Tài liệu Bài tập vật lý 10 nâng cao

  • Số trang: 172 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 4736 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

LE TRONG TUONG (Chu bien) Ll/ONG TAT OAT - LE C H A N HUNG PHAM OiNH THIET - BUI TRONG TUAN i^elp f m^^ r m fkm m • m • m • ng cao NHA XUAT BAN GIAO DUC VIET NAM Lfi TRONG TUONG (Chu bien) LUONG TAT DAT - Lfi C H A N HUNG PHAM DINH THI^T - BUI TRONG T U A N Bai tap VAT U10 Ndng cao (Tdi bdn ldn thit tu) NHA XUAT BAN GIAO DUG VIET NAM Ban quyen thuoc Nha xuat ban Giao due Viet Nam. 01-2010/CXB/639-1485/GD Ma s6': NB006T0 Ldi MOI BAIJ= Cac em hoc sinh than men I Cuon Bai tap Vat ll 10 nang cao la mgt bo phan hihi cO cOa sach giao khoa Vat li 10 nang cao, no se giup cac em hoc tot han mon Vat ll. Sach duac chia lam hai phan, mdi phan g6m cac chuang tuang umg vdi cac cht/ang cCia sach giao khoa Vat li 10 nang cao. Phan mot gom cac bai tapvi du va de bai. Cac bai tap vi du la nhumg bai tap.di^n hinh trong cac chuang nen duac trinh bay chi tiet. Cac em co the tim thay phuang phap giai chung cho cac bai tap trong chuang do. Phan hai la cac hudng dan va ldi giai. Cac em hay co gang tim each giai cac bai tap, dUng voi doc phan nay. Hay xem lai bai hoc mdi khi chua tim ducfc each giai mot bai tap nao dd. Ch! khi nao thuc su khdng tim dUdc each giai cac em mdi xem hudng din hoac ldi giai. Cudi mol chuang cd cac bai tap ve thi nghiem rat li thu, gan gui vdl ddi song hang ngay cQa chung ta. Hay thuc hien cac thi nghiem trinh bay d day. Cac so lieu do dac cOa chinh cac em cung se la nhumg bai tap hay. Chuc cac em hoc gioi va ngay cang yeu thich bo mdn Vatli. Cac tac gia DEBAI Phan mot DONG HOC CHAT DI€M I - BAI TAP VI DU Ba! 1 M6t cha^t dilm chuyin d6ng'tr6n m6t dvrofag thang. D6 thi chuyin d6ng cua no duac ve tr6n Hinh LL 1. Hay m6 ta chuyin ddng cua chSft dilm. 2. Tinh van tdc trung binh va tdc d6 trung binh cua chft dilm trong cac khoang thoi gian sau : 0 s - ^ l s ; 0 s - ^ 4 s ; l s - ^ 5 s ; 0 s - ^ 5 s . x(cm)M Hinh 1.1 Bdi gidi 1. Trong khoang thod gian tur t = 0 s din t = 1 s, d6 thi chuyin ddng la m6t dudng thang di I6n va lam mdt goc aj v6i true Ot. Nhu vay ch^t dilm chuyin ddng thing diu theo chilu duong cua true toa dd, tut vi tri cd toa dd bang 0 din vi tri ed toa dd bang 4 cm. Van tdc cua ch& dilm bang : 4 V = tan ttj = — = 4 cm/s TiJf luc t = 1 s din t = 2,5 s, dd thi la mdt duorng thang di xudng va lam mdt goc a2 vdi true Ot. Nhu vay chat dilm chuyin ddng diu theo ehilu nguoe lai, tctc la theo chieu am cua true toa dd, tur vi tri x = 4 cm den vi tri x = - 2 em. Van tdc . cua chat dilm la : V = tana- = •- 2 -2-4 , , — = - 4 cm/s 1,5 . ' • ' . • . Txt