Tài liệu Bài tập lớn xe chuyên dụng xe cứu hỏa

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 114 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Xe cứu hoả là một loại xe chuyên dụng dùng để dập tắt các đám cháy. Xe thường được trang bị bơm các dung dịch để dập tắt các đám cháy, thang. Đặc điểm của xe có còi, đèn và sơn màu đỏ. 1 . Đại cương về xe cứu hỏa - Các ôtô cứu hỏa chuyên dùng làm công tác phục vụ công cộng: chữa cháy, tham gia vào các hoạt động cứu hộ trên mặt đất. - Đặc điểm cơ bản của ôtô cứu hỏa là không tham gia vào công tác vận tải thông thường. - Các trang thiết bị và công nghệ ứng dụng trên xe cứu hỏa không phải là để vận chuyển hàng hóa bình thường mà là được dùng để phục vụ cho mục đích và nhiệm vụ được giao. - Các trang thiết bị này được lắp đặt cố định, có kích thước nhỏ gọn, tận dụng kích thước tối đa của sàn ôtô trong khuôn khổ nhất định và phải đảm bảo được tính năng cơ động. - Do tính chất và nhiệm vụ của xe cứu hỏa nên nó được xếp vào loại phương tiện giao thông được ưu tiên khi lưu thông trên đường với đèn và còi ưu tiên - Chu kỳ bảo dưỡng và sửa chữa của ôtô cứu hỏa gắn liền với chế độ bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị chuyên dùng lắp đặt trên xe.
TÌM HIỂU VỀ XE CỨU HỎA Xe cứu hoả là một loại xe chuyên dụng dùng để dập tắt các đám cháy. Xe thường được trang bị bơm các dung dịch để dập tắt các đám cháy, thang. Đặc điểm của xe có còi, đèn và sơn màu đỏ. 1 . Đại cương về xe cứu hỏa - Các ôtô cứu hỏa chuyên dùng làm công tác phục vụ công cộng: chữa cháy, tham gia vào các hoạt động cứu hộ trên mặt đất. - Đặc điểm cơ bản của ôtô cứu hỏa là không tham gia vào công tác vận tải thông thường. - Các trang thiết bị và công nghệ ứng dụng trên xe cứu hỏa không phải là để vận chuyển hàng hóa bình thường mà là được dùng để phục vụ cho mục đích và nhiệm vụ được giao. - Các trang thiết bị này được lắp đặt cố định, có kích thước nhỏ gọn, tận dụng kích thước tối đa của sàn ôtô trong khuôn khổ nhất định và phải đảm bảo được tính năng cơ động. - Do tính chất và nhiệm vụ của xe cứu hỏa nên nó được xếp vào loại phương tiện giao thông được ưu tiên khi lưu thông trên đường với đèn và còi ưu tiên - Chu kỳ bảo dưỡng và sửa chữa của ôtô cứu hỏa gắn liền với chế độ bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị chuyên dùng lắp đặt trên xe. 1 - Chu kỳ bảo dưỡng và sửa chữa của ôtô cứu hỏa được xác định theo thời gian hoạt Do đặc thù của công tác phòng phòng cháy và chữa cháy nên thời gian chủ yếu của ôtô cứu hỏa là được bảo quản trong kho. - Vì vậy mà không tận dụng được hết khả năng làm việc của xe (hành trình làm việc tính bình quân theo năm là nhỏ ) - Để khắc phục nhược điểm này, ngày nay, Hầu hết các xe còn lại người ta chế tạo gồm 2 phần: xe cơ sở và các thiết bị chuyên dùng. - Như vậy, khi không chịu sự điều động thì các thiết bị chuyên dùng sẽ được tháo rời ra và phần xe cơ sở sẽ được lắp với các thiết bị bình thường khác để tham gia vào các công việc vận tải bình thường. 