøi Taäp Vaät Lí 10CB 0975473086 C. Chuyeån ñoäng cuûa Traùi Ñaát quanh Maët Trôøi. D. Chuyeån ñoäng cuûa con laéc ñoàng hoà. Câu 45. Choïn coâng thöùc ñuùng : 2π A. ω = f = 2πT f = 1 ω B. T = f = 2π C. ω = 2π = 2πf T D. 1 = 2πω T Câu 46. Moät vaät ñöôïc thaû rôi töï do töø ñoä cao 11,25m so vôùi maët ñaát. Laáy g = 10m/s 2. Vaän toác cuûa vaät ngay khi chaïm ñaát laø : A. 20s. B. 15s. C. 30s. D. 25s. Câu 47. Moät quaït traàn quay vôùi taàn soá 300 voøng/phuùt. Caùnh quaït daøi 0,75 m. Toác ñoä daøi cuûa moät ñieåm ôû ñaàu caùnh quaït laø A. 23,55 m/s B. 225 m/s C. 15,25 m/s D. 40 m/s Câu 48. Moät vaät ñöôïc thaû rôi töï do töø ñoä cao 180m so vôùi maët ñaát. Laáy g = 10m/s 2. Vaän toác cuûa vaät ngay khi chaïm ñaát laø : A. 18m/s. B. 25m/s. C. 40m/s. D. 60m/s. Câu 49. Chuyeån ñoäng troøn ñeàu khoâng coù ñaëc ñieåm naøo döôùi ñaây ? A. Toác ñoä goùc khoâng ñoåi. B. Toác ñoä daøi khoâng ñoåi. C. Quyõ ñaïo laø ñöôøng troøn. D. Veùctô gia toác khoâng ñoåi. Câu 50. Maët Traêng ñöôïc xem laø veä tinh cuûa Traùi Ñaát, chuyeån ñoäng troøn ñeàu quanh Traùi Ñaát. Gia toác cuûa Maët Traêng seõ höôùng veà A. Maët Trôøi. B. moät nôi khaùc. C. Sao Thoå. D. Traùi Ñaát. Câu 51. Choïn caâu sai : Veùctô gia toác höôùng taâm trong chuyeån ñoäng troøn ñeàu A. coù ñoä lôùn khoâng ñoåi. C. coù phöông vaø chieàu khoâng ñoåi. B. ñaët vaøo vaät chuyeån ñoäng troøn. D. luoân höôùng vaøo taâm cuûa quyõ ñaïo troøn. Câu 52. Toác ñoä goùc cuûa kim phuùt laø A. π 60 rad / s B. 30 π rad / s C. 60π rad / s -9- D. π 30 rad / s Baøi Taäp Vaät Lí 10CB 0975473086 Câu 53. Gia toác höôùng taâm cuûa chaát ñieåm chuyeån ñoäng troøn ñeàu taêng hay giaûm bao nhieâu neáu vaän toác goùc giaûm coøn moät nöûa nhöng baùn kính quyõ ñaïo taêng 2 laàn ? A. Khoâng ñoåi. B. Taêng 4 laàn. C. Taêng 2 laàn. D. Giaûm coøn moät nöûa. Câu 54. Toác ñoä goùc cuûa kim giôø laø π rad / s A. 3600π rad / s B. 3600 1800 π C. π 1800 rad / s D. rad / s Câu 55. Taàn soá cuûa vaät chuyeån ñoäng troøn ñeàu laø A. soá voøng toång coäng vaät quay ñöôïc. B. soá voøng vaät quay trong 1 giaây. C. thôøi gian vaät quay n voøng. D. thôøi gian vaät quay ñöôïc 1 voøng. Câu 56. Gia toác höôùng taâm cuûa chaát ñieåm chuyeån ñoäng troøn ñeàu taêng hay giaûm bao nhieâu neáu toác ñoä daøi giaûm coøn moät nöûa nhöng baùn kính quyõ ñaïo taêng 2 laàn ? A. Taêng 4 laàn. B. Giaûm coøn moät nöûa. C. Giaûm 8 laàn. D. Khoâng ñoåi. Câu 57. Moät vaät ñöôïc thaû rôi töï do töø ñoä cao 9,8m so vôùi maët ñaát. Laáy g = 10m/s 2. Vaän toác cuûa vaät ngay khi