Tài liệu Bài tập môn nền monhs bê tông

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 186 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

bài tập môn nền monhs bê tông
Bài tập tham khảo môn Nền móng Trang1 TÓM TẮT NỘI DUNG CÁC DẠNG BÀI TẬP CẦN NẮM. Chương I: TÍNH TOÁN VỀ MÓNG NÔNG Muốn giải ñược các bài toán về móng nông, trước hết ta phải dời các lực M, N, H về tại trọng tâm móng, sau ñó tuỳ theo yêu cầu ñề bài mà có các dạng sau: 1. Bài toán I: Kiểm tra cường ñộ ñất nền dưới ñáy móng (σmax≤ R). a. Xác ñịnh σmax: - Trường hợp1: e= M W b ≤ρ= = N F 6 → σmin ≥ 0 → σmax= - Trường hợp 2: e= ( ) N M N 6.M + = + = ?. T 2 →  kg 2  m  cm  F W a.b a.b 2 M W b >ρ= = N F 6 → σmin < 0 → σmax= ( 2.N ) 3. b − e .a 2 ( m )→  kg cm  = ?. T 2 2 Trong ñó: a là cạnh của móng vuông góc với trục cầu (m) b là cạnh của móng song song với trục cầu (m) b. Xác ñịnh R của ñất nền bằng ñất dính hoặc ñất cát: R = 1,2.{R/.[1 + k1.(b - 2)]+ k2.γ.(h - 3)}  kg  2  cm  Trong ñó: - R' laì cæåìng âäü quy æåïc cuía âáút dæåïi âaïy moïng (kg/cm2) tra baíng 2-1 hoàûc baíng 2-2. - k1, k2 laì hãû säú tra baíng 2-5 - γ laì dung troüng trung bçnh cuía âáút tæì âaïy moïng tråí lãn: γ= Σ.γ i . h i (T/m3) Σh i - b laì chiãöu räüng hoàûc âæåìng kênh âaïy moïng (m). (nãúu b > 6m, láúy b = 6m) - h laì chiãöu sáu chän moïng (m). Chuï yï: Cäng thæïc tênh R, âån vë khäng thäúng nháút trong caïc âaûi læåüng. 2. Bài toán II: Kiểm tra cường ñộ lớp ñất yếu cách dưới ñáy móng một ñoạn z (σZ ≤ RZ). a. xác ñịnh σz: ( m )→  kg cm  σz = γtb.(h + z) + α.(p - γtb.h) = ?. T Trong âoï: - γtb laì troüng læåüng thãø têch (tênh trung bçnh) cuía caïc låïp âáút trãn màût táöng âáút yãúu (T/m3). - h laì chiãöu sáu chän âaïy moïng (m) h - z laì khoaíng caïch tæì âaïy moïng âãún màût låïp âáút z yãúu (m) - α laì hãû säú tênh æïng suáút åí tám cuía âaïy moïng tra baíng 2-7 phuû thuäüc vaìo m= Zi b ; n= a . b - p laì æïng suáút trung bçnh åí âaïy moïng p = Giảng Viên: Trần Vang 2 2 b h 300 z bz Så âäö tênh cæåìng âäü N F Bài tập tham khảo môn Nền móng b. xaïc âënh RZ: Trang2 RZ= 1,2{R'[1+ k1.(bz- 2)]+ k2.γtb.(hz- 3)}  kg   cm 2  Trong âoï: - R/; k1; k2; γtb âæåüc xaïc âënh nhæ åí trãn âaî âæåüc trçnh baìy, caïc âaûi læåüng trong cäng thæïc khäng cuìng âån vë. Chuï yï: bz= b + 2.z tg 300 nhæng ≤ 6m hZ = h + z (m) 3. Baìi toaïn III. a. Kiãøm tra äøn âënh láût: Âiãöu kiãûn: Ml 0,7.(nendat) M = ≤m= b Mg 0,8.(nenda) N. 2 b. Kiãøm tra äøn âënh træåüt: Âiãöu kiãûn: Ttr H = ≤ m = 0,8 Tg N.f (f laì hãû säú ma saït tra baíng 2-6) 4. Baìi toaïn IV: Kiãøm tra khaí nàng luïn lãûch cuía moïng. e0 ≤ α =1 ρ M Trong âoï: e 0 = t.c laì âäü lãûch tám cuía håüp læûc tiãu chuáøn: N t.c Âiãöu kiãûn: MÄÜT SÄÚ BAÌI TÁÛP THAM KHAÍO M = M / + N.0,3 = 420 + 800.0,3 = 660.(Tm ) a. Âiãöu kiãûn cæåìng âäü: - Xaïc âënh δmax: M ' 660 = = 0,825.(m) N 800 → e > ρ Váûy δmin< 0. b 4,5 ρ= = = 0,75.(m) 6 6 e= → ÆÏng suáút låïn nháút dæåïi âaïy moïng. Giảng Viên: Trần Vang 0,3m M 3,8m Baìi táûp 1: Kiãøm toaïn theo TTG H.I âáút nãön dæåïi âaúy mäüt moïng truû cáöu, tiãút diãûn chæî nháût kêch thæåïc a×b=10×4,5m. Caïc taíi troüng tênh toaïn theo täø håüp taíi troüng chênh, taïc duûng taûi âaïy moïng gäöm N = 800 (T) M/ = 420 (Tm) H = 220 (T) (åí hçnh veî). Nãön âáút gäöm: Låïp trãn cuìng daìy 3m laì seït pha coï γ1 = 1,8 (T/m3) . Låïp thæï 2 daìy 3,8m laì caït trung bçnh traûng thaïi chàût væìa coï γ2 = 1,7(T/m3), áøm êt. Låïp dæåïi cuìng laì caït láøn cuäüi soíi. Giaíi: - Chuyãøn caïc læûc vãö troüng tám âaïy moïng: N = 800 (T), N 4,5m H=220(T) H A Bài tập tham khảo môn Nền móng σ max = Trang3 ( ) 2.N 2.800 = = 37,427 T 2 = 3,7427 kg 2  m  cm  b   4,5  − 0,825 .10 3. − e .a 3 2   2  - Xaïc âënh R cuía âáút nãön + Trë säú trung bçnh cuía troüng læåüng riãng cuía âáút tæû nhiãn nàòm trãn âaïy moïng: γ= 1,8.3,0 + 1,7.0,8 = 1,779 (T 3 ) . m 3,8 + Cæåìng âäü quy æåïc cuía âáút dæåïi âaïy moïng: Tra baíng 2-2, ta coï: R ' = 3,0 kg 2   cm  + Âáút dæåïi âaïy moïng laì caït haût trung, tra baíng 2-5 ta âæåüc k1= 0,1 m-1, + Cæåìng âäü tênh toaïn cuía âáút âaïy moïng: R = 1,2.{R ' [1 + k 1 (b − 2 )] + k 2 .γ .(h - 3)} ⇒= 1,2.{3.[1 + 0,1.(4,5 − 2 )] + 0,3.1,779.