Tài liệu Bài tập ôn hè môn toán lớp 5 lên 6

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 251 |
  • Lượt tải: 0
luanvan-khoaluan

Tham gia: 30/01/2016

Mô tả:

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- PHIẾU ÔN TẬP HÈ LỚP 5 MÔN TOÁN HÈ 2018-2019 ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN 1. Đặt tính rồi tính: 132 x 28 42546 : 37 2. Đặt tính rồi tính: 1243 x 40 415 x 21 38400 : 75 13546 x 30 873 x 29 4725 : 15 1235 x 31 4674 : 82 567400 : 600 634720 : 120 3. Tìm x: a) x + 262 = 4848 x – 707 = 3535 36504 – x = 6706 25456 + x = 27680 b) x : 27 = 5042 X x 34 = 5406 39 x X = 21372 4307 : x = 59 4. Một vườn hoa hình chữ nhật có chu vi 120m. Chiều rộng bằng chiều dài. a) Tính chiều dài, chiều rộng vườn hoa đó. b) Người ta sử dụng diện tích vườn hoa để làm lối đi. Hỏi diện tích làm lối đi là bao nhiêu mét vuông? 5. Người ta chiết 3 thùng dầu ăn, mỗi thùng 25 lít ra các thùng nhỏ, mỗi thùng 5 lít. Hỏi người ta đã chiết được bao nhiêu thùng nhỏ tất cả ? 6. Cho dãy số sau: 4; 8; 12; 16; ….; 152; 156; 160 a) Hãy tính số lượng số hạn của dãy số trên. b) Hãy tính tổng của dãy số đó. 7. Đặt tính rồi tính: a) 1453 x 120 4325 x 102 1032 x 203 3402 x 201 b) 1800 : 75 855 : 45 579 x 36 1855 x 35 c) 62321 : 307 81350 : 187 54322 : 346 25275 : 108 8. Một kho thóc 2 ngày đầu mỗi ngày nhập 450 tạ thóc và 7 ngày sau mỗi ngày nhập được 570 tạ thóc. Kho đã xuất tất cả 2500 tạ thóc. Hỏi kho còn lại bao nhiêu tạ thóc ? 9. Đặt tính rồi tính: a) 72 x 14 63 x 35 b) 31628 : 48 18510 : 15 879 x 243 8770 : 365 312 x 521 6260 : 156 Liên tục khai giảng khóa học video: Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề năm học 2019 – 2020 trên toàn quốc. Xem chi tiết nội dung khóa học tại Website: www.toaniq.com Liên hệ: Th Thích: 0919.281.916 or Cô Trang: 0948.228.325 (zalo) Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- PHIẾU ÔN TẬP HÈ LỚP 5 MÔN TOÁN HÈ 2018-2019 ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ, PHÂN SỐ THẬP PHÂN 1. T m các phân b ng với các phân = ..................... 2. Vi u = .................... = .................... = .................... h ch h p vào chỗ ch m = = gọn các phân 3. = u và nêu phân = = i giản b ng với phân đ cho = ................................................................................................................................... = ................................................................................................................................... = ................................................................................................................................. = ................................................................................................................................. 4. Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn: ; ; ; ; 5. Tính nhanh: a) ........................................................................................................................... b) ........................................................................................................................ 6. Hãy khoanh tròn vào các phân số thâp phân a) b) ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 7. Viết các phân số sau thành phân số thập phân: a) ......................................................... .................................................................... Liên tục khai giảng khóa học video: Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề năm học 2019 – 2020 trên toàn quốc. Xem chi tiết nội dung khóa học tại Website: www.toaniq.com Liên hệ: Th Thích: 0919.281.916 or Cô Trang: 0948.228.325 (zalo) Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- PHIẾU ÔN TẬP HÈ LỚP 5 MÔN TOÁN HÈ 2018-2019 b) .......................................................... .................................................................. c) ........................................................... .................................................................... d) ........................................................... .................................................................... e) ........................................................... ................................................................. 