Tài liệu Bài tập vật lí 10 cơ bản

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Baøi Taäp Vaät Lí 10CB GV : Leâ Thanh Tuaán MUÏ C LUÏ C Phaà n baø i taä p traé c nghieä m Chöông 1 : Ñoäng hoïc chaát ñieåm.......................................................................Trang 1 Chöông 2 : Ñoäng löïc hoïc chaát ñieåm................................................................. Trang 7 Chöông 3 : Tónh hoïc vaät raén.......................................................................... Trang 11 Chöông 4 : Caùc ñònh luaät baûo toaøn.................................................................Trang 13 Chöông 5 : Chaát khí.......................................................................................Trang 16 Chöông 6 : Cô sôû nhieät ñoäng löïc hoïc..............................................................Trang 19 Chöông 7 : Chaát raén, chaát loûng vaø söï chuyeån theå...........................................Trang 22 Phaà n baø i taä p töï luaä n Chöông 1 ......................................................................................................Trang 25 Chöông 2 ......................................................................................................Trang 28 Chöông 3 ......................................................................................................Trang 33 Chöông 4 ......................................................................................................Trang 34 Chöông 5 + 6 ................................................................................................Trang 36 -0- Baøi Taäp Vaät Lí 10CB GV : Leâ Thanh Tuaán PHAÀN 1 : TRAÉC NGHIEÄM Chöông 1 : ÑOÄNG HOÏC CHAÁT ÑIEÅM Câu 1. Vaän toác naøo döôùi ñaây ñöôïc goïi laø vaän toác trung bình ? A. Vaän toác cuûa ñaïn ra khoûi noøng suùng. B. Vaän toác cuûa traùi banh sau moät cuù suùt. C. Vaän toác veà ñích cuûa vaän ñoäng vieân chaïy 100 m. D. Vaän toác cuûa xe giöõa hai ñòa ñieåm. Câu 2. "Luùc 13 giôø 10 phuùt ngaøy hoâm qua, xe chuùng toâi chaïy treân quoác loä 1, caùch Long An 20km". Vieäc xaùc ñònh vò trí cuûa xe nhö treân coøn thieáu yeáu toá gì ? A. Chieàu döông treân ñöôøng ñi. B. Moác thôøi gian. C. Vaät laøm moác. D. Thöôùc ño vaø ñoàng hoà. Câu 3. Trong caùc phöông trình sau ñaây, phöông trình naøo moâ taû chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu ? A. x = 4t. B. x = -3t2 - t. C. x = 5t + 4. D. x = t2 - 3t. Câu 4. Tröôøng hôïp naøo döôùi ñaây coù theå coi vaät laø chaát ñieåm ? A. Traùi Ñaát chuyeån ñoäng töï quay quanh truïc cuûa noù. B. Hai hoøn bi luùc va chaïm vôùi nhau. C. Xe chôû khaùch ñang chaïy trong beán. D. Vieân ñaïn ñang chuyeån ñoäng trong khoâng khí. Câu 5. Phöông trình chuyeån ñoäng cuûa moät chaát ñieåm doïc theo truïc Ox coù daïng : x = 5 + 60 t ( x ño baèng km, t ño baèng giôø) Chaát ñieåm ñoù xuaát phaùt töø ñieåm naøo vaø chuyeån ñoäng vôùi vaän toác baèng bao nhieâu ? A. Töø ñieåm M, caùch O laø 5km, vôùi vaän toác 60km/h. B. Töø ñieåm M, caùch O laø 5km, vôùi vaän toác 5km/h. C. Töø ñieåm O, vôùi vaän toác 60km/h. D. Töø ñieåm O, vôùi vaän toác 5km/h. Câu 6. Trong tröôøng hôïp naøo döôùi ñaây coù theå coi chieác maùy bay laø moät chaát ñieåm ? A. Chieác maùy bay ñang bay thöû nghieäm. B. Chieác maùy bay trong quaù trình haï caùnh xuoáng saân bay. C. Chieác maùy bay ñang bay töø Haø Noäi ñi Tp Hoà Chí Minh. D. Chieác maùy bay ñang chaïy treân saân bay. Câu 7. Hai oâ toâ xuaát phaùt cuøng luùc taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau 15km treân cuøng moät ñöôøng thaúng qua A vaø B, chuyeån ñoäng cuøng chieàu töø A ñeán B. Toác ñoä cuûa oâ toâ xuaát phaùt taïi A laø 20km/h, cuûa oâ toâ xuaát phaùt taïi B laø 12km/h. Choïn goác toaï ñoä taïi A, goác thôøi gian luùc xuaát phaùt, phöông trình chuyeån ñoäng cuûa hai xe laø : A. xA = 20t ; xB = 12t. B. xA = 15 + 20t ; xA = 12t. C. xA = 20t ; xA = 15 + 12t. D. xA = 15 + 20t ; xB = 15 + 12t. Câu 8. Khaúng ñònh naøo sau ñaây laø ñuùng cho chuyeån ñoäng thaúng chaäm daàn ñeàu ? A. Gia toác cuûa chuyeån ñoäng khoâng ñoåi. B. Vaän toác cuûa chuyeån ñoäng giaûm ñeàu theo thôøi gian. C. Chuyeån ñoäng coù veùctô gia toác khoâng ñoåi. D. Vaän toác cuûa chuyeån ñoäng laø haøm baäc nhaát cuûa thôøi gian. Câu 9. Moät vaät chuyeån ñoäng thaúng, trong giaây ñaàu tieân ñi ñöôïc 1 m, giaây thöù 2 ñi ñöôïc 2 m, giaây thöù 3 ñi ñöôïc 3 m, giaây thöù 4 ñi ñöôïc 4 m. Chuyeån ñoäng naøy laø chuyeån ñoäng A. thaúng chaäm daàn ñeàu. B. thaúng nhanh daàn ñeàu. C. thaúng bieán ñoåi ñeàu. D. thaúng ñeàu. Câu 10. Trong caùc phöông trình sau ñaây, phöông trình naøo moâ taû chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu ? A. x = -3t2 + 1. B. x = t2 + 3t. C. x = 5t + 4. D. x = 4t. -1- Baøi Taäp Vaät Lí 10CB GV : Leâ Thanh Tuaán Câu 11. Phöông trình chuyeån ñoäng cuûa moät chaát ñieåm doïc theo truïc Ox coù daïng : x = - 50 + 20 t ( x ño baèng km, t ño baèng giôø) Quaõng ñöôøng ñi ñöôïc cuûa chaát ñieåm sau 2h chuyeån ñoäng laø bao nhieâu ? A. 10km. B. 40km. C. - 40km. D. - 10km. Câu 12. Naêm nay laø naêm 2007, goác thôøi gian ñöôïc choïn laø A. naêm 2000. B. naêm 2007. C. Coâng nguyeân. D. tröôùc Coâng nguyeân. Câu 13. Giôø khôûi haønh cuûa chuyeán taøu töø Tp Hoà Chí Minh ñi Haø Noäi laø luùc 19 giôø 30 phuùt haèng ngaøy, goác thôøi gian ñöôïc choïn laø A. 7 giôø. B. 19 giôø 30 phuùt. C. 0 giôø. D. 12 giôø. Câu 14. Ñoà thò toaï ñoä - thôøi gian cuûa moät chaát ñieåm chuyeån ñoäng thaúng ñeàu coù daïng : x (m) 2 1 0 1 t (s) Phöông trình chuyeån ñoäng cuûa chaát ñieåm laø: A. x = 1 + t. B. x = 1 + 2t. C. x = 2 + t. D. x = t. Câu 15. Trong tröôøng hôïp naøo döôùi ñaây chæ soá thôøi ñieåm maø ta xeùt truøng vôùi soá ño khoaûng thôøi gian troâi ? A. Moät traän boùng dieãn ra töø 16 giôø ñeán 17 giôø 45 phuùt. B. Khoâng coù tröôøng hôïp naøo phuø hôïp vôùi yeâu caàu neâu ra. C. Luùc 7 giôø moät xe oâ toâ khôûi haønh töø Tp Hoà Chí Minh, sau 3 giôø thì xe ñeán Vuõng Taøu. D. Moät ñoaøn taøu xuaát phaùt töø Vinh luùc 0 giôø, ñeán 8 giôø 05 phuùt thì ñoaøn taøu ñeán Hueá. Câu 16. Chuyeån ñoäng thaúng ñeàu khoâng coù ñaëc ñieåm naøo döôùi ñaây ? A. Toác ñoä khoâng ñoåi töø luùc xuaát phaùt ñeán luùc döøng laïi. B. Vaät ñi ñöôïc nhöõng quaõng ñöôøng nhö nhau trong nhöõng khoaûng thôøi gian baèng nhau baát kyø. C. Quyõ ñaïo laø moät ñöôøng thaúng. D. Toác ñoä trung bình treân moïi quaõng ñöôøng laø nhö nhau. Câu 17. Phöông trình chuyeån ñoäng thaúng ñeàu doïc theo truïc Ox, trong tröôøng hôïp vaät khoâng xuaát phaùt töø ñieåm O laø : A. x = vt. B. s = x + vt. C. s = vt. D. x = x0 + vt. Câu 18. Ñeå xaùc ñònh haønh trình cuûa moät con taøu treân bieån, ngöôøi ta khoâng duøng ñeán thoâng tin naøo döôùi ñaây ? A. Ngaøy, giôø cuûa con taøu taïi ñieåm ñoù. B. Kinh ñoä cuûa con taøu taïi ñieåm ñoù. C. Höôùng ñi cuûa con taøu taïi ñieåm ñoù. D. Vó ñoä cuûa con taøu taïi ñieåm ñoù. Câu 19. Trong caùc phöông trình sau ñaây, phöông trình naøo moâ taû chuyeån ñoäng thaúng chaäm daàn ñeàu ? A. x = -4t. B. x = 5t + 4. C. x = -t2 + 3t. D. x = -3t2 - t. Câu 20. Ñoà thò toaï ñoä - thôøi gian trong chuyeån ñoäng thaúng cuûa chaát ñieåm coù daïng nhö sau : x O t1 t2 t Trong khoaûng thôøi gian naøo chaát ñieåm chuyeån ñoäng thaúng ñeàu ? A. Töø 