(3,8 − 3)} = 5,012 kg 2   cm  - So saïnh: δ max = 3,7427. kg 2  < R = 5,012 kg 2  .  cm   cm  Váûy moïng âaím baío âiãöu kiãûn cæåìng âäü. b. Âiãöu kiãûn chäúng láût: - Mä men gáy láût quanh meïp moïng A: M l = M = 660.(Tm ) - Mä men giæî: b 4,5 = 800. = 1800.(Tm ) 2 2 Ml 660 = = 0,367 < m = 0,7 . M g 1800 M g = N. - Láûp tè säú vaì so saïnh: Váûy moïng âaím baío âiãöu kiãûn chäúng láût. c. Âiãöu kiãûn chäúng træåüt: - Hãû säú ma saït giæîa moïng vaì nãön (laì âáút caït), tra baíng 2-6 coï f = 0,4 - Täøng læûc gáy træåüt: H = 220 (T) - Täøng læûc chäúng træåüt: T= N.f = 800.0,4 = 320 (T) - Láûp tè säú vaì so saïnh: H 220 = = 0,6875 < m = 0,8 T 320 Váûy moïng âaím baío khäng bë træåüt. Giảng Viên: Trần Vang k2= 0,3. Bài tập tham khảo môn Nền móng Trang4 4,5m Baìi táûp 2. Kiãøm toaïn theo âiãöu kiãûn cæåìng âäü cuía 0,8m âáút nãön taûi âaïy moïng vaì låïp âáút yãúu cuía 1 moïng mäú cáöu tiãút diãûn hçnh chæî nháût våïi kêch thæåïc a×b = 9,4×5m. Taíi troüng taïc duûng taûi âaïy moïng (theo täø N håüp taíi troüng chênh) gäöm: H - Täø håüp tênh toaïn: N = 1000 (T) A - Täø håüp tiãu chuáøn: Ntc = 500 (T) Mtc = 420 (Tm) 5m Nãön gäöm: Låïp trãn cuìng daìy 5m laì caït haût trung bçnh coï γ1= 1,75 (T/m3), chè tiãu âäü chàût Ic= 0,6, caït ráút áøm. Låïp thæï 2 laì caït pha coï chiãöu daìi 4m. γ2= 1,65(T/m3). Låïp dæåïi cuìng laì seït coï âäü sãût IL = 0,55 vaì ε = 0,6. Moïng bë luïn lãûch quaï quy âënh khäng?. Biãút α = 1. Giaíi - Chuyãøn caïc læûc vãö troüng tám âaïy moïng N = 1000 (T) M = N. e = 1000.0,8 = 800 (Tm) a. Âiãöu kiãûn cæåìng âäü taûi âaïy moïng: - Xaïc âënh σmax: e = 0,8.(m) ρ= →e<ρ b 5 = = 0,833.(m) 6 6 → ÆÏng suáút låïn nháút dæåïi âaïy moïng. δ max = Váûy δmin> 0. ( ) N M 1000 6.800 + = + = 41,7. T 2 ≈ 4,17. kg 2  m  cm  F W 9,4.5 9,4.5 2 - Xaïc âënh R: + Âáút åí dæåïi âaïy moïng laì caït coï Ic = 0,6. Tra baíng 2-4 ta âæåüc caït åí traûng thaïi chàût væìa. Cæåìng âäü quy æåïc cuía âáút dæåïi âaïy moïng: Tra baíng 2-2, ta coï R ' = 2,5. kg  + Tra baíng 2-5 våïi caït haût trung bçnh k1 = 0,1 m-1 + Cæåìng âäü tênh toaïn cuía âáút dæåïi âaïy moïng: R = 1,2.{R ' [1 + k 1 (b − 2 )] + k 2 .γ .(h - 3)}  . cm 2  k2 = 0,3. ⇒= 1,2.{2,5.[1 + 0,1.(5 − 2 )] + 0,3.1,75.(4,5 − 3)} = 4,845. kg 2   cm  - So saïnh: δ max = 4,17. kg 2  < R = 4,845 kg 2   cm   cm  Váûy moïng âaím baío âiãöu kiãûn cæåìng âäü. b. Âiãöu kiãûn cæåìng âäü taûi màût låïp âáút yãúu: Låïp âáút seït coï IL = 0,55 åí traûng thaïi deío mãöm nãn coï khaí nàng bë phaï hoaûi vç váûy phaíi kiãøm tra: - Xaïc âënh σZ: + Troüng læåüng riãng trung bçnh cuía âáút åí traûng thaïi tæû nhiãn: γ tb = γ 1 .5 + γ 2 .4 1,75.5 + 1,65.4 = = 1,7056(T 3 ) m 5+4 5+4 Giảng Viên: Trần Vang Bài tập tham khảo môn Nền móng Trang5 ( ) N 1000 = = 21,277. T 2 m F 9,4.5 a 9,4 z 5 + 4 − 4,5 + Tra baíng 2-7 våïi n = = = 1,88 vaì m = = = 0,9 . Näüi suy tæì baíng 2-7 ta b 5 b 5 + ÆÏng suáút trung bçnh dæåïi âaïy moïng: σ= coï α = 0,5273 → ÆÏng suáút trãn màût låïp âáút seït: σ z = γ tb .(h + z ) + α.(σ − γ.h ) = 1,7056. (4,5 + 4,5 ) + 0,5273. (21,277 − 1,75.4,5 ) ( m ) = 2,252. kg cm  = 22,523. T 2 2 - Xaïc âënh RZ: + Cæåìng âäü quy æåïc cuía låïp seït deío mãöm, coï hãû säú âäü räùng ε = 0,6. Tra baíng 2-1, näüi suy ta coï: R ' = 1,25. kg   cm 2  + Seït deío mãöm tra baíng 2-5 coï k1=0,02m-1 vaì k2=0,15 + bz= b + 2.z. tg300= 5 + 2.4,5.0,557= 10,2 (m) vaì bz≤ 6m nãn choün bz= 6m hz= 5+4 = 9,0 (m) → Cæåìng âäü chëu taíi cuía âáút seït deío: { } R z = 1,2. R ' [1 + k 1 (b z − 2 )] + k 2 .γ tb .(h z − 3) R z = 1,2.{1,25.[1 + 0,02.(6 − 2)] + 0,15.1,705 6.(9 − 3)} = 3,462. kg 2   cm  - So saïnh: σ z = 2,252. kg 2  < R z = 3,462. kg 2  . Låïp âáút seït âaím baío âiãöu kiãûn cæåìng  cm   cm  âäü. c. Kiãøm tra luïn lãûch cuía moïng. - Âäü lãûch tám cuía håüp læûc tiãu chuáøn taïc duûng lãn âaïy moïng. e 0 = b 5 = = 0,83.(m ) 6 6 e 0 0,84 = = 1,012 > α = 1 . ρ 0,83 - Baïn kênh loíi cuía âaïy moïng: ρ = - Láûp tè säú vaì so saïnh: Âäü luïn lãûch cuía moïng khäng âaím baío. Giảng Viên: Trần Vang M tc 420 = = 0,84.