chaïm ñaát laø : A. 10m/s. B. 14m/s. C. 8m/s. D. 15m/s. Câu 58. Chu kì cuûa vaät chuyeån ñoäng troøn ñeàu laø A. soá voøng vaät quay trong 1 giaây. B. thôøi gian vaät quay n voøng. C. soá voøng toång coäng vaät quay ñöôïc. D. thôøi gian vaät quay ñöôïc 1 voøng. Câu 59. Ñaëc tröng cuûa chuyeån ñoäng troøn ñeàu khoâng coù ôû caùc chuyeån ñoäng khaùc laø A. veùctô gia toác coù moâñun khoâng ñoåi vaø coù phöông vuoâng goùc veùctô vaän toác. B. veùctô gia toác coù moâñun khoâng thay ñoåi. C. veùctô vaän toác coù moâñun khoâng thay ñoåi. D. veùctô gia toác höôùng vaøo moät ñieåm coá ñònh. Câu 60. Chuyeån ñoäng troøn ñeàu coù ñaëc ñieåm naøo döôùi ñaây ? A. Veùctô gia toác coù phöông tieáp tuyeán vôùi quyõ ñaïo. - 10 - Baøi Taäp Vaät Lí 10CB 0975473086 B. Veùctô gia toác khoâng ñoåi. C. Toác ñoä goùc khoâng ñoåi. D. Quyõ ñaïo laø hình troøn. Câu 61. Gia toác höôùng taâm cuûa chaát ñieåm chuyeån ñoäng troøn ñeàu taêng hay giaûm bao nhieâu neáu toác ñoä daøi giaûm coøn moät nöûa vaø baùn kính quyõ ñaïo giaûm 2 laàn ? A. Giaûm 4 laàn. B. Giaûm coøn moät nöûa. C. Taêng 2 laàn. D. Khoâng ñoåi. Câu 62. Moät haønh khaùch ngoài treân toa taøu A, nhìn qua cöûa soå thaáy toa taøu B beân caïnh vaø gaïch laùt saân ga ñeàu chuyeån ñoäng nhö nhau. Choïn khaúng ñònh ñuùng. A. Caû hai taøu ñeàu ñöùng yeân. B. Taøu B ñöùng yeân, taøu A chaïy. C. Taøu A ñöùng yeân, taøu B chaïy. D. Caû hai taøu ñeàu chaïy. Câu 63. Chu kyø T cuûa moät vaät chuyeån ñoäng troøn ñeàu laø ñaïi löôïng A. tæ leä thuaän vôùi baùn kính voøng troøn vaø toác ñoä daøi. B. tæ leä thuaän vôùi baùn kính voøng troøn vaø tæ leä nghòch vôùi toác ñoä daøi. C. tæ leä thuaän vôùi löïc höôùng taâm. D. tæ leä nghòch vôùi baùn kính voøng troøn. Câu 64. Choïn caâu khaúng ñònh ñuùng. Ñöùng ôû Maët Traêng ta seõ thaáy A. Traùi Ñaát ñöùng yeân, Maët Trôøi vaø Maët Traêng quay quanh Traùi Ñaát. B. Maët Traêng ñöùng yeân, Maët Trôøi vaø Traùi Ñaát quay quanh Maët Traêng. C. Maët Traêng ñöùng yeân, Traùi Ñaát quay quanh Maët Trôøi vaø Maët Trôøi quay quanh Maët Traêng. D. Maët Trôøi ñöùng yeân, Maët Traêng quay quanh Traùi Ñaát vaø Traùi Ñaát quay quanh Maët Trôøi. Câu 65. Choïn phaùt bieåu ñuùng : A. Vaän toác goùc trong chuyeån ñoäng troøn ñeàu laø ñaïi löôïng voâ höôùng vaø coù giaù trò khoâng ñoåi. B. Vectô vaän toác töùc thôøi cuûa chuyeån ñoäng troøn ñeàu laø vectô haèng vì coù ñoä lôùn khoâng ñoåi. - 11 - Baøi Taäp Vaät Lí 10CB 0975473086 C. Trong chuyeån ñoäng troøn ñeàu phöông cuûa vectô vaän toác truøng vôùi baùn kính cuûa