0 ñeán t1. B. Khoâng coù luùc naøo xe chuyeån ñoäng thaúng ñeàu. C. Töø t1 ñeán t2. D. Töø t0 ñeán t2. -2- Baøi Taäp Vaät Lí 10CB GV : Leâ Thanh Tuaán Câu 21. Trong coâng thöùc tính vaän toác cuûa chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu v = v0 + at thì : A. a luoân luoân aâm. B. a luoân cuøng daáu vôùi v. C. a luoân ngöôïc daáu vôùi v. D. v luoân luoân aâm. Câu 22. Moät gioït nöôùc rôi töï do töø ñoä cao 45 m xuoáng ñaát. Cho g = 10 m/s 2. Thôøi gian gioït nöôùc rôi tôùi maët ñaát laø bao nhieâu? A. 4,5s. B. 2s. C. 9s. D. 3s. Câu 23. Chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu vaø chaäm daàn ñeàu khaùc nhau ôû ñieåm caên baûn naøo? A. Chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu luoân coù vaän toác ñaàu, chaäm daàn ñeàu coù theå coù hoaëc khoâng. B. Gia toác cuûa chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu aâm, chaäm daàn ñeàu döông . C. Chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu coù hoaëc khoâng coù vaän toác ñaàu, chaäm daàn ñeàu luoân coù. D. Gia toác cuûa chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu döông, chaäm daàn ñeàu aâm. Câu 24. Ñaëc ñieåm naøo sau ñaây khoâng ñuùng cho chuyeån ñoäng rôi töï do ? A. Chuyeån ñoäng ñeàu. B. Gia toác khoâng ñoåi. C. Chieàu töø treân xuoáng. D. Phöông thaúng ñöùng. Câu 25. Moät xe ñang chaïy vôùi vaän toác 36 km/h thì taêng toác. Sau 2 giaây xe ñaït vaän toác 54 km/h. Gia toác cuûa xe laø bao nhieâu? A. 1 m/s2. B. 2,5 m/s2. C. 1,5 m/s2. D. 2 m/s2. Câu 26. Ñaëc ñieåm naøo sau ñaây ñuùng cho chuyeån ñoäng rôi töï do ? A. Quyõ ñaïo laø moät nhaùnh Parabol. B. Vaän toác taêng ñeàu theo thôøi gian. C. Gia toác taêng ñeàu theo thôøi gian. D. Chuyeån ñoäng thaúng ñeàu. Câu 27. Moät gioït nöôùc rôi töï do töø ñoä cao 20 m xuoáng ñaát. Cho g = 10 m/s 2. Thôøi gian gioït nöôùc rôi tôùi maët ñaát laø bao nhieâu? A. 2s. B. 1s. C. 4s. D. 3s. Câu 28. Coâng thöùc naøo döôùi ñaây laø coâng thöùc lieân heä giöõa vaän toác, gia toác vaø quaõng ñöôøng ñi ñöôïc cuûa chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu ? 2 2 2 2 A. v  v 0  2as B. v  v 0  2as C. v  v 0  2as D. v  v 0 2as Câu 29. Hai vaät ñöôïc thaû rôi töø hai ñoä cao khaùc nhau h 1 vaø h2. Khoaûng thôøi gian rôi cuûa vaät thöù hai h1 gaáp hai laàn khoaûng thôøi gian rôi cuûa vaät thöù nhaát. Tæ soá caùc ñoä cao h2 laø : A. 0,25. B. 0,5. C. 4. D. 2. Câu 30. Moät ñoaøn taøu ñang chuyeån ñoäng vôùi vaän toác 15 m/s boãng haõm phanh vaø chuyeån ñoäng thaúng chaäm daàn ñeàu ñeå vaøo ga. Sau 2 phuùt taøu döøng laïi ôû saân ga. Quaõng ñöôøng maø taøu ñi ñöôïc trong thôøi gian haõm laø : A. 225m. B. 900m. C. 500m. D. 600m. Câu 31. Nhaän xeùt naøo sau ñaây laø sai ? A. Veùctô gia toác rôi töï do coù phöông thaúng ñöùng, höôùng xuoáng. B. Taïi cuøng moät nôi treân Traùi Ñaát gia toác rôi töï do khoâng ñoåi. C. Gia toác rôi töï do thay ñoåi theo vó ñoä. D. Gia toác rôi töï do laø 9,81 m/s2 taïi moïi nôi. Câu 32. Moät oâtoâ ñi töø A ñeán B maát 5 giôø, trong 2 giôø ñaàu oâtoâ ñi vôùi toác ñoä 50 km/h, trong 3 giôø sau oâtoâ ñi vôùi toác ñoä 30 km/h. Toác ñoä trung bình cuûa oâtoâ treân ñoaïn ñöôøng AB laø : A. 40 km/h. B. 38 km/h. C. 46 km/h. D. 35 km/h. Câu 33. Trong coâng thöùc tính vaän toác cuûa chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu v = v0 + at thì : A. a luoân ngöôïc daáu vôùi v. B. a luoân luoân döông. C. v luoân luoân döông. D. a luoân cuøng daáu vôùi v. Câu 34. Chuyeån ñoäng cuûa vaät naøo döôùi ñaây seõ ñöôïc coi laø rôi töï do neáu ñöôïc thaû rôi ? A. Moät maåu phaán. B. Moät quyeån vôû. C. Moät chieác laù. D. Moät sôïi chæ. -3- Baøi Taäp Vaät Lí 10CB GV : Leâ Thanh Tuaán Câu 35. Trong caùc phöông trình sau ñaây, phöông trình naøo moâ taû chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu ? A. x = 5t + 4. B. x = t2 - 3t. C. x = -4t. D. x = -3t2 - t. Câu 36. Thaû moät vieân bi töø moät ñænh thaùp xuoáng ñaát. Trong giaây cuoái cuøng vieân bi rôi ñöôïc 45m. Laáy g = 10m/s2. Chieàu cao cuûa thaùp laø : A. 450m. B. 350m. C. 245m.D. 125m. Câu 37. Moät xe ñang chuyeån ñoäng vôùi vaän toác 36 km/h boãng haõm phanh vaø chuyeån ñoäng thaúng chaäm daàn ñeàu. Ñi ñöôïc 50 m thì xe döøng haún. Neáu choïn chieàu döông laø chieàu chuyeån ñoäng cuûa xe thì gia roác cuûa xe laø : A. - 2m/s2. B. 2m/s2. C. - 1m/s2. D. 1m/s2. Câu 38. Trong ñoà thò vaän toác cuûa moät chuyeån ñoäng thaúng döôùi ñaây, ñoaïn naøo öùng vôùi chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu? v B C E A O D F t A. AB vaø DE. B. AB vaø CD. C. CD vaø DE. D. AB vaø EF. Câu 39. Khaúng ñònh naøo sau ñaây laø ñuùng cho chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu ? A. Vaän toác cuûa chuyeån ñoäng taêng ñeàu theo thôøi gian. B. Gia toác cuûa chuyeån ñoäng khoâng ñoåi. C. Chuyeån ñoäng coù veùctô gia toác khoâng ñoåi. D. Vaän toác cuûa chuyeån ñoäng laø haøm baäc nhaát cuûa thôøi gian. Câu 40. Phöông trình dieãn taû chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu cuûa moät chaát ñieåm ñi theo chieàu döông truïc Ox coù daïng naøo döôùi ñaây? 1 x  at 2  v0 t  x0 2 A. 1 x   at 2  v 0 t  x 0 2 C. 1 2 at 2 B. 1 x  x 0  vt  at 2 2 D. x v 0 t  Câu 41. Moät ñieåm naèm treân vaønh ngoaøi cuûa moät loáp xe maùy caùch truïc baùnh xe laø 60 cm. Xe chuyeån ñoäng thaúng ñeàu. Khi ñoàng hoà toác ñoä cuûa xe nhaûy 1,5 soá öùng vôùi 1,5 km thì soá voøng maø baùnh xe quay ñöôïc laø A. 2500 B. 428 C. 796 D. 90 Câu 42. Coâng thöùc lieân heä giöõa toác ñoä daøi vaø toác ñoä goùc cuûa chaát ñieåm chuyeån ñoäng troøn ñeàu laø :  v2 r A. v .r B. v r. C. Câu 43. Toác ñoä goùc cuûa kim giaây laø 1  rad / s rad / s A. 2 B. 2 C.  rad / s Câu 44. Chuyeån ñoäng cuûa vaät naøo döôùi ñaây laø chuyeån ñoäng troøn ñeàu ? A. Chuyeån ñoäng cuûa ñieåm ñaàu caùnh quaït traàn khi ñang quay oån ñònh. B. Chuyeån ñoäng cuûa moät maéc xích xe ñaïp. C. Chuyeån ñoäng cuûa Traùi Ñaát quanh Maët Trôøi. D. Chuyeån ñoäng cuûa con laéc ñoàng hoà. Câu 45. Choïn coâng thöùc ñuùng : 2 1  2  2T T   2f f f 2 T A. B. C. 2 -4- D.  v.r D. 2 rad / s 1 f  2 T D. Baøi Taäp Vaät Lí 10CB GV : Leâ Thanh Tuaán Câu 46. Moät vaät ñöôïc thaû rôi töï do töø ñoä cao 11,25m so vôùi maët ñaát. Laáy g = 10m/s 2. Vaän toác cuûa vaät ngay khi chaïm ñaát laø : A. 20s. B. 15s. C. 30s. D. 25s. Câu 47. Moät quaït traàn quay vôùi taàn soá 300 voøng/phuùt. Caùnh quaït daøi 0,75 m. Toác ñoä daøi cuûa moät ñieåm ôû ñaàu caùnh quaït laø A. 23,55 m/s B. 225 m/s C. 15,25 m/s D. 40 m/s Câu 48. Moät vaät ñöôïc thaû rôi töï do töø ñoä cao 180m so vôùi maët ñaát. Laáy g = 10m/s 2. Vaän toác cuûa vaät ngay khi chaïm ñaát laø : A. 18m/s. B. 25m/s. C. 40m/s. D. 60m/s. Câu 49. Chuyeån ñoäng troøn ñeàu khoâng coù ñaëc ñieåm naøo döôùi ñaây ? A. Toác ñoä goùc khoâng ñoåi. B. Toác ñoä daøi khoâng ñoåi. C. Quyõ ñaïo laø ñöôøng troøn. D. Veùctô gia toác khoâng ñoåi. Câu 50. Maët Traêng ñöôïc xem laø veä tinh cuûa Traùi Ñaát, chuyeån ñoäng troøn ñeàu quanh Traùi Ñaát. Gia toác cuûa Maët Traêng seõ höôùng veà A. Maët Trôøi. B. moät nôi khaùc. C. Sao Thoå. D. Traùi Ñaát. Câu 51. Choïn caâu sai : Veùctô gia toác höôùng taâm trong chuyeån ñoäng troøn ñeàu A. coù ñoä lôùn khoâng ñoåi. B. ñaët vaøo vaät chuyeån ñoäng troøn. C. coù phöông vaø chieàu khoâng ñoåi. D. luoân höôùng vaøo taâm cuûa quyõ ñaïo troøn. Câu 52. Toác ñoä goùc cuûa kim phuùt laø  30  rad / s rad / s rad / s A. 60 B.  