2 - Yêu cầu xe cứu hoả • Có khả năng vận chuyển một đội ngũ lính cứu hoả 3-5 người và vật liệu chữa cháy ( nước, dung dịch hoá chất ), bơm và trang bị đường ống đến khu vực cháy. • Có khả năng hút nước từ ao, hồ, bể chứa, ống nước công cộng vào xi-téc hoặc phun thẳng vào vùng cháy. • Quá trình phun nước vào vùng cháy được thực hiện thông qua vòi rồng cố định, di động hay được cầm bằng tay. • Xe cứu hoả có phải có tính cơ động và tính việt dã cao. • Có trang bị tín hiệu ( đèn, còi ) ưu tiên trên đường bộ, có màu sơn để nhận biết (màu đỏ). • Xét theo chức năng trong quá trình dập cháy, có thể chia làm 3 loại cơ bản: • Phương tiện ôtô dập cháy cơ bản : • Phương tiện trợ giúp dập cháy: • Phương tiện ô tô chỉ đạo dập cháy • Phương tiện ôtô dập cháy cơ bản : • Xe bơm được thiết kế để bơm nước sử dụng động cơ và nguồn nước cấp ngay trên xe và nó có thể được tái nạp nước thông qua một trụ nuớc cứu hỏa, bể nước hay bất kỳ một nguồn nước có thể tiếp cận để hút nào khác • Các xe cứu hỏa kiểu này cũng được gọi là xe bơm bởi vì chúng được dùng để bơm nước vào các đám cháy • Mục đích lớn nhất của xe bơm là ngăn chặn trực tiếp đám cháy. Nó có thể mang theo một số dụng cụ như thang, câu liêm, rìu, bình bọt, và thiết bị thông gió. • Ngày nay, một xe bơm cứu hoả có thể là một phương tiện phục vụ nhiều mục đích mang theo các thiết bị cứu hoả, cứu hộ, phản ứng nhanh và chuyên nghiệp. Không cần thiết phải phân biệt rõ ràng giữa xe bơm và xe thang hay một xe cứu hộ. 2 3 - Một số loại xe chữa cháy đang sử dụng ở Việt Nam Soá TT 1 1. 2. Ñaëc tính kyõ thuaät cô baûn 2 Saùt xi neàn Kieåu xe Ñôn vò ZIL 130 CAMIVA SIDES VM 40 IVECO 3 Haõng 4 Ziln 130 AP40(130 ) 5 Renault ME16013-4X2 7 IVeco TMF4000DIS Keùp ,7 Keùp ,6 6 Renault MIDLUM 210.164X2 Keùp ,7 Xaêng Diesel Diesel 150 159 MIDR 02.26 209 4x2 4x2 4x2 4x2 6x900-20 6x900-20 6x1000 r20 6 4 3 3 4 3. Daïng ca bin Soá choã ngoài. 4. Loaïi ñoäng cô 5. Coâng suaát HP ñoäng cô. 6. Soá ñaàu truïc X Soá caàu chuû ñoäng. 7. Soá loáp xe, Chieác côõ loáp. 8. Chieàu daøi m cô sôû 9. Kieåu ly hôïp 10. Hoäp soá 11 12. 13. 