luc t = 2,5 s den liic t = 4 s, d6 thi la mdt dudng nam ngang song song vdi true thdi gian, chat diem diing yen d vi tri cd toa do x = - 2 cm. Tu: liic t = 4 s din t = 5 s, dd thi la mdt dudng thang di ldn va lam mdt gdc a3 vdi true Ot. Nhu vay chat dilm chuyin ddng thang deu theo chieu duofng eua true toa do tit vi tri X = - 2 em den vi tri x = 0 em. Van tde eua eh^t dilm la : 0 - (-2) V = tan a , = ^ , = 2 cm/s 1 • • ' . . • 2. Van tde trung binh duoc tinh theo edng thiic : Vtb = dd thdi ddi gian khoang '• - ^ . Tdc dd trung binh dugc tinh theo cdng thtic : T^-' -»->. u- u quang dudng di duoc Toe do tmng binh = — S;—— -— khoang thdi gian a) Luc tj = 0 s thi Xj = 0 om ; luc t2 = 1 s thi X2 = 4 cm, hay la At = t2 - tl = 1 s - 0 = 1 s Dd ddi trong khoang thdi gian dd la : Ax = X2 - X] = 4 - 0 = 4 cm Vay : ^tb = ^ = Y ^ "^ '^"^Z^Quang dudng di dugfc trong khoang thdi gian dd la : As = |x2 - XJI = 4 - 0. = 4 cm vay : As Tdc dd trung binh = — = 4 cm/s. b) Liic tj = 0 s thi Xj = 0 em ; luc t2 = 4 s thi X2 = - 2 cm. At = t 2 - t i = 4 - 0 = 4 s , ' . , X9 X, t2 -- tj ^ . . Ax == X2 vay: Vtb Xj = - 2 --0 = -2 cm _ ^^ _ -2 _ -0,5 cm/s. ~ At ~ 4 Do chuyin ddng khdng theo mdt ehilu eho nen ta tmh quang dudng di dugc nhu sau : Tilf tl = 0 s din tj = 1 s, quang dudng di dugc la Asi = |x2 - x 11 = |4 - 0| = 4 cm. Tuf t'l = 1 s den tj = 2 s, quang dudng di dugc la As2 = |0 - 4| = 4 em. Tii t'{ = 2 s din t'l" = 2,5 s, quang dudng di duge la AS3 = 1-2 - 0| = 2 cm. Ttr tj" - 2,5 s din t2 = 4 s, chat dilm diing lai d dilm x = - 2 cm, quang dudng di dugc la AS4 - 0. vay quang dudng di dugc trong khoang thdi gian tuf ti = 0 s den t2 = 4 s la : As = Asi + As2 + AS3 = 4 + 4 + 2 = 10 cm Tdc dd trung binh trong khoang thdi gian dd la : Tdc dd trung binh = - — = —- = 2,5 cm/s • At 4 Ta nhan thay gia tri eua van tdc trung binh va tdc dd trung binh trong cdng khoang thdi gian dd la khae nhau. c) Tuong tu, trong khoang thdi gian At = t2 - ti = 5 - 1 = 4 s, ta ed .• Ax = X2 - Xi = 0 - 4 = - 4 cm , . Ax ' 4 ^^^ = AT = - 4 = "^'^"^/^ As = As2 + AS3 + AS4 + AS5 = 4 + 2 + 0 + 2 = 8 cm As 8 Tdc dd trung binh = -:— = -r = 2 cm/s At 4 d) Trong khoang thdi gian At = t2 - ti = 5 - 0 = 5 s, ta cd : Ax = X2 - Xl = 0 - 0 = 0 cm Vtb = T = 0 c"^/s As = Asi + As2 + AS3 + AS4 + Asg = 4 + 4 + 2 + 0 + 2 = 12 cm A 10 Tdc dd trung binh = - — = -— =2,4 em/s At 5 Bai 2 Mdt xe nho trugt trdn mang nghidng ddm khf. Oign true toa dd Ox triing vdi mang va cd ehilu duong hudng xudng phia dudi. Biet rang, gia tdc cua xe khdng ddi la 8 cm/s , va We xe di ngang qua gdc toa dd, van tdc cua nd la VQ = - 6 cm/Si 1. Vilt phuong tnnh chuyin ddng cua xe, l^y gdc thdi gian la liic xe di ngang qua gdc toa dd. 2. Hdi xe chuyin ddng theo hudng nao, sau bao lau thi xe dutng lai ? Luc dd xe nam d vi tri nao ? 