Tài liệu Bài tập trắc nghiệm oxi - lưu huỳnh

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 95 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Baøi taäp traéc nghieäm - Hoùa hoïc Giaùo vieân : Buøi Thi Chi OXI – LÖU HUYØNH 1. Trong caùc phản ứng sau ñaây, phản ứng naøo phaûi duøng H2SO4 ñaëc ? A. H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O. B. 3H2SO4 + 2Al → Al2(SO4)3 + 3H2↑. C. H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + CO2↑ + H2O. D. 2H2SO4 + Cu → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O. 2. Khi cho ozon taùc duïng vôùi giaáy coù taåm dung dòch kali iotua vaø hoà tinh boät thaáy xuaát hieän maøu xanh. Hieän töôïng naøy xaûy ra laø do : A. Söï oxi hoùa tinh bột B. Söï oxi hoùa kali C. Söï oxi hoùa iotua D. Söï oxi hoùa ozon 3. Trong caùc phản ứng sau ñaây, phản ứng naøo coù theå duøng H2SO4 loaõng ? A. H2SO4 + Fe → Fe2(SO4)3 + H2O + SO2. B. H2SO4 + FeO → Fe2(SO4)3 + H2O + SO2. C. H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + 2H2O. D. H2SO4 + C → SO2 + CO2 + H2O. 4. Trong caùc oxit döôùi ñaây, trong phaân töû naøo coù lieân keát ion ? A. CaO B. CO2. C. SiO2. D. SO2. 5. Troän dung dòch chöùa 1 mol H2SO4 vôùi dung dòch chöùa 1,5 mol NaOH. Sau khi phản ứng xaûy ra hoaøn toaøn, cho dung dòch bay hôi ñeán khoâ, chaát raén thu ñöôïc laø : A. Muoái NaHSO4. B. Hoãn hôïp muoái NaHSO4 vaø Na2SO4. C. Hoãn hôïp NaHSO4, Na2SO4 vaø NaOH. D. Muoái Na2SO4. 6. Phaùt bieåu naøo sau ñaây sai . Löu huyønh vaø hôïp chaát cuûa noù coù tính chaát sau : A. Löu huyønh vöøa coù tính oxi hoùa, vöøa coù tính khöû. B. Löu huyønh dioxit vöøa coù tính oxi hoùa, vöøa coù tính khöû. C. Hidro sunfua vöøa coù tính oxi hoùa, vöøa coù tính khöû. D. Axit sunfuric chæ coù tính oxi hoùa. 7. Oxi khoâng phaûn öùng tröïc tieáp vôùi : A. Flo B. Crom C. Cacbon D. Löu huyønh 8. Löu huyønh coù caùc soá oxi hoùa sau : A. -1 ; 0 ; +4 ; +2 B. -2 ; +6 ; +4 ; 0 C. -2 ; -4 ; +6 ; 0 D. -2 ; -4 ; +6 ; +8 9. Löu huyønh taùc duïng vôùi axit H2SO4 ñaëc noùng theo sô ñoà phản ứng : S + H2SO4 ñaëc noùng → SO2 + H2O. Heä soá caân baèng cuûa caùc chaát phản ứng vaø saûn phaåm laàn löôït laø : A. 1, 2, 2, 3. B. 1, 2, 3, 4 C. 1, 2, 3, 2 D. 2, 1, 4, 3 10. Axit sunfuric loaõng coù nhöõng tính chaát : 1) Phản ứng vôùi moät soá muoái. 2) Phản ứng vôùi ñoàng. 3) Phản ứng vôùi nhoâm. 4) Phản ứng vôùi taát caû caùc oxit. 5) Laøm maát maøu caùc thuoác thöû. 6) Taïo thaønh muoái axit. Nhöõng yù ñuùng laø : A. 1, 3, 6 B. 2, 3, 5, 6 C. 1, 2, 3, 4, 5 D. 1, 2, 3, 5 11. Suïc khí SO2 vaøo dung dòch KMnO4 (thuoác tím) thaáy maøu tím nhaït daàn roài maát maøu. Nguyeân nhaân laø do: A. KMnO4 ñaõ khöû SO2 thaønh H2SO4. B. SO2 ñaõ khöû KMnO4 thaønh Mn2+. C. SO2 ñaõ oxi hoùa KMnO4 thaønh MnO2. D. H2O ñaõ oxi hoùa KMnO4 thaønh Mn2+. 