Tài liệu Bài tập mẫu giáo án nước và các hiện tượng tự nhiên

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 104 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Chñ ®Ò : hiÖn tîng tù nhiªn Chñ ®Ò nh¸nh : Níc vµ c¸c hiÖn tîng thiªn nhiªn. Thùc hiÖn : 1 tuÇn, Tõ ngµy 11 /4 ®Õn ngµy 15 / 4 / 2011 . I . môc tiªu 1. Gi¸o dôc Ph¸t triÓn thÓ chÊt * Dinh dìng - søc khoÎ : - TrÎ biÕt lîi Ých cña viÖc ¨n uèng ®ñ lîng, chÊt, hîp vÖ sinh vµ ®iÒu ®é ®èi víi søc khoÎ mçi ngêi vµ hîp víi thêi tiÕt tõng mïa. - TrÎ ¨n mÆc phï hîp víi ®iÒu kiÖn thêi tiÕt, biÕt c¸ch øng phã tríc nh÷ng hiÖn tîng thiªn nhiªn ®¬n gi¶n b¶o vÖ m×nh. * ThÓ dôc : - TrÎ thêng xuyªn ®îc luyÖn tËp thÓ dôc s¸ng vµ c¸c bµi tËp thÓ dôc rÌn luyÖn søc khoÎ , ph¸t triÓn c¬ b¾p vµ sù nhanh nhÑn ho¹t b¸t trong ho¹t ®éng. - Tæ chøc cho trÎ tham gia c¸c trß ch¬i vËn ®éng rÌn luyÖn sù ph¶n øng linh ho¹t. 2 . Gi¸o dôc Ph¸t triÓn nhËn thøc - TrÎ hiÓu biÕt thªm vÒ mïa hÌ trêi n¾ng ¨n mÆc quÇn aã m¸t mÎ thêng xuyªn t¾m giÆt s¹ch sÏ, ®Çu tãc gän gµng. HiÓu ý nghÜa cña níc vµ c¸ch sö dông níc hîp lÝ. - TrÎ «n nhËn biÕt , ph©n biÖt c¸c h×nh. 3. Gi¸o dôc Ph¸t triÓn ng«n ng÷: - TrÎ m¹nh d¹n tù tin trong giao tiÕp, nãi lªn ®îc suy nghÜ mong muèn cña m×nh. - §äc th¬ , kÓ chuyÖn diÔn c¶m vÒ chñ ®Ò. 4. Gi¸o dôc Ph¸t triÓn thÈm mü - TrÎ nhí tªn bµi h¸t, t¸c gi¶ vµ tham gia biÓu diÔn hay, nhiÖt t×nh c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò. TrÎ nãi lªn c¶m xóc cña m×nh. - TrÎ cã kÜ n¨ng ho¹t ®éng , biÕt phèi hîp c¸c ®êng nÐt, mµu s¾c phï hîp t¹o ra s¶n phÈm theo yªu cÇu, cã c¸ tÝnh vÒ chñ ®Ò. - BiÕt thÓ hiÖn tríc vÎ ®ep cña thiªn nhiªn, hiÖn tîng tù nhiªn xung quanh qua c¸c bøc tranh vÒ ma ,vÒ «ng mÆt trêi 5. Gi¸o dôc Ph¸t triÓn t×nh c¶m & kÜ n¨ng x· héi - TrÎ häc tËp vµ vui ch¬i hoµ nh·, nhiÖt t×nh, ®oµn kÕt yªu thÝch ®Õn líp. -TrÎ biÕt ph©n biÖt gi÷a t×nh huèng thËt vµ t×nh huèng ch¬i, biÕt gióp ®ì b¹n vµ c« gi¸o nh÷ng viÖc võa søc. - BiÕt gi÷ g×n vµ b¶o vÖ m«i trêng, thùc hiÖn tèt nÒ nÕp vÖ sinh c¸ nh©n vµ m«i trêng. - BiÕt gióp ®ì mäi ngêi, biÕt c¸c øng xö víi b¹n bÌ vµ ngêi lín, phï hîp víi giíi tÝnh cña m×nh. - HiÓu biÕt vµ biÕt c¸ch øng phã ®¬n gi¶n tríc mét sè hiÖn tîngthêi tiÕt bÊt thêng. 2. Ho¹t ®éng gãc gãc Yªu cÇu ChuÈn bÞ C¸ch tiÕn hµnh Ph©n Vai NÊu ¨n, cöa hµng b¸n níc gi¶i kh¸t -TrÎ hiÓu nhiÖm vô vai ch¬i. -NhËp vai chñ ®éng, tù nhiªn, thao t¸c vai phong phó. - Bé ®å ch¬i nÊu ¨n. - Mét sè lo¹i níc - Mét sè lo¹i qu¶ X©y Dùng BÓ b¬i, th¸p níc -TrÎ nhËn biÕt c«ng tr×nh chung. -NhËn nhiªm vô vµ cã kÜ n¨ng t¹o ra s¶n phÈm -BiÕt giíi thiÖu c«ng tr×nh . -Hµng rµo, cæng -G¹ch, khèi -§å ch¬i xÕp h×nh, l¾p ghÐp. -Sái, hét h¹t -C©y xanh, bé phËn ghÐp -TrÎ hiÓu vÒ chñ ®Ò ®ang häc. - TrÎ lµm s¸ch tranh, vµ trß chuyÖn s¸ng t¹o -Tranh ¶nh, l«t« vÒ chñ ®Ò. -B¶ng tõ, que chØ -S¸ch tranh, b¸o -KÐo,hå d¸n, s¸p -KÑp ghim -TrÎ cã kÜ n¨ng, s¸ng t¹o. -Thuéc c¸c bµi h¸t, biÓu diÔn tù nhiªn,nhÝ nh¶nh. - Trang phôc diÔn - Mò móa - §µn organ -GiÊy vÏ, tranh -GiÊy mÇu, keo Häc TËp Xem tranh, kÓ chuyÖn s¸ng t¹o NghÖ ThuËt VÏ vÒ mét sè nguån níc, biÓu diÔn mét sè bµi h¸t -TrÎ cã kÜ n¨ng. -Vên thiªn nhiªn Thiªn Nhiªn -Yªu thiªn,nhiªn. s¹ch sÏ,an toµn Ch¨m sãc v- ch¨m chØ. -Bé lµm vên ên thiªn -Níc, kh¨n lau nhiªn -Trang phôc Ngêi duyÖt kÕ ho¹ch *æn ®Þnh: C¶ líp cïng h¸t bµi: Cïng