(m ) N tc 500 Bài tập tham khảo môn Nền móng Trang6 Baìi táûp 3. Mäüt mäú cáöu chëu taïc duûng caïc læûc tênh toaïn (nhæ hçnh veî). Moïng mäú tiãút diãûn hçnh chæî nháût coï kêch thæåïc a×b = 9×5m. Nãön E 0 âáút gäöm: Låïp trãn cuìng laì caït trung bçnh åí traûng thaïi chàût væìa coï chiãöu daìi 2,2m, γ1= 1,8(T/m3). Låïp thæï 2 laì caït pha daìy 5m coï ε = 4,5m Ea 3 0,55 vaì IL = 0,12 γ2= 1,75 (T/m ). Låïp thæï 3 laì caït cuäüi soíi. 3m Kiãøm tra sæû chëu læûc cuía âáút nãön dæåïi âaïy moïng, kiãøm tra äøn âënh láût, kiãøm tra sæû luïn lãûch cuía moïng. Biãút: 5m E0 = 38 (T) Ea = 70 (T) N =700 (T) E0tc = 25 (T) Eatc = 50 (T) Ntc = 480 (T) Giaíi - Dåìi caïc læûc vãö troüng tám cuía âaïy moïng: N = 700 (T), H = E0 + Ea = 38+ 70 = 108 (T) M = N.0,2 + E0.4,5+ Ea.3 = 700.0,2 + 38.4,5 + 70.3 = 521 (Tm) 0,2m 4m N H A M tc = N tc .0,2 + E 0tc .4,5 + E atc .3 = 480.0,2 + 25.4,5 + 50.3 = 358,5.(Tm) N tc = 480.(T ) a. Âiãöu kiãûn vãö cæåìng âäü: - Xaïc âënh δmax: M 521 = . = 0,7443(m) N 700 → e < ρ Váûy δmin> 0 b 5 ρ = = = 0,833(m) 6 6 e= → ÆÏng suáút låïn nháút dæåïi âaïy moïng. σ max = ( ) N M 700 6.521 + = + = 29,45 T 2 = 2,945. kg 2  m  cm  F W 9.5 9.5 2 - Xaïc âënh RZ: + Cæåìng âäü quy æåïc âáút dæåïi âaïy moïng(caït pha coï ε = 0,55 vaì B = 0,12): Tra baíng 2-1 näüi suy âæåüc: R ' = 2,775. kg 2   cm  + Troüng læåüng riãng trung bçnh cuía âáút trãn âaïy moïng: γ tb = 1,8.2,2 + 1,75.1,8 = 1,7775(T 3 ) m 2,2 + 1,8 + Tra baíng 2-3 âáút âaïy moïng laì caït pha åí traûng thaïi deío. Tra baíng 2-5, hãû säú k1= 0,06m-1 vaì k2 = 0,2. → Cæåìng âäü tênh toaïn cuía âáút âaïy moïng Giảng Viên: Trần Vang Bài tập tham khảo môn Nền móng Trang7 R = 1,2.{R ' [1 + k 1 (b − 2 )] + k 2 .γ tb .(h - 3)} ⇒= 1,2.{2,775.[1 + 0,06.(5 − 2 )] + 0,2.1,7775.(4 − 3)} = 4,356. kg 2   cm  - So saïnh δ max = 2,945 kg 2  < R = 4,356 kg 2  .  cm   cm  Váûy moïng âaím baío âiãöu kiãûn cæåìng âäü. b. Kiãøm tra âiãöu kiãûn chäúng láût: - Mä men láût: Ml = M = 521 (Tm) - Mä men chäúng láût. - Láûp tè säú vaì so saïnh: b 5 = 700. = 1750.(Tm ) 2 2 Ml 521 = = 0,298 < m = 0,7 . M g 1750 M g = N. Váûy âaím baío âiãöu kiãûn chäúng láût. c. Kiãøm tra luïn lãûch: - Láûp tè säú vaì so saïnh: M tc 358,5 = = 0,747.(m) 480 N tc e 0 0,747 = = 0,897 < α = 1 . Váûy moïng âaím baío. ρ 0,833 e0 = 0,2m 4,5m Baìi táûp 4. Mäüt mäú cáöu chëu taïc duûng caïc læûc tênh toaïn (nhæ hçnh veî). Moïng mäú tiãút diãûn hçnh chæî nháût E0 coï kêch thæåïc a×b = 8,5×4m. Nãön âáút gäöm: Låïp trãn cuìng laì caït trung bçnh åí traûng thaïi chàût væìa coï chiãöu daìi 2,8m, γ1= 1,8(T/m3). Låïp thæï 2 laì caït pha daìy Ea 3 5m coï ε = 0,5 vaì IL = 0,12 γ2= 1,76 (T/m ). Låïp thæï 3 laì caït cuäüi soíi. Kiãøm tra sæû chëu læûc cuía âáút nãön dæåïi âaïy moïng, kiãøm tra äøn âënh láût, kiãøm tra sæû luïn lãûch cuía moïng. Biãút: E0 = 32 (T) Ea = 65 (T) N = 680 (T) E0tc = 19 (T) Eatc = 44 (T) Ntc = 430 (T) Giaíi - Dåìi caïc læûc vãö troüng tám cuía âaïy moïng: N = 680 (T), H = E0 + Ea = 32+65 = 97 (T) M = N.0,2 + E0.4,5+ Ea.3= 680.0,2 + 32.4,5 + 65.3 = 475 (Tm) 3m N M tc = N tc .0,2 + E 0tc .4,5 + E atc .3 = 430.0,2 + 19.4,5 + 44.3 = 303,5.(Tm) N tc = 430.(T) a. Âiãöu kiãûn vãö cæåìng âäü: - Xaïc âënh δmax: Giảng Viên: Trần Vang H 4m 4m - Âäü lãûch tám håüp læûc: Bài tập tham khảo môn Nền móng Trang8 M 475 = . = 0,6985(m) N 680 → e > ρ Váûy δmin< 0 ÆÏng suáút låïn nháút dæåïi âaïy moïng. b 4 ρ = = = 0,667(m) 6 6 2.N 2.680 σ max = = = 40,98 T 2 = 4,098 kg 2  m b 4  cm      3. − e .a 3 − 0,6985 .8,5 2  2  e= ( ) - Xaïc âënh RZ: + Cæåìng âäü quy æåïc âáút dæåïi âaïy moïng (caït pha coï ε = 0,5 vaì B = 0,12): Tra baíng 2-1 näüi suy âæåüc: R ' = 2,9 kg 2   cm  + Troüng læåüng riãng trung bçnh cuía âáút trãn âaïy moïng: γ tb = 1,8.2,8 + 1,76.1,2 = 1,788(T 3 ) m 2,8 + 1,2 + Tra baíng 2-3 âáút âaïy moïng laì caït pha åí traûng thaïi deío. Tra baíng 2-5, hãû säú k1= 0,06 m-1 vaì k2 = 0,2. → Cæåìng âäü tênh toaïn cuía âáút âaïy moïng R = 1,2.{R ' [1 + k 1 (b − 2 )] + k 2 .γ tb .(h - 3)} ⇒= 1,2.{2,9.[1 + 0,06.(4 − 2 )] + 0,2.1,788.(4 − 3)} = 4,327. kg 2   cm  - So saïnh δmax = 4,098 kg 2  < R = 4,327 kg 2  .  cm   cm  Váûy moïng âaím baío âiãöu kiãûn cæåìng âäü. b. Kiãøm tra âiãöu kiãûn chäúng láût: - Mä men láût: Ml = M = 475 (Tm) - Mä men giæî. - Láûp tè säú vaì so saïnh: b 4 = 680. = 1360.