Tài liệu Bài tập tài chính doanh nghiệp dùng cho sinh viên ngành kinh tế

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BAI T~P "' l.T TAICHINH .-.. DOANH NGHIEP • )0 BO GIAo Dl)C vA DAo T~O TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~ T TP .HCM ~GI1000f0aoG\ Th.S TRAN THl)Y AI PHUONG BAITAp • "'- ", TAl CHINH DOANH NGHIEP • (Dung cho sinh vien nganh kinh te) TIillV$N TRtJONG nRSPKT GT ll2B9002 / , ,,' ? ,..' ;:" NHA XUAT BAN D~I HOC QUOC GIA TP HO CHI MINH LOINOIDAU Chu6i bai tdp Tai chinh doanh nghiep lu •.quyen sach trich 19C nhiing bai t(ip co ban nhdl cua timg chuyen tit h9C tdp trong mon h9C Tai chinh doanh nghiep danh cho sinh vien chuyen nganh Kinh Id Truong D9i h9C Su pham Kji Thudt TPHCM Trong 1116ichuang cua quyen sach se bao g6m nhidu bai tdp ghip sinh vien on tap nhiing kidn thtic tlil hoc (11116i chuyen dd Ill' co ban ae» ndng cao voi 111~IC dich giup sinh vien co cai nhin bao quill vd ccic vein dd tai chinh cua I1U)tcong ty C(j ph6n. D€ sir dung t61 theo tiling mong muon cua ICIegia, sinh vien c6n kdt h9P nhiing kien thirc UCIh9C tren lop cling nhu nhiing If thuyet tic giao trinh tld giai quydt cac bai tap nay. Trong quyen sach can dinh kern phdn dap an, phuc V~{ viec hoc t(lp tai nha cua sinh vien. Cac bai tdp trong quyen sach nCIYmac du tlil duac lac gia Ling dung Irong giang day o· rdt nhidu lop nhung chac chan khong trtinh khoi sai sot. Tac gla niong nhdn duac f kidn dong gop Ill' ban doc nh{lI11 hoan thien noi dung cho quyen sach nay, phuc v~ t6t hon cho cong tac giang day 19i Truong. Tac gia 3 'A ? TAl LIeU THAM KHAO Tai Ii~u tham khao trong nurrc: 1. Liru Thi Huang (2002), Gido trinh Tal chinh doanh nghiep. NXB Giao due. 2. Nguyen Huu Tili (2002), Giao trinh Lf; thuyet tai chinh tiJn I? NXB Thong ke. 3. Nguyen Minh Ki~u (2008), Phdn tlch baa cao tal chinh va dinh gia tri doanh nghiep, NXB Th6ng ke. 4. Nguyen Minh Ki~u (2008), Tai chinh cong ty hien dai, NXB Th6ng ke. 5. Nguyen Minh Ki~u (2010) Tai chinh doanh nghiep din ban: Ly thuye! & Thuc hanh quan If; Ling dung cho cdc doanh nghiep Vi¢( Nam, NXB Th6ng ke. 6. Tr~n Ngoc ThO' (chu bien) (2008) Tai chinh doanh nghiep hien dai: Chu6i sach bai 19Pva giai phap, NXB Thong ke. 7. Truong Dai h9C Kinh t~ TPHCM, Ly thuyet tai chinh tiJn I¢. NXB Dai hoc Quoc gia TPHCM. 8. Vil Duy Hao - Liru Thi Huang (2010), Quan tri tai chinh doanh nghiep: H¢ thong cdu hoi trac nghiem, bai t9P va dap an. NXB Giao thong V?n tai. 9. VG Duy Hao - Dam Van Hue (2009), Quan tri lai chinh doanh nghiep, NXB Giao thong V?n tai. , Tai Ii~u tham khao nutrc ngoai: 10. Ben Lee Ban Bee (2007), International Financial Management Development Institute of Singapore. Markets, 11. Brealey and Myers (1996), Principles of Corporate Finance, 5th Edition, McGraw - Hill. 12. Brealey and Myers (2003), Principles of Corporate Finance, 7th Edition, McGraw - Hill. " 13. Brigham (2002), Financial Western. Management, 10th Edition, South - 59 14. Evan (1992), International Finance, Dryden. 15. Gitman and Joehnk (1990) Fundametals of Investing, 4th Edition, Harper Collins Publishers Inc., New York. 16. Keown, Martin, Petty, and Scott (2006), Foundations Pearson - Prentice Hall. of Finance, 17. Latin America Training and Development Center (1994). Basics of Corporate Finance. Self - Instruction Series. 18. Lim Kaim Soon (2008), Investment and Portfolio Management Development Institute of Singapore. Analysis; 19. Moosa (2004), International Finance, 2nd Edition, McGraw - Hill. 20. Peter S. Rose and Sylvia C. Hudgins (2008), Bank Management and Financial Services. 7th Edition, McGraw -"-Hill. 21. Van Horne and Wachowicz (2001), Fundamentals Management, 11 th Edition, Prentice - Hall. of Financial / 60 \ MlJCLlJC Lin MOnA.U A. PHA.N BAI T~P Chuang 1. Gia tri tien t~ theo thai gian 7 Chuang 2. Loinhuan va rui ro 13 Chuang 3. Dinh gia chirng khoan no 21 Chuang 4. Dinh gia chirng khoan von 26 Chuang 5. Phan tich quyet dinh d~u ttr du an 31 Chuang 6. Thue tai sari 35 Chuang 7. Don bAy hoat dong va don bAy tai chinh 38 B. PHA.N nAp AN Chuang 1. Gia tri tien t~ theo thai gian 44 Chuang 2. L9'i nhuan va rui ro 46 Chuang 3. Dinh gia chirng khoan no 48 Chuang 4. Dinh gia clurng khoan von 49 Chuang 5. Phan tich quyet dinh d~u tir du an , 51 Chuang 6. Thue tai san 53 Chuang 7. Don bAy hoat dong va don bay tai chinh 54 Bang tra tai chinh Tai lieu tham khao 56 : 59 5
- Xem thêm -