12. Trong phản ứng hoùa hoïc : H2O2 + 2KI → I2 + 2KOH. A. H2O2 vöøa laø chaát oxi hoùa, vöøa laø chaát khöû. B. H2O2 laø chaát oxi hoùa. C. KI laø chaát oxi hoùa. D. H2O2 laø chaát khöû. 13. Trong caùc daõy döôùi ñaây, daõy naøo chöùa caùc chaát chæ coù tính oxi hoùa ? A. H2O2, HCl, SO3. B. FeSO4, KMnO4, SO2. C. O2, Cl2, S. D. O3, KClO3, H2SO4. 14. Löu huyønh dioxit tham gia nhöõng phản ứng sau : SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr (1) SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O (2). Phaùt bieåu naøo sau ñaây sai : A. ÔÛ phản ứng (1) SO2 laø chaát khöû, Br2 laø chaát oxi hoùa. B. ÔÛ phản ứng (2) SO2 vöøa laø chaát oxi hoùa, vöøa laø chaát khöû. C. ÔÛ phản ứng (1) SO2 laø chaát khöû, ôû phản ứng (2) H2S laø chaát khöû. D. ÔÛ phản ứng (2) SO2 laø chaát oxi hoùa, H2S laø chaát khöû. 15. So vôùi nguyeân töû S, ion S2- coù : A. Baùn kính nhoû hôn, soá electron nhieàu hôn. B. Baùn kính lôùn hôn, soá electron nhieàu hôn. Ngaøy soaïn :27/06/2013 1 Baøi taäp traéc nghieäm - Hoùa hoïc Giaùo vieân : Buøi Thi Chi C. Baùn kính lôùn hôn, soá electron ít hôn. D. Baùn kính nhoû hôn, soá electron ít hôn. 16. Trong phöông trình phản ứng : H2SO4 + 8HI → 4I2 + H2S + 4H2O. Haõy choïn phaùt bieåu sai : A. HI oxi hoùa H2SO4 thaønh H2S vaø noù bò khöû thaønh I2. B. HI bò oxi hoùa thaønh I2, H2SO4 bò khöû thaønh H2S. C. H2SO4 oxi hoùa HI thaønh I2 vaø noù bò khöû thaønh H2S D. Axit H2SO4 laø chaát oxi hoùa, HI laø chaát khöû. 17. Axit sunfuric vaø muoái sunfat coù theå nhaän bieát nhôø : A. Phản ứng trung hoøa. B. Chaát chæ thò maøu. C. Sôïi daây ñoàng. D. Dung dòch muoái bari 18. Trong thieân nhieân löu huyønh toàn taïi : 1) ÔÛ traïng thaùi töï do trong loøng ñaát. 2) Trong thaønh phaàn cuûa muoái sunfat. 3) Trong thaønh phaàn cuûa muoái sunfua coù trong nöôùc bieån. 4) Trong thaønh phaàn cuûa nhieàu muoái khoaùng ôû daïng hôi trong khí quyeån. Coù bao nhieâu yù sai trong caùc caâu treân ? A. 3 B. Khoâng coù yù sai. C. 1 D. 2 19. Ñeå ñieàu cheá muoái CuSO4 ngöôøi ta coù theå duøng caùc phản ứng sau, neáu cho soá mol axit H2SO4 nhö nhau thì phản ứng naøo thu ñöôïc löôïng CuSO4 ít nhaát ? A. Cho H2SO4 ñaëc taùc duïng vôùi Cu B. Cho H2SO4 ñaëc taùc duïng vôùi Cu(OH)2. C. Cho H2SO4 ñaëc taùc duïng vôùi CuO D. Cho H2SO4 ñaëc taùc duïng vôùi CuCO3. 20. Magie chaùy trong löu huyønh dioxit theo phöông trình phản ứng : 2Mg + SO2 → 2MgO + S. Trong phản ứng naøy : A. Mg bò khöû thaønh MgO B. Mg oxi hoùa SO2 thaønh S. C. SO2 bò oxi hoùa thaønh S. D. SO2 oxi hoùa Mg thaønh MgO 21. Cho daõy bieán hoùa : X → Y → Z → T → Na2SO4. X, Y, Z, T coù theå laø chaát naøo döôùi ñaây ? A. FeS2, SO2, SO3, H2SO4. B. S, SO2, SO3, NaHSO4. C. Taát caû ñeàu ñuùng. D. FeS, SO2, SO3, NaHSO4. 