(Tm ) 2 2 Ml 475 = = 0,349 < m = 0,7 . M g 1360 M g = N. Váûy âaím baío âiãöu kiãûn chäúng láût. c. Kiãøm tra luïn lãûch: - Âäü lãûch tám håüp læûc: - Láûp tè säú vaì so saïnh: Váûy moïng khäng âaím baío. Giảng Viên: Trần Vang M tc 303,5 = = 0,706.(m) N tc 430 e0 0,706 = = 1,058 > α = 1 . ρ 0,667 e0 = Bài tập tham khảo môn Nền móng Trang9 Chương II: TÍNH TOÁN VỀ KẾT CẤU CHỐNG VÁCH. - Nãúu âáút häú moïng gäöm caïc låïp coï γ, ϕ khaïc nhau nhæng ≤ 20% thç coï thãø coi laì âáút âäöng ϕ1 − ϕ 2 nháút coï nghéa: .100% ≤ 20% ϕ min = min{ϕ 1 ; ϕ 2 } ϕ min γ1 − γ 2 .100% ≤ 20% γ min Thç γ = γtb = ∑ γihi hi γ min = min{γ 1 ; γ 2 } ϕ = ϕtb = ∑ ϕi h i hi - Nãúu khaïc nhau > 20% thç tênh riãng cho tæìng låïp. 1. Baìi toaïn I: Kãút cáúu chäúng vaïch bàòng vaïn laït ngang. A NA B NB PE=Pmax h2 PD C NC D ND h3 PC h1 qBC h2 PB lv qAB h1 PA lv q qv E Z lv Veî âæåüc biãøu âäö aïp læûc ngang cuía âáút nãön taïc duûng lãn kãút cáúu chäúng vaïch åí mäüt âäü sáu z báút kyì so våïi màût âáút tæû nhiãn. PZ = q.λa + na.γ.λa.z = ? (T/m2) = ? (kg/cm2) ϕ Trong âoï: λa = tg2 (450 - ) laì hãû säú aïp læûc chuí âäüng 2 na laì hãû säú taíi troüng cuía âáút nãön. q laì taíi troüng thàóng âæïng raíi âãöu taïc duûng åí trãn kãút cáúu chäúng vaïch. a. Kiãøm tra khaí nàng chëu læûc vaïn laït ngang. → Âiãöu kiãûn bãön: σ = tt M max 6.Pmax .l 2v 6.Pmax .l 2v = = ≤ Ru Wv 10.b v .δ 2v 10.δ 2v Chuï yï: Pmax laì âån vë (kg/cm2) b. Kiãøm tra khaí nàng chëu læûc thanh äúp âæïng. - Tênh toaïn læûc raíi âãöu tæång âæång, phán bäú trãn tæìng âoaûn thanh äúp âæïng: Giảng Viên: Trần Vang Bài tập tham khảo môn Nền móng Trang10 PA + PB .l v = ?. kg   cm  2 P + PC = B .l v = ?. kg   cm  2 P + PD = C .l v = ?. kg   cm  2 + Âoaûn AB: q AB = + Âoaûn BC: q BC + Âoaûn CD: q CD Chuï yï: lv laì khoaíng caïch giæîa 2 thanh gäù äúp âæïng (cm) - Mä men uäún låïn nháút trãn tæìng âoaûn gäù äúp âæïng. (hi âæåüc tênh bàòng âån vë cm) q AB .h 12 = ? .(kg.cm) 10 q BC .h 22 = = ? .(kg.cm ) 10 q .h 2 = CD 3 = ? .(kg.cm) 10 + Âoaûn AB: M AB = + Âoaûn BC: M BC + Âoaûn CD: M CD Choün Mmax= max {MAB; MBC; MCD} → Âiãöu kiãûn bãön. σu = M max ≤ Ru W0 c. Kiãøm tra khaí nàng chëu læûc thanh chäúng: - Læûc neïn trong caïc thanh chäúng. q AB .h 1 + q BC .h 2 = ?.(kg ) 2 q .h + q CD .h 3 N C = BC 2 = ?.(kg ) 2 + Thanh chäúng taûi B: N B = + Thanh chäúng taûi C: - Læûc neïn låïn nháút: Nmax= max {NB, NC} - Baïn kênh quaïn tênh cuía thanh chäúng: J min 0,25.d.(thanh chong hinh tron) = F 0.289.b.(thanh chong hinh vuong hoac chu nhat) l = 0 rmin rmin = - Âäü maính låïn nháút: λ max λ  Khi + λmax ≤ 75 thç ϕ = 1- 0,8.  max   100  + λmax > 75 thç ϕ = 3100 2 λ max N → Âiãöu kiãûn bãön: σ n = max ≤ R n ϕ .F 2 2. Baìi toaïn II: Kãút cáúu chäúng vaïch bàòng coüc vaïn coï 1 táöng thanh chäúng a. Kiãøm tra äøn âënh cuía coüc vaïn: - Hãû säú aïp læûc chuí âäüng: λ = tg 2  45 0 − ϕ   2   λ b = tg 2  45 0 + ϕ  2  a - Hãû säú aïp læûc bë âäüng: Giảng Viên: Trần Vang Trang11 O qn = 0,167.PH.H O H t/2 t 0,423.H h h Mmax = 0,064.PH .H2 Bài tập tham khảo môn Nền móng PH = na.γ.H.λa Pa = na.γ.(h+t).λa Pb = nb.γ.t.λb - Aïp læûc chuí âäüng: Pa = n a .γ.λ a .(h + t ) = ?(T/m ) - Aïp læûc bë âäüng: Pb = n b .γ.λ b .t = ?(T/m ) Pa .(h + t ) = ?(T.m ) 3 P .t  2  - Mä men do aïp læûc bë âäüng: M b = b . h + .t  = ?(T.m ) 2  3  M - Âiãöu kiãûn äøn âënh láût: a ≤ m = 0,8 . Mb 2 - Mä men do aïp læûc chuí âäüng: M a = b. Kiãøm tra khaí nàng laìm viãûc coüc vaïn: Xem coüc vaïn laìm viãûc nhæ mäüt dáöm giaín âån, 1 âáöu kã taûi vë trê thanh chäúng âáöu coìn laûi kã trong âáút nãön åí âäü sáu t/2 dæåïi âaïy häú moïng. Âàût H = h + t/2 åí âäü sáu naìy aïp læûc âáút taïc duûng lãn kãút cáúu laì: PH = n a .γ.λ a .H = ?(T/m 2 ) - Mä men uäún låïn nháút phaït sinh trong coüc vaïn (tênh cho 1 âån vë chiãöu räüng coüc vaïn) M = 0,064.PH .H 2 = ?(T.m ) M 6.M - Âiãöu kiãûn bãön: σu = = = ? T 2 = ? kg 2  ≤ R u . m  cm  W b v .δ 2v ( ) Chuï yï: bv laì bãö räüng âæåüc láúy bàòng 1m, δv phaíi âäøi sang âån vë (m) c. Kiãøm tra khaí nàng laìm viãûc thanh äúp: - Taíi troüng phán bäú âãöu do aïp læûc âáút taïc duûng lãn thanh äúp: ( m) = ? kg cm  q n = 0,167.PH .H = T - Mä men phaït sinh trong thanh äúp: - Âiãöu kiãûn bãön: σu = Mn = qn. l 2n = ?.