Tài liệu Bài tập phưong trình lượng giác

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 82 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Bài Tập Ôn Thi Đại Học PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC DẠNG 1: PHƯƠNG TRÌNH CHỈ CÓ CHỨA SIN VÀ COS Giải các phương trình sau: 4x a) Cos 3 Cos x 2 b) c) d) e) f) 17 Sin 6 x  Cos 6 x  Cos 2 2 x 16   Sin 3  x    2 Sinx 4  Cos 3 x  4 Sin 3 x  3CosxSin 2 x  Sinx 0 Cos 3 xCos3 x  Sin 3 xSin3 x Cos 3 4 x Cos10 x  2Cos 2 4 x  6Cos3xCosx Cosx  8CosxCos 3 3x DẠNG 2: PHƯƠNG TRÌNH CÓ DẠNG PHÂN THỨC HỮU TỶ Bài 1: Giải các phương trình lượng giác sau: 3 1 a) 8Sinx  Cosx  Sinx b) c) d) e) f) 1 1 10  Sinx   Sinx Cosx 3 Sin3 x  Cos3 x   5 Sinx   Cos 2 x  3 1  2 Sin 2 x   1 1 2   Cosx Sin 2 x Sin4 x 1  Cos 4 x Sin 4 x  2 Sin 2 x 1  Cos 4 x Sin 3 x  Cos 3 x Cos 2 x 2Cosx  Sinx Cosx  Bài 2: Tìm tổng các nghiệm Cos2 x  tg 2 x  2 với x  1;70 x   0;2  . của phương trình 3 Cos x  Cos x  1 Cos 2 x DẠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH CÓ CHỨA TAN VÀ COT Giải các phương trình lượng giác sau: a) Cotx  tan x Sinx  Cosx 2 b) 2 tan x  Cotx  3  Sin2 x c) 6 tan x  5 cot 3x tan 2 x d) 2 tan x  Sinx   3 cot x  Cosx   5 0 e) tan 2 x  tan 3x  tan 5 x tan 2 x. tan 3x. tan 5 x Nguyễn Tấn Cường Trang 1 Bài Tập Ôn Thi Đại Học DẠNG 4: PHƯƠNG TRÌNH CÓ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI a) b) c) d) e) cot x  tan x  1 Sinx 3Cosx  2 Sinx 3 Sinx  Cosx  4 Sin 2 x 1 Sinx  Cosx  Sinx  Cosx  2 Sin 2 x  Sin 2 x  3Cos 2 x 0 DẠNG 5: PHƯƠNG TRÌNH CÓ CHỨA CĂN THỨC Bài 1: Giải các phương trình lượng giác sau: 1  Cosx  1  Cosx 4 Sinx Cosx Sin 3 x1  cot x   Cos 3 x1  tan x  2 sin x. cos x 3 tan x  1 Sinx  2Cosx  5 Sinx  3Cosx  Bài 2: Tìm nghiệm thuoc5 khoảng tương ứng của phương trình: Sin3 x  Sinx  Sin 2 x  Cos 2 x với x   0;2  1  Cos 2 x DẠNG 6: PHƯƠNG TRÌNH CÓ CÁCH GIẢI ĐẶC BIỆT Giải các phương trình sau: Cos 2 2 x  1 Sin 2 4 x  1 Sin4 xCos 2 x  Sin 2 x 4 1 Sin 2 3 x  SinxSin 2 3 x 4 9 Cos x  Sin10 x 1 Sin 2 x  Cos 4 x  Sin 4 x  Cosx  Sinx 19Cos 2 x  20Sin 2002 x 20 Sin 4 x.Cos16 x 1 Sin3x  Cos 2 x  2 0 Nguyễn Tấn Cường Trang 2
- Xem thêm -