Tài liệu Bài tập vật lí 6

  • Số trang: 143 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 3656 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Ch¬ng I. C¬ häc I.KiÕn thøc c¬ b¶n    1. §o ®é dµi §¬n vÞ ®o ®é dµi hîp ph¸p cña níc ViÖt nam lµ mÐt (m). Khi sö dông thíc ®o, ta cÇn biÕt GH§ vµ §CNN cña thíc. C¸ch ®o ®é dµi: - ¦íc lîng ®é dµi cÇn ®o ®Ó chän thíc ®o thÝch hîp. - §Æt thíc vµ m¾t nh×n ®óng c¸ch. - §äc vµ ghi kÕt qu¶ ®óng quy ®Þnh. II. Bµi tËp c¬ b¶n 1. Gi¶i bµi tËp gi¸o khoa 1- 2.1. B. 10dm vµ 0,5cm. 1.2.2. B. Thíc cuén cã GH§ 5m vµ §CNN 5mm. 1.2.3. a. 10cm vµ 0,5cm ; b. 10cm vµ 1mm. 1.2.4. Chän thíc 1 ®Ó do ®é dµi B ( 1 - B) ; Chän thíc 2 ®Ó ®o ®é dµi (2C). ; Chän thíc 3 ®Ó ®o ®é dµi A ( 3 - A). 1.2.5. Thíc th¼ng, thíc mÐt, thíc nöa mÐt, thíc kÎ, thíc d©y... Ngêi ta s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i thíc ®Ó phï hîp víi thùc tÕ cÇn ®o. 1.2.6. Tuú chän. 1.2.7. B. 50dm. 1.2.8. C. 24cm. 1.2.9. §CNN cña thøoc dïng trong c¸c bµi thùc hµnh lµ: a. 0,1cm ; b. 1cm ; c. 0,1cm hoÆc 0,5cm. 1-2.10. Tuú chän cã thÓ lµ: §« ®êng kÝnh cña qu¶ bãng bµn: §Æt hai bao diªm tiÕp xóc hai bªn qu¶ bãng bµn. Dïng thíc ®o kho¶ng c¸ch gi÷a hai bao diªm. §ã chÝnh lµ ®êng kÝnh bãng bµn. - §o chu vi qu¶ bãng: dïng b¨ng giÊy quÊn theo ®êng hµn gi÷a hai nöa qu¶ bãng vµ ®¸nh dÊu, sau ®ã dïng thíc th¼ng ®o ®é dµi b¨ng giÊy. 1-20.11. Dïng chØ quÊn xung quanh bót ch× theo nhiÒu vßng sÝt nhau, sau ®ã dïng thíc ®o chiÒu dµi ®o¹n quÊn vµ chia cho sè vµng quÊn ta biÕt ®êng kÝnh sîi chØ. 1-2.12. Tuú c¸ch chän. Cã thÓ lµm nh sau: ®Æt hai thíc song song hai phÝa cña vung nåi, sau ®ã ®o kho¶ng c¸ch gi÷a hai thíc. §ã chÝnh lµ dé dµi ®êng kÝnh cña vung. 1-2.13. §¸nh dÊu trªn lèp xe b»ng sîi d©y mµu, sau ®ã ®Õm sè vßng quay khi xe l¨n tõ nhµ ®Õn trêng. X¸c ®Þnh qu¶ng ®êng b»ng c¸ch nh©n chu vi cña b¸nh víi sè vßng quay. 2. Bµi tËp n©ng cao 1-2.14. H·y t×m c¸ch x¸c ®Þnh chÝnh x¸c chiÒu cao cña m×nh b»ng hai thíc th¼ng cã GH§ vµ §CNN lÇn lît: 100cm - 1mm ; 50cm - 1mm. 1-2.15. H·y t×m c¸ch x¸c ®Þnh ®é dµy cña tê giÊy b»ng thíc th¼ng cã GH§ 30cm vµ §CNN 1mm vµ mét c¸i bót ch×? 1-2.16. H·y t×m c¸ch x¸c ®Þnh ®êng kÝnh cña mét èng h×nh trô ( hép s÷a) b»ng c¸c dông cô gåm: 2 viªn g¹ch, vµ thíc th¼ng dµi 200mm, chia tíi mm. 1-2.17. H·y t×m c¸ch x¸c ®Þnh ®êng kÝnh cña mét qu¶ bãng nhùa b»ng c¸c dông cô gåm: 2 viªn g¹ch, giÊy vµ thíc th¼ng dµi 200mm, chia tíi mm. 1-2.18. H·y t×m c¸ch x¸c ®Þnh chiÒu cao cña mét lä mùc b»ng c¸c dông cô gåm: mét ªke vµ thíc th¼ng dµi 200mm, chia tíi mm. 1.2.19. §êng chÐo cña mét Tivi 14 inh dµi bao nhiªu mm? 1-2.20. Em h·y t×m ph¬ng ¸n ®o chu vi cña lèp xe ®¹p b»ng thíc th¼ng cã GH§ 1m vµ §CNN 1mm. 3. Bµi tËp tr¾c nghiÖm 1-2.21. Trªn lèp xe ®¹p ngêi ta ghi : 650mm. Con sè ®ã chØ: A. Chu vi cña b¸nh xe B. §êng kÝnh b¸nh xe C. §é dµy cña lèp xe D. KÝch thíc vßng bao lèp E. §êng kÝnh trong cña lèp 1.2.22. Trªn èng níc cã ghi: 42 x1,7mm. C¸c con sè ®ã chØ: A. §êng kÝnh èng níc vµ ®é dµy cña èng B. ChiÒu dµi èng níc vµ ®êng kÝnh èng níc C. Chu vi èng níc vµ ®é dµy cña èng níc D. Chu vi èng níc vµ ®êng kÝnh èng níc E. §êng kÝnh trong vµ ngoµi cña èng níc 1.2.23. PhÝa sau s¸ch vËt lý 6 cã ghi: khæ 17 x 24cm. C¸c con sè ®ã chØ: A. ChiÒu dµi vµ chiÒu réng cuèn s¸ch B. ChiÒu réng vµ chiÒu dµi cuèn s¸ch C. Chu vi vµ chiÒu réng cuèn s¸ch D. §é dµy vµ chiÒu dµi cuèn s¸ch E. ChiÒu réng vµ ®êng chÐo cuèn s¸ch 1-2.24. H·y ghÐp tªn dông cô ®o víi tªn c¸c vËt cÇn ®o cho thÝch hîp nhÊt trong c¸c trêng hîp sau: 1. ChiÒu dµi cuèn s¸ch vËt lý 6 2. ChiÒu dµi vßng cæ tay 3. ChiÒu dµi kh¨n quµng ®á 4. §é dµi vßng n¾m tay 5. §é dµi b¶ng ®en a. Thíc th¼ng 100cm cã §CNN 1mm b. Thíc th¼ng 300mm cã §CNN 1mm c. Thíc d©y 300cm cã §CNN 1cm d. Thíc d©y 10dm cã §CNN 1mm e.Thíc d©y 500mm cã §CNN 3mm §¸p ¸n nµo sau ®©y ®óng nhÊt: A. 1- a ; 2- b ; 3 - c ; 4- d ; 5- e B. 1- a ; 2- b ; 3 - c ; 4- d ; 5- e A C. 1- b ; 2-b ; 3 - a ; 4- d ; 5- c . D. 1- a ; 2-b ; 3 - e ; 4- d ; 5- c E. 1- b ; 2-a ; 3 - d ; 4- e ; 5- c 1-2.25. H·y chän thíc ®o vµ dông cô thÝch hîp trong c¸c thíc vµ dông cô sau ®Ó ®o chÝnh x¸c nhÊt c¸c ®é dµi cña bµn häc: A. Thíc th¼ng cã GH§ 1,5m vµ §CNN 1mm - B¨ng giÊy cuén cã ®é dµi cì 2m B. Thíc th¼ng cã GH§ 0,5m vµ §CNN 1mm - B¨ng giÊy cuén cã ®é dµi cì 2m C. Thíc th¼ng cã GH§ 1,5m vµ §CNN 1cm - B¨ng giÊy cuén cã ®é dµi cì 2m D. Thíc th¼ng cã GH§ 1m vµ §CNN 1mm - Cuén d©y thõng cã ®é dµi cì 2m E. Thíc th¼ng cã GH§ 1,5m vµ §CNN 2mm - B¨ng giÊy cuén cã ®é dµi cì 2m 1-2.26. Mét ti vi 21 inh con sè ®ã chØ: A. ChiÒu réng cña mµn h×nh tivi. B. ChiÒu cao cña mµn h×nh tivi. C. §êng chÐo cña mµn h×nh tivi. D. §é dµi cña mµn h×nh tivi. E. §é dµy cña mµn h×nh ti vi. Chän c©u tr¶ lêi ®óng. 3. §o thÓ tÝch chÊt láng I. KiÕn thøc c¬ b¶n     §Ó ®o thÓ tÝch chÊt láng ta cã thÓ dïng b×nh chia ®é, ca ®ong... §¬n vÞ ®o thÓ tÝch mÐt khèi (m3) 1m3 = 1000dm3 ; 1dm3 = 1000cm3 ; 1cm3 = 1000mm3 1 dm3 = 1lÝt II. Bµi tËp c¬ b¶n 1. Híng dÉn gi¶i bµi tËp gi¸o khoa. 3.1. B. B×nh 500ml cã v¹ch chia tíi 2ml. 3.2. C. 100cm3 vµ 2cm3 3.3. GH§ vµ §CNN cña c¸c b×nh ë h×nh 3.2 lÇn lît lµ: a. 100cm3 vµ 5cm3. b. 250cm3 vµ 25cm3. 