Tài liệu Bài tập rèn luyện kĩ năng viết chính tả lớp 1

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1305 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Rèn kỹ năng viết chính tả lớp 1 Bµi 1. ViÕt hai c©u vÒ mét c©y ë s©n tr­êng em. Bµi 2. ViÕt chÝnh t¶: Gi¸o viªn ®äc cho häc sinh viÕt bµi: B¸c sÜ sãi (S¸ch TV - L2, TËp 2 trang 41) §o¹n: ‘‘Ngùa nhãn nhãn ...................... mò v¨ng ra.... . ‘’ 1. ChÐp ®óng chÝnh t¶ trong ®o¹n v¨n sau: (6® ) S«ng H­¬ng S«ng H­¬ng lµ mét bøc tranh khæ dµi mµ mçi ®o¹n, mçi khóc ®Òu cã vÎ ®Ñp riªng cña nã. Bao trïm lªn c¶ bøc tranh ®ã lµ mét mµu xanh cã nhiÒu mµu s¾c ®Ëm nh¹t kh¸c nhau. 2. §iÒn vµo ch÷ in nghiªng: dÊu hái hay dÊu ng·: (2® ) a. ve ®Ñp b. ngo lêi c. ngo v¾ng 3. Dùa vµo c¸c c©u hái sau, em h·y viÕt vÒ c« gi¸o ®ang d¹y em: ( 8® ) a. C« gi¸o em tªn lµ g×? b. C« gi¸o em n¨m nay bao nhiªu tuæi? c. Hµng ngµy c« d¹y em nh÷ng g×? d. Em høa víi c« gi¸o sÏ häc nh­ thÕ nµo? Bài 3. 1. Viết chính tả. Giáo viên đọc cho học sinh viết bài Sau cơn mưa (Tiếng Việt I, tập II, trang 124), viết đoạn "Sau trận mưa rào….. giội rửa" 2. Viết chính tả (nghe đọc) Bài: Cùng vui chơi Ngày đẹp lắm bạn ơi! Nắng vàng rải khắp nơi Chim ca trong bóng lá Ra sân ta cùng chơi. Trong nắng vàng tươi mát Cùng chơi cho khoẻ người Tiếng cười xen tiếng hát Chơi vui , học càng vui. 3. Chính tả (nghe đọc) Cái nắng Nắng ở biển thì rộng Nắng ở sông thì dài Còn nắng ở trên cây Thì lấp la lấp lánh Nắng hiền trong mắt mẹ Nắng nghiêm trong mắt cha Trên mái tóc của bà Bao nhiêu là sợi nắng. GV chép bài lên bảng lớp đúng mẫu chữ đã học, HS nhìn và chép lại đúng chính tả đoạn thơ sau: CÔ TẤM CỦA MẸ. Ngỡ từ quả thị bước ra Bé làm cô Tấm giúp bà xâu kim. Thổi cơm, nấu nước, bế em, Mẹ về khen bé: “Cô tiên xuống trần”. Bao nhiêu công việc lặng thầm Bàn tay của bé đỡ đần mẹ cha. Bé học giỏi, bé nết na Bé là cô Tấm, bé là con ngoan. LÊ HỒNG THIỆN. Bài 4- Chính tả: Đi học Hôm qua em tới trường Mẹ dắt tay từng bước Hôm nay mẹ lên nương Một mình em tới lớp. Hương rừng thơm đồi vắng Nước suối trong thầm thì Cọ xoè ô che nắng Râm mát đường em đi. 1, ViÕt chÝnh t¶ bµi " §Çm sen " tõ " L¸ sen .... xanh thÉm ' SGK TV - trang 91 2 , ChÐp bµi " Hå G­¬m" tõ " CÇu Thª Hóc ..... cæ kÝnh" SGK trang 118 3, Nghe viÕt bµi " Luü tre" trang 121 SGK, TV1 tËp 2
- Xem thêm -