C. 60 rad / s D. 30 Câu 53. Gia toác höôùng taâm cuûa chaát ñieåm chuyeån ñoäng troøn ñeàu taêng hay giaûm bao nhieâu neáu vaän toác goùc giaûm coøn moät nöûa nhöng baùn kính quyõ ñaïo taêng 2 laàn ? A. Khoâng ñoåi. B. Taêng 4 laàn. C. Taêng 2 laàn. D. Giaûm coøn moät nöûa. Câu 54. Toác ñoä goùc cuûa kim giôø laø   1800 rad / s rad / s rad / s A. 3600 rad / s B. 3600 C. 1800 D.  Câu 55. Taàn soá cuûa vaät chuyeån ñoäng troøn ñeàu laø A. soá voøng toång coäng vaät quay ñöôïc. B. soá voøng vaät quay trong 1 giaây. C. thôøi gian vaät quay n voøng. D. thôøi gian vaät quay ñöôïc 1 voøng. Câu 56. Gia toác höôùng taâm cuûa chaát ñieåm chuyeån ñoäng troøn ñeàu taêng hay giaûm bao nhieâu neáu toác ñoä daøi giaûm coøn moät nöûa nhöng baùn kính quyõ ñaïo taêng 2 laàn ? A. Taêng 4 laàn. B. Giaûm coøn moät nöûa. C. Giaûm 8 laàn. D. Khoâng ñoåi. Câu 57. Moät vaät ñöôïc thaû rôi töï do töø ñoä cao 9,8m so vôùi maët ñaát. Laáy g = 10m/s 2. Vaän toác cuûa vaät ngay khi chaïm ñaát laø : A. 10m/s. B. 14m/s. C. 8m/s. D. 15m/s. Câu 58. Chu kì cuûa vaät chuyeån ñoäng troøn ñeàu laø A. soá voøng vaät quay trong 1 giaây. B. thôøi gian vaät quay n voøng. C. soá voøng toång coäng vaät quay ñöôïc. D. thôøi gian vaät quay ñöôïc 1 voøng. Câu 59. Ñaëc tröng cuûa chuyeån ñoäng troøn ñeàu khoâng coù ôû caùc chuyeån ñoäng khaùc laø A. veùctô gia toác coù moâñun khoâng ñoåi vaø coù phöông vuoâng goùc veùctô vaän toác. B. veùctô gia toác coù moâñun khoâng thay ñoåi. C. veùctô vaän toác coù moâñun khoâng thay ñoåi. D. veùctô gia toác höôùng vaøo moät ñieåm coá ñònh. Câu 60. Chuyeån ñoäng troøn ñeàu coù ñaëc ñieåm naøo döôùi ñaây ? A. Veùctô gia toác coù phöông tieáp tuyeán vôùi quyõ ñaïo. -5- Baøi Taäp Vaät Lí 10CB GV : Leâ Thanh Tuaán B. Veùctô gia toác khoâng ñoåi. C. Toác ñoä goùc khoâng ñoåi. D. Quyõ ñaïo laø hình troøn. Câu 61. Gia toác höôùng taâm cuûa chaát ñieåm chuyeån ñoäng troøn ñeàu taêng hay giaûm bao nhieâu neáu toác ñoä daøi giaûm coøn moät nöûa vaø baùn kính quyõ ñaïo giaûm 2 laàn ? A. Giaûm 4 laàn. B. Giaûm coøn moät nöûa. C. Taêng 2 laàn. D. Khoâng ñoåi. Câu 62. Moät haønh khaùch ngoài treân toa taøu A, nhìn qua cöûa soå thaáy toa taøu B beân caïnh vaø gaïch laùt saân ga ñeàu chuyeån ñoäng nhö nhau. Choïn khaúng ñònh ñuùng. A. Caû hai taøu ñeàu ñöùng yeân. B. Taøu B ñöùng yeân, taøu A chaïy. C. Taøu A ñöùng yeân, taøu B chaïy. D. Caû hai taøu ñeàu chaïy. Câu 63. Chu kyø T cuûa moät vaät chuyeån ñoäng troøn ñeàu laø ñaïi löôïng A. tæ leä thuaän vôùi baùn kính voøng troøn vaø toác ñoä daøi. B. tæ leä thuaän vôùi baùn kính voøng troøn vaø tæ leä nghòch vôùi toác ñoä daøi. C. tæ leä thuaän vôùi löïc höôùng taâm. D. tæ leä nghòch vôùi baùn kính voøng troøn. Câu 64. Choïn caâu khaúng ñònh ñuùng. Ñöùng ôû Maët Traêng ta seõ thaáy A. Traùi Ñaát ñöùng yeân, Maët Trôøi vaø Maët Traêng quay quanh Traùi Ñaát. B. Maët Traêng ñöùng yeân, Maët Trôøi vaø Traùi Ñaát quay quanh Maët Traêng. C. Maët Traêng ñöùng yeân, Traùi Ñaát quay quanh Maët Trôøi vaø Maët Trôøi quay quanh Maët Traêng. D. Maët Trôøi ñöùng yeân, Maët Traêng quay quanh Traùi Ñaát vaø Traùi Ñaát quay quanh Maët Trôøi. Câu 65. Choïn phaùt bieåu ñuùng : A. Vaän toác goùc trong chuyeån ñoäng troøn ñeàu laø ñaïi löôïng voâ höôùng vaø coù giaù trò khoâng ñoåi. B. Vectô vaän toác töùc thôøi cuûa chuyeån ñoäng troøn ñeàu laø vectô haèng vì coù ñoä lôùn khoâng ñoåi. C. Trong chuyeån ñoäng troøn ñeàu phöông cuûa vectô vaän toác truøng vôùi baùn kính cuûa voøng troøn taïi moïi ñieåm. D. Trong chuyeån ñoäng troøn ñeàu phöông cuûa vectô vaän toác töùc thôøi vuoâng goùc vôùi baùn kính taïi ñieåm ñoù. Câu 66. Choïn caâu khaúng ñònh ñuùng. Ñöùng ôû Traùi Ñaát ta seõ thaáy A. Maët Trôøi ñöùng yeân, Maët Traêng quay quanh Traùi Ñaát vaø Traùi Ñaát quay quanh Maët Trôøi. B. Traùi Ñaát ñöùng yeân, Maët Traêng quay quanh Traùi Ñaát vaø Maët Trôøi quay quanh Maët Traêng. C. Maët Traêng ñöùng yeân, Traùi Ñaát quay quanh Maët Trôøi vaø Maët Trôøi quay quanh Maët Traêng. D. Traùi Ñaát ñöùng yeân, Maët Trôøi vaø Maët Traêng quay quanh Traùi Ñaát. Câu 67. Khaúng ñònh naø o sauñaây laøñuùng :  v v v Töø coâng thöùc coäng vaän toác 13 = 12 + 23 ( vôùi v12, v13, v23 laø caùc ñoä lôùn cuûa caùc vectô vaän toác ) ta keát luaän :   v 12 neáu v12 höôùng theo chieàu döông.   v v B. v13 = v12 + v23 neáu 12 vaø 23 cuøng phöông.     v v v v C. 13 cuøng chieàu vôùi 12 neáu 12 cuøng höôùng vôùi 23 .  v A. 13 cuøng chieàu vôùi  v  v D. v13 = v12 - v23 neáu 12 cuøng phöông ngöôïc chieàu 23 . Câu 68. Moät chieác thuyeàn ñang xuoâi doøng vôùi vaän toác 30 km/h, vaän toác cuûa doøng nöôùc laø 5 km/h. Vaän toác cuûa thuyeàn so vôùi nöôùc laø : A. 25 km/h. B. 35 km/h. C. 20 km/h. D. 15 km/h. Câu 69. Muoán moät vaät töø moät maùy bay ñang bay treân baàu trôøi vôùi vaän toác khoâng ñoåi rôi thaúng xuoáng maët ñaát, ngöôøi ta phaûi A. neùm vaät ngöôïc theo chieàu bay vôùi vaän toác baèng vaän toác maùy bay. B. neùm vaät theo phöông vuoâng goùc vôùi chieàu bay cuûa maùy bay vôùi vaän toác baát kyø. -6- Baøi Taäp Vaät Lí 10CB GV : Leâ Thanh Tuaán C. neùm vaät leân phía tröôùc maùy bay vôùi vaän toác baèng vaän toác maùy bay. D. thaû vaät rôi töï do töø thaân maùy bay. Câu 70. Moät xuoàng maùy chaïy xuoâi doøng töø A ñeán B maát 2 giôø. A caùch B 18 km. Nöôùc chaûy vôùi toác ñoä 3 km/h. Vaän toác töông ñoái cuûa xuoàng maùy ñoái vôùi nöôùc laø A. 6 km/h. B. 9 km/h. C. 12 km/h. D. 4 km/h. Chöông 2 : ÑOÄNG LÖÏC HOÏC CHAÁT ÑIEÅM Câu 71. Caâu naøo sau ñaây noùi veà taùc duïng cuûa löïc laø ñuùng ? A. Vaän toác cuûa vaät chæ thay ñoåi khi coù nhöõng löïc khoâng caân baèng taùc duïng leân noù. B. Vaät chæ chuyeån ñoäng ñöôïc khi coù löïc taùc duïng leân noù. C. Khi caùc löïc taùc duïng leân vaät ñang chuyeån ñoäng trôû neân caân baèng thì vaät döøng laïi. D. Neáu khoâng chòu löïc naøo taùc duïng thì moïi vaät ñeàu ñöùng yeân. Câu 72. Caùc löïc taùc duïng leân moät vaät goïi laø caân baèng khi A. hôïp löïc cuûa taát caû caùc löïc taùc duïng leân vaät baèng khoâng. B. hôïp löïc cuûa taát caû caùc löïc taùc duïng leân vaät laø haèng soá. C. vaät chuyeån ñoäng vôùi gia toác khoâng ñoåi. D. vaät ñöùng yeân. Câu 73. Choïn ñaùp aùn ñuùng Caëp "löïc vaø phaûn löïc" trong ñònh luaät III Niutôn A. phaûi baèng nhau veà ñoä lôùn nhöng khoâng caàn phaûi cuøng phöông. B. khoâng caàn phaûi baèng nhau veà ñoä lôùn. C. phaûi taùc duïng vaøo hai vaät khaùc nhau. D. phaûi taùc duïng vaøo cuøng moät vaät. Câu 74. Ñònh luaät II Niutôn ñöôïc phaùt bieåu : A. Gia toác cuûa moät vaät cuøng höôùng vôùi löïc taùc duïng ; coù ñoä lôùn tæ leä thuaän vôùi ñoä lôùn cuûa löïc vaø tæ leä nghòch vôùi khoái löôïng cuûa vaät. B. Gia toác cuûa moät vaät cuøng höôùng vôùi löïc taùc duïng ; coù ñoä lôùn tæ leä nghòch vôùi ñoä lôùn cuûa löïc vaø khoái löôïng cuûa vaät. C. Gia toác cuûa moät vaät cuøng höôùng vôùi löïc taùc duïng ; coù ñoä lôùn tæ leä nghòch vôùi ñoä lôùn cuûa löïc vaø tæ leä thuaän vôùi khoái löôïng cuûa vaät. D. Gia toác cuûa moät vaät cuøng höôùng vôùi löïc taùc duïng ; coù ñoä lôùn tæ leä thuaän vôùi ñoä lôùn cuûa löïc vaø khoái löôïng cuûa vaät. Câu 75. Löïc naøo laøm cho