22. Söï hình thaønh ozon laø do nguyeân nhaân naøo ? A. Tia töû ngoaïi cuûa maët trôøi chuyeån hoùa caùc phaân töû oxi. B. Taát caû ñeàu ñuùng. C. Söï phoùng ñieän (seùt) trong khí quyeån. D. Söï oxi hoùa moät soá hôïp chaát höõu cô treân maët traùi ñaát. 23. SO2 vöøa coù tính oxi hoùa, vöøa coù tính khöû ví trong phaân töû : A. S coù caëp electron chöa lieân keát. B. S coù möùc oxi hoùa thaáp nhaát. C. S coù möùc oxi hoùa cao nhaát. D. S coù möùc oxi hoùa trung gian. 24. Cho caùc oxit cuûa caùc nguyeân toá thuoäc chu kì 3 sau : Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7 trong ñoù : A. Coù hai oxit bazô, hai oxit löôõng tính vaø coøn laïi laø oxit axit. B. Coù moät oxit bazô, hai oxit löôõng tính vaø coøn laïi laø oxit axit. C. Coù ba oxit bazô, hai oxit löôõng tính vaø coøn laïi laø oxit axit. D. Coù hai oxit bazô, moät oxit löôõng tính vaø coøn laïi laø oxit axit. 25. Ngöôøi ta ñieàu cheá oxi trong phoøng thí nghieäm baèng caùch naøo sau ñaây ? A. Chöng caát phaân ñoaïn khoâng khí loûng. B. Ñieän phaân dung dòch NaOH. C. Nhieät phaân KClO3 vôùi xuùc taùc MnO2. D. Ñieän phaân nöôùc. 26. Caùc khí sinh ra trong thí nghieäm phản ứng cuûa saccarozô vôùi dung dòch H2SO4 ñaëc bao goàm : A. H2S vaø SO2. B. H2S vaø CO2. C. SO3 vaø CO2. D. SO2 vaø CO2. 27. Cho hoãn hôïp FeS vaø FeCO3 taùc duïng vôùi H2SO4 ñaëc vaø ñun noùng thu ñöôïc moät hoãn hôïp khí A. Hoãn hôïp A goàm : A. H2S vaø SO2. B. H2S vaø CO2. C. CO vaø CO2. D. SO2 vaø CO2. 28. Haõy choïn caâu traû lôøi ñuùng trong soá caùc caâu sau : A. Oxi chieám phaàn theå tích lôùn nhaát trong khí quyeån. B. Oxi chieám phaàn khoái löôïng lôùn nhaát trong voû traùi ñaát. C. Oxi laø chaát khí nheï hôn khoâng khí. Ngaøy soaïn :27/06/2013 2 Baøi taäp traéc nghieäm - Hoùa hoïc Giaùo vieân : Buøi Thi Chi D. Oxitan nhieàu trong nöôùc. 29. Trong soá caùc caâu sau ñaây, caâu naøo khoâng ñuùng ? A. Löu huyønh khoâng tan trong dung moâi höõu cô. B. Löu huyønh laø moät chaát raén maøu vaøng. C. Löu huyønh noùng chaûy ôû nhieät ñoä töông ñoái thaáp. D. Lö huyønh khoâng tan trong nöôùc. 30. Khí naøo sau ñaây khoâng chaùy trong khoâng khí ? A. CH4. B. CO C. CO2. D. H2. 31. Trong coâng nghieäp, töø khí SO2 vaø oxi, phản ứng hoùa hoïc taïo thaønh SO3 xaûy ra ôû ñieàu kieän naøo sau ñaây ? A. Ñun noùng ñeán 500oC. B. Nhieät ñoä phoøng vaø coù maët chaát xuùc taùc V2O5. C. Nhieät ñoä phoøng. D. Ñun noùng ñeán 500oC vaø coù maët chaát xuùc taùc V2O5. 32. Oxi coù theå thu ñöôïc töø söï nhieät phaân chaát naøo sau ñaây ? A. (NH4)2SO4. B. KClO3. C. NaHCO3. D. CaCO3. 33. Khí oxi thu ñöôïc khi nhieät phaân caùc chaát : HgO, KClO3, KMnO4, KNO3. Khi nhieät phaân 10 gam moãi chaát treân, theå tích khí oxi thu ñöôïc (ño ôû ñktc) lôùn nhaát laø : A. KMnO4. B. KNO3. C. HgO D. KClO3. 