voøng troøn taïi moïi ñieåm. D. Trong chuyeån ñoäng troøn ñeàu phöông cuûa vectô vaän toác töùc thôøi vuoâng goùc vôùi baùn kính taïi ñieåm ñoù. Câu 66. Choïn caâu khaúng ñònh ñuùng. Ñöùng ôû Traùi Ñaát ta seõ thaáy A. Maët Trôøi ñöùng yeân, Maët Traêng quay quanh Traùi Ñaát vaø Traùi Ñaát quay quanh Maët Trôøi. B. Traùi Ñaát ñöùng yeân, Maët Traêng quay quanh Traùi Ñaát vaø Maët Trôøi quay quanh Maët Traêng. C. Maët Traêng ñöùng yeân, Traùi Ñaát quay quanh Maët Trôøi vaø Maët Trôøi quay quanh Maët Traêng. D. Traùi Ñaát ñöùng yeân, Maët Trôøi vaø Maët Traêng quay quanh Traùi Ñaát. Câu 67. Khaúng ñònh naøo sau ñaây laø ñuùng :    Töø coâng thöùc coäng vaän toác v13 = v12 + v 23 ( vôùi v12, v13, v23 laø caùc ñoä lôùn cuûa caùc vectô vaän toác ) ta keát luaän :    A. v13 cuøng chieàu vôùi v12 neáu v12 höôùng theo chieàu döông.   B. v13 = v12 + v23 neáu v12 vaø v 23 cuøng phöông.     C. v13 cuøng chieàu vôùi v12 neáu v12 cuøng höôùng vôùi v 23 .   D. v13 = v12 - v23 neáu v12 cuøng phöông ngöôïc chieàu v 23 . Câu 68. Moät chieác thuyeàn ñang xuoâi doøng vôùi vaän toác 30 km/h, vaän toác cuûa doøng nöôùc laø 5 km/h. Vaän toác cuûa thuyeàn so vôùi nöôùc laø : A. 25 km/h. B. 35 km/h. C. 20 km/h. D. 15 km/h. Câu 70. Moät xuoàng maùy chaïy xuoâi doøng töø A ñeán B maát 2 giôø. A caùch B 18 km. Nöôùc chaûy vôùi toác ñoä 3 km/h. Vaän toác töông ñoái cuûa xuoàng maùy ñoái vôùi nöôùc laø A. 6 km/h. B. 9 km/h. C. 12 km/h. D. 4 km/h. Chöông 2 : ÑOÄNG LÖÏC HOÏC CHAÁT ÑIEÅM Câu 71. Caâu naøo sau ñaây noùi veà taùc duïng cuûa löïc laø ñuùng ? A. Vaän toác cuûa vaät chæ thay ñoåi khi coù nhöõng löïc khoâng caân baèng taùc duïng leân noù. B. Vaät chæ chuyeån ñoäng ñöôïc khi coù löïc taùc duïng leân noù. - 12 - Baøi Taäp Vaät Lí 10CB 0975473086 C. Khi caùc löïc taùc duïng leân vaät ñang chuyeån ñoäng trôû neân caân baèng thì vaät döøng laïi. D. Neáu khoâng chòu löïc naøo taùc duïng thì moïi vaät ñeàu ñöùng yeân. Câu 72. Caùc löïc taùc duïng leân moät vaät goïi laø caân baèng khi A. hôïp löïc cuûa taát caû caùc löïc taùc duïng leân vaät baèng khoâng. B. hôïp löïc cuûa taát caû caùc löïc taùc duïng leân vaät laø haèng soá. C. vaät chuyeån ñoäng vôùi gia toác khoâng ñoåi. D. vaät ñöùng yeân. Câu 73. Choïn ñaùp aùn ñuùng Caëp "löïc vaø phaûn löïc" trong ñònh luaät III Niutôn A. phaûi baèng nhau veà ñoä lôùn nhöng khoâng caàn phaûi cuøng phöông. B. khoâng caàn phaûi baèng nhau veà ñoä lôùn. C. phaûi taùc duïng vaøo hai vaät khaùc nhau. D. phaûi taùc duïng vaøo cuøng moät vaät. Câu 74. Ñònh