3. Sau dd xe chuyin ddng nhu the nao ? Hay tinh van tdc cua xe sau 3 s kl tur luc diing lai. Liic dd xe nam d vi tri nao ? Bdi gidi 1. Phuong trinh chuyin ddng evia xe la phuong tnnh chuyin ddng thang biln ddi diu vdi van tdc ban ddu VQ = - 6 em/s, gia tdc bang 8 em/s va vi tri ban ddu XQ = 0 em. Phuang trinh dd la : X = - 6.t + - .8.t^ (1) 2 2. a) Xe chuyin ddng di ldn phia trdn theo ehilu am cua true Ox va diing lai khi van tde bang khdng. Ta cd : v = Vo + at = - 6 + 8.t = 0 (2) Tut dd suyra: 8.t = 6 , hay t = - = 0,75 s o b) Vi tri cua xe luc do la : X = - 6 . 0,75 + - .8.(0,75)^ = - 2,25 em > 2 3. a) Sau khi dat van tde bang 0 thi xe chuyin ddng nhanh ddn diu theo chilu ngugc lai xudng phia dudi (chilu duong eiia true Ox). b) van tde eua xe dugc tmh theo edng thiie (2). Sau 3 s kl tur Wc xe diing lai, tlie la d thdi dilm t = 0,75 + 3 = 3,75 s, van tdc cua xe liic dd bang : v = VQ + at = - 6 + 8.3,75 = 24 cm/s c) Liic dd vi tri ciia xe la : X = - 6 .3,75 + ^ .8.(3,75)2 = 33,75 cm n - D^ BAI L l . Trong mdt ldn thtt xe d td, ngudi ta xac dinh duge vi tri cua xe tai cac thdi dilm each nhau ciing mdt khoang thdi gian 1 s (xem bang dudi day). Hay xac dinh van tdc trung binh cua d td : a) Trong giay ddu tidn. b) Trong 3 gidy cudi ciing. e) Trong sudt thdi gian quan sat. x(m) 0 2,3 9,2 20,7 36,8 57,5 t(s) 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 1.2. Mdt ngudi tap thi due chay trdn mdt dudng thang. Luc ddu ngudi dd chay vdi vdn tdc trung binh 5 m/s trong thdi gian 4 min. Sau dd ngudi a'y giam van tdc cdn 4 m/s trong thdi gian 3 min. a) Hdi ngudi dd chay dugc quang dudng bang bao nhidu ? b) van tdc trung binh trong toari bd thdi gian chay bang bao nhieu ? 1.3. Mdt ngudi bed dgc theo chilu dai 50 m ciia bl boi hit 40 s, rdi quay lai vl chd xudt phat trong 42 s. Hay xdc dinh van tdc trung binh va tdc dd trung binh : a) Trong ldn boi ddu ti6n theo chilu dai cua bl bod. b) Trong ldn boi vl. c) Trong sudt quang dudng di va vl. 1.4. Hai d td ciing xud't phat tur Ha Ndi di Vinh, chile thii nhat chay vdi van tde trung binh 60 km/h, chile thii hai chay vdi van tdc trung binh 70 km/h. Sau 1 h 30 min chile thii hai dufng lai nghi 30 min rdi tilp tuc chay vdi van tdc nhu trude. Coi cac d td chuyin ddng tr6n mdt dudng thang. a) Bilu diln dd thi chuyin ddng cua hai xe tren cung mdt h6 true toa dd. b) Hdi sau bao lau thi xe thii hai dudi kip xe ddu ? c) Khi dd hai xe each Ha Ndi bao xa ? 