3.4. C. V3 = 20,5cm3. 3.5. §CNN cña b×nh chia ®é dïng trong thùc hµnh lµ: a. 0,2cm3. b. 0,1cm3 hoÆc 0,5cm3. 3.6. - C¸c lo¹i ca ®ong, chai lä cã ghi s½n dung tÝch. Dïng ®Ó ®ùng x¨ng, dÇu, níc m¾m... - C¸c b×nh chia ®é thêng ®ïng ®Ó ®ong c¸c chÊt láng trong phßng thÝ nghiÖm. - Xilanh, b¬m tiªm. Thêng dïng ®o thÓ tÝch thuèc tiªm... 3.7. Tuú chän. 2. Bµi tËp n©ng cao. 3.8. Cã hai b×nh chia ®é cã cïng dung tÝch, cã chiÒu cao kh¸c nhau. Hái sö dông b×nh chia ®é nµo ta sÏ x¸c ®Þnh thÓ tÝch cña chÊt láng chÝnh x¸c h¬n? T¹i sao? 3.9. Cã ba èng ®ong lo¹i 100ml cã v¹ch chia tíi 1ml, chiÒu cao lÇn lît:100mm ;150mm ; 200mm. Hái sö dông èng ®ong nµo ®Ó chia chÝnh x¸c nhÊt thÓ tÝch chÊt láng trong c¸c b×nh chøa chÝnh x¸c nhÊt? 3.10. Mét èng ®ong th¼ng cã dung tÝch 500ml l©u ngµy bÞ mê c¸c v¹ch chia v× vËy mµ khi ®ong c¸c chÊt láng thêng kh«ng chÝnh x¸c. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn h·y nªu ph¬ng ¸n söa ch÷a ®Ó èng ®ong cã thÓ sö dông mét c¸ch kh¸ chÝnh x¸c víi c¸c §CNN: a. 5ml b. 2ml 3.11. Trªn c¸c chai ®ùng rîu ngêi ta thêng ghi 650ml. Hái khi ta rãt ®Çy rîu vµo chai th× lîng rîu ®ã cã chÝnh x¸c lµ 650ml kh«ng? 3.12. Trªn c¸c lon bia cã ghi “333 ml ” con sè ®ã cã ý nghÜa g×? 3.13. H×nh bªn cã ba b×nh thñy tinh, trong ®ã cã hai b×nh ®Òu ®ùng 1l níc. Hái khi dïng b×nh 1 vµ b×nh 2 ®Ó chia ®é cho b×nh 3 dïng b×nh nµo ®Ó chia ®é sÏ chÝnh x¸c h¬n? T¹i sao? 1 2 3 3.14. Mét ngêi cÇm mét can 3 lÝt ®i mua níc m¾m, ngêi b¸n hµng chØ cã lo¹i can 5 lÝt kh«ng cã v¹ch chia ®é. Hái ngêi b¸n hµng ph¶i ®ong nh thÕ nµo ®Ó ngßi ®ã mua: a. 1lÝt níc m¾m b. 2 lÝt níc m¾m. 3.15. Ngêi b¸n hµng cã hai lo¹i can 3 lÝt vµ 5 lÝt kh«ng cã v¹ch chia ®é, lµm thÕ nµo ®Ó ngêi ®ã ®ong ®îc 7lÝt dÇu. 3. Bµi tËp tr¾c nghiÖm. 3.16. Trªn c¸c chai ®ùng rîu ngêi ta cã ghi 750mml. Con sè ®ã chØ: A. Dung tÝch lín nhÊt cña chai rîu. B. Lîng rîu chøa trong chai. C. ThÓ tÝch cña chai ®ùng rîu. D. Lîng rîu mµ chai cã thÓ chøa. E. ThÓ tÝch lín nhÊt cña chai rîu. Chän c©u ®óng trong c¸c nhËn ®Þnh trªn. 3.17. Do lçi cña nhµ s¶n xuÊt mµ mét sè can nhùa lo¹i dung tÝch 1lÝt ®ùng chÊt láng kh«ng ®îc chÝnh x¸c. H·y chän b×nh chia ®é phï hîp nhÊt ®Ó x¸c ®Þnh thÓ tÝch cña chÊt láng ®ùng trong c¸c can trªn: A. B×nh 1000ml cã v¹ch chia tíi 5ml B. B×nh 500ml cã v¹ch chia tíi 2ml C. B×nh 300ml cã v¹ch chia tíi 1ml D. B×nh 500ml cã v¹ch chia tíi 5ml E. B×nh 1000ml cã v¹ch chia tíi 1ml 3.18. Khi sö dông b×nh chia ®é cã §CNN 0,1cm3 ®Ó thùc hµnh ®o thÓ tÝch chÊt láng. C¸c sè liÖu nµo sau ®©y ghi ®óng: B A. V1 = 20,10cm3 C B. V2 = 20,1cm3 D C. V3 = 20,01cm3 E D. V4 = 20,12cm3 F E. V5 = 20,100cm3 1.19. Cã hai b×nh chia ®é A vµ B cã cïng dung tÝch, b×nh A cã chiÒu cao lín h¬n b×nh B. Sö dông b×nh chia ®é nµo ta sÏ x¸c ®Þnh thÓ tÝch cña chÊt láng chÝnh x¸c nhÊt? Chän c©u tr¶ lêi ®óng trong c¸c c©u sau: G A. Sö dông b×nh A H B. Sö dông b×nh B I C. Hai b×nh nh nhau J D. Tïy vµo c¸ch chia ®é K E. Tïy ngêi sö dông 3.20. Cã ba èng ®ong A, B, C lo¹i 100ml cã v¹ch chi tíi 1ml, chiÒu cao lÇn lît:100mm ;150mm ; 200mm. Hái sö dông èng ®ong nµo ®Ó chia chÝnh x¸c nhÊt thÓ tÝch chÊt láng trong c¸c b×nh chøa chÝnh x¸c nhÊt? Chän c©u tr¶ lêi ®óng trong c¸c c©u sau: A.Sö dông b×nh A L B. Sö dông b×nh B M C. Sö dông b×nh C N D. Sö dông b×nh A hoÆc B O E. Sö dông b×nh B hoÆc C 3.21. Mét b×nh chia ®é ghi tíi 1cm 3, chøa 40cm3 níc, khi th¶ mét viªn sái vµo b×nh, mùc níc d©ng lªn tíi v¹ch 48cm3. ThÓ tÝch viªn sái ®îc tÝnh bëi c¸c sè liÖu sau: A.8cm3 B. 80ml P C. 800ml Q D. 8,00cm3 R E. 8,0 cm3 Chän c©u ®óng trong c¸c ®¸p ¸n trªn 4. §o thÓ tÝch cña vËt r¾n kh«ng thÊm níc I kiÕn thøc c¬ b¶n   §Ó ®o thÓ tÝch vËt r¾n kh«ng thÊm níc, ta cã thÓ dïng b×nh chia ®é, b×nh trµn. Khi nhóng vËt trong chÊt láng, phÇn t¨ng thÓ tÝch chÊt láng hoÆc phÇn chÊt láng trµn ra ngoµi chÝnh lµ thÓ tÝch phÇn vËt r¾n ngËp trong níc. II. Bµi tËp c¬ b¶n 1. Híng dÉn gi¶i bµi tËp gi¸o khoa. 4.1. C. V3 =31cm3. 4.2. C. ThÓ tÝch phÇn níc trµn ra tõ b×nh trµn sang b×nh chøa. 4.3. NÕu ta chän qu¶ trøng ch×m ngËp trong níc ta cã ph¬ng ¸n: §Æt mét b¸t lªn chËu nhá, ®æ nhÑ níc ®Çy vµo b¸t. Th¶ trøng vµo b¸t, khi ®ã níc trµn ra chËu nhá, ta lÊy níc trµn ra ®æ vµo b×nh chia ®é. Sè chØ lîng níc trong b×nh chia ®é chÝnh lµ thÓ tÝch cña qu¶ trøng. 