luaät II Niutôn ñöôïc phaùt bieåu : A. Gia toác cuûa moät vaät cuøng höôùng vôùi löïc taùc duïng ; coù ñoä lôùn tæ leä thuaän vôùi ñoä lôùn cuûa löïc vaø tæ leä nghòch vôùi khoái löôïng cuûa vaät. B. Gia toác cuûa moät vaät cuøng höôùng vôùi löïc taùc duïng ; coù ñoä lôùn tæ leä nghòch vôùi ñoä lôùn cuûa löïc vaø khoái löôïng cuûa vaät. C. Gia toác cuûa moät vaät cuøng höôùng vôùi löïc taùc duïng ; coù ñoä lôùn tæ leä nghòch vôùi ñoä lôùn cuûa löïc vaø tæ leä thuaän vôùi khoái löôïng cuûa vaät. D. Gia toác cuûa moät vaät cuøng höôùng vôùi löïc taùc duïng ; coù ñoä lôùn tæ leä thuaän vôùi ñoä lôùn cuûa löïc vaø khoái löôïng cuûa vaät. Câu 75. Löïc naøo laøm cho thuyeàn coù maùi cheøo chuyeån ñoäng ñöôïc treân maët hoà? A. Löïc maø cheøo taùc duïng vaøo tay. B. Löïc maø tay taùc duïng vaøo cheøo. C. Löïc maø nöôùc taùc duïng vaøo cheøo. D. Löïc maø cheøo taùc duïng vaøo nöôùc. - 13 - Baøi Taäp Vaät Lí 10CB 0975473086 Câu 76. Ñònh luaät I Niutôn ñöôïc phaùt bieåu laø : A. Moät vaät seõ ñöùng yeân hoaëc chuyeån ñoäng thaúng ñeàu neáu hôïp löïc cuûa caùc löïc taùc duïng leân vaät baèng khoâng. B. Moät vaät seõ ñöùng yeân neáu khoâng coù löïc naøo taùc duïng leân noù vaø seõ chuyeån ñoäng thaúng ñeàu neáu hôïp löïc cuûa caùc löïc taùc duïng leân noù baèng khoâng. C. Neáu khoâng chòu taùc duïng cuûa löïc naøo hoaëc chòu taùc duïng cuûa caùc löïc coù hôïp löïc baèng khoâng thì vaät seõ ñöùng yeân hoaëc chuyeån ñoäng thaúng ñeàu. D. Neáu khoâng chòu taùc duïng cuûa löïc naøo thì moät vaät ñang ñöùng yeân seõ tieáp tuïc ñöùng yeân, ñang chuyeån ñoäng seõ tieáp tuïc chuyeån ñoäng thaúng ñeàu. Câu 77. Nhaän ñònh naøo sau ñaây laø sai ? A. Khoái löôïng coù tính chaát coäng ñöôïc. B. Khoái löôïng laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho xu höôùng baûo toaøn vaän toác caû höôùng vaø ñoä lôùn cuûa vaät. C. Khoái löôïng laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho söï phaân bieät giöõa vaät naøy vôùi vaät khaùc. D. Khoái löôïng laø ñaïi löôïng voâ höôùng, döông vaø khoâng ñoåi vôùi moãi vaät. Câu 78. Moät sôïi daây coù khoái löôïng khoâng ñaùng keå, moät ñaàu ñöôïc giöõ coá ñònh, ñaàu kia coù gaén moät vaät naëng coù khoái löôïng m. Vaät ñöùng yeân caân baèng. Khi ñoù A. vaät chæ chòu taùc duïng cuûa troïng löïc. B. vaät chòu taùc duïng cuûa troïng löïc, löïc ma saùt vaø löïc caêng daây. C. vaät chòu taùc duïng cuûa ba löïc vaø hôïp löïc cuûa chuùng baèng khoâng . D. vaät chòu taùc duïng cuûa troïng löïc vaø löïc caêng daây. Câu 79. Khi moät con ngöïa