Tài liệu Bài tập phần phương trình chứa căn thức

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 121 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Mét sè Ph­¬ng tr×nh – BÊt Ph­¬ng tr×nh v« tØ 1. Giaûi phöông trình: 3  x  x  1  4 4 x  x 2  3  2 2. Giaûi phöông trình: 2x  3  x  1  3x  2 2x2  5x  3  16 2 3. Giaûi phöông trình: x 1  3  x 4. Giaûi phöông trình : 3 5. Giaûi phöông trình: 7. Giaûi phöông trình : 2x 1 1 3  2 x 1 2 2x 3 6. Giaûi phöông trình:  1  3  2x  x 2 2 x  1  3 x  1  3 3x  1 x  2 x 1  x  3  4 x 1  1 3 1 1 x   x 1 2 2 8. Giaûi phöông trình: 2 x 2  8x  6  x 2  1  2 x  2 9. Giaûi phöông trình: x  1  8  x   x 2  9x  4 10. Giaûi phöông trình: ( x  4)( x  1)  3 x 2  5 x  2  6 11. Tìm m ñeå phöông trình sau coù nghieäm: 3  x  6  x  (3  x)(6  x)  m 12. Xaùc ñònh tham soá m ñeå phöông trình sau coù nghieäm: 7  x  2  x  (7  x)(2  x)  m 13. Tìm caùc giaù trò cuûa m sao cho phöông trình sau coù ñuùng hai nghieäm: x  4 x 2  1  mx  1 2 14. Giaûi baát phöông trình: 15. Giaûi baát phöông trình: 16. Giaûi baát phöông trình: 17. Giaûi baát phöông trình:  x 2  6x  5  2x  8  0  3x 2  x  4  2 2 x x  3  x  1  2x  1 2x 2 (3  9  2 x ) 2  x  21 18. Tìm m ñeå baát phöông trình sau ñuùng vôùi moïi x  [4;6] 19. 20. Giaûi BPT: a) (4  x)(6  x)  x 2  2x  m 3x 2  6 x  4  2  2 x  x 2 ; b) (2  7 x  3 x 2 ) 3  5 x  2 x 2  0 Ch­¬ng tr×nh «n thi ®¹i häc m«n To¸n (th¸ng 6 n¨m 2008) 1. Ch­¬ng tr×nh «n thi (tèi thiÓu 15 buæi) Buæi Néi dung «n tËp 1 C¸c bµi to¸n vÒ hµm sè 2 Ph­¬ng tr×nh vµ bÊt ph­¬ng tr×nh v« tØ 3 Ph­¬ng tr×nh vµ bÊt ph­¬ng tr×nh mò, l«garit 4 Ph­¬ng tr×nh l­îng gi¸c 5 HÖ ph­¬ng tr×nh 6 BÊt ®¼ng thøc vµ gi¸ trÞ lín nhÊt, nhá nhÊt 7 BÊt ®¼ng thøc vµ gi¸ trÞ lín nhÊt, nhá nhÊt 8 Nguyªn hµm – TÝch ph©n 9 §¹i sè tæ hîp – NhÞ thøc Newt¬n 10 §¹i sè tæ hîp – NhÞ thøc Newt¬n 11 H×nh häc gi¶i tÝch trong mÆt ph¼ng 12 H×nh häc gi¶i tÝch trong mÆt ph¼ng 13 H×nh häc gi¶i tÝch trong kh«ng gian 14 H×nh häc gi¶i tÝch trong kh«ng gian ... Mét sè bµi to¸n kh¸c – hoÆc luyÖn thi Ghi chó 2. Quy ®Þnh líp häc: - Nghiªm tóc trong «n thi vµ nç lùc trong häc bµi ë nhµ. - Víi m«n To¸n, thø tù néi dung c¸c tiÕt häc theo ®óng lÞch tr×nh trªn, buæi häc cô thÓ sÏ s¾p xÕp phï hîp víi 2 m«n Hãa vµ Lý. - Häc liªn tôc tõ 2/6/2008, ngµy 2 buæi (s¸ng tõ 7 giê, chiÒu tõ 14 giê 30, tèi (nÕu cã) tõ 19 giê 30) - Häc sinh hoÆc phô huynh trao ®æi trùc tiÕp víi gi¸o viªn gi¶ng d¹y hoÆc gi¸o viªn phô tr¸ch líp khi thÊy chÊt l­îng buæi häc ch­a ®¹t yªu cÇu:( §ç §­êng HiÕu, ®iÖn tho¹i : 0975.398.906, email: doduonghieu@yahoo.com.vn, nick yahoo: thuyhieu143).
- Xem thêm -