1.5. Dd thi chuyin ddng cua mdt ngitdi di bd va mdt ngudi di xe dap duge bilu diln nhu Hinh 1.2! a) Hay lap phuang trinh chuyin ddng cua tumg ngudi. b) Dua tr6n dd thi, xac dinh vi tri va thdi dilm hai ngudi gap nhau. c) Tur cdc phuang trinh chuyin ddng da thanh ldp d cdu a, tim vi tri va thdi' dilm hai ngudi gap nhau. So sanh cac kit qua tim dugc d cdu a va b. Hinh 1.2 1.6. Lue 6 h, mdt doan tau tur Thanh phd Hd Chi Minh di Nha Trang vdi vdn tde 45 km/h. Sau khi chay dugc 40 min thi tau dumg lai d mdt ga trong 10 min. Sau dd lai tilp tuc chay vdi van td'e bdng lue ddu. Liic 6 h 50 min, mdt d td khdi hanh txt Thanh phd Hd Chi Minh di Nha Trang vdi vdn td'e 60 km/h. Coi chuyin ddng cua tau va d td la thang diu. a) Ve d6 thi chuyin ddng cua tau va ciia d td trfin ciing mdt hd true toa dd, b) Can cii vao dd thi, xac dinh vi tri va thdi gian d td dudi kip doan tau. e) Lap phuang trinh chuyin ddng cua tau va eiia d td k l tur lue dtd bat ddu chay va tim vi tri, thdi dilm d td dudi kip tau. So sanh vdi kit qua tim dugc 6 cdu a va b. 1.7. Luc 7 h, mdt d td chay tii Hai Phdng vl Ha Ndi vdi van tdc 60 km/h: Ciing luc, mdt d td chay tur Ha Ndi di Hai Phdng vdi van tdc 75 km/h. Bilt Hai Phdng each Ha Ndi 105 km va coi chuyin ddng la thang. a) Lap phuang trinh chuyin ddng eua hai xe trfin cung mdt true toa dd, ldy gd'c tai Ha Ndi va chilu duang la ehilu tur Ha Ndi di Hai Phdng, va ldy luc 7 h lam gdc thdi gian. b) Tinh vi tri va thdi dilm hai xe gap nhau. c) Ve dd thi hai xeti&nciing mdt hinh. Dura vao dd thi, xae dinh vi tri va thdi dilm hai xe gap nhau. So sanh vdi kit qua tinh duge d cau b. 1.8. Mdt d td chay trdn mdt dudng thang vdi van tdc 25 m/s. Hai gidy sau, vdn td'e eiia xe la 20 m/s. Hdi gia tdc trung binh ciia xe trong khoang thdi gian dd bang bao nhidu ? 10 1.9. Mdt chdt dilm chuyin ddng trfen mdt dudng thang. Liic t = 0, van td'e ciia nd la 5 m/s ; liic t.= 4 s, van td'e eua nd la 21 m/s. Hdi: a) Gia tdc trung binh cua nd trong khoang thdi gian dd bang bao nhieu ? b) Ta ed thi tinh dugc van td'e trung binh ciia nd trong khoang thdi gian dd nhd eae sd lidu tr6n dugc khdng ? Giai thich. 1.10. Mdt electron chuyin ddng trong dng den hinh eua mdt may thu hinh. Nd tang td'e diu dan tur van tdc 3.10 m/s din van tdc 5.10 m/s trtn mdt doan dudng thang bang 2 cm. Hay tinh : a) Gia tdc cua dlectron trong chuyin ddng dd. b) Thdi gian Electron di hit quang dudng dd. ~1.11. Mdt d td chay diu tr6n dudng thang vdi van td'e 30 m/s vugt qua tdc do cho phep va bi canh sat giao thdng phat hien. Chi sau 1 s khi d td di ngang qua mdt eanh sat, anh nay phdng xe dudi theo vdi gia tde khdng ddi bang 3 m/s . a) Hdi sau bao lau thi anh eanh sat dudi kip d td ? b) Quang dudng anh di dugc la bao nhidu ? 