14. Troïng taûi toaøn boä xe Toác ñoä toái ña cho pheùp Kích thöôùc xe +Daøi +Roäng +Cao Möùc tieâu Taán Ma saùt khoâ 5 tieán + 1 luøi 10 Ma saùt khoâ Ma saùt khoâ Km/m 90 91 mm mm mm Lít/k 7.615 2.440 2.720 40 6.472 2.450 2.910 35 5 tieán + 1 luøi 13 6tieán + 1 luøi 16 Keùp ,6 260 Ma saùt khoâ 18tieán + 1 luøi 19 100 7.090 2.500 3.500 40 9.100 2.600 3.200 35 3 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. hao nhieân lieäu Dung tích keùt nöôùc chöõa chaùy Vaät lieäu keùt nöôùc chöõa chaùy Dung tích keùt thuoác chöõa chaùy Vaät lieäu keùt thuoác chöõa chaùy Bôm chöõa chaùy Soá caáp bôm Vaät lieäu bôm Löu löôïng vôùi chieàu cao huùt nöôùc 3 meùt Ñöôøng kính hoïng huùt Ñöôøng kính hoïng phun Loaïi laêng giaù Löu löôïng AÙp suaát Taàm phun xa Thieát bò troän boït hoøa khoâng khí m Lít 2.360 3000 -3200 3.600 4000 Theùp Polyeste Theùp,phuû Epoxy Theùp 150 300 400 500 Inox Theùp Theùp,phuû Epoxy Polyeste NIVENB CAMIVA SIDES IVECO 1 1 1 3 Nhoâm Ñoàng Ñoàng Nhoâm l/phuùt 2400- 10 at 1500- 15 at. 2300-8at 2000-12at 3000-8at 350-40at mm 125 100 110x2 120 x2 mm Ф80 x2 hoïng Ф 65 x2 hoïng Ф 75 x2 hoïng Ф 80 x2 hoïng Di ñoäng ñaàu phun coá ñònh 1.800 10 55 Toång hôïp coù ñieàu chænh 190-1650 10 45-55 Toång hôïp coù ñieàu chænh Toång hôïp coù ñieàu chænh Ezeáchtô ñöa thuoác tröïc tieáp vaøo bôm Ezeáchtôñaë t treân ñöôøng oáng ñaåy Ezeáchtôñaë t treân ñöôøng oáng ñaåy x2 Haõng Haõng l/phuùt at m Kieåu 45 2.400 10 50-55 Ezeáchtô ñöa thuoác tröïc tieáp vaøo bôm 4 27. 28. 29. 30. 31. Löu löôïng dung dòch toái ña Bôm moài nöôùc Thôøi gian moài nöôùc (huùt cao 7 meùt). Ñoä saâu huùt cuûa bôm Moät soá thieát bò ñaëc bieät l/phuùt 2.400 400 3000 Kieåu giaây Bôm doøng khí thaûi 30 Bôm CK voøng nöôùc 30 Bôm CK voøng nöôùc 30 Bôm CK voøng nöôùc 30 m 7 7 7 7 Laêng giaù ña taùc duïng vöøa phun nöôùc vöøa phun boït Coù taàng aùp löïc cao vaø laêng phun ñaëc bieät. Heä thoáng ñeøn chieáu saùng cao 7 meùt. 4 - Một số hệ thống điển hình (Tham khảo xe Zil 131) a. – Cụm chi tiết trên bơm Hình 1: Boá trí cuïm chi tieát treân bôm. 5 Chuù thích: 1-Van ñöôøng oáng naïp vaøo xitec. 2-Ñöôøng oáng naïp vaøo xitec. 3-Van ñöôøng oáng caáp töø xitec. 4-Ñöôøng oáng caáp töø xitec. 5-Khoùa chaân khoâng. 6-Van vaën. 7-Ñoàng hoà ño aùp suaát chaân khoâng. 8-Thieát bò taïo boït. 9-Kim phun kieåm tra bôm. 10Bôm ly taâm. 11-Ñaàu noái ñöôøng oáng ra. 12-Van ñöôøng oáng ra. 13-Ñoàng hoà ño aùp löïc nước. Treân hình 1 trình baøy toång quan moät soá cuïm chi tieát treân bôm ФH-30K ñaët treân xe cöùu hoûa Zil-131. Ngoaøi vieäc bôm laáy nöôùc töø coät nöôùc, soâng, hoà, …bôm cuõng coù theå huùt nöôùc töø boàn chöùa qua oàng huùt (4) vaø coù theå naïp vaøo laïi boàn chöùa qua ñöôøng oáng (2). Khoùa chaân khoâng nhaèm cung caáp vaø ngaét doøng chaân khoâng cho bôm laøm vieäc, beân caïnh khoùa chaân khoâng coù ñaët ñoàng hoà ñeå kieåm tra aùp suaát chaân khoâng. Thieát bò taïo boït (8) nhaèm cung caáp boït foam cho bôm