thuyeàn coù maùi cheøo chuyeån ñoäng ñöôïc treân maët hoà? A. Löïc maø cheøo taùc duïng vaøo tay. B. Löïc maø tay taùc duïng vaøo cheøo. C. Löïc maø nöôùc taùc duïng vaøo cheøo. D. Löïc maø cheøo taùc duïng vaøo nöôùc. Câu 76. Ñònh luaät I Niutôn ñöôïc phaùt bieåu laø : A. Moät vaät seõ ñöùng yeân hoaëc chuyeån ñoäng thaúng ñeàu neáu hôïp löïc cuûa caùc löïc taùc duïng leân vaät baèng khoâng. B. Moät vaät seõ ñöùng yeân neáu khoâng coù löïc naøo taùc duïng leân noù vaø seõ chuyeån ñoäng thaúng ñeàu neáu hôïp löïc cuûa caùc löïc taùc duïng leân noù baèng khoâng. C. Neáu khoâng chòu taùc duïng cuûa löïc naøo hoaëc chòu taùc duïng cuûa caùc löïc coù hôïp löïc baèng khoâng thì vaät seõ ñöùng yeân hoaëc chuyeån ñoäng thaúng ñeàu. D. Neáu khoâng chòu taùc duïng cuûa löïc naøo thì moät vaät ñang ñöùng yeân seõ tieáp tuïc ñöùng yeân, ñang chuyeån ñoäng seõ tieáp tuïc chuyeån ñoäng thaúng ñeàu. Câu 77. Nhaän ñònh naøo sau ñaây laø sai ? A. Khoái löôïng coù tính chaát coäng ñöôïc. -7- Baøi Taäp Vaät Lí 10CB GV : Leâ Thanh Tuaán B. Khoái löôïng laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho xu höôùng baûo toaøn vaän toác caû höôùng vaø ñoä lôùn cuûa vaät. C. Khoái löôïng laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho söï phaân bieät giöõa vaät naøy vôùi vaät khaùc. D. Khoái löôïng laø ñaïi löôïng voâ höôùng, döông vaø khoâng ñoåi vôùi moãi vaät. Câu 78. Moät sôïi daây coù khoái löôïng khoâng ñaùng keå, moät ñaàu ñöôïc giöõ coá ñònh, ñaàu kia coù gaén moät vaät naëng coù khoái löôïng m. Vaät ñöùng yeân caân baèng. Khi ñoù A. vaät chæ chòu taùc duïng cuûa troïng löïc. B. vaät chòu taùc duïng cuûa troïng löïc, löïc ma saùt vaø löïc caêng daây. C. vaät chòu taùc duïng cuûa ba löïc vaø hôïp löïc cuûa chuùng baèng khoâng . D. vaät chòu taùc duïng cuûa troïng löïc vaø löïc caêng daây. Câu 79. Khi moät con ngöïa keùo xe, löïc taùc duïng vaøo con ngöïa laøm noù chuyeån ñoäng veà phía tröôùc laø A. löïc maø xe taùc duïng vaøo ngöïa. B. löïc maø ngöïa taùc duïng vaøo xe. C. löïc maø ngöïa taùc duïng vaøo maët ñaát. D. löïc maø maët ñaát taùc duïng vaøo ngöïa. Câu 80. Moät caàu thuû tung moät cuù suùt vaøo moät quaû boùng ñang naèm yeân treân saân coû. Bieát löïc suùt laø 200 N, thôøi gian chaân chaïm boùng laø 0,02 giaây, khoái löôïng quaû boùng laø 0,5 kg. Khi ñoø quaû boùng bay ñi vôùi toác ñoä A. 8 m/s. B. 4 m/s. C. 2 m/s. D.6 m/s.  Câu 81. Moät chaát ñieåm chuyeån ñoäng chòu taùc duïng cuûa hai löïc ñoàng quy F1 vaø F2 thì veùc tô gia toác cuûa chaát ñieåm  A. cuøng phöông, cuøng chieàu vôùi löïc F2 1 B. cuøng phöông, cuøng chieàu vôùi löïc F    F  F  F 1 2 C. cuøng phöông, cuøng chieàu vôùi löïc    D. cuøng phöông, cuøng chieàu vôùi hôïp löïc F  F1  F2 Câu 82. Neáu moät vaät ñang chuyeån ñoäng coù gia toác maø ñoä lôùn löïc taùc duïng leân vaät taêng leân thì gia toác cuûa vaät seõ A. taêng leân. B. taêng leân hoaëc giaûm xuoáng. C. giaûm xuoáng. D. khoâng ñoåi. Câu 83. "Löïc vaø phaûn löïc" coù ñaëc ñieåm naøo sau ñaây ? A. Laø hai löïc caân baèng. B. Cuøng ñieåm ñaët. C. Laø hai löïc cuøng giaù, cuøng chieàu vaø cuøng ñoä lôùn. D. Luoân xuaát hieän hoaëc maát ñi ñoàng thôøi. Câu 84. Neáu moät vaät ñang chuyeån ñoäng coù gia toác maø ñoä lôùn löïc taùc duïng leân vaät giaûm ñi thì gia toác cuûa vaät seõ A. taêng leân. B. taêng leân hoaëc giaûm xuoáng. C. khoâng ñoåi. D. giaûm xuoáng. Câu 85. Hình naøo döôùi ñaây minh hoaï cho ñònh luaät III Niutôn ?    F2 F2 F2  F2  F1  F1  F1  F1 A. B. C. D. Câu 86. Moät vaät ñang chuyeån ñoäng vôùi vaän toác 5 m/s. Neáu boãng nhieân caùc löïc taùc duïng leân noù maát ñi thì A. vaät döøng laïi ngay. B. vaät chuyeån ñoäng chaäm daàn roài môùi döøng laïi. C. vaät ñoåi höôùng chuyeån ñoäng. D. vaät tieáp tuïc chuyeån ñoäng theo höôùng cuõ vôùi vaän toác 5 m/s. -8- Baøi Taäp Vaät Lí 10CB GV : Leâ Thanh Tuaán Câu 87. Cho hai löïc ñoàng quy coù ñoä lôùn baèng 7 N vaø 11 N. Giaù trò cuûa hôïp löïc coù theå laø giaù trò naøo trong caùc giaù trò sau ñaây ? A. 19 N. B. 15 N. C. 3 N. D. 2 N. Câu 88. Cho hai löïc ñoàng quy coù ñoä lôùn baèng 8 N vaø 12 N. Giaù trò cuûa hôïp löïc khoâng theå laø giaù trò naøo trong caùc giaù trò sau ñaây ? A. 19 N. B. 4 N. C. 21 N. D. 7 N. Câu 89. Choïn phaùt bieåu ñuùng : A. Döôùi taùc duïng cuûa löïc vaät seõ chuyeån ñoäng thaúng ñeàu hoaëc troøn ñeàu. B. Löïc laø nguyeân nhaân laøm vaät vaät bò bieán daïng. C. Löïc laø nguyeân nhaân laøm vaät thay ñoåi chuyeån ñoäng. D. Löïc laø nguyeân nhaân laøm vaät thay ñoåi chuyeån ñoäng hoaëc laøm vaät bò bieán daïng. Câu 90. Khi taøi xeá cho xe khaùch reõ phaûi thì haønh khaùch treân xe coù xu höôùng A. nghieâng ngöôøi sang traùi. B. ngaõ ngöôøi veà tröôùc. C. ngaõ ngöôøi veà sau. D. nghieâng ngöôøi sang phaûi. Câu 91. Hai oâtoâ taûi, moãi chieác coù khoái löôïng 10 taán, caùch nhau 1 km. Cho G = 6,67.10 -11 Nm2/kg2 ; g = 10 m/s2. Löïc haáp daãn giöõa chuùng nhö theá naøo vôùi troïng löôïng quaû caân coù khoái löôïng 5 g ? A. Lôùn hôn. B. Baèng nhau. C. Nhoû hôn. D. Khoâng theå so saùnh. Câu 92. Ñoä lôùn cuûa löïc ma saùt tröôït khoâng phuï thuoäc vaøo A. tình traïng cuûa maët tieáp xuùc. B. dieän tích tieáp xuùc. C. troïng löôïng cuûa vaät. D. vaät lieäu cuûa vaät. Câu 93. Bieåu thöùc löïc haáp daãn laø m .m m .m m .m F G 1 3 2 F G 1 2 2 F G 1 2 r r r A. B. C. D. F G.m1 .m2 .r Câu 94. Treo moät vaät coù troïng löôïng 2 N vaøo loø xo thì noù daõn 5 cm. Treo moät vaät khaùc coù troïng löôïng chöa bieát vaøo loø xo thì noù daõn 4 cm. Troïng löôïng cuûa vaät chöa bieát laø A. 1,8 N. B. 1,6 N. C. 1,2 N. D. 1 N. Câu 95. Tröôøng hôïp naøo döôùi ñaây xuaát hieän löïc ma saùt nghæ ? A. Quyeån saùch ñaët naèm yeân treân maët phaúng naèm ngang. B. Quyeån saùch ñaët naèm yeân treân maët phaúng nghieâng. C. Keùo quyeån saùch chuyeån ñoäng treân maët phaúng naèm ngang. D. Keùo quyeån saùch chuyeån ñoäng leân doác maët phaúng ngieâng. Câu 96. Khi khoaûng caùch giöõa hai chaát ñieåm taêng leân 2 laàn thì löïc haáp daãn giöõa chuùng seõ A. taêng 2 laàn. B. giaûm 4 laàn. C. khoâng ñoåi. D. giaûm 2 laàn. Câu 97. Moät vaät coù khoái löôïng 1,4 kg chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu töø traïng thaùi nghæ. Vaät ñi ñöôïc 150 cm trong thôøi gian 2 giaây. Gia toác cuûa vaät vaø hôïp löïc taùc duïng vaøo noù laø bao nhieâu ? A. 0,375 m/s2 ; 0,525 kg. B. 150 m/s2 ; 210 kg. C. 0,75 m/s2 ; 1,05 kg. D. 7,5 m/s2 ; 105 kg. Câu 98. Löïc ma saùt xuaát hieän khi vaät chuyeån ñoäng laø A. löïc ma saùt nghæ. B. löïc ma saùt laên. C. löïc ma saùt tröôït. D. löïc ma saùt tröôït hoaëc löïc ma saùt laên. Câu 99. Moät loø xo coù chieàu daøi töï nhieân 12 cm. Khi treo moät vaät coù troïng löôïng 6 N thì chieàu daøi cuûa loø xo laø 15 cm. Ñoä cöùng cuûa loø xo laø A. 200 N/m. B. 100 N/m. C. 75 N/m. D. 40 N/m. Câu 100. Coâng thöù c naøo ñuùng cho löïc ma saùt tröôït ?     