1.12. Mdt tau thuy tang tdc diu dan tii 15 m/s din 27 m/s tren mdt quang dudng thang dai 70 m. Hay xac dinh : d) Gia tdc eiia tau. b) Thdi gian tau chay. 1.13. Mdt d td chay trSn mdt con dudng thang vdi van tdc khdng doi la 40 km/h. Sau mdt gid, mdt d td khac dudi theo voi van td'e khdng ddi tir ciing dilm xudt phat va dudi kip d td thu" nhdt sau quang dudng 200 km. a) Tinh vdn tde eua d td thii hai. b) Giai bai toan bang dd thi. 1.14. Mdt vdt chuyin ddng thang cd van tdc la 5,2 m/s. Hdi van tdc ciia nd sau 2,5 s bang bao nhi6u, nlu : a) Gia tdc cua nd bang 3 m/s ? b) Gia td'e cua nd bang -3 m/s ? 1.15. Vdn td'e ban ddu cua mdt vat chuyin ddng dge theo true Ox la -6 cm/s khi nd d gd'c toa dd. Bilt gia tdc ciia nd khdng ddi la 8 cm/s , hay tfnh : a) Vi tri ciia nd sau 2 s. b) Vdn tdc ciia nd sau 3 s. 11 1.16. Mdt electron ed vdn tdc ban ddu la 3.10^ m/s. Ndu nd chiu mdt gia tdc bang 8.10^'^m/s2thi: a) Sau bao ldu nd dat duge vdn tdc 5,4.10^ m/s ? b) Quang dudng nd di dugc la bao nhidu trong khoang thdi gian dd ?• 1.17. Mdt may bay phan luc khi ha canh cd vdn tdc tilp ddt la 100 m/s. Bilt rang dl giam td'e dd, gia tde cue dai cua may bay cd thi dat dugc bang - 5 m/s . a) Tfnh thdi gian nhd nhdt cdn dl may bay diing han lai kl tuf luc tilp ddt. b) Hdi may bay nay ed thi ha eanh an toan trdn mdt dudng bang dai 0,8 km dugc khdng ? 1.18*. Mdt ban hge sinh tung mdt qua bdng eho mdt ban khae d trdn tdng hai cao 4 m. Qua bdng di ldn theo phuang thang dung va ban nay gia tay ra bat duge qua bdng sau 1,5 s. a) Hdi vdn td'e ban ddu cua qua bdng la bao nhidu ? b) Hdi vdn tde eua qua bdng liic ban nay bat duge la bao nhidu ? 1.19. Mdt ngudi nem mdt qua bdng tuf mat ddt ldn cao theo phuang thing diing vdi van tdc 4 m/s. a) Hdi khoang thdi gian giiJa hai thdi dilm ma van tdc cua'qua bdng cd cung dd ldn bang 2,5 m/s la bao nhidu ? b) Dd cao liic dd bang bao nhidu ? 1.20*. Mdt vat rod tu do, trong giay cudi cung rod duge 34,3 m. Tfnh thdi gian tur liic bat ddu red dd'n luc cham ddt. 1.21. Ngudi ta tha mdt hdn da tur mdt cita s6 d dd cao 8 m so vdd mat ddt (vdn td'e ban ddu bang khdng) vao dung liic mdt hdn bi thep rod tuf trdn mai nha xud'ng di ngang qua vdd vdn tde 15 m/s. Hdi hai vdt cham ddt each nhau mdt khoang thdi gian bang bao nhidu ? Bd qua stie can ciia khdng khf. 1.22*. Dl bid't dd sau ciia mdt cai hang, nhiing ngudi tham hilm tha mdt hdn da tut midng hang va do thdi gian tur liic tha din liic nghe thdy tilng vgng cua hdn da khi cham ddt. Gia sit ngudi ta do dugc thdi gian la 13,66 s. Tfnh dd sdu eua hang. Ld'y gia tdc trgng trudng g = 10 m/s^ va van tde am trong khdng khflavam = 340m/s. 1.23*. Mdt hdn bi dugc tha red tu do, van tdc ban ddu bang 0. Ggi Si la dd ddi ciia hdn bi sau giay ddu