(kg.cm ) 10 Mn ≤ Ru Wn d. Kiãøm tra khaí nàng laìm viãûc thanh chäúng - Læûc neïn trong thanh chäúng: Nc = qn.ln = ? (kg) Giảng Viên: Trần Vang Bài tập tham khảo môn Nền móng - Âiãöu kiãûn bãön: σn = Trang12 Nc ≤ Rn ϕ .F Chuï yï: Hãû säú uäún doüc φ âæåüc xaïc âënh nhæ åí trãn. A MÄÜT SÄÚ BAÌI TÁÛP THAM KHAÍO h1=1,3m Baìi táûp 5: Xaïc âënh khoaíng caïch giæîa caïc thanh B gäù äúp âæïng cuía kãút cáúu chäúng vaïch häú moïng bàòng vaïn laït ngang (nhæ hçnh veî). Chiãöu räüng häú moïng h2=1,1m C laì 4,8m, vaïn laït coï tiãút diãûn 6×20cm, gäù äúp âæïng coï tiãút diãûn 13×13cm. Thanh chäúng coï tiãút diãûn h3=0,9m troìn våïi âæåìng kênh 16cm. Cæåìng âäü chëu uäún cuía D 2 2 gäù Ru= 145 (Kg/cm ), chëu neïn Rn= 120 (Kg/cm ). 0,2m Nãön âáút âæåüc xem laì âäöng nháút âãún âaïy häú moïng coï γ = 1,8 (T/m3) vaì ϕ = 280. Biãút hãû säú taíi troüng na=1. Giaíi - Hãû säú aïp læûc chuí âäüng: λ a = tg 2  45 0 − ϕ 2  = tg 2  45 0 − ϕ 2  = 0,361     - Tênh aïp læûc âáút taïc duûng lãn vaïch chäúng taûi caïc âiãøm âàûc træng: + Taûi A: PA= 0 + Taûi B: PB = PA+ na.γ.h1.λa = 1.1,8.1,3.0,361 = 0,845 (T/m2) = 0,0845 (kg/cm2) + Taûi C: PC = PB + na.γ.h2.λa = 0,845 + 1.1,8.1,1.0,361= 1,56 (T/m2) = 0,156 (kg/cm2) + Taûi D: PD = PC + na.γ.h3.λa = 1,56 + 1.1,8.0,9.0,361 = 2,14 (T/m2) = 0,214 (kg/cm2) + Taûi E: ( m ) ≈ 0,2275. kg cm  . PE = Pmax = n a .γ∑ h.λ a = 1.1,8.3,5.0,361 = 2,275. T 2 2 a. Tênh khoaíng caïch gäù äúp âæïng (chênh laì nhëp tênh toaïn cuía vaïn laït) Tæì âiãöu kiãûn cæåìng âäü cuía vaïn: → lv ≤ σ= M ttmax 6.q v .l 2v 6.Pmax .l 2v = = ≤ Ru Wv 10.b v .δ 2v 10.δ 2v 10.δ 2v .R u 10.145 = 6. = 195,6.(cm ) 6.Pmax 6.0,2275 b. Tênh khoaíng caïch gäù äúp âæïng tæì âiãöu kiãûn cæåìng âäü cuía noï: - Tênh toaïn læûc tæång âæång phán bäú trãn tæìng âoaûn gäù äúp âæïng: PA + PB 0 + 0,0845 .l v = .l v = 0,0423.l v  kg   cm  2 2 P +P 0,0845 + 0,156 + Âoaûn BC: q BC = B C .l v = .l v = 0,12.l v  kg   cm  2 2 P + PD 0,156 + 0,214 .l v = l v = 0,185.l v  kg  + Âoaûn CD: q CD = C  cm  2 2 + Âoaûn AB: q AB = - Mä men uäún låïn nháút trãn tæìng âoaûn gäù äúp âæïng. Giảng Viên: Trần Vang Bài tập tham khảo môn Nền móng Trang13 q AB .h 12 0,0423.130 2.l v = = 71,49.l v 10 10 q .h 2 0,12.110 2 .l v = BC 2 = = 145,2.l v 10 10 q .h 2 0,185.90 2 .l v = CD 3 = = 149,85.l v 10 10 + Âoaûn AB: M AB = + Âoaûn BC: M BC + Âoaûn CD: M CD Choün Mmax= max {MAB; MBC; MCD}= MCD= 149,85.lv - Tæì âiãöu kiãûn bãön thanh äúp âæïng. σu = M max 6.149,85.l v ≤ Ru → ≤ 145 W0 13.13 2 → lv ≤ 145.133 = 354,3(cm ) 6.149,85 c. Tênh khoaíng caïch gäù äúp tæì âiãöu kiãûn thanh chäúng: - Læûc neïn trong caïc thanh chäúng. q AB .h 1 + q BC .h 2 0,0423.130 + 0,12.110 = .l v = 9,35.l v 2 2 q .h + q CD .h 3 0,12.110 + 0,185.90 N C = BC 2 = .l v = 14,925l v 2 2 + Thanh chäúng taûi B: N B = + Thanh chäúng taûi C: - Læûc neïn låïn nháút: Nmax= max {NB, NC} = NC = 14,925.lv - Baïn kênh quaïn tênh cuía thanh chäúng: J min = 0,25.d = 0,25.16 = 4.(cm) F l 480 - Âäü maính låïn nháút: λ max = 0 = = 120 > 75 rmin 4 3100 3100 ϕ= 2 = = 0,2153 - Hãû säú uäún doüc: λ max 120 2 N 4.14,925.l v - Tæì âiãöu kiãûn bãön cuía thanh chäúng: σ n = max ≤ R n → ≤ 120 ϕ .F 0,2153.3,14.16 2 120.0,2153.3,14.16 2 → lv ≤ = 347,9.(cm) 4.14,925 rmin = → Váûy theo kãút quaí tênh âæåüc cho 3 âiãöu kiãûn åí trãn ta choün khoaíng caïch giæîa caïc thanh gäù äúp âæïng laì lv=190 (cm). Baìi táûp 6. Mäüt kãút cáúu chäúng vaïch bàòng vaïn laït ngang coï cáúu taûo (nhæ hçnh veî). Chiãöu räüng häú moïng bàòng 5m. Vaïn laït coï tiãút diãûn 5×22cm, 2,4m thanh chäúng tiãút diãûn troìn våïi âæåìng kênh laì 16cm. Cæåìng âäü tênh toaïn chëu uäún cuía gäù Ru= 150 (Kg/cm2), chëu neïn Rn= 120 (Kg/cm2). Khoaíng caïch giæîa caïc thanh gäù äúp âæïng laì 150 cm. Nãön âáút gäöm 2 låïp (âãún âaïy häú moïng). Låïp trãn laì caït pha coï γ1 = 1,8(T/m3), låïp dæåïi laì caït coï γ2 = 1,6 (T/m3). Biãút hãû säú taíi troüng na=1. Giảng Viên: Trần Vang q=1 T/m2 A ϕ1= 300 γ1= 1,8 h1=1,4m B C ϕ2= 260 γ2= 1,6 D h2=1,2m h3=1m 0,2m Bài tập tham khảo môn Nền móng Trang14 Kiãøm toaïn vaïn laït, thanh chäúng, choün kêch thæåïc gäù äúp âæïng våïi tiãút diãûn vuäng. Giaíi - Nãön gäöm 2 låïp, song noï chãnh nhau γ vaì ϕ laì ϕ1 − ϕ 2 30 0 − 26 0 γ − γ1 1,8 − 1,6 = = 15,4% vaì 2 = = 12,5(%) . 