A. Fmst   .N B. Fmst  .N C. -9- Fmst   .N D. Fmst   .N Baøi Taäp Vaät Lí 10CB GV : Leâ Thanh Tuaán Câu 101. Moät löïc khoâng ñoåi taùc duïng vaøo moät vaät coù khoái löôïng 4 kg laøm vaän toác noù taêng töø 2 m/s leân 10 m/s trong thôøi gian 1,6 giaây. Hoûi löïc taùc duïng vaøo vaät laø bao nhieâu ? A. 20 N. B. 51,2 N. C. 6,4 N. D. 30 N. Câu 10. Ngöôøi ta truyeàn moät vaän toác 7 m/s cho moät vaät ñang naèm yeân treân saøn. Heä soá ma saùt tröôït giöõa vaät vaø saøn laø 0,5. Laáy g = 9,8 m/s2. Hoûi vaät ñi ñöôïc quaõng ñöôøng bao nhieâu thì döøng laïi ? A. 3 m. B. 5 m. C. 9 m. D. 7 m. Câu 103. Ngöôøi ta ñaåy moät vaät coù khoái löôïng 35 kg theo phöông ngang vôùi löïc 26 N laøm vaät chuyeån ñoäng treân maët phaúng ngang. Heä soá ma saùt tröôït giöõa vaät vaø maët phaúng laø 0,4 ; laáy g = 10 m/s2. Gia toác cuûa vaät laø A. 2 m/s2. B. 2,4 m/s2. C. 1 m/s2. D. 1,6 m/s2. Câu 104. Moät hôïp löïc 2 N taùc duïng vaøo moät vaät coù khoái löôïng 0,5 kg ñang ñöùng yeân. Quaõng ñöôøng vaät ñi ñöôïc trong 2 giaây ñaàu tieân laø A. 2 m. B. 8 m. C. 0,5 m. D. 4,5 m. 2 Câu 105. Moät vaät coù khoái löôïng 2 kg ñang chuyeån ñoäng vôùi gia toác 5 m/s . Hôïp löïc taùc duïng vaøo vaät coù ñoä lôùn A. 20 N. B. 10 N. C. 2,5 N. D. 0,4 N. Câu 106. Phaûi treo moät vaät coù troïng löôïng laø bao nhieâu vaøo moät loø xo coù ñoä cöùng 40 N/m ñeå noù daõn ra ñöôïc 5 cm ? A. 2 N. B. 200 N. C. 8 N. D. 16 N. Câu 107. Ñoä lôùn cuûa löïc ma saùt tröôït khoâng phuï thuoäc vaøo A. aùp löïc leân maët tieáp xuùc. B. dieän tích tieáp xuùc. C. vaät lieäu cuûa vaät. D. tình traïng cuûa maët tieáp xuùc. Câu 108. Ñoä lôùn cuûa löïc ma saùt tröôït phuï thuoäc vaøo A. tình traïng tieáp xuùc giöõa hai beà maët. B. toác ñoä cuûa vaät. C. tình traïng tieáp xuùc giöõa hai beà maët vaø dieän tích tieáp xuùc. D. dieän tích tieáp xuùc. Câu 109. Ñaët moät vaät nhoû treân baøn quay, khi baøn chöa quay vaät ñöùng yeân, cho baøn quay töø töø vaät quay theo. Löïc ñoùng vai troø löïc höôùng taâm trong tröôøng hôïp naøy laø A. phaûn löïc. B. troïng löïc. C. löïc haáp daãn. D. löïc ma saùt nghæ. Câu 110. Moät loø xo coù chieàu daøi töï nhieân 8 cm vaø coù ñoä cöùng 20 N/m. Giöõ coá ñònh moät ñaàu vaø taùc duïng vaøo ñaàu kia moät löïc 0,5 N ñeå neùn loø xo. Khi ñoù chieàu daøi cuûa loø xo laø A. 4 cm. B. 2,5 cm. C. 7 cm. D. 5,5 cm. Câu 111. Moät oâ toâ coù khoái löôïng 1,5 taán chuyeån ñoäng qua moät caàu vöôït coù daïng laø moät cung troøn baùn kính 50 m, toác ñoä cuûa oâ toâ laø 36 km/h. Laáy g = 10 m/s 2. AÙp löïc cuûa oâ toâ leân maët caàu taïi ñieåm cao nhaát laø A. 13500 N. B. 12000 N. C. 10000 N. D. 3700 N. 1 y  x2 10 , bieát g = 9,8 m/s2. Vaän Câu 112. Phöông trình quyõ ñaïo cuûa moät vaät neùm ngang coù daïng toác ban ñaàu cuûa vaät laø A. 0,7 m/s. B. 5 m/s. C. 2,5 m/s. D. 4,9 m/s. Câu 113. Neùm moät vaät nhoû theo phöông ngang vôùi vaän toác ban ñaàu laø 5 m/s, taàm xa cuûa vaät laø 15 m. Laáy g = 10 m/s2. Ñoä cao cuûa vaät so vôùi maët ñaát laø A. 50 m. B. 15 m. C. 75 m. D. 30 m. Câu 114. Moät oâ toâ coù khoái löôïng 1,5 taán chuyeån ñoäng qua moät ñoaïn ñöôøng truõng coù daïng laø moät cung troøn baùn kính 50 m, toác ñoä cuûa oâ toâ laø 36 km/h. Laáy g = 10 m/s 2. AÙp löïc cuûa oâ toâ leân maët ñöôøng taïi ñieåm thaáp nhaát laø A. 16500 N. B. 26300 N. C. 16000 N. D. 18000 N. Câu 115. Taàm xa cuûa moät vaät neùm theo phöông ngang laø 27 m, thôøi gian rôi cuûa vaät laaûns. Vaän toác ban ñaàu cuûa vaät laø A. 3 m/s. B. 81 m/s. C. 4,5 m/s. D. 9 m/s. - 10 - Baøi Taäp Vaät Lí 10CB GV : Leâ Thanh Tuaán Câu 116. Bi A coù khoái löôïng gaáp ñoâi bi B. Cuøng moät luùc taïi maùi nhaø, bi A ñöôïc thaû rôi coøn bi B ñöôïc neùm theo phöông ngang. Boû qua söùc caûn khoâng khí. Khaúng ñònh naøo sau ñaây laø ñuùng ? A. Caû hai bi chaïm ñaát cuøng luùc. B. Bi B chaïm ñaát tröôùc bi A. C. Bi A chaïm ñaát tröôùc bi B. D. Coù theå bi A hoaëc bi B chaïm ñaát tröôùc. Câu 117. Moät vaät coù khoái löôïng 50 g ñaët ôû meùp moät chieác baøn quay. Toác ñoä goùc cuûa baøn laø 4 rad/s, löïc ma saùt nghæ cöïc ñaïi laø 0,24 N. Bieát raèng maët baøn hình troøn. Ñeå vaät khoâng vaêng ra khoûi baøn thì baùn kính lôùn nhaát cuûa baøn laø A. 30 cm. B. 20 cm. C. 60 cm. D. 48 cm. Câu 118. Moät vieân ñaïn ñöôïc baén theo phöông ngang töø moät khaåu suùng ñaët ôû ñoä cao 20 m so vôùi maët ñaát. Toác ñoä cuûa ñaïn luùc vöøa ra khoûi noøng suùng laø 300 m/s, laáy g = 10 m/s 2. Ñieåm ñaïn rôi xuoáng caùch ñieåm baén theo phöông ngang laø A. 60 m. B. 360 m. C. 180 m. D. 250 m. Câu 119. Neùm moät vaät nhoû theo phöông ngang vôùi vaän toác ban ñaàu laø 5 m/s, taàm xa cuûa vaät laø 15 m. Thôøi gian rôi cuûa vaät laø A. 2 s. B. 4 s. C. 1 s. D. 3 s. Câu 120. Coâng thöùc löïc höôùng taâm laø A. Fht m 2 r 2 2 B. Fht m.v .r C. Fht m. .r Chương 3 : TÓNH HOÏC VAÄT RAÉN 2 D. Fht m.r . Câu 121. Moät vaät coù khoái löôïng m ñöôïc giöõ yeân treân moät maët phaúng nghieâng bôûi moät sôïi daây song song vôùi ñöôøng doác chính. Bieát 00 <  < 900 . Cho g = 9,8 m/s2.  Choïn keát luaän ñuùng. A. Löïc caêng daây treo luoân lôùn hôn troïng löôïng cuûa vaät. B. Löïc caêng daây treo coù theå lôùn hôn hoaëc nhoû hôn troïng löôïng cuûa vaät tuyø thuoäc vaøo goùc . C. Löïc caêng daây treo luoân nhoû hôn troïng löôïng cuûa vaät. D. Löïc caêng daây treo luoân baèng troïng löôïng cuûa vaät. Câu 122. Hôïp löïc cuûa hai löïc song song cuøng chieàu laø moät löïc A. song song vôùi hai löïc aáy coøn chieàu thì tuøy thuoäc vaøo hai löïc thaønh phaàn. B. coù phöông phuï thuoäc vaøo ñoä lôùn hai löïc thaønh phaàn. C. song song ngöôïc chieàu vôùi hai löïc aáy. D. song song cuøng chieàu vôùi hai löïc aáy. Câu 123. Ñieàu kieän caân baèng cuûa moät vaät coù maët chaân ñeá laø A. hôïp löïc taùc duïng vaøo vaät phaûi baèng 0. B. toång momen löïc taùc duïng vaøo vaät phaûi baèng 0. C. maët chaân ñeá phaûi baèng dieän tích tieáp xuùc giöõa vaät vaø saøn. D. giaù cuûa troïng löïc phaûi xuyeân qua maët chaân ñeá. Câu 124. Moät quaû caàu coù khoái löôïng 2,5kg ñöôïc treo vaøo töôøng nhôø moät sôïi daây. Daây hôïp vôùi töôøng goùc  = 600. Cho g = 9,8 m/s2. Boû qua ma saùt ôû choã tieáp xuùc giöõa quaû caàu vaø töôøng. - 11 - Baøi Taäp Vaät Lí 10CB GV : Leâ Thanh Tuaán  Löïc caêng T cuûa daây treo laø A. 49 N. B. 12,25 N. C. 24,5 N. D. 30 N. Câu 125. Choïn keát luaän ñuùng. Ñieàu kieän caân baèng cuûa moät vaät chòu taùc duïng cuûa hai löïc laø hai löïc ñoù phaûi A. cuøng giaù, cuøng ñoä lôùn vaø ngöôïc chieàu. B. cuøng ñoä lôùn vaø cuøng ñieåm ñaët. C. cuøng ñoä lôùn vaø ngöôïc chieàu. D. cuøng giaù, cuøng ñieåm ñaët vaø cuøng ñoä lôùn. Câu 126. Moät ngöôøi gaùnh moät thuùng luùa vaø moät thuùng gaïo, thuùng luùa naëng 10kg, thuùng gaïo naëng 15kg. Ñoøn gaùnh daøi 1m, hai thuùng ñaët ôû hai ñaàu muùt cuûa ñoøn gaùnh. Vò trí ñoøn gaùnh ñaët treân vai ñeå hai thuùng caân baèng laø A. caùch ñaàu gaùnh thuùng gaïo moät ñoaïn 60cm. B. caùch ñaàu gaùnh thuùng luùa moät ñoaïn 50cm. C. caùch ñaàu gaùnh thuùng gaïo moät ñoaïn 30cm. D. caùch ñaàu gaùnh thuùng luùa moät ñoaïn 60cm. Câu 127. Coâng thöùc tính momen löïc laø A. M = F.d B. M = ½ F.d2 C. M = ½ F.d D. M = F.d2 Câu 128. X¸c ®Þnh hîp lùc F cña hai lùc F 1 , F 2 cuøng chiÒu ®Æt t¹i A vµ B víi ®é lín cña chóng lÇn lît lµ 4N vµ 6N, biÕt AB = 30cm ? A. F = 10N ; c¸ch ñieåm ñaët löïc F 1 laø 12cm. B. F = 10N ; c¸ch ñieåm ñaët löïc F 1 laø 17cm. C. F = 10N ; c¸ch ñieåm ñaët löïc F 1 laø 20cm. D. F = 10N ; c¸ch ñieåm ñaët löïc F 1 laø 18cm. Câu 129. Heä hai löïc caân baèng vaø ba löïc caân baèng coù chung tính chaát A. toång momen löïc baèng 0. B. cuøng giaù vaø cuøng ñoä lôùn. C. ngöôïc chieàu vaø cuøng ñoä lôùn. D. ñoàng phaúng vaø ñoàng quy. Câu 130. Moät vaät coù khoái löôïng 1 kg ñöôïc giöõ yeân treân moät maët phaúng nghieâng bôûi moät sôïi daây song song vôùi ñöôøng doác chính. Bieát  = 300 . Cho g = 9,8 m/s2.  