8. Mẹ có một số quả quýt. Mẹ cho chị số quả quýt đó, cho em số quả quýt đó. Tìm phân số chỉ số quả quýt của mẹ còn lại. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 9. Một lớp học có 40 học sinh. Trong đó có số học sinh là học sinh giỏi Toán, số học sinh là học sinh giỏi Tiếng Việt. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh giỏi Toán, bao nhiêu học sinh giỏi Tiếng Việt? ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Liên tục khai giảng khóa học video: Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề năm học 2019 – 2020 trên toàn quốc. Xem chi tiết nội dung khóa học tại Website: www.toaniq.com Liên hệ: Th Thích: 0919.281.916 or Cô Trang: 0948.228.325 (zalo) Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- PHIẾU ÔN TẬP HÈ LỚP 5 MÔN TOÁN HÈ 2018-2019 10. Tính a) + ; - ; b) + x ; ; x + ; - ; ; : 2 : ; - 11. Hãy viết các phân số có mẫu số bằng 9 mà mỗi phân số đó vừa lớn hơn vừa bé hơn 12. Tính nhanh: a) ....................................................................................................................... b) .................................................................................................................... 13. Hãy viết 3 phân số nằm giữa và ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ................................................................. .................................................................. 14. Tìm x: a) + b) + = = b) b) - : = = Liên tục khai giảng khóa học video: Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề năm học 2019 – 2020 trên toàn quốc. Xem chi tiết nội dung khóa học tại Website: www.toaniq.com Liên hệ: Th Thích: 0919.281.916 or Cô Trang: 0948.228.325 (zalo) Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- PHIẾU ÔN TẬP HÈ LỚP 5 MÔN TOÁN HÈ 2018-2019 ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC 1. Một thửa ruộng hình vuông có chu vi 32m. Hỏi diện tích của miếng đất đó là bao nhiêu mét vuông? .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. 2. Một hình chữ nhật có chu vi 78cm, chiều dài gấp hai lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. 3. Một hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo bằng 45cm, biết đường chéo thứ nhất bằng đường chéo thứ hai. Tính diện tích hình thoi đó. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. 4. Cho một hình chữ nhật có chu vi 178cm. Chiều dài hơn chiều rộng 19cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Liên tục khai giảng khóa học video: Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề năm học 2019 – 2020 trên toàn quốc. Xem chi tiết nội dung khóa học tại Website: www.toaniq.com Liên hệ: Th Thích: 0919.281.916 or Cô Trang: 0948.228.325 (zalo) Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- PHIẾU ÔN TẬP HÈ LỚP 5 MÔN TOÁN HÈ 2018-2019 5. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 35m và chiều rộng 20m. Người ta đào một cái ao ở chính giữa khu đất. Biết khoảng cách giữa các cạnh của khu đất với mép ao là 5m. Tính chu vi, và diện tích cái ao đó. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Liên tục khai giảng khóa học video: Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề năm học 2019 – 2020 trên toàn quốc. Xem chi tiết nội dung khóa học tại Website: www.toaniq.com Liên hệ: Th Thích: 0919.281.916 or Cô Trang: 0948.228.325 (zalo) Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- PHIẾU ÔN TẬP HÈ LỚP 5 MÔN TOÁN HÈ 2018-2019 ÔN TẬP TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ 1. Một cửa hàng chuyển máy bằng ô tô. Lần đầu có 3 ô tô, mỗi ô tô chuyển được 16 máy. Lần sau có 5 ô tô khác, mỗi ô tô chuyển được 24 máy. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu máy? .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. 2. Số trung bình cộng của hai số bằng 8. Biết một trong hai số đó bằng 9, tìm số kia. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. 3. Trung bình cộng của hai số là 25.Hiệu của hai số đó là 12.Tìm hai số đó. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Liên tục khai giảng khóa học video: Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề năm học 2019 – 2020 trên toàn quốc. Xem chi tiết nội dung khóa học tại Website: www.toaniq.com Liên hệ: Th Thích: 0919.281.916 or Cô Trang: 0948.228.325 (zalo) Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- PHIẾU ÔN TẬP HÈ LỚP 5 MÔN TOÁN HÈ 2018-2019 .