tien. a) Hay tfnh dd ddi cua hdn bi theo Sj trong nhiing khoang thdi gian bang nhau lidn tilp va bang 1 s. 12 b) Hay tinh hidu cua cae dd ddi thue hidn trong nhihig khoang thdi gian bang nhau lidn tilp, bang 1 s va nghidm lai rang hidu dd bang mdt sd' khdng ddi va bdng 2si. 1.24. Luc trdi khdng cd gid, mdt may bay bay tii dia dilm A dd'n dia dilm B theo mdt dudng thing vdd vdn tde khdng ddi 100 m/s hit 2 h 20 min. Khi bay trd lai, gap gid ndn tii B vl A may bay bay hit 2 h 30 min. Xac dinh van td'e cua gid. 1.25. Trdn mdt con sdng chay vdd van tdc khdng ddi 0,5 m/s, mdt ngudi bod ngugc ddng 1 km rdi ngay lap tiic bed quay trd lai vl vi trf ban ddu. Hdi thdi gian bod eua ngudi dd la bao nhidu ? Bid't ring, trong nudc lang ngudi dd boi vdd van tdc 1,2 m/s. Hay so sanh vdd thdi gian ngudi dd ed thi bod dugc trong ddng sdng lang ydn (khdng chay). 1.26. Mdt phi edng mudn may bay cua minh bay vl hudng Tay trong khi gid thdi vl hudng Nam vdd van tde 50 km/h. Bilt rang khi khdng ed gid, van td'e cua may bay la 200 km/h. a) Hdi phi edng dd phai lai may bay theo hudng nao ? b) Khi dd vdn td'e eua may bay so vdd mat ddt la bao nhidu ? 1.27. Mdt d td chay vdi vdn tde 50 km/h trong trdi mua. Mua roi theo phuofng thing diing. Trdn cita kfnh bdn cua xe, cdc vdt mua roi lam vdi phuang thing dung mdt gdc 60° a) Xac dinh van tdc ciia gigt mua ddi vdi xe d td. b) Xac dinh van td'e cua gigt mua dd'i vdi mat ddt. 1.28. 6 td A chay thing vl hudng Tdy vdi vdn tdc 40 km/h. 6 td B chay thing vl hudng Bdc vdd van tdc 60 km/h. Hay xae dinh van tdc ciia d td B ddi vdi ngudi ngdi trdn d td A. 1.29. Mdt nhdm hgc sinh lam thf nghidm chuyin ddng eua mdt xe trugt trdn mdt mang nghidng ddm khf. Mang nghidng mdt gdc so vdi mat nam ngang. Van tdc tlie thdi cua xe duge ghi nhd mdt cam biln quang didn ndi vdi mdt may hiln thi. Trong mdt ldn thf nghidm, nhdm hge sinh nay da ghi dugc kit qua sau: Toa dd (cm) 20 40 60 80 100 van tdc (m/s) 0,386 0,560 0,687 0,791 0,884 Hay tfnh gia tdc ciia xe vdd gia thilt xe chuyin ddng nhanh ddn diu. 1.30. Ngudi ta lam thf nghidm do gia td'e rod tu do cua mdt hdn bi thep. Sii dung mdt bd phdn do vdn tdc ndi d bai tdp 1.29 dl do van tdc hdn bi rod d eudi 13 nhung quang dudng khac nhau. Cac kit qua thf nghiem dugc. ghi trong bang sau : Toa do (em) 20 40 60 80 100 120 140 van td'e (m/s) 1,980 2,803 3,433 3,964 4,432 4,848 5,238 Gia tri cua gia td'e rod tu do g do dugc trong thf nghiem nay bang bao nhidu ? Quy luat vl rod tu do cd duge nghidm diing khdng ? 