Löïc caêng T cuûa daây treo laø A. 4,9 N. B. 8,5 N. C. 19,6 N. D. 9,8 N. Câu 131. Ngaãu löïc laø A. heä hai löïc song song, ngöôïc chieàu, coù ñoä lôùn baèng nhau vaø cuøng taùc duïng vaøo moät vaät. B. heä hai löïc cuøng phöông, coù ñoä lôùn baèng nhau vaø cuøng taùc duïng vaøo moät vaät. C. heä hai löïc song song, cuøng chieàu, coù ñoä lôùn baèng nhau vaø cuøng taùc duïng vaøo moät vaät. D. heä hai löïc cuøng phöông, cuøng chieàu, coù ñoä lôùn baèng nhau vaø cuøng taùc duïng vaøo moät vaät. Câu 132. Moät quaû caàu coù khoái löôïng 1,5kg ñöôïc treo vaøo töôøng nhôø moät sôïi daây. Daây hôïp vôùi töôøng goùc  = 450. Cho g = 9,8 m/s2. Boû qua ma saùt ôû choã tieáp xuùc giöõa quaû caàu vaø töôøng. - 12 - Baøi Taäp Vaät Lí 10CB GV : Leâ Thanh Tuaán  Löïc eùp cuûa quaû caàu leân töôøng laø A. 20 N. B. 10,4 N. C. 14,7 N. D. 17 N. Câu 133. Moät vaät coù khoái löôïng 1 kg ñöôïc giöõ yeân treân moät maët phaúng nghieâng bôûi moät sôïi daây song song vôùi ñöôøng doác chính. Bieát  = 600 . Cho g = 9,8 m/s2.  Löïc eùp cuûa vaät leân maët phaúng nghieâng laø A. 9,8 N. B. 4,9 N. C. 19,6 N. D. 8,5 N. Câu 134. Choïn keát luaän ñuùng. Neáu ba löïc cuøng taùc duïng vaøo moät vaät coù giaù ñoàng phaúng vaø ñoàng quy thì A. ta keát luaän raèng vaät seõ ñöùng yeân. B. ta keát luaän vaät seõ ñöùng yeân neáu toång hai löïc baát kyø baèng khoâng. C. ta keát luaän raèng vaät seõ chuyeån ñoäng. D. ta khoâng theå keát luaän veà traïng thaùi cuûa vaät. Câu 135. Moät quaû caàu coù khoái löôïng m ñöôïc treo vaøo töôøng nhôø moät sôïi daây. Daây hôïp vôùi töôøng goùc  (00 <  < 900) . Cho g = 9,8 m/s2. Boû qua ma saùt ôû choã tieáp xuùc giöõa quaû caàu vaø töôøng. Choïn keát luaän ñuùng.  A. Löïc caêng daây treo luoân baèng troïng löôïng cuûa quaû caàu. B. Löïc caêng daây treo coù theå lôùn hôn hoaëc nhoû hôn troïng löôïng cuûa quaû caàu tuyø thuoäc vaøo goùc . C. Löïc caêng daây treo luoân nhoû hôn troïng löôïng cuûa quaû caàu. D. Löïc caêng daây treo luoân lôùn hôn troïng löôïng cuûa quaû caàu. Câu 136. Momen löïc laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho A. taùc duïng laøm quay cuûa löïc. B. taùc duïng laøm vaät caân baèng cuûa löïc. C. taùc duïng maïnh hay yeáu cuûa löïc. D. khaû naêng sinh coâng cuûa löïc. Câu 137. Ñeå taêng möùc vöõng vaøng cuûa ñeøn ñeå baøn ta neân A. laøm thaân vaø chaân ñeøn baèng kim loaïi. B. laøm ñeøn thaáp. C. laøm chaân ñeøn roäng vaø naëng. D. laøm chaân ñeøn roäng. Chương 4 : CAÙC ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN Câu 141. Ñoäng naêng cuûa moät vaät seõ taêng khi A. gia toác cuûa vaät a < 0. C. caùc löïc taùc duïng leân vaät sinh coâng döông. B. gia toác cuûa vaät a > 0. D. gia toác cuûa vaät taêng. - 13 - Baøi Taäp Vaät Lí 10CB GV : Leâ Thanh Tuaán Câu 142. Moät oâtoâ coù khoái löôïng 2 taán ñang chuyeån ñoäng vôùi vaän toác 36km/. Ñoäng naêng cuûa oâtoâ laø A. 10.104J. B. 103J. C. 20.104J. D. 2,6.106J. Câu 143. Moät oâtoâ coù khoái löôïng 2 taán ñang chuyeån ñoäng vôùi vaän toác 36km/h. Ñoäng löôïng cuûa oâtoâ laø A. 10.104kgm/s B. 7,2.104kgm/s C. 72kgm/s D. 2.104kgm/s Câu 144. Moät vaät coù khoái löôïng m ñang chuyeån ñoäng vôùi vaän toác v. Neáu taêng khoái löôïng moät vaät leân 2 laàn vaø giaûm vaän toác cuûa noù xuoáng coøn moät nöûa thì ñoäng löôïng cuûa vaät seõ A. taêng 4 laàn. B. khoâng ñoåi. C. giaûm 2 laàn. D. taêng 2 laàn. Câu 145. Theá naêng troïng tröôøng khoâng phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá naøo döôùi ñaây ? A. Ñoä cao cuûa vaät vaø gia toác troïng tröôøng. B. Ñoä cao cuûa vaät vaø khoái löôïng cuûa vaät. C. Vaän toác vaø khoái löôïng cuûa vaät. D. Gia toác troïng tröôøng vaø khoái löôïng cuûa vaät. Câu 146. Choïn phaùt bieåu sai. Ñoäng naêng cuûa vaät khoâng ñoåi khi vaät A. chuyeån ñoäng vôùi gia toác khoâng ñoåi. B. chuyeån ñoäng troøn ñeàu. C. chuyeån ñoäng thaúng ñeàu. D. chuyeån ñoäng vôùi vaän toác khoâng ñoåi. Câu 147. Khi moät vaät rôi töï do thì : A. Theá naêng vaø ñoäng naêng khoâng ñoåi. B. Hieäu theá naêng vaø ñoäng naêng khoâng ñoåi. C. Theá naêng taêng, ñoäng naêng giaûm. D. Cô naêng khoâng ñoåi. Câu 148. Moät vaät nhoû ñöôïc neùm leân töø moät ñieåm A treân maët ñaát, vaät leân ñeán ñieåm B thì döøng vaø rôi xuoáng. Boû qua söùc caûn khoâng khí. Trong quaù trình AB : A. Theá naêng giaûm. B. Cô naêng cöïc ñaïi taïi B. C. Cô naêng khoâng ñoåi. D. Ñoäng naêng taêng. Câu 149. Moät vaät coù troïng löôïng 20 N, coù ñoäng naêng 16 J. Laáy g = 10 m/s 2. Khi ñoù vaän toác cuûa vaät baèng bao nhieâu ? A. 4 m/s. B. 10 m/s. C. 16 m/s. D. 7,5 m/s. Câu 150. Moät vaät coù khoái löôïng 3kg ñang chuyeån ñoäng vôùi vaän toác 10m/s. Ñoäng naêng cuûa vaät laø : A. 15J. B. 300J. C. 30 J. D. 150J. Câu 151. Moät vaän ñoäng vieân coù khoái löôïng 60kg chaïy ñeàu heát quaõng ñöôøng 400m trong thôøi gian 50s. Ñoäng naêng cuûa vaän ñoäng vieân laø A. 333,3J. B. 7,5J. C. 480J. D. 290J. Câu 152. Ñoäng naêng cuûa moät vaät seõ giaûm khi A. gia toác cuûa vaät a > 0. B. gia toác cuûa vaät a < 0. C. gia toác cuûa vaät giaûm. D. caùc löïc taùc duïng leânvaät sinh coâng aâm. Câu 153. Moät quaû boùng ñang bay vôùi ñoäng löôïng p thì ñaäp vuoâng goùc vôùi böùc töôøng thaúng ñöùng vaø baät ngöôïc trôû ra theo phöông cuõ vôùicuøng ñoä lôùn vaän toác. Ñoä bieán thieân ñoäng löôïn g cuûa quaû boùng laø   2 p 2 p p A. B. C. 0 D. Câu 154. Moät vaät coù khoái löôïng m ñang chuyeån ñoäng vôùi vaän toác 15m/s, ñoäng löôïng cuûa vaät laø 3kgm/s. Khoái löôïng cuûa vaät laø A. 5g. B. 200g. C. 0,2g. D. 45g. Câu 155. Moät vaät chòu taùc duïng cuûa moät löïc F khoâng ñoåi coù ñoä lôùn 5 N, phöông cuûa löïc hôïp vôùi phöông chuyeån ñoäng moät goùc 600. Bieát raèng quaõng ñöôøng vaät ñi ñöôïc laø 6m. Coâng cuûa löïc F laø A. 30 J. B. 5 J. C. 5 J. D. 20 J. Câu 156. Moät vaät naëng 2kg coù ñoäng naêng 16J. Khi ñoù vaän toác cuûa vaät laø A. 4m/s. B. 32m/s. C. 2m/s. D. 8m/s. 2 Câu 157. Moät vaät coù troïng löôïng 2N, ñoäng naêng laø 2,5J. Laáy g = 10m/s , vaän toác cuûa vaät laø A. 8m/s. B. 0,5m/s. C. 5m/s. D. 12,5m/s. - 14 - Baøi Taäp Vaät Lí 10CB GV : Leâ Thanh Tuaán Câu 158. Moät vaät coù khoái löôïng m ñang chuyeån ñoäng vôùi vaän toác v. Neáu taêng khoái löôïng moät vaät leân 2 laàn vaø giaûm vaän toác cuûa noù xuoáng coøn moät nöûa thì ñoäng naêng cuûa vaät seõ A. khoâng ñoåi. B. taêng 2 laàn. C. taêng 4 laàn. D. giaûm 2 laàn. Câu 159. Loø xo coù ñoä cöùng k = 100N/m, moät ñaàu coá ñònh, ñaàu kia coù gaén vaät nhoû. Khi bò neùn 2cm thì theá naêng ñaøn hoài cuûa heä laø bao nhieâu? A. 0,16 J. B. 0,02 J. C. 0,4 J. D. 0,08 J. Câu 160. Ñoäng löôïng cuûa moät vaät taêng khi : A. Vaät chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu. B. Vaät chuyeån ñoäng troøn ñeàu. C. Vaät chuyeån ñoäng thaúng chaäm daàn ñeàu. D. Vaät chuyeån ñoäng thaúng ñeàu. Câu 161. Moät caàn caåu naâng ñöôïc 800 kg leân cao 5m trong thôøi gian 40s. Laáy g = 10 m/s 2. Coâng suaát cuûa caàn caåu laø : A. 1 kW. B. 1,5kW. C. 3kW. D. 0,5 kW. Câu 162. Choïn phaùt bieåu ñuùng : A. Moät heä coù toång ñoäng löôïng baèng khoâng thì ñöôïc