0 γ2 1,6 ϕ2 26 Nãn âæåüc tênh theo trë säú trung bçnh ϕ .h + ϕ 2 .h 2 30.2,4 + 26.1,4 ϕ= 1 1 = = 28 0 32 ' h1 + h 2 = 1,726.(T 3 ) m 2,4 + 1,4 - Hãû säú aïp læûc chuí âäüng: 0 ' λ a = tg 2  45 0 − ϕ  = tg 2 . 45 0 − 28 32  2 ( 2 γ= γ1 .h 1 + γ 2 .h 2 1,8.2,4 + 1,6.1,4 = h1 + h 2 2,4 + 1,4 ) = 0,35353 - Tênh aïp læûc âáút taûi caïc âiãøm âàûc træng. + Taûi A: PA= q. λa = 1.0,3535 = 0,3535 (T/m2) = 0,03535 (kg/cm2) + Taûi B: PB = PA+ na.γ.h1.λa = 0,3535 + 1.1,726.1,4.0,3535 = 1,208 (T/m2) = 0,1208 (kg/cm2) + Taûi C: PC = PB + na.γ.h2.λa = 1,208 + 1.1,726.1,2.0,3535 = 1,94 (T/m2) = 0,194 (kg/cm2) + Taûi D: PD = PC + na.γ.h3.λa = 1,94 + 1.1,726.1,0.0,3535 = 2,55 (T/m2) = 0,255 (kg/cm2) + Taûi E: PE = Pmax = q.λ a + n a .γ.∑ h.λ a = (1 + 1.1,726.3,8 ).0,35353 = 2,672(T m2 ) = 0,2672. kg 2   cm  a. Kiãøm toaïn vaïn laït: - Kiãøm tra âiãöu kiãûn bãön cuía vaïn laït σu = M max 6.Pmax .l 2v 6.0,2672.150 2 = = = 144,3. kg 2  < R u = 150. kg 2  2 2  cm   cm  Wv 10.δ v 10.5 Váûy âaím baío âæåüc âiãöu kiãûn bãön. b. Choün kêch thæåïc gäù äúp âæïng: - Tênh aïp læûc tæång âæång phán bäú âãöu trãn tæìng âoaûn PA + PB 0,03535 + 0,1208 .l v = .150 = 17,711. kg   cm  2 2 P + PC 0,1208 + 0,194 = B .l v = .150 = 23,61. kg   cm  2 2 P + PD 0,194 + 0,255 = C .l v = .150 = 33,675. kg   cm  2 2 + Âoaûn AB: q AB = + Âoaûn BC: q BC + Âoaûn CD: q CD - Mä men uäún låïn nháút trãn tæìng âoaûn gäù äúp âæïng. + Âoaûn AB: M AB + Âoaûn BC: M BC + Âoaûn CD: M CD Giảng Viên: Trần Vang q AB .h 12 17,711.140 2 = = = 34713.(kg.cm ) 10 10 q .h 2 23,61.120 2 = BC 2 = = 33998,4.(kg.cm) 10 10 q .h 2 33,675.100 2 = CD 3 = = 33675.(kg.cm ) 10 10 Bài tập tham khảo môn Nền móng Trang15 Choün Mmax= max {MAB; MBC; MCD}= MAB= 34713 (kg.cm) - Tæì âiãöu kiãûn bãön: (kêch thæåïc tiãút diãûn gäù äúp âæïng a×a): 6.M max a.a 2 ≤ Ru → a3 ≥ 6.M max 6.34713 →a ≥3 = 11,16.(cm ) Ru 150 Váûy choün a= 12 cm c. Kiãøm tra thanh chäúng: - Læûc neïn trong caïc thanh chäúng. + Thanh chäúng taûi B: NB = q AB .h 1 + q BC .h 2 2 = v 17,711.140 + 23,61.120 = 2656,4.(kg ) 2 + Thanh chäúng taûi C: NC = q BC .h 2 + q CD .h 3 23,61.120 + 33,675.100 = = 3100(kg ) 2 2 - Læûc neïn låïn nháút: Nmax= max {NB, NC}= NC = 3100 (kg) - Baïn kênh quaïn tênh cuía thanh chäúng: J min = 0,25.d = 0,25.16 = 4.(cm) F l 500 - Âäü maính låïn nháút: λ max = 0 = = 125 > 75 rmin 4 3100 3100 - Hãû säú uäún doüc: ϕ= 2 = = 0,1984 λ max 125 2 rmin = - Kiãøm tra âiãöu kiãûn bãön: σn = N max 4.3100 = = 77,57. kg 2  < R n = 120. kg 2  .  cm   cm  ϕ .F 0,1984.3,14.16 2 Váûy thanh chäúng âaím baío âiãöu kiãûn chëu læûc. Baìi táûp 7. Kiãøm tra âiãöu kiãûn chëu læûc åí caïc bäü pháûn cuía 1 kãút cáúu chäúng vaïch häú moïng bàòng vaïn laït ngang (nhæ hçnh veî). Biãút vaïn coï chiãöu daìy 7cm, khoaíng caïch gäù äúp âæïng laì 1,6 m, tiãút diãûn gäù äúp âæïng laì 14×14 cm, thanh chäúng troìn coï âæåìng kênh 17 cm. Häú moïng räüng 5,2m. Cæåìng âäü cuía gäù: Chëu uäún Ru= 160 (Kg/cm2), chëu neïn Rn=120 (Kg/cm2). Biãút hãû säú taíi troüng na=1,2. Giaíi - Hãû säú aïp læûc chuí âäüng cuía âáút: 0 λ = tg 2 . 45 0 − ϕ  = tg 2 . 45 0 − 26 = 0,39 a   2  ( q=1,5 T/m2 A ϕ = 260 γ = 1,8 B C h2=1,1m D h3=1m E h3=0,9m ) 2 - Tênh aïp læûc âáút taûi caïc âiãøm âàûc træng. + Taûi A: PA= q. λa = 1,5. 0,39 = 0,585 (T/m2) = 0,0585 (kg/cm2) Giảng Viên: Trần Vang h1=1,2m 0,2m Bài tập tham khảo môn Nền móng + Taûi B: + Taûi C: + Taûi D: + Taûi E: + Taûi F: Trang16 PB = PA+ na.γ.h1.λa = 1,596 (T/m2) = 0,1596 (kg/cm2) PC = PB + na.γ.h2.λa = 2,523 (T/m2) = 0,2523 (kg/cm2) PD = PC + na.γ.h3.λa = 3,365 (T/m2) = 0,3365 (kg/cm2) PE= PD + na.γ.h4.λa = 4,123 (T/m2) = 0,4123 (kg/cm2) PF= Pmax= q.λ a + n a .γ.∑ h.λ a = (1,5 + 1,2.1,8.4,4 ).0,39 == 4,2916(T ) = 0,42916. kg 2  m  cm  2 a. Kiãøm tra vaïn laït: - Âiãöu kiãûn bãön: σu = M max 6.Pmax .l 2v 6.0,42916.160 2 == = = 134,53 kg 2  < R u = 160. kg 2  2 2  cm   cm  Wv 10.