móa vui. 1/ Tho¶ thuËn ch¬i: C« gݬi thiÖu néi dung ch¬i ë c¸c gãc cho trÎ hiÓu. - Chóng ta sÏ ®îc thùc hµnh nÊu c¸c mãn ¨n bæ dìng giµnh cho c¸c mïa trong n¨m. B¹n nµo thÝch th× tham gia ch¬i ë gãc nµy nhÐ! - Mïa hÌ nãng nùc mµ ®îc vµo ch¬i c«ng viªn, bÓ b¬i th× thÝch nhØ? C¸c kÜ s tÝ hon h·y x©y nªn bÓ b¬i theo m¬ íc cña m×nh ®Ó mêi c¶ líp ®Õn vui ch¬i nhÐ. - Lµm thÕ nµo ®Ó võ¬n thiªn nhiªn lu«n ®Ñp? C¸c BÐ yªu lµm võn cïng thö tµi nµo. - LÇn lît giíi thiÖu tÊt c¶ c¸c gãc ch¬i, cho trÎ lùa chän gãc ch¬i theo ý thÝch. - Mêi trÎ vÒ gãc ch¬i nÒ nÕp. 2/ Qu¸ tr×nh ch¬i - Qu¶n bao qu¸t trÎ æn ®Þnh vÒ gãc ch¬i theo ý thÝch. - Trß chuyÖn, gióp c¸c nhãm ch¬i tho¶ thuËn, ®éng viªn trÎ ch¬i ®oµn kÕt, s¸ng t¹o. 3/ KÕt thóc: - Cho trÎ ngõng ch¬i, tËp trung ®i tham quan c¸c gãc. - TrÎ biÕt tù giíi thiÖu gãc ch¬i néi dung vµ s¶n phÈm. -TrÎ biÕt nhËn xÐt s¶n phÈm ch¬i cña m×nh vµ b¹n. -C« nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, ®éng viªn , Ngêi lËp kÕ ho¹ch Thø 2 ngµy 11 th¸ng 4 n¨m 2011 Ho¹t ®éng cã chñ ®Þnh ho¹t ®éng chÝnh : ©m nh¹c §Ò tµi : 1/ D¹y h¸t : Ch¸u vÏ «ng mÆt trêi 2/ Nghe h¸t: Ma r¬i. 3/ Trß ch¬i ©m nh¹c : Ai ®o¸n giái. Ho¹t ®éng kÕt hîp : VËn ®éng, MTXQ I. Môc tiªu 1. KiÕn thøc: - TrÎ nhí tªn bµi h¸t, t¸c gi¶ vµ hiÓu néi dung bµi nghe vµ d¹y h¸t. - TrÎ hiÓu c¸ch híng dÉn cña c« vµ c¸ch ch¬i trß ch¬i. 2. Kü n¨ng - TrÎ h¸t thuéc bµi d¹y h¸t vµ hëng øng khi nghe c« h¸t, ch¬i trß ch¬i ®óng c¸ch. - TrÎ nãi lªn ®îc hiÓu biÕt vÒ c¸c bµi h¸t vµ c¶m xóc cña m×nh khi tham gia ho¹t ®éng. 3. Th¸i ®é - TrÎ chñ ®éng , høng thó tham gia c¸c ho¹t ®éng . II. ChuÈn bÞ - §å dïng cña c«: §µn organ, x¸c x«, ph¸ch, qu¹t, tranh chñ ®Ò. - §å dïng cña trÎ: Mò móa, ph¸ch, x¸c x« - Tranh ¶nh vÒ chñ ®Ò, m« h×nh ng· t ®êng phè. III. C¸ch tiÕn hµnh Ho¹t ®éng cña C« * æn ®Þnh: Trß chuyÖn víi trÎ vÌ chñ ®Ò. Ho¹t ®éng1: D¹y h¸t: * Cho TrÎ lµm quen bµi h¸t: - C« h¸t lÇn 1: ThÓ hiÖn t×nh c¶m, cö chØ ®iÖu bé. Giíi thiÖu tªn bµi h¸t, t¸c gi¶. - C« h¸t lÇn 2: ThÓ hiÖn cö chØ ®iÖu bé, giao lu t×nh c¶m víi trÎ. Hái trÎ tªn bµi h¸t, t¸c gi¶ bµi h¸t. * Gi¶ng néi dung bµi h¸t: * D¹y TrÎ h¸t - Cho c¶ líp h¸t cïng c« 2 -3 lÇn: C« ®éng viªn trÎ h¸t nhiÖt t×nh, chó ý söa sai cho trÎ. Hái trÎ: Chóng m×nh võa h¸t bµi h¸t g×? Bµi h¸t do ai s¸ng t¸c? Bµi h¸t nãi tíi ®iÒu g×? T×m b¹n th©n nh thÕ nµo? Con c¶m thÊy thÕ nµo khi nghe bµi h¸t nµy? - C¶ líp chó ý h¸t theo nhÞp tay c«: h¸t to nhá, h¸t nèi tiÕp, h¸t kÕt hîp vç tay theo tiÕt tÊu ( C« híng ®Én trÎ ho¹t ®éng, ®éng viªn, söa sai cho trÎ). -Tæ chøc cho trÎ biÓu diÔn theo tæ , nhãm, c¸ nh©n.( C« nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ trÎ ho¹t ®«ng, khÝch lÖ trÎ) – trÎ h¸t kÕt hîp vËn ®éng. - C« nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña trÎ. Ho¹t déng 2: Nghe h¸t + Giíi thiÖu bµi h¸t + C« h¸t lÇn1:ThÓ hiÖn t×nh c¶m, cö chØ ®iÖu bé, giao lu víi trÎ. - C« võa tÆng c¸c con bµi h¸t g× nhØ? - Bµi h¸t cña nh¹c sÜ nµo? + C« h¸t lÇn 2:KÕt hîp biÓu diÔn giaov lu víi trÎ. - Khi nghe bµi h¸t con c¶m thÊy thÕ nµo? - Bµi h¸t nãi vÒ ®iÒu g×? + Giíi thiÖu néi dung : + LÇn 3 : c« biÓu diÔn theo b¨ng, mêi trÎ hëng øng cïng c«. + LÇn 4: C« cïng trÎ móa h¸t vui vÎ, trß chuyÖn vÒ bµi h¸t. Ho¹t ®éng cña TrÎ TrÎ chó ý l¾ng nghe c« h¸t vµ Hëng øng Giíi thiÖu. TrÎ l¾ng nghe TrÎ tr¶ lêi C« L¾ng nge vµ nh¾c l¹i néi dung. C¶ líp h¸t TrÎ tr¶ lêi TrÎ h¸t theo yªu cÇu cña c« C¸c c¸ nh©n vµ c¸c tæ thi ®ua biÓu diÔn. TrÎ l¾ng nghe TrÎ l¾ng nghª vµ hëng øng. TrÎ tr¶ lêi TrÎ thëng thøc hëng øng theo C« TrÎ tr¶ lêi TrÎ l¾ng nghe. TrÎ ho¹t ®éng theo híng dÉn cña c« Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i vËn ®éng: + Giíi thiÖu trß ch¬i : Ai ®o¸n giái . + Gióp trÎ t×m hiÓu c¸ch ch¬i, luËt ch¬i. + Tæ chøc cho trÎ ch¬i: 3- 4 lÇn, c« bao qu¸t , híg ®Én trÎ ch¬i, khÝch lÖ trÎ. - Cho trÎ tù nhËn xÐt b¹n vµ m×nh ch¬i. - C« nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, ®éng viªn trÎ. + Cñng cè: trÎ nh¾c l¹i tªn trß ch¬i, c¸ch ch¬i, luËt ch¬i. Ho¹t ®éng 4: KÕt thóc - C« nhËn xÐt ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña trÎ. - Cho trÎ ra s©n ch¬i. TrÎ l¾ng nghe TrÎ tham gia ch¬i høng thó,®óngc¸ch, ®óng luËt. TrÎ nhËn xÐt ch¬i. TrÎ tr¶ lêi c« L¾ng nghe c« TrÎ th gi·n nhÑ nhµng. Ho¹t ®éng ngoµi trêi Néi dung: 1. Ho¹t ®éng cã chñ ®Þnh : Trß chuyÖn vÒ c¸c nguån níc . 2. Trß ch¬i vËn ®éng: Trêi ma 3. Ch¬i tù chän: Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. I. Yªu cÇu: - TrÎ tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng, hiÓu chñ ®Ò buæi ch¬i, c¸ch ch¬i luËt ch¬i c¸c trß ch¬i. - TrÎ ho¹t ®éng vui ch¬i kØ luËt, ®oµn kÕt, nghe lêi c«. II. ChuÈn bÞ: - M«i trêng ngoµi líp phï hîp chñ ®Ò ho¹t ®éng. - §å ch¬i ngoµi trêi s¹ch sÏ, ®¶m b¶o an toµn cho trÎ. III. C¸ch tiÕn hµnh: * æn ®Þnh: cho trÎ tËp trung ra s©n ch¬i. trÎ nghåi gÇn c« cho trÎ h¸t . 1. Ho¹t ®éng cã chñ ®Þnh: - Cho trÎ xem tranh vÒ c¸c nguån níc: mÆn, lî, ngät vµ trß chuyÖn. - Gióp trÎ hiÓu ®Æc ®iÓm tõng nguån níc vµ gi¸ trÞ sö dông. - Gi¸o dôc trÎ biÕt sö dông nguån níc s¹ch hîp lÝ vµ tiÕt kiÖm 2. Trß ch¬i vËn ®éng: + Giíi thiÖu trß ch¬i: Trêi ma . + Phæ biÕn c¸ch ch¬i, luËt ch¬i:( gîi ý gióp trÎ nhí l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i ) + Tæ chøc cho trÎ ch¬i: 2 – 3 lÇn, c« bao qu¸t, ®éng viªn trÎ, nhËn xÐt, tuyªn bè kÕt qu¶. + Cñng cè: trÎ nh¾c l¹i tªn trß ch¬i, c¸ch ch¬i, nhËn xÐt m×nh vµ b¹n ch¬i. 3. Ch¬i tù chän: + C« trß chuyÖn gíi thiÖu c¸c ®å ch¬i ngoµi trêi, c¸ch ch¬i. + Cho trÎ lùa chän ®å ch¬i theo ý thÝch, nh¾c nhë trÎ ch¬i ®oµn kÕt, nhêng nhÞn nhau, kØ luËt, an toµn. + KÕt thóc: Cho trÎ ngõng ch¬i, tËp trung nhËn xÐt buæi ch¬i, ®iÓm danh vµo líp. Ho¹t ®éng gãc Néi dung: 1. Gãc ph©n vai: NÊu ¨n. 2. Gãc x©y dùng: BÓ b¬i. 3. Gãc häc tËp: - Lµm s¸ch tranh vÒ chñ ®Ò theo yªu cÇu. - KÓ chuyÖn s¸ng t¹o theo tranh. 4. Gãc nghÖ thuËt: - VÏ, t« tranh, xÐ d¸n, nÆn vÒ chñ ®Ò. - BiÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò. Ho¹t ®éng chiÒu 1. Môc tiªu * Néi dung : ¤n bµi cò ¢m nh¹c : Ch¸u vÏ «ng mÆt trêi - TrÎ h¸t vµ vËn ®éng nhÞp nhµng theo nh¹c. - TrÎ tÝch cùc, høng thó tham gia ho¹t ®éng. 2. ChÈn bÞ - §µn organ, ph¸ch, xaxo. 3. TiÕn hµnh + Cho trÎ h¸t vµ vç tay theo tiÕt tÊu kÕt hîp : 2 -3 lÇn. + C« híng dÉn trÎ h¸t vµ vËn ®éng theo nh¹c. + Tæ chøc thi h¸t móa gi÷a c¸c tæ. + C« nhËn xÐt ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña trÎ. Thø 3 ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2011 ( NghÜ ngµy giç tæ Hïng V¬ng 10 – 3) *************************************************** Thø 4 ngµy 13 th¸ng 4 n¨m 2011 Ho¹t ®éng cã chñ ®Þnh Ho¹t ®éng chÝnh thÓ dôc §Ò tµi : Nh¶y qua vòng