baûo toaøn. B. Ñoäng löôïng laø moät ñaïi löôïng luoân baûo toaøn. C. Heä coù toång noäi löïc baèng khoâng thì ñoäng löôïng luoân baûo toaøn. D. Ñoäng löôïng cuûa moät heä coâ laäp laø moät ñaïi löôïng baûo toaøn. Câu 163. Khi moät vaät chuyeån ñoäng trong troïng tröôøng chæ chòu taùc duïng cuûa troïng löïc thì : A. Ñoäng löôïng cuûa vaät laø moät ñaïi löôïng baûo toaøn. B. Ñoäng naêng cuûa vaät laø moät ñaïi löôïng baûo toaøn. C. Theá naêng cuûa vaät laø moät ñaïi löôïng baûo toaøn. D. Cô naêng cuûa vaät laø moät ñaïi löôïng baûo toaøn. Câu 164. Moät vaät khoái löôïng 100g coù theá naêng 2 J. Khi ñoù ñoä cao cuûa vaät so vôùi ñaát laø bao nhieâu ? Boû qua moïi ma saùt, laáy g = 10m/s2. A. 2m B. 50m C. 20m D. 0,2m Câu 165. Bieåu thöùc tính coâng suaát laø P A t A. B. P  F .s C. P  A.t D. P  F .v Câu 166. Moät quaû boùng coù khoái löôïng 0,4kg chuyeån ñoäng vôùi vaän toác 5m/s ñeán ñaäp vuoâng goùc vôùi böùc töôøng vaø baät ngöôïc trôû ra vôùi vaän toác coù phöông vaø ñoä lôùn nhö cuõ. Ñoä bieán thieân ñoäng löôïng cuûa quaû boùng sau va chaïm laø A. 10kgm/s B. 2kgm/s C. 4kgm/s D. 0kgm/s Câu 167. Ñoäng naêng cuûa 1 vaät seõ thay ñoåi trong tröôøng hôïp naøo sau ñaây ? A. Vaät chuyeån ñoäng troøn ñeàu . B. Vaät chuyeån ñoäng bieán ñoåi ñeàu. C. Vaät ñöùng yeân . D. Vaät chuyeån ñoäng thaúng ñeàu . Câu 168. ÔÛ tröôøng hôïp naøo sau ñaây, löïc coù taùc duïng laøm cho vaät raén quay quanh truïc ? A. Löïc coù giaù naèm trong maët phaúng vuoâng goùc truïc quay vaø khoâng caét truïc quay. B. Löïc coù giaù caét truïc quay. C. Löïc coù giaù naèm trong maët phaúng vuoâng goùc truïc quay vaø caét truïc quay. D. Löïc coù giaù song song truïc quay. Câu 169. Moät vaät rôi töï do töø ñoä cao 16m so vôùi ñaát. Boû qua moïi ma saùt, lấy g = 10m/s2. Ở ñộ cao thế năng bằng đñộng năng vận tốc của vật laø A. 2 10 4 m/s B. 8 5 m/s C. 4 10 m/s D. 15 m/s Câu 170. Chuyeån ñoäng baèng phaûn löïc döïa treân nguyeân taéc, ñònh luaät vaät lyù naøo ? A. Ñònh luaät baûo toaøn cô naêng. B. Ñònh luaät baûo toaøn ñoäng löôïng. C. Ñònh luaät baûo toaøn coâng. D. Ñònh luaät II Niutôn. - 15 - Baøi Taäp Vaät Lí 10CB GV : Leâ Thanh Tuaán Câu 171. Hai xe laên nhoû coù khoái löôïng m1 = 100g vaø m2 = 200g chuyeån ñoäng treân maët phaúng ngang ngöôïc chieàu nhau vôùi caùc vaän toác töông öùng v 1 = v2 = 3m/s. Sau va chaïm hai xe dính vaøo nhau vaø chuyeån ñoäng cuøng vaän toác. Boû qua moïi löïc caûn. Vaän toác sau va chaïm cuûa hai xe coù A. chieàu cuøng vôùi chieàu chuyeån ñoäng tröôùc va chaïm cuûa xe 2 vaø coù ñoä lôùn 3m/s. B. chieàu cuøng vôùi chieàu chuyeån ñoäng tröôùc va chaïm cuûa xe 1 vaø coù ñoä lôùn 1m/s. C. chieàu cuøng vôùi chieàu chuyeån ñoäng tröôùc va chaïm cuûa xe 2 vaø coù ñoä lôùn 1m/s. D. chieàu cuøng vôùi chieàu chuyeån ñoäng tröôùc va chaïm cuûa xe 1 vaø coù ñoä lôùn 3m/s. Câu 172. Moät vaät nhoû ñöôïc neùm thaúng ñöùng töø ñieåm M treân maët ñaát vôùi vaän toác ban ñaàu 20 m/s. Boû qua moïi ma saùt, laáy g = 10m/s2. Ñoä cao cöïc ñaïi maø vaät ñaït ñöôïc laø A. 80m. B. 40m. C. 60m. D. 20m. Câu 173. Heä hai vaät coù khoái löôïng m1 = 2kg vaø m2 = 1kg chuyeån ñoäng vôùi caùc vaän toác v1 = 4m/s vaø v2 = 2m/s. Neáu hai chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu thì ñoä lôùn ñoäng löôïng cuûa heä baèng A. 10kgm/s B. 18kgm/s C. 6kgm/s D. 0 kgm/s Câu 174. Khi moät vaät chuyeån ñoäng trong troïng tröôøng chæ chòu taùc duïng cuûa troïng löïc thì A. Cô naêng cuûa vaät laø moät ñaïi löôïng baûo toaøn. B. Ñoäng löôïng cuûa vaät laø moät ñaïi löôïng baûo toaøn. C. Theá naêng cuûa vaät laø moät ñaïi löôïng baûo toaøn. D. Ñoäng naêng cuûa vaät laø moät ñaïi löôïng baûo toaøn. Câu 175. Trong tröôøng hôïp naøo sau ñaây, cô naêng cuûa vaät khoâng thay ñoåi ? A. Vaät chuyeån ñoäng trong troïng tröôøng vaø coù löïc ma saùt taùc duïng . B. Vaät chuyeån ñoäng trong troïng tröôøng döôùi taùc duïng cuûa troïng löïc. C. Vaät chuyeån ñoäng thaúng ñeàu . D. Vaät chuyeån ñoäng döôùi taùc duïng cuûa ngoaïi löïc . Câu 176. Moät vaät chòu taùc duïng cuûa moät löïc F khoâng ñoåi coù ñoä lôùn 5 N, phöông cuûa löïc hôïp vôùi phöông chuyeån ñoäng moät goùc 600. Bieát raèng quaõng ñöôøng vaät ñi ñöôïc laø 6m. Coâng cuûa löïc F laø A. 20 J. B. 5 J. C. 30 J. D. 15 J. Câu 177. Taïi ñieåm A caùch maët ñaát 0,5m neùm leân moät vaät vôùi vaän toác 2 m/s. Bieát khoái löôïng cuûa vaät baèng 0,5kg. Boû qua moïi ma saùt, laáy g= 10 m/s2. Cô naêng cuûa vaät laø A. 2,5J B. 3,5J C. 1,5J. D. 1J Câu 178. Choïn phaùt bieåu ñuùng : A. Ñoä giaûm ñoäng naêng cuûa moät vaät baèng coâng cuûa ngoaïi löïc taùc duïng leân vaät. B. Ñoä bieán thieân theá naêng cuûa moät vaät baèng coâng cuûa troïng löïc taùc duïng leân vaät. C. Ñoä giaûm theá naêng cuûa moät vaät baèng coâng cuûa ngoaïi löïc taùc duïng leân vaät. D. Ñoä bieán thieân ñoäng naêng cuûa moät vaät baèng coâng cuûa ngoaïi löïc taùc duïng leân vaät. Câu 179. Ngöôøi ta thaû rôi töï do moät vaät 400g töø ñieåm B caùch maët ñaát 20 m. Boû qua moïi ma saùt, laáy g= 10 m/s2. Cô naêng cuûa vaät taïi C caùch B moät ñoaïn 5m laø A. 20J B. 60J C. 40J D. 80J Câu 180. Moät vaät ñöôïc keùo töø traïng thaùi nghæ treân moät ñoaïn ñöôøng naèm ngang daøi 10m vôùi moät löïc coù ñoä lôùn khoâng ñoåi baèng 40N vaø coù phöông hôïp ñoä dôøi goùc 60 0. Löïc caûn do ma saùt coi laø khoâng ñoåi vaø baèng 15N. Ñoäng naêng cuûa xe ôû cuoái ñoaïn ñöôøng baèng bao nhieâu ? A. 250 J B. 400 J C. 150 J D. 50 J Chöông 5 : CHAÁT KHÍ Câu 181. Heä thöùc naøo sau ñaây khoâng phuø hôïp vôùi ñònh luaät Boâilô-Marioát ? A. p ~ V p V 1  2 p V 1 B. 2 C. p1V1 = p2V2 - 16 - D. p~ 1 V Baøi Taäp Vaät Lí 10CB Câu 182. Heä thöùc naøo sau ñaây phuø hôïp vôùi ñònh luaät Saùclô ? p~ 1 t GV : Leâ Thanh Tuaán p T 1  2 p T 1 B. 2 A. C. p1T1 = p2T2 D. p ~ T Câu 183. Bieåu thöùc naøo döôùi ñaây khoâng ñuùng cho phöông trình traïng thaùi khí lí töôûng ? p T V T 1 2  2 1 p V 2 1 A. p T p V 2 1  1 2 V T 1 2 C. p V p T 1 1  2 1 V T 2 2 D. p p 1  2 V V 1 C. 2 D. p1V2 = p2V1 B. p1T2V1 = p2T1V2 Câu 184. Trong heä toïa ñoä (p,T) ñöôøng ñaúng nhieät laø A. ñöôøng thaúng song song truïc p. B. ñöôøng cong hypebol. C. ñöôøng thaúng song song truïc T. D. ñöôøng thaúng keùo daøi seõ ñi qua goác toïa ñoä. Câu 185. Tính chaát naøo sau ñaây chæ ñuùng cho phaân töû ? A. Giöõa caùc phaân töû coù khoaûng caùch. B. Chuyeån ñoäng theo moät quyõ ñaïo nhaát ñònh. C. Coù luùc ñöùng yeân, coù luùc chuyeån ñoäng. D. Vaän toác khoâng thay ñoåi theo nhieät ñoä. Câu 186. Trong heä toïa ñoä (p,V) ñöôøng ñaúng aùp laø A. ñöôøng thaúng song song truïc V. B. ñöôøng thaúng song song truïc p. C. ñöôøng cong hypebol. D. ñöôøng thaúng keùo daøi seõ ñi qua goác toïa ñoä. Câu 187. Heä thöùc naøo sau ñaây phuø hôïp vôùi ñònh luaät Boâilô-Marioát ? p V 1  1 p V 2 B. 2 A. p ~ V Câu 188. Chaát khí lí töôûng laø chaát khí trong ñoù caùc phaân töû A. ñöôïc coi laø chaát ñieåm vaø ñaåy nhau khi ôû gaàn nhau. B. ñöôïc coi laø chaát ñieåm vaø huùt nhau khi ôû xa nhau. C. ñöôïc coi laø chaát ñieåm vaø khoâng töông taùc vôùi nhau. D. ñöôïc coi laø chaát ñieåm vaø chæ töông taùc khi va chaïm. Câu 189. Heä thöùc naøo sau ñaây phuø hôïp vôùi quaù trình ñaúng aùp ? V~ 1 T A. V1T2 = V2T1 B. V ~ t C. p1V1 = p2V2 D. Câu 190. Trong heä toïa ñoä (V,T) ñöôøng