ñeå taêng tính hieäu quaû chöõa chaùy. Coù theå kieåm tra bôm coù laøm vieäc hay khoâng thoâng qua kim phun kieåm tra (9) ôû ñaùy bôm ly taâm. Bôm coù hai ñöôøng oáng xaû ra hai phía beân hoâng cuûa xe, ñaàu noái (11) noái coå xaû ñöôøng oáng xaû. Van (12) ñeå ñoùng vaø ngaét doøng chaát loûng ra oáng xaû, kieåm tra aùp löïc nöôùc cuûa doøng naøy thoâng qua ñoàng hoà ño aùp löïc nöôùc (13). b - Heä thoáng huùt chaân khoâng. Bôm ly taâm khi hoaït ñoäng caàn ñieàn ñaày nöôùc trong khoang bôm. Ñeå laøm vieäc ñoù ngöôøi ta ñaët thieát bò chaân khoâng nhaèm taïo ra aùp suaát chaân khoâng trong ñöôøng oáng naïp vaø khoang coâng tác. Hình 2: Boá trí heä thoáng huùt chaân khoâng cho bôm ly taâm 6 Chuù thích: 1-OÁng xaû. 2-Thieát bò taïo chaân khoâng. 3-OÁng giaûm thanh. 4-OÁng daãn chaân khoâng. 5-Saùtxi. 6-Khoùa chaân khoâng. 7-Bôm ly taâm. Treân hình 2, chaân khoâng cung caáp cho bôm ñöôïc laáy töø thieát bò taïo chaân khoâng ñaët sau oáng xaû ñoäng cô. Vì bôm ñaët ôû phía sau xe neân duøng ñöôøng oáng daøi ñeå nhaän chaân khoâng töø phía ñaàu cuûa xe. Ñöôøng oáng ñöôïc coá ñònh treân sat xi xe cô sôû. Ñeå ñoùng hay ngaét doøng chaân khoâng vaøo bôm ly taâm, ngöôøi ta duøng cô caáu khoùa chaân khoâng, ñaët ngay treân thaân bôm, vaø ñöôïc ñieàu khieån baèng caàn ñieàu khieån, kieåu khoùa naøy laø loaïi cô khí. Keát caáu van chaân khoâng nhö sô ñoà hình 44 döôùi ñaây. Hình 44: Keát caáu khoùa chaân khoâng ñaët treân bôm. Chuù thích: 1-Loø xo. 2-Cöûa khí trôøi. 3-Caàn ñaåy. 4-Vaáu cam. 5-Truïc cam. 6-Van thoâng döôùi. 7-Van thoâng treân. 8-Ñeäm laøm kín. 9-Caàn gaït. 10-Loã vaën guiding. 7 Khoùa chaân khoâng laép tröïc tieáp treân naép bôm, gaàn cöûa huùt cuûa bôm. Ñöôïc coá ñònh baèng boán guiding thoâng qua caùc loã (10). Trong khoùa chaân khoâng coù hai van, Van (7) ôû phía treân thoâng heä thoáng chaân khoâng vôùi khí trôøi qua cöûa khí trôøi (2), van (6) ôû phía döôùi thoâng thieát bò chaân khoâng vôùi khoang laøm vieäc cuûa bôm. Hai van naøy cuøng vôùi caàn (4) eùp saùt vaøo cöûa van nhôø hai loø xo (1). Khi xoay caàn gaït (9), truïc cam (5) xoay laøm vaáu cam (4) quay theo ñaåy caàn ñaåy (3) dòch chuyeån thöïc hieän ñoùng hoaëc môû mieäng van, nhôø vaäy van coù theå ñoùng hay caét söï thoâng doøng chaân khoâng vôùi khoang cuûa bôm hay vôùi khí trôøi. Khi van (7) haï, ñoùng mieäng van nghóa laø ñoùng heä thoáng chaân khoâng vôùi khí trôøi. Cuøng luùc van (6) ñöôïc môû ra, chaân khoâng ñi vaøo bôm. Ngöôïc laïi, khi van (7) môû ra, chaân khoâng thoaùt ra ngoaøi khoâng khí vaø cuøng luùc van (6) ñoùng kín khoang bôm. c - Thieát bò taïo boït. Thieát bò taïo boït nhaèm taïo ra moät dung dòch hoøa tan trong nöôùc