4.4. V× qu¶ bãng bµn næi trªn níc do vËy ®Ó ®o thÓ tÝch cña nã ta cã nhiÒu c¸ch. Sau ®©y ta ®a ra mét ph¬ng ¸n ®¬n gi¶n: Dïng bét nÆn gãi qu¶ bãng bµn, th¶ ch×m vµo níc ta x¸c ®Þnh ®îc thÓ tÝch V1 cña bãng víi bét nÆn. Sau ®ã lÊy bãng ra khái vµ th¶ bét nÆn vµo t¸ac ®Þnh thÓ tÝch V2 cña lîng bét nÆn. V = V1 - V2 chÝnh lµ thÓ tÝch qu¶ bãng ( víi c¸ch lµm t¬ng tù ta cã thÓ x¸c ®Þnh thÓ tÝch qua b×nh trµn). 4.5. Ta cã thÓ dïng bét nÆn gãi kÝn viªn phÊn ( kh«ng cho níc thÊm). Sau ®ã x¸c ®Þnh t¬ng tù nh bµi 4.4. 4.6. Ta cã thÓ chia ®«i lîng níc b»ng b×nh chia ®é vµ còng cã thÓ lµm mét c¸ch kh¸c theo ph¬ng ¸n sau: §o chiÒu cao h cña cét níc, sau ®ã ®¸nh dÊu mét nöa ( h/2) vµ rãt nhÑ lÊy mét nöa. 2. Bµi tËp n©ng cao 4.7. Mét b×nh chia ®é ghi tíi cm3 chøa 40cm3 níc, khi th¶ mét viªn sái vµo b×nh, mùc níc trong b×nh d©ng lªn tíi v¹ch 48cm 3. Hái thÓ tÝch cña viªn sái lµ bao nhiªu? 4.8. Mét b×nh chia ®é ghi tíi cm3 cã dung tÝch 100cm3, chøa 70cm3 níc. Khi th¶ mét hßn ®¸ vµo trong b×nh, mùc níc d©ng lªn vµ trµn ra ngoµi 12cm3 níc. Hái thÓ tÝch cña hßn ®¸ lµ bao nhiªu? 4.9. Mét mÉu gç cã h×nh d¹ng xï x×, næi trªn mÆt níc. H·y dïng b×nh chia ®é vµ t×m c¸ch ®o thÓ tÝch cña mÉu gç nãi trªn. 4.10. B×nh chia ®é ®ùng 50cm3 c¸t, khi ®æ 50cm3 níc vµo b×nh, mùc níc n»m ë møc 90cm3. Hái thÓ tÝch thùc cña c¸t lµ bao nhiªu? T¹i sao møc níc kh«ng chØ møc 100cm3? 4.11. Mét mÉu s¾t cã h×nh d¹ng kh«ng c©n ®èi, lµm thÕ nµo ta cã thÓ v¹ch chia ®«i thÓ tÝch cña nã. 4.12. T×m ph¬ng ¸n ®Ó ®o thÓ tÝch cña mét bãng ®iÖn trßn b»ng b×nh chia ®é. 4.13. T×m ph¬ng ¸n ®Ó ®o thÓ tÝch cña mét c¸i cèc b»ng b×nh chia ®é. 3. Bµi tËp tr¾c nghiÖm 4.14. Mét b×nh chia ®é chøa 50cm3 c¸t, khi ®æ 50cm3 níc vµo b×nh níc d©ng lªn ®Õn v¹ch 90cm3. Hái thÓ tÝch thùc cña c¸t lµ: A. 500ml B. 400ml S C. 40cm3 T D. 50cm3 U E. 500 ml Chän c©u ®óng trong c¸c ®¸p ¸n trªn. 4.15. Mét b×nh chia ®é cã dung tÝch 100cm3 ghi tíi 1cm3 chøa 70cm3 níc, khi th¶ mét hßn ®¸ vµo b×nh th× mùc níc d©ng lªn vµ trµn ra ngoµi 12cm 3 níc. ThÓ tÝch cña hßn ®¸ lµ: A.12cm3 B. 42cm3 V C. 30cm3 W D. 120ml X E. 420ml Chän c©u ®óng trong c¸c ®¸p ¸n trªn. 4.16. Khi ®o thÓ tÝch cña mét viªn sái b»ng b×nh chia ®é cã GH§ 100ml vµ chia tíi ml. KÕt qu¶ nµo díi ®©y ghi ®óng? A. 16,00ml B. 16ml. C. 16,01. D. 16,0ml E. 16,10ml. 4.17. Khi th¶ mét mÉu gç kh«ng thÊm níc vµo mét b×nh trµn kh«ng ®Çy níc, mét lîng nøoc trµn ra ngoµi. Khi ®ã: A. Lîng níc trµn ra chØ thÓ tÝch cña mÉu gç th¶ trong níc. B. ThÓ tÝch phÇn gç ngËp trong níc b»ng lîng níc trµn ra. C. ThÓ tÝch phÇn gç ngËp trong níc b»ng thÓ tÝch chªnh lÖch. D. ThÓ tÝch níc chªnh lÖch vµ níc trµn lµ thÓ tÝch phÇn gç ngËp. E. ThÓ tÝch níc chªnh lÖch vµ níc trµn lµ thÓ tÝch mÉu gç ngËp. NhËn ®Þnh nµo ®óng trong c¸c nhËn ®Þnh trªn? 4.18. Mét b×nh chia ®é cã dung tÝch 100cm 3 ®ùng 95cm3 níc. NÕu ®æ mét 6 cm3 th×a c¸t vµo b×nh khi ®ã níc trµn ra 5cm3. Khi ®ã thÓ tÝch thùc cña c¸t lµ : A. 6 cm3. B. 5cm3. C. 11cm3. D. 10 cm3. E. 1cm3. Chän c©u tr¶ lêi ®óng. 4.19. Cã thÓ ®¸nh dÊu chia mÉu s¾t h×nh trô thµnh ba phÇn cã thÓ tÝch b»ng nhau ta cã thÓ lµm nh sau: A. Nhóng vµo b×nh trµn. B. Nhóng vµo b×nh chia ®é. C. §o chia ba chiÒu cao. D. A vµ B chÝnh x¸c. E. C¶ ba c¸ch ®Òu chÝnh x¸c. Chän c©u tr¶ lêi chÝnh x¸c nhÊt. 5. Khèi lîng - ®o khèi lîng I. kiÕn thøc c¬ b¶n    Mäi vËt ®Òu cã khèi lîng. Khèi lîng cña mét vËt chØ lîng chÊt t¹o thµnh vËt ®ã. §¬n vÞ ®o khèi lîng lµ kil«gam (kg) Ngêi ta sö dông c©n ®Ó ®o khèi lîng. II. Bµi tËp c¬ b¶n 1. Híng dÉn gi¶i c¸c bµi tËp s¸ch gi¸o khoa 5.1. C. 5.2. 397g chØ khèi lîng cña s÷a trong hép. Mét b¬ g¹o cha kho¶ng 240g -260g g¹o. 5.3. a. BiÓn C ; b. biÓn B ; c. biÓn A ; d. biÓn B ; e, biÓn A ; f. biÓn C. 5.4. §Æt vËt cÇn c©n lªn ®Üa, xem c©n chØ bao nhiªu. Sau ®ã ®Æt lÇn lît c¸c qu¶ c©n sao cho c©n chØ nh cò. Tæng khèi lîng cña c¸c qu¶ c©n trong ®Üa b»ng khèi lîng cña vËt. 5.5. C©n thö mét sè qu¶ c©n. 2. Bµi tËp n©ng cao 5.6. Trªn mét tói muèi Ièt cã ghi 1kg. Con sè ®ã cã ý nghÜa nh thÕ nµo? 5.7. Trªn cöa xe «t« cã ghi 4,5T. Hái con sè ®ã chØ g×? 5.8. Mét qu¶ c©n do sö dông l©u ngµy bÞ bµo mßn, v× thÕ khi sö dông nã ®Ó c©n kh«ng cßn ®îc chÝnh x¸c. H·y ®Ò xuÊt ph¬ng ¸n söa ch÷a ®Ó c©n trë l¹i chÝnh x¸c. 5.9. §Ó c©n ®îc mét «t« chë hµng nÆng hµng tÊn mµ trong khi ®ã ta chØ cã mét chiÕc c©n t¹. Hái lµm sao x¸c ®Þnh khèi lîng c¶ xe lÉn hµng? 5.10. Mét chiÕc c©n gåm hai ®Üa c©n, trong tay ta chØ cã mét sè qu¶ c©n lo¹i 1kg ; 500g ; 10g ; 5g ; 1g ( mçi lo¹i mét qu¶). Hái ®Ó c©n mét vËt nÆng kho¶ng 5kg ta ph¶i lµm thÕ nµo? 5.11. Mét chiÕc c©n gåm hai ®Üa c©n, trong tay ta chØ cã mét sè qu¶ c©n lo¹i 100g ; 20g ; 10g ; 5g ; 1g ( mçi lo¹i mét qu¶). Hái ®Ó chia ba mét tói ®êng nÆng 450g ta ph¶i lµm thÕ nµo? 5.12. Cã 8 gãi kÑo cïng lo¹i, do lçi cña nhµ s¶n xuÊt mµ trong ®ã cã mét gãi kh«ng ®óng khèi lîng. B»ng chiÕc c©n hai ®Üa c©n, h·y t×m ra gãi kÑo ®ã