keùo xe, löïc taùc duïng vaøo con ngöïa laøm noù chuyeån ñoäng veà phía tröôùc laø A. löïc maø xe taùc duïng vaøo ngöïa. B. löïc maø ngöïa taùc duïng vaøo xe. C. löïc maø ngöïa taùc duïng vaøo maët ñaát. D. löïc maø maët ñaát taùc duïng vaøo ngöïa. - 14 - Baøi Taäp Vaät Lí 10CB 0975473086 Câu 80. Moät caàu thuû tung moät cuù suùt vaøo moät quaû boùng ñang naèm yeân treân saân coû. Bieát löïc suùt laø 200 N, thôøi gian chaân chaïm boùng laø 0,02 giaây, khoái löôïng quaû boùng laø 0,5 kg. Khi ñoø quaû boùng bay ñi vôùi toác ñoä A. 8 m/s. B. 4 m/s. C. 2 m/s. D. 6 m/s.   Câu 81. Moät chaát ñieåm chuyeån ñoäng chòu taùc duïng cuûa hai löïc ñoàng quy F1 vaø F2 thì veùc tô gia toác cuûa chaát ñieåm  A. cuøng phöông, cuøng chieàu vôùi löïc F2  B. cuøng phöông, cuøng chieàu vôùi löïc F1    C. cuøng phöông, cuøng chieàu vôùi löïc F = F1 − F2    D. cuøng phöông, cuøng chieàu vôùi hôïp löïc F = F1 + F2 Câu 82. Neáu moät vaät ñang chuyeån ñoäng coù gia toác maø ñoä lôùn löïc taùc duïng leân vaät taêng leân thì gia toác cuûa vaät seõ A. taêng leân. B. taêng leân hoaëc giaûm xuoáng. C. giaûm xuoáng. D. khoâng ñoåi. Câu 83. "Löïc vaø phaûn löïc" coù ñaëc ñieåm naøo sau ñaây ? A. Laø hai löïc caân baèng. B. Cuøng ñieåm ñaët. C. Laø hai löïc cuøng giaù, cuøng chieàu vaø cuøng ñoä lôùn. D. Luoân xuaát hieän hoaëc maát ñi ñoàng thôøi. Câu 84. Neáu moät vaät ñang chuyeån ñoäng coù gia toác maø ñoä lôùn löïc taùc duïng leân vaät giaûm ñi thì gia toác cuûa vaät seõ A. taêng leân. B. taêng leân hoaëc giaûm xuoáng. C. khoâng ñoåi. D. giaûm xuoáng. Câu 85. Hình naøo döôùi ñaây minh hoaï cho ñònh luaät III Niutôn ?  F2 A.  F2  F2 B.  F1 C. D.  F1  F1 - 15 -  F2  F1 Baøi Taäp Vaät Lí 10CB 0975473086 Câu 86. Moät vaät ñang chuyeån ñoäng vôùi vaän toác 5 m/s. Neáu boãng nhieân caùc löïc taùc duïng leân noù maát ñi thì A. vaät döøng laïi ngay. B. vaät chuyeån ñoäng chaäm daàn roài môùi döøng laïi. C. vaät ñoåi höôùng chuyeån ñoäng. D. vaät tieáp tuïc chuyeån ñoäng theo höôùng cuõ vôùi vaän toác 5 m/s. Câu 87. Cho hai löïc ñoàng quy coù ñoä lôùn baèng 7 N vaø 11 N. Giaù trò cuûa hôïp löïc coù theå laø giaù trò naøo trong caùc giaù trò sau ñaây ? A. 19 N. B. 15 N. C. 3 N. D. 2 N. Câu 88. Cho hai löïc ñoàng quy coù ñoä lôùn baèng 8 N vaø 12 N. Giaù trò cuûa hôïp löïc khoâng theå laø giaù trò naøo trong caùc giaù trò sau ñaây ? A. 19 N. B. 4 N. C. 21 N. D. 7 N. Câu 89. Choïn phaùt bieåu ñuùng : A. Döôùi taùc duïng cuûa löïc vaät seõ chuyeån ñoäng thaúng ñeàu hoaëc troøn ñeàu. B. Löïc laø nguyeân