vôùi muïc ñích taïo ra caùc boït khí ñeå daäp taét ñaùm chaùy coù hieäu quaû hôn. Coù theå hieåu chaát taïo boït laø moät loaïi dung dòch maø khi cho nöôùc vaøo hoøa tan thì chuùng suûi boït traéng, coù maøu daïng nhuõ töông. Chaát taïo boït luoân ñöôïc naïp saün vaøo bình taïo boït ñaët treân khoang chöõa chaùy. ôû bình taïo boït coù heä thoáng ñöôøng oáng daãn chaát taïo boït tôùi thieát bò taïo boït. Thieát bò taïo boït ñöôïc ñaët treân coå huùt cuûa bôm. Xem vò trí cuûa thieát bò taïo boït ôû hình 37 (sô ñoà boá trí cuïm chi tieát). Keát caáu cuï theå cuûa thieát bò taïo boït nhö sô ñoà döôùi ñaây: Ñaëc ñieåm cuûa keát naøy laø coù phaàn di tröôït treân ñöôøng daãn chaát loûng laøm vieäc. Ñieàu naøy laøm giaûm chæ tieâu thuûy löïc vaø boä troän, noù cuõng taïo ra ñieàu kieän aên moøn vaø keït ñöôøng oáng. Ngaøy nay, ñöôøng oáng xaû boä taïo boït naøy ít ñöôïc söû duïng. 8 Hình 3: Thieát bò taïo boït Chuù thích: 1-Voû. 2-Coå huùt. 3-Baàu chaân khoâng. 4-Pheåu. 5-Khoùa. 6-Gic lô. 7-Thöôùc ño. 8-Muõi teân ño. 9-Vieân bi. 10-Cô caáu vaën. 11-Tay gaït. 12- Bu loâng. Voû (1) ñöôïc ñuùc lieàn vôùi coå huùt (2) vaø baàu chaân khoâng (3). Trong baàu chaân khoâng ñaët pheåu (4) ñeå huùt nöôùc töø khoùa (5). Nguoàn nöôùc naøy laáy töø aùo nöôùc cuûa bôm. Thaønh phaàn taïo boït ñöôïc huùt vaøo buoàng chaân khoâng qua giclô (6), thöôøng goïi laø hoïng thaét. Nuùt ñònh hình cuûa van (6) coù theå thay ñoåi tieát dieän löu thoâng cuûa boït, nhôø vaäy thay ñoåi ñöôïc löôïng boït vaøo. Vò trí van hoïng huùt ñöôïc xaùc ñònh theo thöôùc ño (7). Muõi teân (8) gaén treân thöôùc ño ñeå chæ ñònh vò trí tieát dieän löu thoâng. Ñieàu chænh khoùa (5) qua caàn gaït (11), caàn gaït naøy ñöôïc ñieàu chænh baèng tay. Xoay theo chieàu kim ñoàng hoà laø ñoùng khoùa vaø vaën theo chieàu ngöôïc laïi laø môû khoùa. Keá khoùa (5) laø maët bích duøng ñeå baét chaët vaøo aùo nöôùc thoâng qua boán guidong. 9 Ñeå ñeà phoøng nöôùc loït vaøo trong bình chöùa chaát taïo boït, ngöôøi ta laøm van moät chieàu treân ñoù coù gaén vieân bi (9). Vieân bi naøy ñöôïc ñieàu chænh qua cô caáu vaën (10) vaø ñöôïc haõm bôûi moät gôø chaën. Taát caû caùc boä taïo boït khoâng ñaûm baûo coâng suaát 10 m 3/phuùt khi aùp suaát ñöôøng oáng naïp nhoû hôn 15 mm coät nöôùc. Boä taïo boït naøy caàn phaûi coù boä hieäu chænh vì toån thaát lôùn trong ñöôøng oáng daãn boït do tieát dieän löu thoâng trong van moät chieàu nhoû. Yeâu caàu naêng suaát taïo boït luoân coù moái lieân heä vôùi naêng suaát cuûa bôm söû duïng. Ñeå söû duïng dung dòch taïo boït 4 % thì moãi moãi sung phun seõ coù 10 lít nöôùc/giaây töø bôm.. d - Voøi phun nöôùc: Voøi phun coøn coù teân goïi khaùc laø