ñaúng aùp laø A. ñöôøng thaúng song song truïc V. B. ñöôøng thaúng keùo daøi seõ ñi qua goác toïa ñoä. C. ñöôøng cong hypebol. D. ñöôøng thaúng song song truïc T. Câu 191. Trong heä toïa ñoä (p,T) ñöôøng ñaúng tích laø A. ñöôøng thaúng song song truïc T. B. ñöôøng cong hypebol. C. ñöôøng thaúng song song truïc p. D. ñöôøng thaúng keùo daøi seõ ñi qua goác toïa ñoä. Câu 192. Moät bình chöùa moät löôïng khí ôû nhieät ñoä t 1 vaø aùp suaát 105Pa. Khi aùp suaát laø 1,5.105Pa thì nhieät ñoä cuûa bình khí laø 2670C. Nhieät ñoä t1 laø A. 3600C B. 370C C. 1780C D. 870C Câu 193. Tính chaát naøo sau ñaây chæ ñuùng cho phaân töû ? - 17 - Baøi Taäp Vaät Lí 10CB GV : Leâ Thanh Tuaán A. Chuyeån ñoäng hoãn loaïn xung quanh caùc vò trí caân baèng coá ñònh. B. Chuyeån ñoäng hoãn loaïn khoâng ngöøng. C. Chuyeån ñoäng hoøan toaøn töï do. D. Chuyeån ñoäng khoâng ngöøng theo moät quyõ ñaïo xaùc ñònh. Câu 194. Trong heä toïa ñoä (V,T) ñöôøng ñaúng tích laø A. ñöôøng cong hypebol. B. ñöôøng thaúng song song truïc T. C. ñöôøng thaúng song song truïc V. D. ñöôøng thaúng keùo daøi seõ ñi qua goác toïa ñoä. Câu 195. Moät bình chöùa moät löôïng khí ôû nhieät ñoä 30 0C vaø aùp suaát 2 bar. Nhieät ñoä phaûi taêng ñeán bao nhieâu ñeå aùp suaát taêng gaáp ñoâi ? A. 6660C B. 3930C C. 600C D. 3330C Câu 196. Trong heä toïa ñoä (p,V) ñöôøng ñaúng nhieät laø A. ñöôøng thaúng song song truïc p. B. ñöôøng cong hypebol. C. ñöôøng thaúng song song truïc V. D. ñöôøng thaúng keùo daøi seõ ñi qua goác toïa ñoä. Câu 197. Bieåu thöùc naøo döôùi ñaây dieãn taû phöông trình traïng thaùi khí lí töôûng ? V T p V p T p T 1 1  2 2 1 1  2 2 pV p T V V 1 2 2 A. T = haèng soá. B. p1T1V1 = p2T2V2 C. D. 1 Câu 198. Moät bình chöùa moät löôïng khí ôû nhieät ñoä 30 0C vaø aùp suaát 1,0.105Pa. Khi nhieät ñoä bình khí giaûm coøn moät nöûa thì aùp suaát bình khí seõ laø A. 0,5.105Pa B. 1,05.105Pa C. 0,95.105Pa D. 0,67.105Pa Câu 199. Khi khoaûng caùch giöõa caùc phaân töû raát nhoû, thì giöõa caùc phaân töû A. chæ coù löïc huùt. B. coù caû löïc huùt vaø löïc ñaåy nhöng löïc huùt lôùn hôn löïc ñaåy. C. chæ coù löïc ñaåy. D. coù caû löïc huùt vaø löïc ñaåy nhöng löïc ñaåy lôùn hôn löïc huùt. Câu 200. Moät chieác loáp oâtoâ chöùa khoâng khí coù aùp suaát 5bar vaø nhieät ñoä 25 0C. Khi xe chaïy nhanh, loáp xe noùng leân laøm cho nhieät ñoä khoâng khí trong loáp taêng theâm 20 0C, aùp suaát cuûa khoâng khí trong loáp xe luùc naøy laø A. 5,1bar. B. 9bar. C. 6,25bar. D. 5,3bar. Câu 201. Moät quaû boùng coù dung tích 2,5l. Ngöôøi ta bôm khoâng khí ôû aùp suaát 10 5Pa vaøo quûa boùng. Moãi laàn bôm ñöôïc 125cm3 khoâng khí. Coi nhieät ñoä laø khoâng ñoåi vaø quaû boùng tröôùc khi bôm khoâng coù khoâng khí. AÙp suaát khoâng khí trong quaû boùng sau 20 laàn bôm laø A. 105Pa B. 1,5.105Pa C. 2.105Pa D. 2,5.105Pa Câu 202. Chaát khí trong xylanh cuûa ñoäng cô nhieät coù aùp suaát laø 0,8.10 5Pa vaø nhieät ñoä 500C. Sau khi bò neùn, theå tích cuûa khí giaûm 5 laàn coøn aùp suaát taêng leân tôùi 7.105Pa. Nhieät ñoä cuûa khí cuoái quaù trình neùn laø A. 2920C B. 1900C C. 5650C D. 87,50C Câu 203. Trong caùc ñaïi löôïng sau ñaây, ñaïi löôïng naøo laø thoâng soá traïng thaùi cuûa moät löôïng khí ? A. Khoái löôïng B. AÙp suaát C. Nhieät ñoä D. Soá mol Câu 204. Ñoái vôùi moät löôïng khí lí töôûng nhaát ñònh, khi aùp suaát taêng 3 laàn vaø theå tích giaûm 2 laàn thì nhieät ñoä tuyeät ñoái seõ A. taêng 6 laàn B. giaûm 6 laàn C. taêng 1,5 laàn D. giaûm 1,5 laàn Câu 205. Ñoái vôùi moät löôïng khí lí töôûng nhaát ñònh, khi aùp suaát taêng 2 laàn vaø nhieät ñoä tuyeät ñoái taêng 2 laàn thì theå tích seõ A. khoâng ñoåi B. giaûm 4 laàn C. taêng 2 laàn D. taêng 4 laàn - 18 - Baøi Taäp Vaät Lí 10CB GV : Leâ Thanh Tuaán 3 0 Câu 206. Xylanh chöùa moät löôïng khí coù theå tích 100cm ôû nhieät ñoä 57 C. Khi píttoâng neùn khí trong xylanh sao cho theå tích giaûm xuoáng coøn 60cm3 vaø aùp suaát taêng 3 laàn, khi ñoù nhieät ñoä khí trong xylanh laø A. 5940C B. 3210C C. 102,60C D. 2850C Câu 207. Trong phoøng thí nghieäm, ngöôøi ta ñieàu cheá ñöôïc 50cm 3 khí Hiñroâ ôû aùp suaát 750mmHg vaø nhieät ñoä 270C. Theå tích löôïng khí treân ôû ñieàu kieän tieâu chuaån (aùp suaát 760mmHg vaø nhieät ñoä 0 0C) laø A. 55,7cm3 B. 54,2cm3 C. 44,9cm3 D. 46,1cm3 Câu 208. Ngoïn nuùi Phaêngxipaêng cao 3140m, bieát raèng moãi khi leân cao 10m thì aùp suaát khí quyeån giaûm 1mmHg vaø nhieät ñoä treân ñænh nuùi laø 5 0C. Khoái löôïng rieâng cuûa khoâng khí ôû ñieàu kieän tieâu chuaån (aùp suaát 760mmHg vaø nhieät ñoä 00C) laø 1,29kg/m3. Khoái löôïng rieâng cuûa khoâng khí ôû ñænh nuùi laø A. 0,74kg/m3 B. 0,75kg/m3 C. 0,76kg/m3 D. 0,73kg/m3 Câu 209. Chaát khí trong xylanh cuûa ñoäng cô nhieät coù aùp suaát laø 0,8.10 5Pa vaø nhieät ñoä 370C. Sau khi bò neùn, theå tích cuûa khí giaûm 5 laàn vaø nhieät ñoä taêng gaáp ñoâi. AÙp suaát cuûa khí cuoái quaù trình neùn laø A. 4,5.105Pa B. 8.105Pa C. 2,4.105Pa D. 2.105Pa Câu 210. Choïn phaùt bieåu sai. Ñoái vôùi moät löôïng khí lí töôûng nhaát ñònh A. khi nhieät ñoä khoâng ñoåi thì aùp suaát tæ leä nghòch vôùi theå tích. B. khi nhieät ñoä vaø theå tích khoâng ñoåi thì aùp suaát khoâng ñoåi. C. khi theå tích khoâng ñoåi thì aùp suaát tæ leä vôùi nhieät ñoä tuyeät ñoái. D. khi aùp suaát khoâng ñoåi thì theå tích tæ leä vôùi nhieät ñoä. Câu 211. Ñoái vôùi moät löôïng khí lí töôûng nhaát ñònh A. khi nhieät ñoä vaø theå tích khoâng ñoåi thì aùp suaát khoâng ñoåi. B. khi aùp suaát khoâng ñoåi thì theå tích tæ leä vôùi nhieät ñoä. C. khi nhieät ñoä khoâng ñoåi thì aùp suaát tæ leä vôùi theå tích. D. khi theå tích khoâng ñoåi thì aùp suaát tæ leä vôùi nhieät ñoä. Câu 212. Trong caùc ñaïi löôïng sau ñaây, ñaïi löôïng naøo khoâng phaûi laø thoâng soá traïng thaùi cuûa moät löôïng khí ? A. Theå tích B. Nhieät ñoä tuyeät ñoái C. AÙp suaát D. Khoái löôïng Câu 213. Ñoái vôùi moät löôïng khí lí töôûng nhaát ñònh A. khi aùp suaát khoâng ñoåi thì theå tích tæ leä vôùi nhieät ñoä. B. khi nhieät ñoä vaø theå tích khoâng ñoåi thì aùp suaát khoâng ñoåi. C. khi theå tích khoâng ñoåi thì aùp suaát tæ leä vôùi nhieät ñoä. D. khi nhieät ñoä khoâng ñoåi thì aùp suaát tæ leä nghòch vôùi theå tích. Câu 214. Moät xylanh chöùa 150cm3 khí ôû aùp suaát 2.105Pa. Píttoâng neùn khí trong xylanh xuoáng coøn 100cm3. Coi nhieät ñoä khoâng ñoåi, aùp suaát khí trong xylanh luùc naøy laø A. 4.105Pa B. 1,33.105Pa C. 3.105Pa D. 2,5.105Pa Câu 215. Moät xylanh chöùa V1 theå tích khí ôû aùp suaát 1,5 atm. Píttoâng neùn khí trong xylanh sao cho theå tích giaûm coøn moät nöûa, khi ñoù aùp suaát khí trong xylanh seõ laø A. 3 atm B. 2,5 atm C. 0,75 atm D. 2 atm Chöông 6 : CÔ SÔÛ NHIEÄT ÑOÄNG LÖÏC HOÏC Câu 216. Nguyeân lí I nhieät ñoäng löïc hoïc ñöôïc dieãn taû bôûi coâng thöùc U = A + Q, vôùi quy öôùc A. Q > 0 : heä truyeàn nhieät. B. A < 0 : heä nhaän coâng. C. Q < 0 : heä nhaän nhieät. D. A > 0 : heä nhaän coâng. Câu 217. Choïn phaùt bieåu ñuùng. A. Trong quaù trình ñaúng tích, nhieät löôïng maø chaát khí nhaän ñöôïc duùng laøm taêng noäi naêng vaø thöïc hieän coâng. B. Ñoä bieán thieân noäi naêng cuûa vaät baèng toång coâng vaø nhieät löôïng maø vaät nhaän ñöôïc. C. Ñoäng cô nhieät chuyeån hoùa taát caû nhieät löôïng nhaän ñöôïc thaønh coâng cô hoïc. - 19 -
- Xem thêm -