1.31. Mdt chdt dilm chuyin ddng trdn true Ox. Phuang trinh chuyin ddng eua nd ed dang sau : X = - 1 + lOt + 8, t tfnh bang giay, x tfnh bang met. Chgn eau dung trong eac cau sau : Chat dilm chuyin ddng A. nhanh ddn diu rdi cham ddn diu theo ehilu duang cua true Ox. B. nhanh ddn diu rdi cham dan diu theo ehilu dm eua true Ox. C. cham ddn diu rdi nhanh ddn diu theo chilu duong cua true Ox. D. chdm ddn diu rdi nhanh ddn diu theo chieu am eua true Ox. E. cham dan diu theo ehilu duang rdi nhanh ddn diu theo ehilu am eua true Ox. 1.32. Hai xe A va B chuyin ddng trdn ciing mdt dudng thing, xudt phat tii hai vi tri each nhau mdt khoang bang /. Dd thi van tdc theo thdi gian eua chiing duge bilu diln trdn mdt he true toa dd la hai dudng song song (Hinh 1.3). cau nao sau day la diing ? V (m/s)' I A. Trong khoang thdi gian tii 0 - ti, hai xe chuyin ddng diu. B. Trong khoang thdi gian tuf 0 - ti, hai xe chuyin ddng cham ddn diu. C. Trong khoang thdi gian tii 0 - t], hai xe chuyin ddng nhanh ddn diu. 14 Hinh 1.3 D. Hai xe cd cung mdt gia tdc. E. Hai xe ludn ludn each nhau mdt khoang cd dinh, bang /. 1.33. Mdt thang may chuyin ddng khdng van tdc ban ddu tur mat ddt di xud'ng mdt gilng sau 150 m. Trong 2/3 quang dudng dau tien, thang cd gia tdc 0,5 m/s ; trong 1/3 quang dudng sau, thang chuyin ddng cham ddn diu cho din khi dtmg hin d day gilng. van tdc cue dai ma thang may dat dugc la gia tri nao sau day ? A. 5 m/s. B. 10 m/s. C. 30 m/s. D. 25 m/s. E. 40 m/s. 1.34. Ciing bai tap trdn, hdi gia tri nao eua gia td'e trong giai doan sau la diing ? (Chgn chilu duong true Ox hudng xudng dudi). A. 0,5 m/s^ D. -1 m/s^ C. 1 m/s' B. - 0,5 m/s E. - 2 m/s^ 1.35. Trong mdt thf nghidm xe lan tren mang nghieng, ngudi ta da ghi duge vi tri cua xe tai cac thdi dilm khac nhau trong bang sau day : Vitri • t(s) x(cm) A B C D E G H 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 1,5 12,0 21,0 28,5 34,5 39,0 42,0 a) Hay xac dinh gdn diing van tdc tiie thdi eiia xe tai eac vi trf B, C, D, E va G. b) Tfnh gia td'e trung binh trong nhung khoang thdi gian 0,4 s. Em ed nhan xet gi vl chuyin ddng nay ? 1.36. Trong mdt thf nghidm trdn mang nghieng eua dem khf, vi tri eiia xe trugt dugc ghi lai sau cac khoang thdi gian diu dan 20 ms (1 ms la 1 miligiay, bang 0,001 s) trong bang sau : Vitri A B C D E x(mm) 0 20 35 45 50 Hay xac dinh gdn diing vdn tde tiic thdi tai cac vi tri B, C, D. 15 1.37. Mdt chat dilm chuyin ddng trdn mdt dudng trdn ban kfnh 5 em. Tdc dd gdc eua nd khdng ddi, bang 4,7 rad/s. a) Ve quy dao eua nd. b) Tfnh tdn sd va chu ki quay cua nd. e) Tfnh td'e dd dai va bilu diln vecta vdn tdc tai hai dilm trdn quy dao each nhau 1/4 chu ki. 1.38. Mdt ehdt dilm chuyin ddng diu trdn mdt quy dao trdn, ban kfnh 0,4 m. Bilt rang nd di dugc 5 vdng trong mdt gidy. Hay xac dinh tde dd dai va gia tdc hudng tdm eua nd. 1.39. Xac dinh