laêng (lance). Coù hai loaïi voøi phun,doù laø laêng tay vaø laêng giaù. Laêng tay ñöôïc gaén vaøo ñaàu oáng daãn nöôùc vaø phun nöôùc vaøo ñaùm chaùy, caàm tay vaø ñieàu chænh baèng tay. Voøi phun loaïi laêng giaù ñöôïc laép coá ñònh treân thaân xe, noù coù tính cô ñoäng cao vì noù coù chöùc naêng quay (xoay) theo vò trí maø ta mong muoán. Coù theå phaân loai voøi phun theo nhoùm: Nhoùm 1: Nhöõng voøi phun coù tia phun xa. Nhoùm 2: Voøi phun taïo lôùp phuû daäp baèng nöôùc. Nhoùm 3: Loaïi voøi phun coù caû hai tính naêng treân. Nhoùm 4: Loaïi voøi phun toå hôïp, coù tia phun ñoâng ñaëc daäp taét. Ñaëc bieät ñoái vôùi voøi phun giaù (laêng giaù) caàn phaûi ñaûm baûo nhöõng yeâu caàu sau: - Tia nöôùc phun phaûi xa. - Ñieàu khieån ñöôïc nheï nhaøng. Vaø ñieàu khieån quay ñöôïc caû trong hai maët phaúng. - Keát caáu ñôn giaûn, thuaän tieän khi söû duïng. - Kích thöôùc vaø troïng löôïng nhoû. 10 - Coù ñaëc tính laøm vieäc toát. Döôùi ñaây laø sô ñoà keát caáu cuûa laêng giaù. Phaàn maët bích ñöôïc ñuùc lieàn vôùi phaàn thaân (1), ñöôøng kính löu thoâng laø 100 mm, ñöôøng kính toaøn maët bích laø 205 mm, thaân chính ñöôïc laép chaët vaøo saøn thoâng qua bu loâng. Laêng coù theå quay quanh truïc truïc ñöùng nhôø ñaàu noái ñoäng (2). Boä phaân quay voøng naøy ñöôïc laøm kín baèng caùc ñeäm (3). Coù theå thaùo-laép boä phaän quay thoâng qua gui doâng (4) vaø ñai keïp (5). Ñaàu noái (voøng) (6) noái raêng vôùi chaïc ba (2) ,ñöôïc haõm baèng vít qua boán choát (7). Choát (7) ñöôïc vaën vaøo thaân laêng giaù vaø giöõ khoâng cho laêng giaù dòch chuyeån doïc truïc Chaïc ba noái di ñoäng vôùi phaàn oáng beân phaûi vaø beân traùi.Chaïc ba lieân keát ñoäng oáng daãn beân phaûi vaø beân traùi (8) nhôø vaønh laøm kín (9) ,ñeå giaûm ma saùt voøng naøy, ngöôøi ta cho môõ chì vaøo ñeå boâi trôn. OÁng beân phaûi vaø beân traùi ñöôïc noái cöùng vôùi phaàn voû (10) thoâng qua caùc ñeäm cao su. Phaàn voû (10) coù daïng truï trong ñoù laép voøi phun tia (11), voøi phun coù daïng chöõ thaäp ñeå caét doøng nöôùc thaønh boán phaàn. Phaàn truï naøy cuõng noái raêng vôùi ñaàu noái coân (12), trong ñaàu noái coân laép mieäng phun (13) . 11 Hình 4: Keát caáu laêng giaù Chuù thích: 1-Thaân laêng giaù. 2-Ñaàu noái ñoäng. 3-Ñeäm. 4-gui doâng. 5-Ñai keïp. 6-Ñaàu noái. 7-Choát. 8-OÁng thoâng. 