níc . * Ho¹t ®éng kÕt hîp: ¢m nh¹c, v¨n häc I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: TrÎ nhËn biÕt râ c¸c bµi tËp vµ hiÓu yªu cÇu cña ho¹t ®éng. 2. KÜ n¨ng : - TrÎ thùc hiÖn bµi tËp ®óng kÜ thuËt vµ tham gia ch¬i ®óng c¸ch, hiÖu qu¶. - TrÎ nãi tªn bµi tËp, yªu cÇu, c¸ch thùc hiÖn vµ ho¹t ®éng nhanh nhÑn s¸ng t¹o. 3. Th¸i ®é : TrÎ chñ ®éng, høng thó tham gia ho¹t ®éng. II. ChuÈn bÞ : - S©n tËp b»ng ph¼ng, s¹ch sÏ, s¬ ®å luyÖn tËp. - §å ding : S¬ ®å s©n tËp. III. C¸ch tiÕn hµnh : Ho¹t ®éng cña C« * æn ®Þnh: Cho trÎ xÕp hµng ra s©n vµ cïng h¸t vÒ chñ ®Ò. Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng - TrÎ ®i vµ h¸t bµi “ ThËt ®¸ng yªu” - Cho trÎ ®i thµnh vßng trßn tËp khëi ®éng theo hiÖu lÖnh x¸c x«: §i c¸c kiÓu ch©n, ch¹y thay ®æi tèc ®é. - TrÎ ch¹y vÒ hµng theo tæ, chØnh ®éi h×nh theo hiÖu lÖnh. Ho¹t ®éng 2: Träng ®éng a. Bµi tËp ph¸t triÓn chung: Cho trÎ tËp cïng c« c¸c ®éng t¸c tay, ch©n, bông, bËt. Mçi ®éng t¸c tËp 2 lÇn 4 nhÞp. - §éng t¸c tay – vai: - §éng t¸c ch©n Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ ra s©n hµo høng TrÎ h¸t vµ khëi ®éng theo hiÖu lÖnh. TrÎ tËp công c« ®óng ®éng t¸c nhiÖt t×nh. - §éng t¸c bông - §éng t¸c bËt nh¶y b. VËn ®éng c¬ b¶n Bµi tËp: Nh¶y qua vòng níc. - Giíi thiÖu bµi tËp :H«m nay chóng ta cïng luyÖn tËp gióp c¬ thÓ khoÎ m¹nh vµ khÐo lÐo nhÐ. * C« tËp mÉu: + LÇn 1: C« thùc hiÖn toµn bé bµi tËp cho trÎ quan s¸t. + LÇn 2: C« thùc hiÖn bµi tËp kÕt hîp ph©n tÝch kÜ thuËt. - T thÕ chuÈn bÞ: Ngêi ®øng th¼ng, hai ch©n chôm, hai tay chèng h«ng, m¾t nh×n th¼ng vÒ phÝa tríc. - BËt chum t¸ch ch©n: t¹o lùc ®a ngõ¬i bËt vÒ phÝa tríc , bËt chôm t¸ch liªn tôc, sau ®ã ch¹y vÒ cuèi hµng. + Cho 2 trÎ lªn tËp, c« híng dÉn söa sai cho trÎ, nh¹n xÐt trÎ tËp. * Tæ chøc cho trÎ tËp - LÇn 1: Cho lÇn lît trÎ thùc hiÖn bµi tËp. - LÇn 2: Cho tõng nhãm thi ®ua thùc hiÖn.C« ®éng viªn, khÝch lÖ, söa sai cho trÎ. - LÇn 3: Tæ chøc cho c¸c ®éi thi ®ua.C« quan s¸t khÝch lÖ trÎ ch¬i, kiÓm tra, tuyªn bè kÕt qu¶. * Cñng cè: Cho mçi ®éi cö lªn mét thµnh viªn xuÊ s¾c thi tµi cïng c¸c tæ kh¸c cho c¶ líp quan s¸t vµ nhËn xÐt. - Nªu l¹i tªn bµi tËp vµ c¸ch thùc hiÖn. - C« nhËn xÐt, tuyªn bè kÕt qu¶. - NhËn xÐt: Cho trÎ nhËn xÐt qu¸ tr×nh luyÖn tËp cña m×nh, cña b¹n. C« nhËn xÐt ®¸nh gi¸ chung. c. Trß ch¬i vËn ®éng: - Giíi thiÖu trß ch¬i : Trêi ma. - Phæ biÕn c¸ch ch¬i, lô©t ch¬i:C« giíi thiÖu, gi¶i thÝch cho trÎ hiÓu. C¸c ®éi sÏ thi ®ua lÊy vµ ®æi ®å ch¬i sao cho lÊy ®îc nhiÒu ®å ch¬i theo yªu cÇu nhÊt. - Tæ chøc cho trÎ ch¬i:C« ®éng viªn , khÝch lÖ trÎ ch¬i cè g¾ng - NhËn xÐt ch¬i:TrÎ tù nh©n xÐt, c« ®¸nh gi¸. Ho¹t ®éng 3: Håi tÜnh Cho trÎ ®i nhÑ nhµng quanh s©n th gi·n. TrÎ l¾ng nghe. TrÎ quan s¸t Chó ý c« híng dÉn TrÎ lªn tËp, c¸c b¹n nhËn xÐt. TrÎ luyÖn tËp nhiÖt t×nh. TrÎ thi ®ua cè g¾ng, ®oµn kÕt trong ®éi. TrÎ biÓu diÔn nhiÖt t×nh TrÎ tr¶ lêi. TrÎ l¾ng nghe. NhËn xÐt m×nh vµ b¹n. TrÎ l¨ng nghe. TrÎ ch¬i ®oµn kÕt, cè g¾ng. TrÎ th gi·n nhÑ nhµng quanh s©n tËp. Ho¹t ®éng ngoµi trêi Néi dung: 1. Ho¹t ®éng cã chñ ®Þnh : Quan s¸t t×m hiÓu mét sè hiÖn tîng TN. 2. Trß ch¬i vËn ®éng: Trêi ma. 3. Ch¬i tù chän: Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. I. Yªu cÇu: - TrÎ tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng, hiÓu chñ ®Ò buæi ch¬i, c¸ch ch¬i luËt ch¬i c¸c trß ch¬i. - TrÎ ho¹t ®éng vui ch¬i kØ luËt, ®oµn kÕt, nghe lêi c«. II. ChuÈn bÞ: - M«i trêng ngoµi líp phï hîp chñ ®Ò ho¹t ®éng. - §å ch¬i ngoµi trêi s¹ch sÏ, ®¶m b¶o an toµn cho trÎ. III. C¸ch tiÕn hµnh: * æn ®Þnh: cho trÎ xÕp hµng ra s©n võa ®i võa h¸t vui vÎ. 1. Ho¹t ®éng cã chñ ®Þnh: - Cho trÎ ra s©n cïng ng¾m c¶nh mïa hÌ nh×n lªn bÇu tr¬i xem trêi nh thÕ - Cho trÎ h¸t mïa hÌ ®Õn. - Mïa hÌ ®Õn thêi tiÕt nh thÕ nµo? VD : trêi n¾ng ,cao , kh«ng co m©y. hoÆc tr¬i cã nhiÒu m©y ,s¨p ma rµo trêi n¾ng tr¬i cao hay thÊp - M©y cã nhiÒu hay kh«ng - Trêi cã mÇu g×? - C« nãi khi tr¬i n¾ng th× bÇu trêi cao lång léng cã mÇu xanh gia trêi kh«ng cã m©y n¾ng nãng i th× trêi cã nhiÒu m©y nh÷ng ®¸m m©y dem theo h¬i níc cã giã cã nhiÒu ®¸m m©y tr«i theo giã - Khi tr¬i hÕt ma trêi quang m©y t¹nh trêi trong xanh - Mïa hÌ mäi ngêi ra dêng ph¶i lµm g×? ®éi nãn mò - Mïa hÌ ph¶i gi÷ vÖ sinh nh thÕ nµo? thêng xuyªn t¾m géi . 2. Trß ch¬i vËn ®éng: + Giíi thiÖu trß ch¬i: Trêi ma . + Phæ biÕn c¸ch ch¬i, luËt ch¬i:( gîi ý gióp trÎ nhí l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i ) + Tæ chøc cho trÎ ch¬i: 2 – 3 lÇn, c« bao qu¸t, ®éng viªn trÎ, nhËn xÐt, tuyªn bè kÕt qu¶. + Cñng cè: trÎ nh¾c l¹i tªn trß ch¬i, c¸ch ch¬i, nhËn xÐt m×nh vµ b¹n ch¬i. 3. Ch¬i tù chän: Ho¹t ®éng gãc Néi dung: 1. Gãc ph©n vai: NÊu ¨n. 2. Gãc x©y dùng: C«ng viªn. 3. Gãc häc tËp: - Lµm s¸ch tranh vÒ chñ ®Ò theo yªu cÇu. - KÓ chuyÖn s¸ng t¹o theo tranh. 4. Gãc nghÖ thuËt: - VÏ, t« tranh, xÐ d¸n, nÆn vÒ chñ ®Ò. - BiÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò. 5. Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc vên thiªn nhiªn cña BÐ. Ho¹t ®éng chiÒu * Néi dung: Ch¬i Kisd mart §Ò tµi: Ng«i nhµ khoa häc cña Sammy . 1. Môc tiªu - Gióp trÎ ®îc lµm quen víi m¸y vi tÝnh, thùc hiÖn thao t¸c ®¬n gi¶n ch¬i trß ch¬i . Nhê ®ã trÎ tù tin, linh ho¹t h¬n trong c¸c ho¹t ®éng. - TrÎ tÝch cùc, høng thó tham gia ho¹t ®éng. 2. ChÈn bÞ: - Phßng vi tÝnh s¹ch sÏ, ®¶m b¶o an toµn cho trÎ. 3. C¸ch tiÕn hµnh: - Chia trÎ lµm 3 nhãm, lÇn lît ®¬a lªn phßng vi tÝnh, qu¶n trÎ nÒ nÕp, ®oµn kÕt. - Mçi m¸y 2- 3 trÎ, c« híng dÉn c¸ch ch¬i cho trÎ. - C« th¨m dß ý tëng ch¬i cña trÎ , gióp trÎ tho¶ thuËn trong nhãm. - §éng viªn trÎ cè g¾ng, phèi hîp cïng nhau hoµn thµnh trß ch¬i. - Sau khi dõng ch¬i cho trÎ thëng thøc s¶n phÈm cña nhau vµ nhËn xÐt. - C« nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, tæ chøc cho c¸c nhãm ch¬i theo lÇn lît. - Qu¶n trÎ vÒ líp an toµn. Thø 5 ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 2011 Ho¹t ®éng cã chñ ®Þnh ho¹t ®éng chÝnh : t¹o h×nh *§Ò tµi: VÏ c¶nh trêi ma I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - LuyÖn kü n¨ng ®· häc cÇm bót, vÏ, t« mµu, bè côc hµi hoµ, c©n ®èi t¹o nªn s¶n phÈm s¸ng t¹o theo dÊu Ên riªng cña trÎ. 2. KÜ n¨ng : - TrÎ kheo lÐo, s¸ng t¹o t¹o thµnh t¸c phÈm c¸ tÝnh, mµu s¾c riªng cña trÎ . 