δ v 10.7 Vaïn âaím baío chëu læûc. b. Kiãøm tra thanh äúp âæïng - Tênh aïp læûc tæång âæång phán bäú âãöu trãn tæìng âoaûn gäù äúp: PA + PB .l v 2 P + PC = B .l v 2 P + PD = C .l v 2 P + PE = D .l v 2 + Âoaûn AB: q AB = + Âoaûn BC: q BC + Âoaûn CD: q CD + Âoaûn DE: q DE 0,0585 + 0,1596 .160 = 17,448. kg   cm  2 0,1596 + 0,2523 = .160 = 32,96 kg   cm  2 0,2523 + 0,3365 .160 = 47,104. kg  =  cm  2 0,3365 + 0,4123 .160 = 59,904. kg  =  cm  2 = - Mä men uäún låïn nháút trãn tæìng âoaûn gäù äúp âæïng. + Âoaûn AB: M AB + Âoaûn BC: M BC + Âoaûn CD: M CD + Âoaûn DE: M DE q AB .h 12 = 10 q BC .h 22 = 10 q .h 2 = CD 3 10 q DE .h 24 = 10 17,448.120 2 = 25113,6.(kg.cm ) 10 32,96.110 2 = = 39881,6.(kg.cm) 10 47,104.100 2 = = 47104.(kg.cm ) 10 59,904.90 2 = = 48522,2(kg.cm ) 10 = Choün Mmax= max {MAB; MBC; MCD;MDE}= MDE = 48522,2 (kg.cm) - Âiãöu kiãûn bãön gäù äúp: σu = M max 6.48552,2 = = 106,1 kg 2  ≤ R u = 160 kg 2  . 2  cm   cm  W 14.14 Váûy âaím baío âiãöu kiãûn laìm viãûc bçnh thæåìng. c. Kiãøm toaïn thanh chäúng: - Læûc neïn trong caïc thanh chäúng. + Thanh chäúng taûi B: + Thanh chäúng taûi C: Giảng Viên: Trần Vang q AB .h 1 + q BC .h 2 = 2859,2.(kg ) 2 q .h + q CD .h 3 N C = BC 2 = 4168.(kg ) 2 NB = Bài tập tham khảo môn Nền móng + Thanh chäúng taûi D: Trang17 ND = q CD .h 3 + q DE .h 4 = 5050,1.(kg ) 2 - Læûc neïn låïn nháút: Nmax= max {NB, NC}= ND = 5050,1 (kg) - Baïn kênh quaïn tênh cuía thanh chäúng: J min = 0,25.d = 0,25.17 = 4,25.(cm) F l 520 - Âäü maính låïn nháút: λ max = 0 = = 122,4 > 75 rmin 4,25 3100 3100 - Hãû säú uäún doüc: ϕ= 2 = = 0,207 λ max 122,4 2 rmin = - Âiãöu kiãûn bãön: σn = N max 4.5050,1 = = 107,5. kg 2  ≤ R n = 120. kg 2  .  cm   cm  ϕ .F 0,207.3,14.17 2 Váûy thanh chäúng âaím baío âiãöu kiãûn chëu læûc. Baìi táûp 8. Xaïc âënh khoaíng caïch giæîa caïc thanh äúp âæïng cuía 1 kãút cáúu chäúng vaïch, bàòng vaïn laït ngang (nhæ hçnh veî). Våïi caïc säú liãûu cho nhæ sau: - Âáút trong phaûm vi chiãöu sáu häú moïng gäöm 2 låïp: + Låïp 1 coï γ1=1,7(T/m3) ϕ1=250 A + Låïp 2 coï γ2=2,1(T/m3) ϕ2=260 - Vaïn daìy 6cm, gäù äúp âæïng coï tiãút diãûn 12x14 1,4m γ=1,70 h1=1,4m ϕ=25 cm. Thanh chäúng coï âæåìng kênh 16cm. Chiãöu B räüng häú moïng laì 4,8m. - Gäù chäúng vaïch coï Ru= 150 (kg/cm2); Rn= 120 h2=1,2m γ=2,1 (kg/cm2). Hãû säú taíi troüng cuía âáút nãön na=1,0. C 0 2,4m ϕ=26 Giaíi h3=1,0m - Âiãöu kiãûn: D γ 2 − γ 1 2,1 − 1,7 = = 0.235 = 23,5% > 20% . γ min1 1,7 Váûy phaíi tênh cho tæìng låïp âáút. Màût khaïc coï: ϕ1 − ϕ 2 26 0 − 25 0 = = 0,04 = 4(%) <20%. ϕ min 25 0 0,2m 14 Váûy cho pheïp tênh chung thaình 1 låïp. ϕ .h + ϕ 2 .h 2 25.1,4 + 26.2,4 ϕ= 1 1 = = 25,63 = 25 0 38 ' h1 + h 2 1,4 + 2,4 - Hãû säú aïp læûc chuí âäüng: 0 ' λ = tg 2  450 − ϕ  = tg 2 . 450 − 25 38 a   2  ( 2 ) = 0,4 - Tênh aïp læûc âáút taïc duûng lãn vaïch chäúng taûi caïc âiãøm âàûc træng: + Taûi A: PA= 0 Giảng Viên: Trần Vang 12 Bài tập tham khảo môn Nền móng Trang18 + Taûi B: PB = PA+ na.γ1.h1.λa = 1.1,7.1,4.0,4 = 0,952 (T/m2) = 0,0952 (kg/cm2) + Taûi C: PC = PB + na.γ2.h2.λa = 0,952 + 1.2,1.1,2.0,4 = 1,96 (T/m2) = 0,196 (kg/cm2) + Taûi D: PD = PC + na.γ2.h3.λa = 1,96 + 1.2,1.1.0,4 = 2,8 (T/m2) = 0,28 (kg/cm2) + Taûi E: PE= Pmax= PD + na.γ2.∆h..λa = 2,8 +1.2,1.0,2.0,4 = 2,968 (T/m2) = 0,2968 (kg/cm2) a. Xaïc âënh khoaíng caïch thanh äúp âæïng tæì diãöu kiãûn chëu læûc cuía vaïn. Tæì âiãöu kiãûn cæåìng âäü ta coï: σu = M max 6.Pmax .l 2v 5.R u 5.150 = ≤ R u ⇒ lv ≤ δv . = 6. = 174,14(cm) 2 Wv 3.Pmax 3.0,2968 10.δ v b, Tênh khoaíng caïch gäø äúp âæïng tæì âiãöu kiãûn cæåìng âäü cuía noï: - Tênh toaïn læûc tæång âæång phán bäú trãn tæìng âoaûn gäø äúp âæïng: PA + PB 0 + 0,0952 .l v = .l v = 0,0467.l v  kg   cm  2 2 P + PC 0,0952 + 0,196 = B .l v = .l v = 0,1456.l v  kg 2   cm  2 2 P + PD 0,196 + 0,28 = C .l v = .l v = 0,238.l v  kg 2   cm  2 2 + Âoaûn AB: q AB = + Âoaûn BC: q BC + Âoaûn CD: q CD - Mä men uäún låïn nháút trãn tæìng âoaûn gäø äúp âæïng. q AB .h 12 0,0467.140 2.l v = = 93,3.l v 10 10 q .h 2 0,1456.120 2.l v = BC 2 = = 209,66.l v 10 10 q .h 2 0,238.100 2 .l v = CD 3 = = 238.l v 10 10 + Âoaûn AB: M AB = + Âoaûn BC: M BC + Âoaûn CD: M CD Choün Mmax= max {MAB; MBC; MCD}= MCD= 238.lv - Tæì âiãöu kiãûn bãön: M max 6.238.l v ≤ Ru → ≤ 150 W 12.14 2 150.12.142 → lv ≤ = 247,06.