9-Vaønh laøm kín. 10-Voû oáng. 11-Voøi phun tia. 12-Ñaàu noái coân. 13- Mieäng phun. 14-Voøi phun. 15-Tay caàm 12 Mieäng phun naøy chia doøng nöôùc thaønh baûy doøng tia phun. Ñaàu voøi phun (14) coù theå thaùo ra laép vaøo. Ñaàu voøi (14) coù nhieàu côõ coù ñöôøng kính loã trong khaùc nhau: 32 mm- 36 mm- 40 mm. Quay ngang laêng giaù 360o nhôø hai tay caàm (15), quay trong maët phaúng thaúng ñöùng. Khi quay trong maët phaúng thaúng ñöùng, cô caáu coù theå nghieâng treân ñöôïc 750 vaø nghieâng xuoáng ñöôïc 220 .Troïng löôïng cuûa laêng giaù naøy 95 Kg. Laêng giaù naøy ñöôïc duøng khi caàn daäp taét ñaùm chaùy lôùn trong ñieàu kieän khi maø caùc voøi phun caàm tay bò voâ hieäu hoùa. Khi phun, laêng naøy taïo ra phaûn löïc lôùn vì coâng suaát cuûa voøi lôùn vì vaäy giöõ laêng raát khoù neân noù ñöôïc giöõ ôû vò trí coá ñònh nhöng noù laïi coù tính cô ñoäng raát cao. 5 - Những chú ý khi sử dụng Chúng ta cần tuân thủ các hướng dẫn thao tác của nhà sản xuất và các cảnh báo an toàn sau: 1- Để vận hành an toàn phải nắm vững cách thức vận hành trang thiết bị như trong tài liệu hướng dẫn sử dụng và phải thực hành thành thạo trước khi sử dụng xe, máy bơm chữa cháy. 2- Tránh làm việc quá mức và các thao tác không thích hợp trong khi vận hành xe, máy bơm chữa cháy. 3- Phải kiểm tra trạng thái làm việc của phương tiện trước và sau khi vận hành. 4- Không tự ý thay đổi các vị trí lắp đặt các thiết bị trên phương tiện. 5- Để đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sỹ, trước khi xe chuyển bánh phải chốt chặt các cửa lên xuống. 6- Trước khi cho xe chuyển bánh phải đảm bảo các cửa của ngăn chứa các phương tiện phải được đóng kín và các phương tiện rời phải được gá lắp chắc chắn. 7- Không được khởi hành đột ngột và phanh gấp. Khi cua gấp phải giảm tốc độ của xe, tránh đánh lái gấp đề phòng trường hợp lật xe. 8- Phải đảm bảo đầy đủ nước làm mát động cơ, dầu bôi trơn động cơ, áp suất khí nén đối với xe có phanh hơi hoặc trợ lực hơi. 9- Phải chèn bánh xe khi thao tác ở trạng thái xe dừng. 10- Không sờ tay vào các bộ phận có nhiệt độ cao: ống xả, két nước làm mát… 13 11- Trong quá trình thao tác phải thường xuyên theo dõi các loại đồng hồ, đèn tín hiệu, kiểm tra và siết chặt các chỗ nối của hệ thống bơm ly tâm. Khi nghe thấy tiếng lạ của động cơ và bơm ly tâm, bơm mồi, cần thiết cho dừng động cơ và khắc phục. 12- Không mở khóa họng đẩy đột ngột trong trạng thái áp lực của bơm ly tâm cao, không cho bơm ly tâm làm việc không tải trong thời gian dài. Phải đảm bảo tốc độ theo quy định của nhà chế tạo • Ở Việt Nam hiện nay, phương tiện và các hoạt động cứu hỏa đều do công an quản lý. • Về trang bị thì biên đội xe cứu hỏa cũng tương đối đầy đủ các loại xe: xe bơm, xe thang và một số loại xe cứu hộ mặt đất khác. Tuy nhiên còn rất nhiều hạn chế • Tuy nhiên, do xã hội ngày càng phát triển nên trọng trách đối với ngành cứu hỏa là vô cũng nặng → Các trang thiết bị, phương tiện cứu hỏa phải được quan tâm nhiều hơn và công tác huấn luyện phải được chú trọng hơn nữa. 14
- Xem thêm -