nhaân laøm vaät vaät bò bieán daïng. C. Löïc laø nguyeân nhaân laøm vaät thay ñoåi chuyeån ñoäng. D. Löïc laø nguyeân nhaân laøm vaät thay ñoåi chuyeån ñoäng hoaëc laøm vaät bò bieán daïng. Câu 90. Khi taøi xeá cho xe khaùch reõ phaûi thì haønh khaùch treân xe coù xu höôùng A. nghieâng ngöôøi sang traùi. B. ngaõ ngöôøi veà tröôùc. C. ngaõ ngöôøi veà sau. D. nghieâng ngöôøi sang phaûi. Câu 91. Hai oâtoâ taûi, moãi chieác coù khoái löôïng 10 taán, caùch nhau 1 km. Cho G = 6,67.10 -11 Nm2/kg2 ; g = 10 m/s2. Löïc haáp daãn giöõa chuùng nhö theá naøo vôùi troïng löôïng quaû caân coù khoái löôïng 5 g ? A. Lôùn hôn. B. Baèng nhau. C. Nhoû hôn. D. Khoâng theå so saùnh. - 16 - Baøi Taäp Vaät Lí 10CB 0975473086 Câu 92. Ñoä lôùn cuûa löïc ma saùt tröôït khoâng phuï thuoäc vaøo A. tình traïng cuûa maët tieáp xuùc. B. dieän tích tieáp xuùc. C. troïng löôïng cuûa vaät. D. vaät lieäu cuûa vaät. Câu 93. Bieåu thöùc löïc haáp daãn laø A. F = G m1 .m2 r3 B. F = G m1 .m2 r2 C. F = G m1 .m2 r D. F = G.m1 .m 2 .r Câu 94. Treo moät vaät coù troïng löôïng 2 N vaøo loø xo thì noù daõn 5 cm. Treo moät vaät khaùc coù troïng löôïng chöa bieát vaøo loø xo thì noù daõn 4 cm. Troïng löôïng cuûa vaät chöa bieát laø A. 1,8 N. B. 1,6 N. C. 1,2 N. D. 1 N. Câu 95. Tröôøng hôïp naøo döôùi ñaây xuaát hieän löïc ma saùt nghæ ? A. Quyeån saùch ñaët naèm yeân treân maët phaúng naèm ngang. B. Quyeån saùch ñaët naèm yeân treân maët phaúng nghieâng. C. Keùo quyeån saùch chuyeån ñoäng treân maët phaúng naèm ngang. D. Keùo quyeån saùch chuyeån ñoäng leân doác maët phaúng ngieâng. Câu 96. Khi khoaûng caùch giöõa hai chaát ñieåm taêng leân 2 laàn thì löïc haáp daãn giöõa chuùng seõ A. taêng 2 laàn. B. giaûm 4 laàn. C. khoâng ñoåi. D. giaûm 2 laàn. Câu 97. Moät vaät coù khoái löôïng 1,4 kg chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu töø traïng thaùi nghæ. Vaät ñi ñöôïc 150 cm trong thôøi gian 2 giaây. Gia toác cuûa vaät vaø hôïp löïc taùc duïng vaøo noù laø bao nhieâu ? A. 0,375 m/s2 ; 0,525 kg. B. 150 m/s2 ; 210 kg. C. 0,75 m/s2 ; 1,05 kg. D. 7,5 m/s2 ; 105 kg. Câu 98. Löïc ma saùt xuaát hieän khi vaät chuyeån ñoäng laø A. löïc ma saùt nghæ. B. löïc ma saùt laên. C. löïc ma saùt tröôït. D. löïc ma saùt tröôït hoaëc löïc ma saùt laên. - 17 - Baøi Taäp Vaät Lí 10CB 0975473086 Câu 99. Moät loø xo coù chieàu daøi töï nhieân 12 cm. Khi treo moät vaät coù troïng löôïng 6 N thì chieàu daøi cuûa loø xo laø 15 cm. Ñoä cöùng cuûa loø xo laø A. 200 N/m. B. 100 N/m. C. 75 N/m. D. 40 N/m. Câu 100. Coâng thöùc naøo ñuùng cho löïc ma saùt tröôït ?  