gia tdc hudng tdm cua mdt ehdt dilm chuyin ddng trdn mdt dudng trdn ban kfnh 3 m, tde dd dai khdng ddi bang 6 m/s. 1.40. Dl chudn bi bay trdn cac con tau vii tru, cac nha du hanh phai luydn tdp trdn may quay li tam. Gia sit ghi ngdi d each tdm cua may quay mdt khoang 5 m va nha du hanh chiu mdt gia tdc hudng tdm bang 7 ldn gia tdc trgng trudng g. Hdi: a) Td'e dd dai cua nha du hanh bang bao nhidu ? b) Td'e dd gdc bang bao nhidu (tfnh ra vdng/phut) ? 1.41. Tii trudng cd thi budc mdt hat mang didn chuyin ddng theo mdt quy dao trdn. Gia sit trong tur trudng, mdt dlectron cd gia tdc hudng tdm la 3,5.10 m/s . Hdi td'e dd dai cua nd bang bao nhidu nlu ban kfnh quy dao bang 15 em ? 1.42. Trong hd quy chid'u gin vdd tdm Trai Ddt, Trai Ddt quay mdt vdng xung quanh true Bdc - Nam hd't mdt ngay ddm. Coi Trai Ddt la mdt qua edu bdn kfnhRj) = 6400km. a) Tfnh td'e dd dai eua mdt dilm nam d xfeh dao, va cua mdt dilm d vi dd 45° Bdc. b) Trung tam phdng tdn l&a vu tru eua chau Au ddt d Ku-ru, Guy-an (thudc Phap) nam gdn xfeh dao. Hdi vdd If do vdt If nao, ngudi ta lai chon vi tri dd? c) Phai phdng tdn lita vii tru theo hudng nao dl ed lgi nhdt vl vdn tdc ? 1.43. Khi lam thf nghidm vl ddng hgc, ban Vdn da ghi dugc bang sd lidu va d6 thi dudi ddy (Hinh 1.4). Hay trinh bay va giai thich hai each xac dinh gdn dung vdn td'e tiic thdi cua vdt chuyin ddng tai thdi dilm t = 0,2 s. 16 t(s) x(cm) x(cm) , 50 0 0 0,1 0,2 2,2 5,6 35 0,3 10,2 30 0,4 15,8 25 0,5 23,0 20 0,6 31,4 15 0,7 0,8 40,8 * 45 40 • 10 5 M 51,5 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 t(s) Hinh 1.4 1.44. Mdt ban da lam thf nghidm chuyin ddng cua bgt khf trong d'ng thing va ghi duge sd lidu rdi ve dd thi nhu Hinh 1.5. Mdi dudng thing trdn dd thi ung vdd mdt gdc nghidng ciia dng. X (cm) Hay phdn tfch va xdc dinh tinh chdt cua chuyin ddng cua bot khf. Hinh 1.5 2-BTVL 10(NC)-A 17 DONG LUC HOC CHAT DI€M I - BAI TAP VI DU Bail Mdt vdt cd khd'i lugng m = 2 kg, chuyin ddng dudi tae dung cua mdt luc keo F]j biln ddi theo thdi gian, va mdt lue can Fj, ed dd ldn khdng ddi la 2 N. Dd thi van td'e eua vat nhu trdn Hinh 2.1. " Hay ve dd thi bilu didn su bid'n thidn eua dd ldn luc keo theo thdi gian. 10 t(s) Bdi gidi Theo dinh luat II Niu-tan : F(N)| dodd F,,-ma + Fc (1) 4 Trong 2 giay ddu, dd thi van tde la mdt doan thing dd'c ldn, vat chuyin ddng nhanh ddn diu vdd gia tdc : Av 2 . .2 a = — = — = 1 m/s At 2 Thay vao (1) : F^ = 2.1 + 2 = 4 N 8 10t(s) Hinh 2.2 Trong 4 gidy tilp theo, dd thi van tdc la doan thing song song vdd true hoanh, vat chuyin ddng diu, gia tde a = 0. Theo cdng thiic (1), ta ed : Fk = Fc = 2N Khi dd lue keo can bang vdi lue can. 18 2-BTVL 10(NC)-B
- Xem thêm -