Tài liệu Bài tập lớn thông gió mỏ hầm lò

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 709 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

Bộ môn Khai thác hầm lò Bài tập lớn thông gió mỏ hầm lò Lêi nãi ®Çu HiÖn nay khai trêng khai th¸c than lé thiªn ngµy cµng khã kh¨n vÒ diÖn s¶n xuÊt ,s¶n lîng khai th¸c than lé thiªn sÏ gi¶m ®¸ng kÓ .§Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®Æt ra ph¶i t¨ng tû lÖ khai th¸c ë c¸c má than hÇm lß.ViÖc t¨ng s¶n lîng còng cã nghÜa lµ më réng s¶n xuÊt vµ tÊt yÕu cÇn t¨ng khèi lîng c¸c ®êng lß thùc hiÖn trong mçi n¨m. Khi kh¸c th¸c than hÇm lß ,cã rÊt nhiÒu kh©u cÇn gi¶i quyÕt nh tho¸t níc ,vËn t¶i ,cung cÊp ®iÖn .Mét trong nh÷ng yÕu tè ¶nh hëng quyÕt ®Þnh ®Õn tiÕn ®é ®µo c¸c ®êng lß lµ c«ng t¸c th«ng giã. Th«ng giã ph¶I ®¶m b¶o vÒ mÆt kü thuËt vµ tu©n theo quy ph¹m an toµn ,®ång thêi ph¶i tèi u vÒ ph¬ng diÖn kinh tÕ.NhiÖm vô cña c«ng t¸c th«ng giã lµ ph¶i ®a vµo g¬ng lß chuÈn bÞ mét lîng kh«ng khÝ s¹ch ®ñ ®Ó hoµ lo·ng c¸c khÝ ®éc ,khÝ næ vµ bôi næ xuèng díi møc cho phÐp theo quy ph¹m an toµn ;mÆt kh¸c t¹o ra ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu phï hîp ®¶m b¶o cho con ngêi ,c¸c thiÕ bÞ m¸y mãc ho¹t ®éng. M«n häc th«ng giã má lµ m«n häc hÕt søc quan träng ®èi víi sinh viªn ngµnh khai th¸c má .M«n häc cung cÊp cho sinh viªn nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n nhÊt trong c«ng t¸c khai th¸c hÇm lß vµ gióp cho nh÷ng kÜ s khai th¸c má t¬ng lai hiÓu biÕt vÒ c«ng viÖc cÇn ph¶i lµm trong c«ng t¸c khai th¸c hÇm lß vµ ® a ra nh÷ng gi¶i ph¸p hiÖu qu¶ nhÊt ,an toµn nhÊt ,tèi u vÒ ph¬ng diÖn kinh tÕ. ViÖc thiÕt kÕ “Th«ng giã má”lµ mét trong nh÷ng c«ng viÖc quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ cña viÖc khai th¸c còng nh møc ®é an toµn trong khai th¸c hÇm lß. Trªn ®©y lµ nh÷ng nhËn xÐt s¬ bé vÒ c«ng t¸c thiÕt kÕ Th«ng giã má .Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ do cha cã nhiÒu kinh nghiÖm nªn kh«ng thÓ tr¸nh ®îc nh÷ng sai sãt.V× vËy rÊt mong sù ®ãng gãp vµ bæ xung cña thÇy vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó em cã kinh nghiÖm cho nh÷ng b¶n thiÕt kÕ sau nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! ĐỀ BÀI Bài 1: SV : Luanvan24h.vn 1 LỚP : KHAI THÁC D –K52 Bộ môn Khai thác hầm lò Bài tập lớn thông gió mỏ hầm lò Đường lò chuẩn bị với các thông số sau : - Đường lò đào trong : Than Tiết diện đường lò : 15,4 m2 Chiều dài đường lò cần đào : 1500 m Hệ số rò gió : P = 1,49 Hệ số sức cản : = 0,00048 Hãy tính toán và thiết kế thông gió để phục vụ cho việc đào lò trên. Bài 2: Hãy lựa chọn phương án mở vỉa và khai thác hợp lý cho khu mỏ.Thiết kế thông gió đảm bảo sản lượng như thiết kế.Với một cụm vỉa than gồm 3 vỉa có cấu tạo và điều kiện địa chất mở như sau : - Chiều dày trung bình các vỉa như sau :m1 = 4,8 m ; m2 = 2,3 m ; m3 = 9,0 m Khoảng cách các vỉa :vỉa V1 đến vỉa V2 là 50 m và vỉa V2 đến vỉa V3 là 35 m Độ dốc