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. 4. Tổng hai số tự nhiên chẵn liên tiếp nhau là 94. Tìm hai số đó. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. 5. Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 50. Bố hơn con 28 tuổi. Tính tuổi của mỗi người. .................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 6. Một lớp học có 36 học sinh. Số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 4 em. Hỏi lớp đó có bao nhiêu nữ sinh, bao nhiêu nam sinh? .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. 7. Tổng hai số tự nhiên liên tiếp bằng 169. Tìm hai số đó. ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Liên tục khai giảng khóa học video: Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề năm học 2019 – 2020 trên toàn quốc. Xem chi tiết nội dung khóa học tại Website: www.toaniq.com Liên hệ: Th Thích: 0919.281.916 or Cô Trang: 0948.228.325 (zalo) Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- PHIẾU ÔN TẬP HÈ LỚP 5 MÔN TOÁN HÈ 2018-2019 ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 8. An có 35 nhãn vở, Bình có 41 nhãn vở. Nam có số nhãn vở nhiều hơn trung bình cộng số nhãn vở của An và Bình là 5 nhãn vở. Tính số nhãn vở của Nam. ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 9. Số trung bình cộng của hai số bằng 20. Biết một trong hai số đó bằng 30, tìm số kia. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 10. Tuổi trung bình của đội bóng chuyền (6 người) là 21.Nếu không kể đội trưởng thì tuổi trung bình của 5 cầu thủ còn lại chỉ là 19. Hỏi đội trưởng bao nhiêu tuổi? ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Liên tục khai giảng khóa học video: Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề năm học 2019 – 2020 trên toàn quốc. Xem chi tiết nội dung khóa học tại Website: www.toaniq.com Liên hệ: Th Thích: 0919.281.916 or Cô Trang: 0948.228.325 (zalo) Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- PHIẾU ÔN TẬP HÈ LỚP 5 MÔN TOÁN HÈ 2018-2019 11. Một kho hàng, ngày đầu nhận được 60 tấn hàng, ngày thứ hai nhận được bằng số hàng của ngày đầu, ngày thứ ba nhận được ít hơn ngày đầu 5 tấn hàng. Hỏi trung bình mỗi ngày kho đó nhận được bao nhiêu tấn hàng? ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 12. Hiện nay anh hơn em 5 tuổi. Sau 5 năm nữa, tuổi anh và tuổi em cộng lại được 25 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. 13. Trung bình cộng của ba số là 145, biết một trong ba số là 95, trong hai số còn lại thì số lớn hơn số bé 18 đơn vị. Tìm hai số chưa biêt. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 14. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 120kg gạo. Ngày thứ hai bán được 140kg gạo. Ngày thứ ba bán hơn trung bình cộng của cả ba ngày 10kg. Hỏi ngày thứ ba bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Liên tục khai giảng khóa học video: Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề năm học 2019 – 2020 trên toàn quốc. Xem chi tiết nội dung khóa học tại Website: www.toaniq.com Liên hệ: Th Thích: 0919.281.916 or Cô Trang: 0948.228.325 (zalo) Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- PHIẾU ÔN TẬP HÈ LỚP 5 MÔN TOÁN HÈ 2018-2019 ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 15. Cha hơn con 28 tuổi, 5 năm trước đây, tuổi cha và con cộng lại được 60 tuổi. Hỏi hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi? ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 16. Mẹ hơn con 25 tuổi, sau 3 năm nữa thì tổng số tuổi của hai mẹ con là 43 tuổi. Hỏi năm nay mỗi người bao nhiêu tuổi? ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Liên tục khai giảng khóa học video: Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề năm học 2019 – 2020 trên toàn quốc. Xem chi tiết nội dung khóa học tại Website: www.toaniq.com Liên hệ: Th Thích: 0919.281.916 or Cô Trang: 0948.228.325 (zalo) Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- PHIẾU ÔN TẬP HÈ LỚP 5 MÔN TOÁN HÈ 2018-2019 ÔN TẬP VỀ DẠNG TOÁN TỔNG_TỈ, HIỆU TỈ 1. Một đàn gà có 1200 con gà, trong đó số gà trống bằng số gà mái. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con gà trống, bao nhiêu con gà mái? ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 2. Có 3 thùng dầu, số dầu ở thùng thứ nhất bằng số dầu ở thùng thứ ba, số dầu ở thùng thứ hai bằng số dầu ở thùng thứ nhất, thùng thứ ba nhiều hơn thùng thứ hai 45 lít dầu. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu? ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Liên tục khai giảng khóa học video: Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề năm học 2019 – 2020 trên toàn quốc. Xem chi tiết nội dung khóa học tại Website: www.toaniq.com Liên hệ: Th Thích: 0919.281.916 or Cô Trang: 0948.228.325 (zalo) Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- PHIẾU ÔN TẬP HÈ LỚP 5 MÔN TOÁN HÈ 2018-2019 3. Hai năm trước đây tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 54 tuổi. Hỏi lúc đó mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi ? ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 4. Hiện nay tuổi ông gấp 12 lần tuổi cháu. Hai năm trước tổng số tuổi của hai ông cháu là 74 tuổi. Tính số tuổi của ông và cháu hiện nay. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 5. Cha hơn con 33 tuổi. Biết rằng 3 năm trước tuổi con bằng tuổi cha. Tính tuổi hiện nay của mỗi người. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Liên tục khai giảng khóa học video: Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề năm học 2019 – 2020 trên toàn quốc. Xem chi tiết nội dung khóa học tại Website: www.toaniq.com Liên hệ: Th Thích: 0919.281.916 or Cô Trang: 0948.228.325 (zalo) Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- PHIẾU ÔN TẬP HÈ LỚP 5 MÔN TOÁN HÈ 2018-2019 ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 6. Năm mà tuổi chị bằng tuổi em hiện nay thì tuổi em bằng một nửa tuổi chị. Hỏi năm nay mỗi người bao nhiêu tuổi. Biết rằng hiện nay tổng số tuổi của hai chị em là 30 tuổi. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 7. Hiện nay bố 35 tuổi, con 8 tuổi. Hỏi mấy năm nữa tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 8. Mẹ hơn con 32 tuổi. Biết rằng 2 năm trước tuổi con bằng tuổi mẹ. Tính tuổi hiện nay của mỗi người. Liên tục khai giảng khóa học video: Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề năm học 2019 – 2020 trên toàn quốc. Xem chi tiết nội dung khóa học tại Website: www.toaniq.com Liên hệ: Th Thích: 0919.281.916 or Cô Trang: 0948.228.325 (zalo) Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- PHIẾU ÔN TẬP HÈ LỚP 5 MÔN TOÁN HÈ 2018-2019 ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 9. Hai năm trước đây tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 54 tuổi. Hỏi khi con 15 tuổi thì túc đó mẹ bao nhiêu tuổi ? ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 10. An và Bình có 33 viên bi. Biết rằng số bi của An thì bằng số bi của Bình. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi? ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Liên tục khai giảng khóa học video: Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề năm học 2019 – 2020 trên toàn quốc. Xem chi tiết nội dung khóa học tại Website: www.toaniq.com Liên hệ: Th Thích: 0919.281.916 or Cô Trang: 0948.228.325 (zalo) Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- PHIẾU ÔN TẬP HÈ LỚP 5 MÔN TOÁN HÈ 2018-2019 ĐỀ TỰ KIỂM TRA KIẾN THỨC PH N điểm 1. Vi h ch h p vào chỗ ch m a) Hình chữ nhật ABCD có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm. Chu vi của hình chữ nhật ABCD là: b) Hình vuông MNPQ có cạnh 10cm. Diện tích hình vuông MNPQ là : .................................. c) 121m2 8dm2 =…………………..dm2 d) Trên bản đồ tỉ lệ 1: 10000, quãng đường từ A đến B đo được 2dm. Như vậy độ dài thật của quãng đường AB là: ............................................................................................... 2. Điền a) : h ch h p vào ô vuông = = b) 1 = 7 = 3. Viết thứ tự các số PH N 1. Tính : x = 0 , , , = theo thứ tự từ bé đến lớn: ............................................... 7 điểm + : x = .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. 2. Đặt tính rồi tính Liên tục khai giảng khóa học video: Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề năm học 2019 – 2020 trên toàn quốc. Xem chi tiết nội dung khóa học tại Website: www.toaniq.com Liên hệ: Th Thích: 0919.281.916 or Cô Trang: 0948.228.325 (zalo) Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- PHIẾU ÔN TẬP HÈ LỚP 5 MÔN TOÁN HÈ 2018-2019 12 062 x 205 ………………… 15 458 x 340 ………………… 39009 : 33 ………………… 27560 : 720 ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………... ………………... ………………… ………………... ………………... ………………… ………………... ………………... ………………… ………………... ………………... ………………... ………………... ………………... ………………... 