Tài liệu Bài tập nhóm môn quản trị chất lượng

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 376 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

BÀI TẬP NHÓM MÔN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG GVHD : Nguyễn Đình Bảo Ngọc NHÓM: 4U L/O/G/O www.themegallery.com CÁC CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG LƯU ĐỒ 1. Lưu đồ là gì? 2. Lợi ích của lưu đồ 3. Một số ký hiệu, biểu tượng của lưu đồ 4. Nguyên tắc chung của lưu đồ 5. Các bước thực hiện  ĐKT 1. Lưu đồ là gì? • Sơ đồ dòng chảy quá trình • Minh họa các hành động của một quá trình công việc được sắp xếp theo một tiến trình logic và thể hiện dưới dạng sơ đồ. • Một trong 7 công cụ chất lượng cơ bản của Ishikawa ( một trong những n nhà khoa học hàng đầu thế giới về quản lý chất lượng). 3 2. Lợi ích của lưu đồ • Phác họa các hoạt động hoặc các công đoạn tạo ra sản phẩm / dịch vụ theo một trình tự nhất định từ lúc tiếp nhận đầu vào đến khi kết thúc quá trình. • Giúp lập kế hoạch dự án, huấn luyện, đào tạo. • Công cụ cải tiến chất lượng  Nhận biết quá trình cần cải tiến  Nhận biết các bước không cần thiết / có vấn đề trong một quá trình  Công cụ thông tin tốt  ĐKT 3. Một số ký hiệu, biểu tượng của lưu đồ Ký hiệu - Biểu tượng Sử dụng trong lưu đồ Biểu thị bắt đầu hoặc kết thúc một quá trình / chương trình Biểu thị hướng chảy logic trong một quá trình / chương trình Biểu thị thông tin vào hoặc thông tin ra Biểu thị một hoạt động / quá trình được tiến hành Biểu thị một quyết định (hoặc phân nhánh) được thực hiện. Quá trình / chương trình phải tiếp tục theo một hoặc hai tuyến Lưu kho có kiểm soát  ĐKT 4. Nguyên tắc chung của lưu đồ • Chỉ ra và đánh dấu các yếu tố của dự án • Tần suất của các sự kiện rõ ràng • Không có kẽ hở hoặc ngõ cụt • Phải logic tới người sử dụng • Sử dụng đúng các ký hiệu 6  ĐKT 5. Các bước thực hiện • Xác định điểm bắt đầu và kết thúc của một quá trình đó. • Xác định các bước trong quá trình đó (hoạt động, quyết định, đầu vào và đầu ra). • Sử dụng ký hiệu tương ứng với từng hành động của quá trình • Vẽ lưu đồ thể hiện các hành động theo trình tự hiện thời • Xem xét lưu đồ và cải tiến quá trình • Vẽ lại lưu đồ theo quá trình mới đã cải tiến 7 Lưu đồ cơ bản (Biểu thị bắt đầu, kêt thúc) 1 Bắt đầu 2 L ựa chọn (Biểu thị một hoạt động / quá trình được tiến hành) (Biểu thị một quyết định hoặc phân nhánh được thực hiện). Không 5 Hành động Có 3 Hành động 6 Hành động 4 Hành động 7 L ựa chọn 8 Kết thúc Không Có 8 Các mẫu lưu đồ L/O/G/O www.themegallery.com
- Xem thêm -