víi phÐp c©n Ýt nhÊt. 5.13. Mét c¸i c©n c©n chÝnh x¸c tíi 0,1g. KÕt qu¶ nµo sau ®©y chØ ®óng khi sö dông chiÕc c©n ®ã ®Ó thùc hµnh ®o khèi lîng cña mét vËt nÆng: A. m = 12,41g B. m = 12,40g C. m = 12,04g D. m = 12,2g E. m = 12g T×m c©u ®óng nhÊt trong c¸c c©u trªn. 5.14. Mét c©n Robecvan víi bé qu¶ c©n gåm: 500g, 200g, 100g, 50g, 10g. 50mg, 5g, 2mg. Khi ®ã mét m· c©n cã GH§ vµ §CNN lµ: A. 865 70mg - 50mg. B. 865,7g - 2mg. C. 865,52g - 2g. D. 865,52g - 2mg. E. 865,052g - 2mg. NhËn ®Þnh nµo ®óng trong c¸c nhËn ®Þnh trªn. 5.15. Mét chiÕc c©n cã GH§ vµ §CNN lµ 5kg - 10g. Mçi phÐp c©n cã thÓ sai: A. 100g B. 1g. C. 10g. D. 1,0g. E. 0,1g X¸c ®Þnh c©u tr¶ lêi ®óng. 5.16. Mét lÝt níc nÆng 1000g, khèi lîng cña 1m3 níc lµ: A. 100.000g. B. 1t¹. C. 1tÊn. D. 10tÊn. E. 10 yÕn. Chän c©u ®óng trong c¸c tr¶ lêi trªn. 5.17. §Ó ®ãng c¸c tói muèi lo¹i 0,5kg b»ng c©n R«becvan víi c¸c qu¶ c©n 200g, 1kg, 100g vµ 50g. Khi ®ã ta cÇn: A. Ýt nhÊt 3 lÇn c©n. B. Ýt nhÊt 2 lÇn c©n. C. Ýt nhÊt 4 lÇn c©n. D. Ýt nhÊt 1 lÇn c©n. E. Ýt nhÊt 5 lÇn c©n. NhËn ®Þnh nµo ®óng trong c¸c nhËn ®Þnh trªn. 5.18. §Ó chia 5 kg ®êng thµnh 5 tói gièng nhau b»ng c©n R«becvan víi c¸c qu¶ c©n 500g, 2kg, 1kg vµ 50g. Khi ®ã ta cÇn: A. Ýt nhÊt 3 lÇn c©n. B. Ýt nhÊt 2 lÇn c©n. C. Ýt nhÊt 5 lÇn c©n. D. Ýt nhÊt 4 lÇn c©n. E. Ýt nhÊt 6 lÇn c©n. NhËn ®Þnh nµo ®óng trong c¸c nhËn ®Þnh trªn. 6. Lùc - Hai lùc c©n b»ng I. kiÕn thøc c¬ b¶n    T¸c dông ®Èy, kÐo cña vËt nµy lªn vËt kh¸c gäi lµ lùc. NÕu chØ cã hai lùc t¸c dông vµo cïng mét vËt mµ vËt vÊn ®øng yªn, th× hai lùc ®ã lµ hai lùc c©n b»ng. Hai lùc c©n b»ng lµ hai lùc m¹nh nh nhau, cã cïng ph¬ng nhng ngîc chiÒu. II. Bµi tËp c¬ b¶n 1. Híng dÉn gi¶i c¸c bµi tËp gi¸o khoa 6.1. C©u C. 6.2. a. Lùc n©ng ; b. lùc kÐo ; c. lùc uèn ; d. lùc ®Èy. 6.3. a. Lùc c©n b»ng ; em bÐ. b. lùc c©n b»ng ; em bÐ ; con tr©u. c. llùc c©n b»ng ; sîi d©y. 6.5. a. khi ®Çu bót bi nh« ra, khi ®ã lß xo bÞ nÐn l¹i t¸c dông vµo ruét bót vµ th©n bót nh÷ng lùc ®Èy. Ta cã thÓ c¶m nhËn lùc nµy khi bÊm nhÑ vµo nóm ë ®u«i bót. b. Khi ®Çu bót thôt vµo , lß xo vÉn bÞ nÐn vµ nã còng vÉn t¸c dông lªn ruét vµ th©n bót nh÷ng lùc ®Èy. 2. Bµi tËp n©ng cao 6.6. T×m tõ thÝch hîp trong khung ®Ó ®iÒn vµo chæ trèng trong c¸c c©u sau: Mét qu¶ nÆng b»ng s¾t treo trªn gi¸, khi ®a mét thanh nam ch©m l¹i gÇn th× nam ch©m (1)............. lùc lªn a. T¬ng t¸c qu¶ nÆng vµ qu¶ nÆng (2) .............nam ch©m mét lùc. NÕu b. Hót thay qu¶ nÆng b»ng mét nam ch©m kh¸c. Khi ®ã nam ch©m c. §Èy d. T¸c dông nµy còng bÞ thanh nam ch©m ban ®Çu (3) ............. ............ e. KÐo hoÆc (4) ............. NÕu ta ®æi chiÒu nam ch©m. 6.7. T×m tõ thÝch hîp trong khung ®Ó ®iÒn vµo chæ trèng ®Ó c¸c c©u sau: Mét thuyÒn buåm khi cã giã thuyÒn sÏ chÞu (1) ............. mét lùc (2) ............. cña giã lµm thuyÒn chuyÓn ®éng. NÕu giã ngõng thæi khi ®ã thuyÒn kh«ng chÞu(3) ............. cña giã. ThuyÒn chuyÓn ®éng chËm dÇn do (4) ............. cña níc. hoµn chØnh a. T¬ng t¸c b. Hót c. §Èy d. T¸c dông e. Lùc c¶n 6.8. Khi ®ãng ®inh vµo têng, cã nh÷ng lùc nµo t¸c dông lªn ®inh? 6.9. Mét con thuyÒn th¶ tr«i trªn s«ng, nguyªn nh©n nµo lµm cho thuyÒn chuyÓn ®éng? 6.10. Quan s¸t h×nh bªn vµ t×m tõ thÝch hîp ®Ó hoµn thiÖn c©u sau: Mét vËt nÆng ®Æt trªn mét lß xo l¸, lß xo bÞ (1)........................ V× vËt nÆng(2)........................ lªn lß xo l¸. Khi cÊt vËt lß xo l¸ (3).......................... h×nh d¹ng ban ®Çu. 6.11. T×m tõ thÝch hîp trong ®Ó ®iÒn vµo chæ trèng ®Ó hoµn chØnh c¸c c©u sau: a. Khi nÐm mét vËt nÆng lªn cao, lóc ®Çu vËt ®i lªn s©u ®ã r¬i xuèng ®iÒu ®ã chøng tá (1)..........................lªn vËt. b. VËt chÞu t¸c dông lùc trong qu¸ tr×nh (2)....................vµ (3).......................... c. Khi vËt n»m yªn trªn mÆt ®Êt chøng tá: (4).......................... c©n b»ng. 6.12. T×m tõ thÝch hîp trong khung ®Ó ®iÒn vµo chæ trèng ®Ó c¸c c©u sau: a. §Ó lµm cho qu¶ bãng chuyÓn ®éng th× ta ph¶i (1)......... mét lùc. b. Mét cÇu thñ nÐm bãng ®· (2)..........................lªn qu¶ bãng lµm cho nã chuyÓn ®éng. c. Sau khi bay lªn nã r¬i xuèng chøng tá nã bÞ (3)................. lùc lµm thay ®æi chuyÓn ®éng. hoµn chØnh a. b. c. d. e. T¸c ®éng T¸c dông §Èy KÐo T¬ng t¸c 3. Bµi tËp tr¾c nghiÖm 6.13. Cã hai lùc cïng ph¬ng, ngîc chiÒu, cêng ®é b»ng nhau. Hai lùc ®ã: A. Hai lùc ®ã c©n b»ng nhau trong suèt thêi gian t¸c dông. B. Hai lùc ®ã kh«ng c©n b»ng khi chóng cïng t¸c dông C. Hai lùc c©n b»ng khi cïng t¸c dông lªn mét vËt. D. ChØ c©n b»ng khi t¸c dông cïng mét thêi ®iÓm. E. ChØ c©n b»ng khi t¸c dông trong mét kho¶ng thêi gian. Chän c©u ®óng trong c¸c c©u trªn. 6.14. §a mét nam ch©m l¹i gÇn thanh s¾t, khi ®ã: A. ChØ cã thanh s¾t t¸c dông lªn nam ch©m. B. ChØ cã nam ch©m t¸c dông lªn thanh s¾t. C. Nam