Tài liệu Bài tập tiếng anh tiny talk 1a trường tiểu học long bình

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1257 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Long Binh Primary School Class :..1.......................... Name : .............................. Marks Tuesday,October,……. 2014 Test 1 Time : 35 minutes Remarks of teacher I. Which is different? Circle: (Cái nào khác? Khoanh tròn) II. Write (Viết) III. Color: (Tô màu)
- Xem thêm -