3. Th¸i ®é : - TrÎ chñ ®éng, s¸ng t¹o, høng thó tham gia ho¹t ®éng II. ChuÈn bÞ : - Tranh m©ò cña c«. - Bµn ghÕ ®ñ cho trÎ ngßi III. C¸ch tiÕn hµnh : Ho¹t ®éng cña C« * æn ®Þnh: - C« cïng trÎ trß chuyÖn vÒ c¸c hiÖn tîng thiªn nhiªn. - H«m nay chóng m×nh h·y c¶nh trêi ma nhÐ. * Ho¹t ®éng 1: Giao nhiÖm vô vµ híng dÉn nhiÖm vô: - Cho trÎ quan s¸t tranh vµ nhËn xÐt. - H«m nay chóng m×nh cïng xem ai vÏ ®Ñp nhÊt nhÐ. * Ho¹t ®éng 2: Gîi hái ý tëng cña trÎ. - C« gîi më hoµn thiÖn ý tëng cña trÎ. * Ho¹t ®éng 3: TrÎ thùc hiÖn: - C« quan s¸t, bao qu¸t trÎ thùc hiÖn, nh¾c l¹i nhiÖm vô ®Ó tÊt c¶ trÎ nhí. - §i quan s¸t trÎ trÎ thùc hiÖn, trß chuyÖn víi trÎ cßn lóng tóng ®Ó gióp ®ì trÎ kÞp thêi. - §éng viªn gîi ý, gióp trÎ ph¸t huy kh¶ n¨ng s¸ng t¹o, hoµn thµnh ý tëng cña m×nh. - KÞp thêi xö lý c¸c t×nh huèng x¶y ra. * Ho¹t ®éng 4: §¸nh gÝa s¶n phÈm - TËp trung, tæ chøc cho trÎ lªn trng bµy s¶n phÈm cña m×nh - Cho trÎ ®îc thëng thøc t¸c phÈm cña c¶ líp, ®¸nh gi¸ nhËn xÐt vÒ bµi cña b¹n, giíi thiÖu ý tëng cña m×nh cïng c¶ líp. - C« khen ®éng viªn trÎ, ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t s¶n phÈm cña trÎ. * ho¹t ®éng 5: KÕt thóc - Gi¸o dôc, nhËn xÐt h¸t bµi: Em vÏ Ho¹t ®éng cña trÎ -TrÎ quan s¸t. - TrÎ quan s¸t mÉu - TrÎ nªu ý tëng. - TrÎ høng thó vµ s¸ng t¹o Thùc hiÖn nhiÖm vô. -TrÎ quan s¸t vµ nhËn xÐt b×nh chän mét sè bµi ®Ñp - TrÎ h¸t xung quanh líp . Ho¹t ®éng ngoµi trêi Néi dung: 1. Ho¹t ®éng cã chñ ®Þnh : Trß chuyÖn vÒ c¸c nguån níc . 2. Trß ch¬i vËn ®éng: Trêi ma 3. Ch¬i tù chän: Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. I. Yªu cÇu: - TrÎ tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng, hiÓu chñ ®Ò buæi ch¬i, c¸ch ch¬i luËt ch¬i c¸c trß ch¬i. - TrÎ ho¹t ®éng vui ch¬i kØ luËt, ®oµn kÕt, nghe lêi c«. II. ChuÈn bÞ: - M«i trêng ngoµi líp phï hîp chñ ®Ò ho¹t ®éng. - §å ch¬i ngoµi trêi s¹ch sÏ, ®¶m b¶o an toµn cho trÎ. III. C¸ch tiÕn hµnh: * æn ®Þnh: cho trÎ tËp trung ra s©n ch¬i. trÎ nghåi gÇn c« cho trÎ h¸t . 1. Ho¹t ®éng cã chñ ®Þnh: - Cho trÎ xem tranh vÒ c¸c nguån níc: mÆn, lî, ngät vµ trß chuyÖn. - Gióp trÎ hiÓu ®Æc ®iÓm tõng nguån níc vµ gi¸ trÞ sö dông. - Gi¸o dôc trÎ biÕt sö dông nguån níc s¹ch hîp lÝ vµ tiÕt kiÖm 2. Trß ch¬i vËn ®éng: + Giíi thiÖu trß ch¬i: Trêi ma . + Phæ biÕn c¸ch ch¬i, luËt ch¬i:( gîi ý gióp trÎ nhí l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i ) + Tæ chøc cho trÎ ch¬i: 2 – 3 lÇn, c« bao qu¸t, ®éng viªn trÎ, nhËn xÐt, tuyªn bè kÕt qu¶. + Cñng cè: trÎ nh¾c l¹i tªn trß ch¬i, c¸ch ch¬i, nhËn xÐt m×nh vµ b¹n ch¬i. 3. Ch¬i tù chän: Ho¹t ®éng gãc Néi dung: 1. Gãc ph©n vai: NÊu ¨n. 2. Gãc x©y dùng: BÓ b¬i. 3. Gãc häc tËp: - Lµm s¸ch tranh vÒ chñ ®Ò theo yªu cÇu. - KÓ chuyÖn s¸ng t¹o theo tranh. 4. Gãc nghÖ thuËt: - VÏ, t« tranh, xÐ d¸n, nÆn vÒ chñ ®Ò. - BiÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò. 5. Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc vên thiªn nhiªn cña BÐ. Ho¹t ®éng chiÒu * Néi dung: Lµm quen bµi míi : V¨n häc §Ò tµi: TruyÖn “ Hå n íc vµ m©y ” 1. Môc tiªu - TrÎ ®îc lµm quen víi c©u chuyÖn . - TrÎ tÝch cùc, høng thó tham gia ho¹t ®éng. 2. ChÈn bÞ - Tranh ¶nh, l« t« vÒ chñ ®Ò. - Tranh minh ho¹ phï hîp. 3. C¸ch tiÕn hµnh: - Trß chuyÖn cïng trÎ víi trÎ vÒ mét sè hiÖn tîng thiªn nhiªn. - KÓ cho trÎ nghe c©u chuyÖn : Hå níc vµ m©y. ( 2 lÇn ). - C« ®äc th¬ kÕt hîp tranh minh ho¹. - Trß chuyÖn vÒ c©u chuyÖn. ********************************* Thø 6 ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2011 I. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých: V¨n häc: TruyÖn: “Giät níc tÝ xÝu ” 1. Môc ®Ých yªu cÇu: - TrÎ biÕt tªn truyÖn, tªn c¸c nh©n vËt trong truyÖn. - trÎ bíc ®Çu hiÓu ®îc qu¸ tr×nh g©y ma: Do søc nãng cña mÆt trêi lµm cho níc bèc h¬i tô l¹i thµnh nh÷ng ®¸m m©y nÆng dÇn trë thµnh ma r¬i xuèng. - TrÎ hiÓu ®îc tõ “tÝ xÝu”, biÕt ®îc lîi Ých cña níc ®èi víi con ngêi. - Gi¸o dôc trÎ biÕt tiÕt kiÖm vµ b¶o vÖ nguån níc s¹ch. 2. ChuÈn bÞ: Tranh minh ho¹ truyÖn, que chØ, mét sè bµi h¸t, bµi th¬. 