3. Số trung bình cộng của hai số là 100. Số lớn gấp 4 lần số bé. Tìm số bé. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. 4. Hiện nay tuổi ông gấp 12 lần tuổi cháu. Hai năm trước ông hơn cháu 66 tuổi. Tính số tuổi của ông và cháu hiện nay. ............................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Liên tục khai giảng khóa học video: Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề năm học 2019 – 2020 trên toàn quốc. Xem chi tiết nội dung khóa học tại Website: www.toaniq.com Liên hệ: Th Thích: 0919.281.916 or Cô Trang: 0948.228.325 (zalo) Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- PHIẾU ÔN TẬP HÈ LỚP 5 MÔN TOÁN HÈ 2018-2019 DẠNG TOÁN THUẬN_NGHỊCH 1. Hai tổ bốc vác chuyển thóc vào kho. Tổ một có 18 người chuyển được 144 tạ thóc. Hỏi tổ hai có 17 người thì chuyển được bao nhiêu tạ thóc? (biết sức làm việc của mọi người đều như nhau) ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 2. Hai đội công nhân làm đường sắt, đội thứ nhất có 105 người, trong một thời gian ăn hết 441 kg gạo. Hỏi đội thứ hai có bao nhiêu người biết rằng cũng trong thời gian đó, đội thứ hai ăn hết 567kg gạo? (mức ăn như nhau) ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 3. Mua 12 quyển vở hết 24 000 đồng. Hỏi mua 30 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền? ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 4. Bạn Hà mua 2 tá bút chì hết 30 000 đồng. Hỏi bạn Mai muốn mua 8 cái bút chì như thế thì phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền? ............................................................................................................................................. Liên tục khai giảng khóa học video: Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề năm học 2019 – 2020 trên toàn quốc. Xem chi tiết nội dung khóa học tại Website: www.toaniq.com Liên hệ: Th Thích: 0919.281.916 or Cô Trang: 0948.228.325 (zalo) Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- PHIẾU ÔN TẬP HÈ LỚP 5 MÔN TOÁN HÈ 2018-2019 ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 5. 10 người làm xong một công việc phải hết 7 ngày. Nay muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người ? (Mức làm của mỗi người như nhau) ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 6. Một người mua 25 quyển vở , giá 3000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền đang có. Cũng với số tiền đó nếu mua vở giá 1500 đồng một quyển thì người đó mua được bao nhiêu quyển vở ? ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 7. Một đội 10 người trong một ngày đào được 35m mương. Người ta bổ sung 20 người nữa cùng đào thì trong một ngày đào được bao nhiêu mét mương? ............................................................................................................................................. Liên tục khai giảng khóa học video: Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề năm học 2019 – 2020 trên toàn quốc. Xem chi tiết nội dung khóa học tại Website: www.toaniq.com Liên hệ: Th Thích: 0919.281.916 or Cô Trang: 0948.228.325 (zalo) Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- PHIẾU ÔN TẬP HÈ LỚP 5 MÔN TOÁN HÈ 2018-2019 ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 8. Một bếp ăn chuẩn bị gạo cho 120 người ăn trong 50 ngày. Nhưng sau đó có một số người đến thêm, nên số gạo chỉ đủ ăn trong 30 ngày. Hỏi có bao nhiêu người đến thêm? (sức ăn như nhau) ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 9. Một ô tô cứ chạy 100km thì hết 15 lít xăng. Ô tô đã chạy quãng đường dài 300km. Hỏi ô tô đó đã tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng ? ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Liên tục khai giảng khóa học video: Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề năm học 2019 – 2020 trên toàn quốc. Xem chi tiết nội dung khóa học tại Website: www.toaniq.com Liên hệ: Th Thích: 0919.281.916 or Cô Trang: 0948.228.325 (zalo)
- Xem thêm -