ch©m hót s¾t chØ khi chóng ë gÇn. D. Nam ch©m hót s¾t vµ s¾t kh«ng hót nam ch©m. E. Nam ch©m vµ s¾t cïng t¸c dông lÉn nhau. Chän c©u ®óng nhÊt trong c¸c nhËn ®Þnh trªn. 6.15. Mét cuèn s¸ch n»m yªn trªn bµn, khi ®ã: A. Kh«ng cã lùc nµo t¸c dông lªn cuèn s¸ch. B. ChØ cã lùc n©ng cña mÆt bµn lªn cuèn s¸ch. C. Cuèn s¸ch t¸c dông lªn mÆt bµn mét lùc. D. C¸c lùc t¸c dông lªn s¸ch c©n b»ng nhau. E. C¸c nhËn ®Þnh trªn ®Òu kh«ng ®óng. Chän c©u ®óng nhÊt trong c¸c nhËn ®Þnh trªn. 6.16. Mét can« kÐo mét chiÕc thuyÒn, chóng cïng chuyÓn ®éng trªn s«ng. khi ®ã ta biÕt: A. Can« ®· t¸c dông lªn sîi d©y nèi mét lùc. B. ThuyÒn ®· t¸c dông lªn d©y nèi mét lùc. C. Sîi d©y c¨ng ra do can« t¸c dông mét lùc. D. Sîi d©y c¨ng ra do thuyÒn t¸c dông mét lùc. E. C¾c lùc t¸c dông lªn d©y nèi c©n b»ng nhau. Chän c©u ®óng nhÊt trong c¸c nhËn ®Þnh trªn. 6.17. Hai vËt nÆng cã khèi lîng m1 = m2, nèi víi nhau b»ng mét sîi d©y kh«ng gi·n ®îc v¾t qua mét rßng räc cè ®Þnh. Chóng ®øng yªn v×: A. Hai vËt m1, m2 kh«ng chÞu lùc t¸c dông nµo. B. Rßng räc kh«ng quay quanh trôc cña nã. C. Lùc t¸c dông lªn m1 b»ng lùc t¸c dông lªn m2. D. Hai vËt ®Òu chÞu t¸c dông cña c¸c lùc c©n b»ng. m1 E. Khi ®ã m1 kÐo m2 nh÷ng lùc b»ng nhau. Chän c©u ®óng nhÊt trong c¸c nhËn ®Þnh trªn. m2 6.18. Mét vËt chÞu t¸c dông cña hai lùc. khi ®ã vËt sÏ: A. §øng yªn khi hai lùc t¸c dông cã cïng ®é lín. B. ChuyÓn ®éng khi hai lùc cïng ®é lín, ngîc híng. C. §øng yªn khi hai lùc cïng ®é lín, ngîc híng. D. §øng yªn khi hai lùc cïng ®é lín, cïng híng. E. §øng yªn khi hai lùc cïng ®é lín, cïng ph¬ng. Chän c©u ®óng nhÊt trong c¸c nhËn ®Þnh trªn. 7. t×m hiÓu kÕt qu¶ t¸c dông cña lùc I. KiÕn thøc c¬ b¶n Lùc t¸c dông lªn vËt cã thÓ lµm biÕn ®æi chuyÓn ®éng cña vËt hoÆc lµmcho vËt bÞ biÕn d¹ng. II. bµi tËp c¬ b¶n 1. Híng dÉn gi¶i bµi tËp gi¸o khoa. 7.1. D. 7.2. a. VËt t¸c dông lùc lµ ch©n gµ ; mÆt tÊm bª t«ng bÞ t¸c dông lùc nªn bÞ biÕn d¹ng. b. vËt t¸c dông lùc lµ chiÕc thang tre khi ®æ xuèng ; chiÕc nåi nh«m bÞ t¸c dông lùc nªn bÞ biÕn d¹ng. c. VËt t¸c dông lµ giã. ChiÕc l¸ ®ang r¬i xuèngbÞ t¸c dông lùc nªn bay lªn cao. d. Cµnh c©y bÞ g·y ( bÞ biÕn d¹ng). Ch¾c cã ngêi nµo ®ã v« ý bÎ gÉy cµnh c©y. 7.3. a. bÞ biÕn ®æi. b. bÞ biÕn ®æi. c. bÞ biÕn ®æi. d. kh«ng bÞ biÕn ®æi. e. bÞ biÕn ®æi. 7.5. Mét qu¶ cÇu bay lªn cao th× chuyÓn ®éng cña nã lu«n bÞ thay ®æi híng. §iÒu ®ã chøng tá nã lu«n bÞ t¸c dông lùc. lùc nµy do tr¸i ®Êt hót. 2. Bµi tËp n©ng cao 7.6. Khi dïng vît ®Ëp qu¶ bãng bµn, Khi ®ã: A. Qu¶ bãng bµn bÞ biÕn d¹ng. B. Qu¶ bãng bÞ biÕn ®æi chuyÓn ®éng. C. Qu¶ võa bÞ biÕn d¹ng võa thay ®æi chuyÓn ®éng. D. C©u A, B ®óng. E. C¶ 3 c©u: A, B, C ®Òu ®óng. Chän c©u ®óng nhÊt trong c¸c c©u trªn. 7.7. Mét qu¶ bãng l¨n trªn cá, tõ tõ dõng l¹i khi ®ã: A. C¸c lùc t¸c dông lªn qu¶ bãng c©n b»ng víi nhau. B. Qu¶ bãng dõng do lùc c¶n cña cá xuÊt hiÖn. C. Lùc c¶n cña cá lµm biÕn ®æi chuyÓn ®éng cña qu¶ bãng. D. Lùc c¶n cña cá ®· lµm biÕn d¹ng cña qu¶ bãng. E. Cá ®· lµm thay ®æi chuyÓn ®éng cña qu¶ bãng. 7.8. T×m tõ thÝch hîp trong khung ®Ó ®iÒn vµo chæ trèng trong c¸c c©u sau: Mét qu¶ nÆng b»ng s¾t treo trªn gi¸, khi ®a mét a. T¬ng t¸c thanh nam ch©m l¹i gÇn th×: nam ch©m (1)............. lùc lªn b. Hót qu¶ nÆng vµ qu¶ nÆng (2) .......lªn nam ch©m mét lùc. NÕu c. §Èy thay qu¶ nÆng b»ng mét nam ch©m kh¸c. Khi ®ã nam ch©m d. T¸c dông e. KÐo nµy còng bÞ thanh nam ch©m ban ®Çu (3) ............. ............ hoÆc (4) ............. NÕu ta ®æi chiÒu nam ch©m. §¸p ¸n nµo ®óng nhÊt trong c¸c ®¸p ¸n sau: A. (1) - b ; (2) - b ; (3) - b ; (4) - c B. (1) - a ; (2) - b ; (3) - b ; (4) - e C. (1) - d ; (2) - d ; (3) - b ; (4) - c D. (1) - e ; (2) - b ; (3) - a ; (4) - c E. (1) - b ; (2) - a ; (3) - b ; (4) - e 7.9. T×m tõ thÝch hîp trong khung ®Ó ®iÒn vµo chæ trèng ®Ó hoµn chØnh c¸c c©u sau: Mét thuyÒn buåm khi cã giã thuyÒn sÏ chÞu (1) ....... mét a. T¬ng t¸c lùc, (2) ........ cña giã lµm thuyÒn chuyÓn ®éng. NÕu giã b. Hót ngõng thæi khi ®ã thuyÒn kh«ng chÞu (3) .......... cña giã c. §Èy thuyÒn sÏ chuyÓn ®éng chËm dÇn do (4) ...........cña níc. d. T¸c dông §¸p ¸n nµo ®óng nhÊt trong c¸c ®¸p ¸n sau: e. Lùc c¶n A. (1) - d ; (2) - d ; (3) - d ; (4) - e. B. (1) - a ; (2) - d ; (3) - c ; (4) - e. C. (1) - d ; (2) - a ; (3) - d ; (4) - c. D. (1) - a ; (2) - d ; (3) - b ; (4) - e. E. (1) - a ; (2) - d ; (3) - a ; (4) - e. 7.10. T×m tõ thÝch hîp trong khung ®Ó ®iÒn vµo chæ c¸c c©u sau: a. Khi nÐm mét vËt nÆng lªn cao, lóc ®Çu vËt ®i lªn sau ®ã r¬i xuèng ®iÒu ®ã chøng tá cã (1)..... lªn vËt. Lùc chÝnh lµ (2).............. cña tr¸i ®Êt. b. VËt chÞu t¸c dông lùc trong qu¸ tr×nh (3)..... vµ (4)..................... Chän ®¸p ¸n ®óng trong c¸c ®¸p ¸n sau: A. (1) - a ; (2) - d ; (3) - b ; (4) - c B. (1) - f ; (2) - e ; (3) - g ; (4) - c C. (1) - a ; (2) - d ; (3) - b ; (4) - b D. (1) - a ; (2) - h ; (3) - b ; (4) - c E. (1) - f ; (2) - h ; (3) - b ; (4) - b trèng ®Ó hoµn chØnh a. b. c. d. e. f. g. h. T¸c dông lùc §i lªn §i xuèng Träng lùc Träng lîng T¬ng t¸c lùc ChuyÓn ®éng Lùc hót 7.11. T×m tõ thÝch hîp trong khung ®Ó ®iÒn vµo chæ trèng ®Ó hoµn chØnh c¸c c©u sau: §Ó lµm cho qu¶ bãng ®ang ®øng yªn chuyÓn ®éng a.T¸c ®éng th× ta ph¶i (1)......... mét lùc hoÆc (2)....................mét lùc. b. T¬ng t¸c §¸p ¸n nµo ®óng nhÊt trong c¸c ®¸p ¸n sau: c. T¸c dông A. (1) - c ; (2) - d d. §Èy B. (1) - b ; (2) - a C. (1) - d ; (2) - a D. (1) - a ; (2) - d E. (1) - c ; (2) - a 7.12. T×m tõ thÝch hîp trong khung ®Ó ®iÒn vµo chæ trèng ®Ó hoµn chØnh c¸c c©u sau: a. Mét cÇu thñ nÐm bãng ®· (1)...............lªn qu¶ a.T¸c ®éng bãng mét (2)............lµm cho nã chuyÓn ®éng. b. T¸c dông b. Sau khi bay lªn nã r¬i xuèng chøng tá nã bÞ (3)...... c. T¬ng t¸c d. Lùc ®Èy lùc lµm thay ®æi chuyÓn ®éng. e. Lùc kÐo §¸p ¸n nµo ®óng nhÊt trong c¸c ®¸p ¸n sau: g. Lùc hót A. (1) - a ; (2) - d ; (3) - b B. (1) - b ; (2) - d ; (3) - b C. (1) - b ; (2) - e ; (3) - g D. (1) - c ; (2) - d ; (3) - e E. (1) - b ; (2) - dg; (3) - b 7.13. Trong c¸c tõ thÝch hîp trong khung ®iÒn vµo chæ trèng ®Ó hoµn thiÖn c¸c nhËn ®Þnh sau: a. Muèn mét lß xo bÞ nÐn l¹i ta ph¶i t¸c dông vµo a. Lùc kÐo b. NÐn lß xo mét (1)............®Ó (2)...................lß xo l¹i. c. Lùc nÐn b. Muèn lß xo gi·n ra ta ph¶i t¸c dông vµo d. Lùc ®Èy lß xo mét (3)..............®Ó (4).............lß xo gi·n ra. e. Lùc n©ng Chän ®¸p ¸n ®óng trong c¸c ®¸p ¸n sau: f. N©ng A. (1) - c ; (2) - b ; (3) - a ; (4) - g g. KÐo B. (1) - b ; (2) - b ; (3) - c ; (4) - f C. (1) - d ; (2) - b ; (3) - a ; (4) - g D. (1) - c ; (2) - f ; (3) - a ; (4) - b E. (1) - e ; (2) - b ; (3) - a ; (4) - g 7.14. Khi dïng vît ®Ëp qu¶ bãng bµn, Khi ®ã: Y A. Qu¶ bãng bµn bÞ biÕn d¹ng. Z B. Qu¶ bãng bÞ biÕn ®æi chuyÓn ®éng. AA C. Qu¶ võa bÞ biÕn d¹ng võa thay ®æi chuyÓn ®éng. BB D. C©u A, B ®óng. CC E. C¶ 3 c©u: A, B, C ®Òu ®óng. Chän c©u ®óng nhÊt trong c¸c c©u trªn. 7.15. Dïng c¸c tõ trong khung ®Ó ®iÒn khuyÕt vµo c¸c c©u sau: Mét vËt nÆng treo vµo sîi d©y cao su. VËt nÆng chÞu a. Lùc hót t¸c dông cña (1).....tr¸i ®©t vµ (2)........ cña sîi d©y. b. lùc c¨ng Chän ph¬ng ¸n ®óng trong c¸c ph¬ng ¸n sau: c. träng lîng d. lùc kÐo. DD A. (1): c; (2): b e. lùc n©ng EEB. (1): a ; (2): e FF C. (1): c ; (2): d GG D. (1): a ; (2): e HH E. (1): a ; (2): b 8. Träng lùc - §¬n vÞ cña lùc I KiÕn thøc c¬ b¶n      Träng lùc lµ lùc hót cña tr¸i ®©t t¸c dông lªn vËt. Träng lùc cã ph¬ng th¼ng ®øng vµ cã chiÒu híng vÒ phÝa tr¸i ®Êt. Träng lùc t¸c dông lªn vËt cßn gäi lµ träng lîng cña vËt ®ã. §¬n vÞ cña lùc lµ Newton ( N). Träng lîng cña qu¶ c©n 100g lµ 1N. II. Bµi tËp c¬ b¶n 1. Híng dÉn gi¶i bµi tËp gi¸o khoa. 8.1. a. C©n b»ng; lùc kÐo ; träng lîng ; d©y gÇu ; tr¸i ®Êt. b. Träng lîng ; c©n b»ng. c. träng lîng, biÕn d¹ng. 8.3. Dïng thíc ®o s¸t mÐp têng trªn nÒn nhµ, chän 3 ®iÓm A’ B’ C’lµ 3 vÞ trÝ cña ch©n c¸c ®êng th¼ng ®øng h¹ tµ A,B,C xuèng. Khi ®ã B’ vµ C’ c¸ch gãc têng 1m cßn A’ c¸ch ®Òu 2 gãc 3m. 8.4. c©u D. 2. bµi tËp n©ng cao 8.5. T¹i sao khi th¶ tõ trªn cao c¸c vËt l¹i r¬i theo ph¬ng th¼ng ®øng? 8.6. Dïng tõ thÝch hîp ®Ó hoµn chØnh c¸c c©u sau: a. Khi ta ®Æt quyÓn s¸ch lªn trªn bµn khi ®ã ..(1)........ c©n b»ng víi träng lîng cña vËt. b. Mét chiÕc thuyÒn ®øng yªn trªn mÆt níc, khi ®ã: .(1)........ c©n b»ng víi...(2)........ cña nã. 8.7. Mét häc sinh nhËn xÐt: Mét c¸i l«ng chim l¬ löng trong kh«ng khÝ chøng tá träng lùc cña nã b»ng kh«ng. Hái nhËn xÐt trªn ®óng hay sai? T¹i sao? 8.8. Mét häc sinh quan s¸t thÊy mét chiÕc l¸ r¬i xuèng ®Êt trßng trµnh theo mét ®êng ngo»n nghoÌo. Häc sinh ®ã kh¼ng ®Þnh: ph¬ng cña träng lùc kh«ng ph¶i ph¬ng th¼ng ®øng. §iÒu ®ã ®óng hay sai? T¹i sao? 8.9. Mét vËt nÆng 1kg. Hái träng lùc cña nã b»ng bao nhiªu niu t¬n? 8.10. Mét qu¶ t¸o ®Æt trªn bµn bÞ c¾t lµm hai phÇn b»ng nhau. Hái träng lùc cña nã cã thay ®æi kh«ng? 3. Bµi tËp tr¾c nghiÖm 8.11. Mét vËt næi l¬ löng trong níc chøng tá: A. ChØ cã träng lùc t¸c dông lªn nã. B. Träng lùc kh«ng t¸c dông lªn nã. C. ChØ cã lùc n©ng cña níc t¸c dông lªn nã. D. Träng lùc vµ lùc n©ng cña níc t¸c dông lªn nã. E. Träng lùc vµ lùc n©ng cña níc c©n b»ng. Chän c©u ®óng nhÊt trong c¸c c©u trªn. 8.12. Mét vËt nÆng treo vµo lß xo, lµm lß xo gi·n ra vµ ®øng yªn chøng tá: A. Khi ®ã vËt chØ chÞu lùc n©ng cña lß xo . B. Khi ®ã vËt chØ chÞu lùc hót cña tr¸i ®Êt. C. Träng lùc c©n b»ng víi lùc kÐo cña lß xo. D. Lß xo bÞ gi·n ra do lùc kÐo cña nã t¸c dông. E. Do cã lùc kÐo mµ vËt kh«ng r¬i xuèng ®Êt. Chän c©u ®óng nhÊt trong c¸c c©u trªn. 8.13. Khi mét vËt nÆng treo trªn sîi d©y: A. Híng cña sîi d©y chØ híng cña träng lùc. B. Ph¬ng cña sîi d©y lµ ph¬ng th¼ng ®øng. C. Träng lùc cña vËt cã híng däc theo sîi d©y. D. ChiÒu cña träng lùc cã chiÒu tõ trªn xuèng. E. Khi ®ã träng lùc c©n b»ng víi lùc c¨ng cña d©y. Chän nh÷ng c©u sai trong c¸c nhËn ®Þnh trªn. 8.14. Mét häc sinh th¶ tê giÊy tõ trªn cao xuèng ®Êt, tê giÊy kh«ng r¬i theo ph¬ng th¼ng ®øng. B¹n ®ã nãi r»ng: A. Träng lùc kh«ng cã ph¬ng th¼ng ®øng. B. Søc c¶n cña kh«ng khÝ lµm lÖch ph¬ng r¬i. C. Søc c¶n cña kh«ng khÝ c©n b»ng víi träng lùc D. VËt r¬i kh«ng tu©n theo ph¬ng cña träng lùc. E. Søc c¶n kh«ng khÝ c©n b»ng víi träng lîng. Chän c©u ®óng trong c¸c c©u trªn. 8.15. Th¶ ®ång thêi hai tê giÊy gièng nhau, cã cïng khèi lîng. Mét tê bÞ vß viªn l¹i, mét ®Ó nguyªn vµ ®îc th¶ cïng ®é cao xuèng ®Êt. NhËn ®Þnh nµo ®óng trong c¸c nhËn ®Þnh sau: A. Khi th¶ hai tê giÊy r¬i kh«ng cïng lóc. B. Träng lîng kh¸c nhau nªn thêi gian r¬i kh¸c nhau. C. Träng lùc kh¸c nhau nªn thêi gian r¬i kh¸c nhau. D. Tê giÊy kh«ng vß viªn bÞ søc c¶n t¸c dông. E. Thêi gian r¬i xuèng ®Êt cña chóng kh¸c nhau. 8.16. Khi th¶ diÒu b¹n B×nh thÊy: diÒu gÆp giã vµ bay lªn cao. Sau ®ã diÒu dõng l¹i ë mét ®é cao nµo ®ã b¹n cho r»ng: A. Lóc nµy diÒu kh«ng bÞ tr¸i ®Êt hót. B. Nhê giã t¸c dông lùc nªn diÒu kh«ng r¬i. C. Träng lùc c©n b»ng víi lùc n©ng cña giã. D. Träng lîng c©n b»ng víi lùc n©ng cña giã. E. C¸c lùc t¸c dông lªn diÒu c©n b»ng nhau. Chän c©u ®óng trong c¸c c©u trªn. 8. Lùc ®µn håi I kiÕn thøc c¬ b¶n    Lß xo lµ mét vËt ®µn håi. Sau khi nÐn hiÆc kÏo d·n mét c¸ch võa ph¶i, nÕu bu«ng ra thf chiÒu dµi cña nã trë l¹i b»ng chiÒu dµi tù nhiªn. Khi lß xo nÐn hoÆc kÐo d·n, th× nã sÏ cã t¸c dông lùc ®µn håi lªn c¸c vËt tiÕp xóc ( hoÆc g¾n) víi hai ®Çu cña nã. §é biÕn d¹ng cña lß xo cµng lín, th× lùc ®µn håi cµng lín. II. Bµi tËp c¬ b¶n 1. Híng dÉn gi¶i c¸c bµi tËp gi¸o khoa. 9.1. C©u C. 9.2. Lµm cho vËt bÞ biÕn d¹ng, Sau ®ã th«i t¸c dông lùc xem vËt cã trë l¹i h×nh d¹ng ban ®Çu hay kh«ng. 9.3. Qu¶ bãng cao su. ChiÕc lìi ca. 9.4. a. BiÕn d¹ng ; vËt cã tÝnh chÊt ®µn håi; lùc ®µn håi ; lùc c©n b»ng. b. biÕn d¹ng ; träng lîng ; vËt cã tÝnh chÊt ®µn håi ; lùc ®µn håi ; lùc c©n b»ng. c. träng lîng ; biÕn d¹ng ; vËt cã tÝnh chÊt ®µn håi ; lùc ®µn håi ; lùc c©n b»ng. 2. Bµi tËp n©ng cao 9.5. T¹i sao khi ta bãp qu¶ bãng cao su th× nã bÞ biÕn d¹ng nhng khi bá tay ra th× nã l¹i cã h×nh d¸ng cò ? 9.6. Mét tÊm v¸n máng ®îc kª hai ®Çu khi ®Æt mét vËt nÆng lªn phÇn gi÷a tÊm v¸n, tÊm v¸n bÞ cong xuèng díi. Khi ®ã vËt nÆng chÞu t¸c dông cña c¸c lùc nµo? T¹i sao khi ta th¶ mét qu¶ bãng r¬i xuèng ®Êt, sau khi ch¹m ®Êt qu¶ bãng l¹i nÈy lªn ? 9.7. 9.8. Lß xo ë díi yªn xe ®¹p cã t¸c dông g×? 9.9. Khi treo vµo lß xo mét vËt nÆng 100g lß xo gi·n ra mét ®o¹n 2cm. Hái nÕu treo thªm vµo lß xo ®ã mét vËt kh¸c nÆng 200g th× lß xo gi·n ra mét ®o¹n b»ng bao nhiªu? 3. Bµi tËp tr¾c nghiÖm 9.10. Trêng hîp nµo sau ®©y kh«ng cã lùc ®µn håi t¸c dông: A. lèp xe m¸y khi chuyÓn ®éng trªn ®êng. B. Qu¶ bãng nÈy lªn khi ta th¶ tõ trªn cao xuèng. C. C©n ®ång hå khi ®ang tiÕn hµnh c©n c¸c vËt. D. ¸o len co l¹i khi giÆt nã b»ng níc nãng. E. Khi dïng d©y cao su ®Ó buéc hµng sau xe. 9.11. Khi treo mét qu¶ nÆng 1kg vµo mét lß xo, lµm nã gi·n ra 2cm. Khi kÐo lß xo gi·n ra mét ®o¹n 3cm th× lùc t¸c dông cña ta lµ: A. 10N. B. 20N. C. 15N. D. 12,5N. E. 17,5N Chän kÕt qu¶ ®óng trong c¸c kÕt qu¶ trªn. 9.12. Khi kÐo lß xo mét lùc 6N, lß xo d·n ra mét ®o¹n 2cm. Khi treo mét vËt nÆng vµo lß xo, lß xo d·n ra 5cm. Khi ®ã vËt n¨ng cã khèi lîng lµ: A. 1,2kg. B. 1,5kg. C. 1,25kg. D. 1,75kg. E. 1kg. Chän kÕt qu¶ ®óng trong c¸c kÕt qu¶ trªn. 9.13. Lùc ®µn håi cña mét lß xo phô thuéc vµo: A. Träng l¬ng cña vËt g¾n vµo. B. ChiÒu dµi cña lß xo. C. §é biÕn d¹ng cña lß xo. D. Lùc t¸c dông vµo lß xo. E. §é xo¸n cña lß xo. NhËn ®Þnh nµo ®óng trong c¸c nhËn ®Þnh trªn? 9.14. Lùc ®µn håi cña mét lß xo cµng t¨ng khi: A. Träng lîng cña vËt g¾n t¨ng. B. ChiÒu dµi cña lß xo cµng lín. C. Vßng xo¾n cña lß xo nhiÒu. D. Lùc t¸c dông vµo lß xo t¨ng. E. §é biÕn d¹ng cña lß xo t¨ng. NhËn ®Þnh nµo ®óng trong c¸c nhËn ®Þnh trªn? 9.15. Mét vËt n¨ng treo vµo mét lß xo, lß xo d·n ra. Khi ®ã lùc ®µn håi cña lß xo: A. T¸c dông lªn lß xo. B. ChØ t¸c dông lªn gi¸ treo. C. ChØ t¸c dông lªn vËt nÆng. D. Cïng t¸c dông lªn gi¸ vµ vËt. E. Kh«ng t¸c dông lªn gi¸ treo. NhËn ®Þnh nµo ®óng trong c¸c nhËn ®Þnh trªn? 10. lùc kÕ - phÐp ®o lùc. träng lîng vµ khèi lîng I. KiÕn thøc c¬ b¶n   lùc kÕ dïng ®Ó ®o lùc. HÖ thøc gi÷a träng lîng vµ khèi lîng cña cïng mét vËt : P = 10m, trong ®ã : P lµ träng lîng ( ®¬n vÞ lµ N); m lµ khèi lîng cña vËt ( ®¬n vÞ kg). II. Bµi tËp c¬ b¶n 1.Híng dÉn gi¶i bµi tËp gi¸o khoa. 10.1. C©u D. 10.2. a. 28000N. b. 92g c. 160 000N 10.3. a. c©n chØ khèi lîng cña tói ®êng. b. Träng lîng cña tói ®êng lµm quay kim cña c©n. 10.4. a. ngêi ta quan t©m ®Õn träng lîng cña hµng ho¸. b. Ngêi ta quan t©m ®Õn khèi lîng cña tói kÑo. c. Träng lîng cña «t« qu¸ lín lµm g·y cÇu. 2. Bµi tËp n©ng cao 10.5. Mét « t« nÆng 4,5 tÊn. Hái träng lîng cña «t« lµ bao nhiªu? 