3. TiÕn hµnh ho¹t ®éng: Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ Ho¹t ®éng 1: æn ®Þnh tæ chøc TrÎ h¸t cïng c« C« vµ trÎ h¸t bµi: “ Cho t«i ®i lµm ma víi” trÎ tr¶ lêi + C¸c con võa h¸t bµi g×? + C¸c con biÕt g× vÒ ma? Ho¹t ®éng 2: Néi dung träng t©m. §Ó biÕt v× sao l¹i cã ma c¸c con h·y l¾ng nghe c« kÓ chuyÖn: Giät níc tÝ xÝu cña nhµ v¨n nguyÔn Linh nhÐ. - C« kÓ lÇn 1: Kh«ng sö dông tranh. - C« kÓ lÇn 2: Sö dông tranh minh ho¹ §µm tho¹i, kÓ trÝch dÉn: Giät níc tÝ xÝu ¹ + C« võa kÓ c©u chuyÖn g× ? TÝ xÝu, «ng mÆt trêi … + Trong c©u chuyÖn cã nh÷ng nh©n vËt nµo ? Nhá bÐ + C¸c con cã biÕt tÝ xÝu lµ nh thÕ nµo kh«ng ? TÝ xÝu lµ rÊt bÐ nhá, tÝ xÝu trong c©u chuyÖn lµ mét giät níc rÊt nhá bÐ. + Anh em nhµ tÝ xÝu rÊt ®éng, hä ë nh÷ng n¬i nµo ? BiÓn, s«ng ngßi, ao hå… + Mét buæi s¸ng tÝ xÝu ®ang ch¬i ®ïa cïng c¸c b¹n, «ng mÆt trêi ®· nãi g× víi tÝ xÝu ? TÝ xÝu ¬i! Ch¸u cã muèn TÝ xÝu ¬i ! Ch¸u cã ®i vµo ®Êt liÒn víi «ng kh«ng ? ®i… + Giäng nãi cña «ng mÆt trêi thÕ nµo ? åm åm ( Cho trÎ thÓ hiÖn giäng) + TÝ xÝu rÊt thÝch ®i nhng tÝ xÝu nhí ra ®iÒu g× lµm tÝ xÝu kh«ng ®i ®îc ? m×nh lµ giät níc + ¤ng mÆt trêi ®· lµm thÕ nµo ®Ó tÝ xÝu bay lªn ®îc ? BiÕn thµnh h¬i + Tríc khi ®i tÝ xÝu nãi g× víi bتn c¶? Chµo mÑ,… + TÝ xÝu kÕt hîp víi c¸c b¹n kh¸c t¹o thµnh g× ? M©y + Bçng cã mét c¬n giã m¸t tõ ®©u thæi tíi, tÝ xÝu vµ c¸c b¹n gieo lªn nh thÕ nµo ? + Ai cã thÓ gieo vui gièng tÝ xÝu ? Trêi mçi lóc l¹nh h¬n, lóc nµy tÝ xÝu c¶m thÊy thÕ nµo? M¸t qu¸ ! c¸c b¹n ¬i… TÝ xÝu thÊy rÐt. + Lóc nµy tÝ xÝu vµ c¸c b¹n nh thÕ nµo víi nhau? T¹o thµnh? xÝch l¹i víi nhau t¹o + Qua c©u chuyÖn c¸c con thÊy hiÖn tîng ma diÔn ra nh thÕ thµnh khèi ®«ng ®Æc nµo ? NhiÒu giai ®o¹n, bèc h¬i, m©y, b¨ng, l¹nh, ma. + ThÕ c¸c con cã biÕt níc dïng ®Ó lµm g× kh«ng ? + §Ó cã nguån níc s¹ch c¸c con ph¶i lµm g× ? - C« kÓ lÇn 3 cho trÎ nghe. Ho¹t ®éng 3: KÕt thóc. C« vµ trÎ ®äc bµi th¬: “Ma” uèng, t¾m giÆt, tíi c©y... Kh«ng vøt gi¸c xuèng giÕng, ao hå.. trÎ ®äc th¬ Ho¹t ®éng ngoµi trêi Néi dung: 1. Ho¹t ®éng cã chñ ®Þnh : Trß chuyÖn vÒ c¸c nguån níc . 2. Trß ch¬i vËn ®éng: Trêi ma 3. Ch¬i tù chän: Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. I. Yªu cÇu: - TrÎ tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng, hiÓu chñ ®Ò buæi ch¬i, c¸ch ch¬i luËt ch¬i c¸c trß ch¬i. - TrÎ ho¹t ®éng vui ch¬i kØ luËt, ®oµn kÕt, nghe lêi c«. II. ChuÈn bÞ: - M«i trêng ngoµi líp phï hîp chñ ®Ò ho¹t ®éng. - §å ch¬i ngoµi trêi s¹ch sÏ, ®¶m b¶o an toµn cho trÎ. III. C¸ch tiÕn hµnh: * æn ®Þnh: cho trÎ tËp trung ra s©n ch¬i. trÎ nghåi gÇn c« cho trÎ h¸t . 1. Ho¹t ®éng cã chñ ®Þnh: - Cho trÎ xem tranh vÒ c¸c nguån níc: mÆn, lî, ngät vµ trß chuyÖn. - Gióp trÎ hiÓu ®Æc ®iÓm tõng nguån níc vµ gi¸ trÞ sö dông. - Gi¸o dôc trÎ biÕt sö dông nguån níc s¹ch hîp lÝ vµ tiÕt kiÖm 2. Trß ch¬i vËn ®éng: + Giíi thiÖu trß ch¬i: Trêi ma . + Phæ biÕn c¸ch ch¬i, luËt ch¬i:( gîi ý gióp trÎ nhí l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i ) + Tæ chøc cho trÎ ch¬i: 2 – 3 lÇn, c« bao qu¸t, ®éng viªn trÎ, nhËn xÐt, tuyªn bè kÕt qu¶. + Cñng cè: trÎ nh¾c l¹i tªn trß ch¬i, c¸ch ch¬i, nhËn xÐt m×nh vµ b¹n ch¬i. 3. Ch¬i tù chän: Ho¹t ®éng gãc Néi dung: 1. Gãc ph©n vai: NÊu ¨n. 2. Gãc x©y dùng: BÓ b¬i. 3. Gãc häc tËp: - Lµm s¸ch tranh vÒ chñ ®Ò theo yªu cÇu. - KÓ chuyÖn s¸ng t¹o theo tranh. 