A. Fmst = µ.N  Fmst = µ.N B. Fmst = µ.N   C. Fmst = µ.N D. Câu 101. Moät löïc khoâng ñoåi taùc duïng vaøo moät vaät coù khoái löôïng 4 kg laøm vaän toác noù taêng töø 2 m/s leân 10 m/s trong thôøi gian 1,6 giaây. Hoûi löïc taùc duïng vaøo vaät laø bao nhieâu ? A. 20 N. B. 51,2 N. C. 6,4 N. D. 30 N. Câu 10. Ngöôøi ta truyeàn moät vaän toác 7 m/s cho moät vaät ñang naèm yeân treân saøn. Heä soá ma saùt tröôït giöõa vaät vaø saøn laø 0,5. Laáy g = 9,8 m/s 2. Hoûi vaät ñi ñöôïc quaõng ñöôøng bao nhieâu thì döøng laïi ? A. 3 m. B. 5 m. C. 9 m. D. 7 m. Câu 103. Ngöôøi ta ñaåy moät vaät coù khoái löôïng 35 kg theo phöông ngang vôùi löïc 26 N laøm vaät chuyeån ñoäng treân maët phaúng ngang. Heä soá ma saùt tröôït giöõa vaät vaø maët phaúng laø 0,4 ; laáy g = 10 m/s2. Gia toác cuûa vaät laø A. 2 m/s2. B. 2,4 m/s2. C. 1 m/s2. D. 1,6 m/s2. Câu 104. Moät hôïp löïc 2 N taùc duïng vaøo moät vaät coù khoái löôïng 0,5 kg ñang ñöùng yeân. Quaõng ñöôøng vaät ñi ñöôïc trong 2 giaây ñaàu tieân laø A. 2 m. B. 8 m. C. 0,5 m. D. 4,5 m. Câu 105. Moät vaät coù khoái löôïng 2 kg ñang chuyeån ñoäng vôùi gia toác 5 m/s 2. Hôïp löïc taùc duïng vaøo vaät coù ñoä lôùn A. 20 N. B. 10 N. C. 2,5 N. D. 0,4 N. Câu 106. Phaûi treo moät vaät coù troïng löôïng laø bao nhieâu vaøo moät loø xo coù ñoä cöùng 40 N/m ñeå noù daõn ra ñöôïc 5 cm ? A. 2 N. B. 200 N. C. 8 N. Câu 107. Ñoä lôùn cuûa löïc ma saùt tröôït khoâng phuï thuoäc vaøo A. aùp löïc leân maët tieáp xuùc. B. dieän tích tieáp xuùc. - 18 - D. 16 N. Baøi Taäp Vaät Lí 10CB 0975473086 C. vaät lieäu cuûa vaät. D. tình traïng cuûa maët tieáp xuùc. Câu 108. Ñoä lôùn cuûa löïc ma saùt tröôït phuï thuoäc vaøo A. tình traïng tieáp xuùc giöõa hai beà maët. B. toác ñoä cuûa vaät. C. tình traïng tieáp xuùc giöõa hai beà maët vaø dieän tích tieáp xuùc. D. dieän tích tieáp xuùc. Câu 109. Ñaët moät vaät nhoû treân baøn quay, khi baøn chöa quay vaät ñöùng yeân, cho baøn quay töø töø vaät quay theo. Löïc ñoùng vai troø löïc höôùng taâm trong tröôøng hôïp naøy laø A. phaûn löïc. B. troïng löïc. C. löïc haáp daãn. D. löïc ma saùt nghæ. Câu 110. Moät loø xo coù chieàu daøi töï nhieân 8 cm vaø coù ñoä cöùng 20 N/m. Giöõ coá ñònh moät ñaàu vaø taùc duïng vaøo ñaàu kia moät löïc 0,5 N ñeå neùn loø xo. Khi ñoù chieàu daøi cuûa loø xo laø A. 4 cm. B. 2,5 cm. C. 7 cm. D. 5,5 cm. Câu 111. Moät oâ toâ coù khoái löôïng 1,5 taán chuyeån ñoäng qua moät caàu vöôït coù daïng laø moät cung troøn baùn kính 50 m, toác ñoä cuûa oâ toâ laø 