10.6. §¹i lîng vËt lý nµo - khèi lîng hay träng lîng cña vËt liÖu cã ý nghÜa trong viÖc tÝnh to¸n x©y dùng nhµ cöa, cÇu cèng ... ? 10.7. §èi víi ngêi mua hµng. Ch¼ng h¹n l¬ng thùc, thùc phÈm, th× ®¹i lîng vËt lý nµo - khèi lîng hay träng lîng ®îc quan t©m h¬n? T¹i sao? 10.8. Trong thi ®Êu m«n cö t¹ ®¹i lîng vËt lý nµo - khèi lîng hay träng lîng cã ý nghÜa trong viÖc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thi ®Êu? 10.9. Khi treo mét cèc ®ùng 0,5lÝt níc vµo mét lùc kÕ khi ®ã lùc kÕ gi·n ra 8cm vµ kim chØ 8N. Hái khi treo cèc kh«ng vµo lùc kÕ lùc kÕ gi·n ra mét ®o¹n lµ bao nhiªu vµ chØ mÊy Niut¬n? 10.10. Trªn hai ®Üa c©n cña mét c©n ®Üa cã hai cèc gièng hÖt nhau. Mét cèc chøa 0,5lÝt níc, ngêi ta ®æ dÇn ®êng vµo cèc cßn l¹i cho ®Õn khi c©n th¨ng b»ng. TÝnh träng lîng ®êng chøa trong cèc? 10.11. Mét ngêi cÇm lùc kÕ ®i chî mua thÞt, khi mãc thÞt vµo lùc kÕ chØ 10N. Hái miÕng thÞt ®ã cã khèi lîng b»ng bao nhiªu? 3. Bµi tËp tr¾c nghiÖm. 10.12. Lùc kÕ lµ dông cô vËt lý dïng ®Ó: A. §o träng lùc . B. §o khèi lîng. C. §o lùc ®µn håi. D. §o träng lîng. E. §o lùc. NhËn ®Þnh nµo ®óng nhÊt? 10.13. Khi sö dông lùc kÕ ®Ó ®o träng lîng cña mét vËt, kÕt qu¶ thu ®îc 6,2N. Lùc kÕ ®ã cã §CNN lµ: A. 0,2N. B. 0,1N. C. 0,02N. D. 0,01N. E. 1N. Kh¼ng ®Þnh nµo ®óng nhÊt? 10.14. Khi sö dông lùc kÕ ®Ó ®o träng lîng cña mét vËt, kÕt qu¶ thu ®îc 6,2N. khi ®ã khèi lîng cña vËt nÆng lµ: A. m = 6, 2kg. B. m = 62kg. C. m = 0,62kg. D. m = 0,062kg. Chän kÕt qu¶ ®óng. 10.15. Khi treo mét cèc ®ùng 0,5lÝt níc vµo mét lùc kÕ khi ®ã lùc kÕ gi·n ra 8cm vµ kim chØ 8N. Khi treo cèc kh«ng ®ùng níc vµo lùc kÕ lùc kÕ gi·n ra mét ®o¹n lµ bao nhiªu vµ chØ: A. 3cm - 0,3N. B. 7,5cm - 3N. C. 5cm - 5N. D. 3cm - 3N E. 7,5cm - 7,5N. Chän kÕt qu¶ ®óng. 10.16. Trªn hai ®Üa c©n cña mét c©n Robecvan cã hai cèc gièng hÖt nhau. Mét cèc chøa 1lÝt níc, ngêi ta ®æ dÇn ®êng vµo cèc cßn l¹i cho ®Õn khi c©n th¨ng b»ng. Khi ®ã träng lîng cña ®êng lµ: A. 1N. B. 11N. C. 10N. D. 1,0N. E. 0,1N. Chän kÕt qu¶ ®óng. 10.17. Mét vËt chuyÓn ®éng trªn ®êng th¼ng. Khi ®ã: A. Träng lîng cña vËt lu«n thay ®æi. B. Träng lùc cña vËt lu«n thay ®æi. C. Khèi lîng cña vËt lu«n thay ®æi. D. Träng lùc cña vËt kh«ng thay ®æi. E. Khèi lîng vµ träng lîng thay ®æi. NhËn ®Þnh nµo trªn ®©y ®óng? 11. khèi lîng riªng träng lîng riªng I. KiÕn thøc c¬ b¶n  Khèi lîng riªng cña mét chÊt ®îc x¸c ®Þnh b»ng khèi lîng cña mét ®¬n vÞ thÓ tÝch (1m3) chÊt ®ã: m D V  kg  3  m   §¬n vÞ khèi lîng riªng lµ kil«gam trªn mÐt khèi   Träng lîng riªng cña mét chÊt ®îc x¸c ®Þnh b»ng träng lîng cña mét ®¬n vÞ thÓ tÝch (1m3) chÊt ®ã:  P d V C«ng thøc tÝnh träng lîng riªng theo khèi lîng riªng: d = 10D. II. Bµi tËp c¬ b¶n 1.Híng dÉn gi¶i bµi tËp gi¸o khoa. 11.1. C©u D. kg  3  m  11.2. 1240  11.3. a. 0,667 m3 b. 45000N. kg  . Khèi lîng riªng cña kem giÆt VISO lín h¬n khèi lîng 3  m  11.4. 1111,1  riªng cña níc. kg  N vµ 19608  3  3  m  m  11.5. 1960,8  2. Bµi tËp n©ng cao. 11.6. Khèi lîng riªng cña mét chÊt ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: m D  . Theo c«ng thøc mét häc sinh nhËn xÐt: khi thÓ tÝch cña vËt cµng V lín th× khèi lîng riªng cµng nhá. Theo em nhËn xÐt trªn ®óng hay sai? 11.7. Cã ba th×a kÝch thíc gièng nhau b»ng s¾t, ®ång vµ nh«m. Hái th×a nµo cã khèi lîng lín nhÊt vµ th×a nµo cã khèi lîng nhá nhÊt? 11.8. Khi bá vµo b×nh níc 500g ch× vµ khi bá 500g s¾t th× trêng hîp nµo mùc níc d©ng cao h¬n? 11.9. Cã 10 lÝt chÊt láng khèi lîng 8kg. Hái chÊt láng ®ã lµ chÊt g×? 11.10. 1 lÝt dÇu ¨n cã khèi l¬ng 850g vµ 1kg mì níc cã thÓ tÝch 1,25 dm3. Hái khèi lîng riªng cña dÇu ¨n lín h¬n hay nhá h¬n mì níc? 11.11. Ta biÕt khèi lîng riªng cña níc 1000kg/m3. NÕu c¸c chÊt cã khèi lîng riªng lín h¬n níc khi bá vµo níc nã sÏ ch×m. T¹i sao 1m3 khoai t©y nÆng 700kg khi bá vµo níc khoai t©y l¹i ch×m? 11.12. Cho biÕt 0,5 lÝt níc nÆng 0,5 kg. X¸c ®Þnh träng lîng riªng cña níc? 10.13. Trong tôc ng÷ cã c©u: “ NhÑ nh bÊc, nÆng nh ch×” . NÆng nhÑ ë ®©y chØ c¸i g×? 11.14. Khi c©n mét b×nh chia ®é rçng ta thÊy kim chØ 125g. §æ vµo b×nh chia ®é 250cm3 chÊt láng nµo ®ã kim chØ 325g. X¸c ®Þnh khèi lîng riªng vµ träng lîng riªng cña chÊt láng ®ã? 3. Bµi tËp tr¾c nghiÖm. 11.15. BiÕt khèi lîng riªng cña dÇu ho¶ lµ 800kg/m3. mét chiÕc can nhùa khèi lîng 1,5kg chøa 18 lÝt dÇu ho¶ cã träng lîng : A. 8000 N. B. 150N. C. 159N. D. 195N E. 152N. Chän ®¸p ¸n ®óng. 11.16. Khèi lîng riªng cña mét chÊt ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
- Xem thêm -