4. Gãc nghÖ thuËt: - VÏ, t« tranh, xÐ d¸n, nÆn vÒ chñ ®Ò. - BiÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò. Ho¹t ®éng chiÒu * Néi dung : ¤n bµi cò ¢m nh¹c : Ch¸u vÏ «ng mÆt trêi 1. Môc tiªu - TrÎ h¸t vµ vËn ®éng nhÞp nhµng theo nh¹c. - TrÎ tÝch cùc, høng thó tham gia ho¹t ®éng. 2. ChÈn bÞ - §µn organ, ph¸ch, xaxo. 3. TiÕn hµnh + Cho trÎ h¸t vµ vç tay theo tiÕt tÊu kÕt hîp : 2 -3 lÇn. + C« híng dÉn trÎ h¸t vµ vËn ®éng theo nh¹c. + Tæ chøc thi h¸t móa gi÷a c¸c tæ. + C« nhËn xÐt ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña trÎ. Ph¸t triÓn nhËn thøc *Kh¸m ph¸ khoa häc : Quan s¸t, trß chuyÖn vÒ ®Æc ®iÓm , tÝnh chÊt, tr¹ng th¸i cña níc T×m hiÓu vÒ Ých lîi, t¸c dông vµ sù cÇn thiªt cña níc, nguyªn nh©n g©y « nhiÔm níc . BiÕt tiÕt kiÖm níc * Lµm quen víi to¸n : - NhËn biÕt ph©n biÖt h×nh vu«ng – h×nh ch÷ nhËt Ph¸t triÓn t×nh c¶m x· héi - Yªu quý c¸c nguån níc, biÕt b¶o vÖ c¸c nguån níc, vµ tiÕt kiÖm níc trong sinh ho¹t. BiÕt yªu quý, kÝnh träng nh÷ng ngêi b¶o vÖ nguån níc. - TCPV: Gia ®×nh, quÇy b¸n níc gi¶i kh¸t - TCXD- LR: X©y dùng bÓ b¬i Níc Ph¸t triÓn thÈm mÜ: T¹o h×nh: VÏ, xÐ d¸n, t« mÇu c¸c nguån níc: Ma, biÓn, s«ng suèi. - ¢m nh¹c: H¸t vËn ®éng: Cho t«i ®i lµm ma víi Nghe h¸t: , Ma r¬i, Trß ch¬i: nghe tiÕng h¸t t×m ®å vËt, säl mi, ai nhanh h¬n. H® §ãn trÎ ThÓ dôc s¸ng ho¹t ®éng chung Ph¸t triÓn ng«n ng÷: Ph¸t triÓn thÓ chÊt : Th¶o luËn, diÔn t¶, trß chuyÖn vÒ c¸c nguån níc vµ sù cÇn thiÕt ph¶i b¶o vÖ nguån níc. - §äc th¬ : Ma - TruyÖn: Giät níc tÝ xÝu - §äc ca dao ®ång dao vÒ c¸c nguån níc. - Cho trÎ ®è vµ gi¶i ®è vÒ mét sè nguån níc. * Dinh dìng – SK - Trß chuyÖn , th¶o luËn vÒ t¸c dông cña níc ®èi víi c¬ thÓ con ngêi. * V§CB: Nh¶y qua vòng níc TCV§: Trêi n¾ng, trêi ma, nh¶y qua suèi nhá. kÕ ho¹ch tuÇn (Tõ ngµy 11/4 ®Õn 15/4/2011 - Chñ ®Ò: Níc Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò míi, trß chuyÖn vÒ mét sè nguån níc - Giíi thiÖu víi trÎ vÒ néi dung c¸c gãc ch¬i, c¸c ®å ch¬i míi ë tõng gãc. - Xem tranh vÒ c¸c nguån níc. - Khëi ®éng : xoay cæ tay b¶ vai eo gèi . - H« hÊp : lµm tiÕng gµ g¸y - Tay vai : hai tay sang ngang ®a lªn cao . - Bông lên; hai tay lªn cao, nghiªng ngêi sang hai bªn. - BËt ch©n tríc ch©n sau. NghÜ ngµy ¢m nh¹c ThÓ dôc T¹o h×nh V¨n häc giç tæ Hïng V§CB: Nh¶y DH: Cho t«i ®i VÏ ma TruyÖn: Giät níc lµm ma víi V¬ng qua vòng níc NH: Ma r¬i tÝ xÝu TCV§: KÐo co TC: Ai nhanh h¬n H§ ngoµi trêi Ho¹t ®éng chiÒu H§ Gãc -Quan s¸t c¸c nguån níc TC: Lén cÇu vång - Quan s¸t sù - ThÝ nghiÖm thay mµu vËt ch×m næi. níc TC: KÐo co. - TC: cíp cê - VÏ c¸c nguån níc b»ng phÊn -TC: KÐo co - Quan s¸t thêi tiÕt - TC: MÌo ®uæi chuét Híng dÉn trÎ ch¬i ë c¸c gãc - Híng dÉn trß ch¬i míi: vui cïng thiªn nhiªn Lµm quen víi chuyÖn; Giät níc tÝ xÝu. - B×nh xÐt bÐ ngoan. - Vui v¨n nghÖ. RÌn nÒ nÕp ch¬i ë c¸c gãc theo chñ ®Ò. Gãc ph©n vai: gia ®×nh, b¸n hµng Gãc x©y dùng: x©y bÓ b¬i Gãc: häc tËp: Xen tranh ¶nh, ®äc chuyÖn vÒ c¸c nguån níc Gãc: nghÖ thuËt: VÏ, xÐ d¸n vÒ níc, s«ng, suèi, h¸t móa bµi h¸t vÒ ma Gãc thiªn nhiªn: Ch¬i víi c¸t níc, ch¨m sãc c©y.
- Xem thêm -