34. Lôùp ozon ôû taàng bình löu khí quyeån laø taám laù chaén tia töû ngoaïi cuûa maët trôøi, baûoveä söï soáng treân traùi ñaát. Hiện tượng suy giaûm taàng ozon ñang laø moät vaán ñeà moâi tröôøng toaøn caàu. Nguyeân nhaân cuûa hiện tượng naøy laø do : A. Caùc hôïp chaát höõu cô. B. Chaát thaûi CFC do con ngöôøi gaây ra. C. Moät nguyeân nhaân khaùc. D. Söï thay ñoåi khí haäu. 35. Phản ứng hoùa hoïc naøo sau ñaây ñöôïc söû duïng trong phoøng thí nghieäm ñeå ñieàu cheá khí SO2 ? A. 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O B. 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2. C. S + O2 → SO2. D. Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O. 36. Chæ duøng moät thuoác thöû naøo sau ñaây ñeå phaân bieät caùc loï ñöïng rieâng bieät SO2 vaø CO2 ? A. Dung dòch Ca(OH)2. B. Dung dòch brom trong nöôùc. C. Dung dòch Ba(OH)2. D. Dung dòch NaOH. 37. Töø naêm 2003, nhôø baûo quaûn baèng nöôùc ozon, maän Baéc Haø - Lao Cai ñaõ coù theå chuyeân chôû vaøo thò tröôøng thaønh phoá Hoà Chí Minh, nhôø ñoù baø con noâng daân coù thu nhaäp cao hôn. Nguyeân nhaân naøo sau ñaây laøm cho nöôùc ozon coù theå baûo quaûn hoa quaû töôi laâu ngaøy : A. Ozon coù tính chaát oxi hoùa maïnh, khaû naêng saùt truøng cao vaø deã tan trong nöôùc hôn oxi. B. Ozon laø moät khí ñoäc. C. Ozon ñoäc vaø deã tan trong nöôùc hôn oxi. D. Moät nguyeân nhaân khaùc. 38. Phản ứng hoùa hoïc naøo sau ñaây sai : A. 2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O, thöøa oxi B. 2H2S + O2 → 2S + 2H2O. thieáu oxi C. H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl D. H2S + 2NaCl → Na2S + 2HCl. 39. Axit sunfuric ñaëc ñöôïc söû duïng laøm khoâ caùc chaát khí aåm. Loaïi khí naøo sau ñaây coù theå ñöôïc laøm khoâ nhôø axit sunfuric ? A. Khí oxi B. A vaø ñuùng. C. Khí cacbon nic D. Khí amoniac 40. Caùc nguyeân toá nhoùm VIA coù caáu hình electron lôùp ngoaøi cuøng gioáng nhau coù theå vieát ôû daïng toång quaùt laø : A. ns2 np5. B. ns2 np4. C. ns2 np3. D. ns2 np6. Ngaøy soaïn :27/06/2013 3 Baøi taäp traéc nghieäm - Hoùa hoïc Giaùo vieân : Buøi Thi Chi Khởi tạo đáp án đề số : 002 01. - - = - 06. - - - ~ 11. - - - ~ 16. - / - - 02. - / - - 07. - - - ~ 12. - / - - 17. ; - - - 03. - - - ~ 08. - / - - 13. - - - ~ 18. - - - ~ 04. - - - ~ 09. ; - - - 14. - / - - 19. ; - - - 05. - - = - 10. - - = - 15. - - - ~ 20. - / - - Ngaøy soaïn :27/06/2013 4 Baøi taäp traéc nghieäm - Hoùa hoïc Khởi tạo đáp án đề số : 001 01. - - - ~ Giaùo vieân : Buøi Thi Chi 06. - - = - 11. - / - - 16. ; - - - 02. - - = - 07. ; - - - 12. - / - - 17. - - - ~ 03. - - = - 08. - / - - 13. - - - ~ 18. - - - ~ 04. ; - - - 09. - - = - 14. - / - - 19. ; - - - 05. - / - - 10. ; - - - 15. ; - - - 20. - - - ~ Ngaøy soaïn :27/06/2013 5
- Xem thêm -