36 km/h. Laáy g = 10 m/s 2. AÙp löïc cuûa oâ toâ leân maët caàu taïi ñieåm cao nhaát laø A. 13500 N. B. 12000 N. C. 10000 N. D. 3700 N. 1 2 Câu 112. Phöông trình quyõ ñaïo cuûa moät vaät neùm ngang coù daïng y = 10 x , bieát g = 9,8 m/s2. Vaän toác ban ñaàu cuûa vaät laø A. 0,7 m/s. B. 5 m/s. C. 2,5 m/s. D. 4,9 m/s. Câu 113. Neùm moät vaät nhoû theo phöông ngang vôùi vaän toác ban ñaàu laø 5 m/s, taàm xa cuûa vaät laø 15 m. Laáy g = 10 m/s2. Ñoä cao cuûa vaät so vôùi maët ñaát laø A. 50 m. B. 15 m. C. 75 m. D. 30 m. Câu 114. Moät oâ toâ coù khoái löôïng 1,5 taán chuyeån ñoäng qua moät ñoaïn ñöôøng truõng coù daïng laø moät cung troøn baùn kính 50 m, toác ñoä cuûa oâ toâ laø 36 km/h. Laáy g = 10 m/s 2. AÙp löïc cuûa oâ toâ leân maët ñöôøng taïi ñieåm thaáp nhaát laø - 19 - Baøi Taäp Vaät Lí 10CB 0975473086 A. 16500 N. B. 26300 N. C. 16000 N. D. 18000 N. Câu 115. Taàm xa cuûa moät vaät neùm theo phöông ngang laø 27 m, thôøi gian rôi cuûa vaät laaûns. Vaän toác ban ñaàu cuûa vaät laø A. 3 m/s. B. 81 m/s. C. 4,5 m/s. D. 9 m/s. Câu 116. Bi A coù khoái löôïng gaáp ñoâi bi B. Cuøng moät luùc taïi maùi nhaø, bi A ñöôïc thaû rôi coøn bi B ñöôïc neùm theo phöông ngang. Boû qua söùc caûn khoâng khí. Khaúng ñònh naøo sau ñaây laø ñuùng ? A. Caû hai bi chaïm ñaát cuøng luùc. B. Bi B chaïm ñaát tröôùc bi A. C. Bi A chaïm ñaát tröôùc bi B. D. Coù theå bi A hoaëc bi B chaïm ñaát tröôùc. Câu 117. Moät vaät coù khoái löôïng 50 g ñaët ôû meùp moät chieác baøn quay. Toác ñoä goùc cuûa baøn laø 4 rad/s, löïc ma saùt nghæ cöïc ñaïi laø 0,24 N. Bieát raèng maët baøn hình troøn. Ñeå vaät khoâng vaêng ra khoûi baøn thì baùn kính lôùn nhaát cuûa baøn laø A. 30 cm. B. 20 cm. C. 60 cm. D. 48 cm. Câu 118. Moät vieân ñaïn ñöôïc baén theo phöông ngang töø moät khaåu suùng ñaët ôû ñoä cao 20 m so vôùi maët ñaát. Toác ñoä cuûa ñaïn luùc vöøa ra khoûi noøng suùng laø 300 m/s, laáy g = 10 m/s 2. Ñieåm ñaïn rôi xuoáng caùch ñieåm baén theo phöông ngang laø A. 60 m. B. 360 m. C. 180 m. D. 250 m. Câu 119. Neùm moät vaät nhoû theo phöông ngang vôùi vaän toác ban ñaàu laø 5 m/s, taàm xa cuûa vaät laø 15 m. Thôøi gian rôi cuûa vaät laø A. 2 s. B. 4 s. Câu 120. Coâng thöùc löïc höôùng taâm laø ω2 A. Fht = m B. F = m.v 2 .r r ht C. 1 s. D. 3 s. C. F = m.ω2 .r ht D. Fht = m.r 2 .ω Chương 3 : TÓNH HOÏC VAÄT RAÉN Câu 121. Moät vaät coù khoái löôïng m ñöôïc giöõ yeân treân moät maët phaúng nghieâng bôûi moät sôïi daây song song vôùi ñöôøng doác chính. Bieát 00 < α < 900 . Cho g = 9,8 m/s2. - 20 -
- Xem thêm -