(cm ) 6.238 σu = c. Tênh khoaíng caïch gäø äúp tæì âiãöu kiãûn thanh chäúng: - Læûc neïn trong caïc thanh chäúng. + Thanh chäúng taûi B: NB = q AB .h 1 + q BC .h 2 0,0476.140 + 0,1456.120 = .l v = 12,07.l v (kg) 2 2 + Thanh chäúng taûi C: NC = q BC .h 2 + q CD .h 3 0,1456.120 + 0,238.100 .l v = 20,64.l v (kg) = 2 2 - Læûc neïn låïn nháút: Nmax= max {NB, NC} = NC = 20,64.lv (kg) - Baïn kênh quaïn tênh cuía thanh chäúng: J min = 0,25.d = 0,25.16 = 4.(cm) F l 480 = 0 = = 120 > 75 rmin 4 rmin = - Âäü maính låïn nháút: Giảng Viên: Trần Vang λ max Bài tập tham khảo môn Nền móng Trang19 3100 3100 = = 0,2153 λ 2max 120 2 N 4.20,64.l v - Tæì âiãöu kiãûn bãön: σ n = max ≤ R n → ≤ 120 ϕ .F 0,2153.3,14.16 2 120.0,2153.3,14.162 → lv ≤ = 251,6.(cm) 4.20,64 - Hãû säú uäún doüc: ϕ= → Váûy theo kãút quaí tênh âæåüc cho 3 âiãöu kiãûn åí trãn ta choün khoaíng caïch giæía caïc thanh gäø äúp âæïng laì lv≤ 174,14 (cm). Baìi táûp 9: Cho mäüt kãút cáúu chäúng vaïch häú moïng bàòng vaïn laït ngang nhæ hçnh veî. Âáút nãön coï γ = 1,7 (T/m3); ϕ=260. Hãû säú taíi troüng na=1,2. Gäù chäúng vaïch coï Ru= 150 (kg/cm2); Rn= 130 (kg/cm2). Thanh chäúng coï âæåìng kênh 16cm. Chiãöu räüng häú moïng 5,2 m. Tênh choün chiãöu daìy vaïn laït vaì kêch thæåïc tiãút diãûn thanh äúp âæïng håüp lyï, âãø cho caïc bäü pháûn kãút cáúu âaím baío chëu læûc âæåüc, (biãút thanh äúp âæïng coï tiãút diãûn vuäng). Giaíi - Hãû säú aïp læûc chuí âäüng: 0 λ = tg 2  450 − ϕ  = tg 2 . 450 − 26 = 0,39 a   ( 2  2 q= 0,9 T/m2 A 0 ϕ = 26 γ = 1,7 h1=1,3m B C D h2=1,1m h3=0,9m 0,1m ) - Tênh aïp læûc âáút taïc duûng lãn vaïch chäúng taûi caïc âiãøm âàûc træng: + Taûi A: PA = q.λa= 0,9.039 = 0,3514 (T/m2) = 0,03514 (kg/cm2) + Taûi B: PB = PA+ na.γ.h1.λa= 0,3514 + 1,2.1,7.1,3.0,39 = 1,387 (T/m2) = 0,1387 (kg/cm2) + Taûi C: PC = PB + na.γ.h2.λa = 1,387+ 1,2.1,7.1,1.0,39 = 2,263 (T/m2) = 0,2263 (kg/cm2) + Taûi D: PD = PC + na.γ.h3.λa = 2,263 + 1,2.1,7.0,9.0,39 = 2,98 (T/m2) = 0,298 (kg/cm2) + Taûi E: PE = Pmax= PD + na.γ.λa.0,1= 2,98 +1,2.1,8.0,39.0,1= 3,06 (T/m2)= 0,306 (kg/cm2) a. Xaïc âënh khoaíng caïch caïc thanh äúp âæïng tæì âiãöu kiãûn chëu læûc cuía thanh chäúng: - Tênh toaïn læûc tæång âæång phán bäú trãn tæìng âoaûn gäø äúp âæïng: PA + PB 0,03514 + 0,1387 .l v = .l v = 0,087.l v  kg   cm  2 2 P + PC 0,1387 + 0,2263 = B .l v = .l v = 0,1825.l v  kg   cm  2 2 P + PD 0,2263 + 0,298 = C .l v = .l v = 0,2622..l v  kg   cm  2 2 + Âoaûn AB: q AB = + Âoaûn BC: q BC + Âoaûn CD: q CD - Læûc neïn trong caïc thanh chäúng. + Thanh chäúng taûi B: NB = q AB .h 1 + q BC .h 2 0,087.130 + 0,1825.110 = .l v = 15,69.l v (kg) 2 2 + Thanh chäúng taûi C: Giảng Viên: Trần Vang Bài tập tham khảo môn Nền móng NC = Trang20 q BC .h 2 + q CD .h 3 0,1825.110 + 0,2622.90 = .l v = 21,84.l v (kg) 2 2 - Læûc neïn låïn nháút: Nmax= max {NB, NC} = NC = 21,84.lv (kg) - Baïn kênh quaïn tênh cuía thanh chäúng: J min = 0,25.d = 0,25.16 = 4.(cm) F l 520 λ max = 0 = = 130 > 75 rmin 4 3100 3100 ϕ= 2 = = 0,1834 λ max 130 2 N 4.21,84.l v σ n = max ≤ R n → ≤ 130 ϕ .F 0,1834.3,14.16 2 130.0,1834.3,14.162 → lv ≤ = 219,4.(cm) 4.21,84 rmin = - Âäü maính låïn nháút: - Hãû säú uäún doüc: - Tæì âiãöu kiãûn bãön: → Váûy ta choün khoaíng caïch giæía caïc thanh gäø äúp âæïng laì lv= 215 (cm). b. Tênh choün chiãöu daìy cuía vaïn laït: - Tæì âiãöu kiãûn cæåìng âäü ta coï: σu = M max 6.Pmax .l 2v 3.Pmax 3.0,306 = ≤ R u ⇒ δv ≥ lv . = 215. = 7,52.(cm) 2 Wv 5.R u 5.150 10.δ v Choün vaïn coï chiãöu daìy δv= 8cm c. Tênh choün kêch thæåïc tiãút diãûn thanh gäø äúp âæïng: - Mä men uäún låïn nháút trãn tæìng âoaûn gäø äúp âæïng. q AB .h 12 0,087.215.130 2 = = 31611(kg.cm ) 10 10 q .h 2 0,1825.215.110 2 = BC 2 = = 47477(kg.cm) 10 10 q CD .h 32 0,2622.215.90 2 = = = 45622(kg.cm ) 10 10 + Âoaûn AB: M AB = + Âoaûn BC: M BC + Âoaûn CD: M CD Choün Mmax= max {MAB; MBC; MCD}= MBC = 47477 (kg.cm) - Tæì âiãöu kiãûn cæåìng âäü: M max 6.M max = ≤ Ru W a3 . 6.M max 6.47477 3 →a ≥3 = = 12,38.(cm ) Ru 150 σu = Choün a = 13cm 15 13 ϕ =300 h = 4,0m γ=1,75 Baìi táûp 10: Duìng coüc vaïn gäù chäúng vaïch (nhæ hçnh veî). Âáút nãön xem laì âäöng nháút coï γ = 1,75 (T/m3) ϕ = 300. t = 2,4m - Kiãøm tra sæû äøn âënh cuía coüc vaïn. - Choün chiãöu daìy coüc vaïn. - Xaïc âënh khoaíng caïch giæîa caïc thanh chäúng biãút thanh Giảng Viên: Trần Vang
- Xem thêm -