trung bình các vỉa : 230 Lớp đất đá phủ có chiều dày : > 25 m Độ sâu khai thác tới mức : -402 Chiều dài theo phương của vỉa : 3628 m - Tỷ trọng than : - Mỏ có độ xuất khí CH4 tương đối là : 5,6 m3/T-24h Công suất thiết kế mỏ : 1.550.000 T/năm. - = 1,62 tấn/m3 Đề bài 1 : Đường lò chuẩn bị với các thông số sau : - Đường lò đào trong than Tiết diện đường lò : S = 15,4 m2 SV : Luanvan24h.vn 2 LỚP : KHAI THÁC D –K52 Bộ môn Khai thác hầm lò Bài tập lớn thông gió mỏ hầm lò - Chiều dài đường lò cần đào L =1500m Hệ số rò gió P = 1,49 Hệ số sức cản α = 0,00048 Tính toán và thiết kế thông gió để phục vụ cho việc đào đường lò - Bài làm I.Tính toán khoan nổ mìn 1. ChØ tiªu thuèc næ: q (kg/m3) q = q1. v. e. fc. k® Trong ®ã: q1 = 0,1. f = 0,1 .2 = 0,2: chØ tiªu thuèc næ tiªu chuÈn: f = 2: hÖ sè kiªn cè cña than: e - HÖ sè xÐt ®Õn søc c«ng næ cña lo¹i thuèc næ: e= 380 380 = = 1,52 P 250 P = 250: c«ng næ cña thuèc næ AH1 v - HÖ sè kÓ ®Õn møc ®é nÐn Ðp cña khèi ®¸ xung quanh: v= 6,5 sd = 6,5 15,4 = 1,65 fc = 1,1 : hÖ sè chó ý ®Æc ®iÓm cña khèi ®¸: k® = 1: hÖ sè tÝnh tíi ¶nh h ®êng kÝnh thái thuèc. VËy: q = 0,2. 1,65 .1,52. 1,1. 1 = 0,55 (kg/m3) 2. Chi phÝ thuèc næ cho mét lÇn næ: Q = q.V = q. S® .lk = 0,55 .15,4 . 1,4 = 11,86 (kg) lk - ChiÒu dµi lç khoan: lk = 1,4m 3. Tæng sè lç m×n trªn g¬ng ®µo: N= SV : Luanvan24h.vn q.S d γ 3 (lç) LỚP : KHAI THÁC D –K52 Bộ môn Khai thác hầm lò Bài tập lớn thông gió mỏ hầm lò Trong ®ã: γ : Mật độ thuốc nổ cho 1m lỗ khoan , γ = 0,57 (kg/m) Sd : Tiết diện đường lò , Sd = 15,4 m2 q : Chỉ tiêu thuốc nổ , q = 0,55 (kg/m3) => N = 0,55.15,4 = 15 (lỗ) 0,57 II. Khèi lîng c«ng viÖc thùc hiÖn trong chu kú ®µo lß - Khèi lîng c«ng t¸c khoan næ m×n: Vkh = Nr.lr + Nb.nb + Np.np = N . l k =15. 1,4 = 21 m - Khèi lîng c«ng t¸c xóc bèc: Vx = S®.η .lk.kr. µ (m3) Trong ®ã: S® - tiÕt diÖn ®êng lß: S® = 15,4 m2 η - hÖ sè sö dông lç m×n: η = 0,85 lk - chiÒu s©u lç khoan: lk = 1,4 m kr - hÖ sè në rêi cña ®Êt ®¸: kr = 1,5 µ - hÖ sè thõa tiÕt diÖn: µ = 1,1 => Vx = 15,4 × 0,85 × 1,4 × 1,5 × 1,1 = 30,23 (m3) - Khèi lîng c«ng t¸c chèng gi÷ :(Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c v× chèng: L = 0,5 m) Vch = lk .η 1, 4 × 0,85 = = 2,38 , Chän Vch = 2 v× chèng L 0,5 III. BiÓu ®å tæ chøc chu kú - Sè lao ®éng cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn chu k× ®µo lß: ni = Trong ®ã: Vi , ngêi – ca Hi Vi : Khèi lîng c«ng viÖc thø i SV : Luanvan24h.vn 4 LỚP : KHAI THÁC D –K52 Bộ môn Khai thác hầm lò Bài tập lớn thông gió mỏ hầm lò Hi : §Þnh møc lao ®éng c«ng viÖc thø i TT Tên công việc Khối lượng c/v Định mức c/v n i (ng - ca) (1 Khoan lỗ mìn 21 18 m/ ng -ca 1,16 2 Nạp thuốc nổ 15 30lç/ng-ca 0,5 3 Công tác xúc bốc 30,23 10m3/ ng-ca 3,02 4 Công tác chống giữ 2 1 vì /ng -ca 2 5 Đào rãnh nước 2,5 10m/ng-ca 0,25 6 §Æt ®êng ray (m) 2,5 5m/ng-ca 0,5 7 Nối ống gió 10 20m/ng-ca 0,5 - Sè ngêi-ca cho 1 chu k× ®µo lß N i = Σ n i =7,93 ,ngêi-ca - Chän ®éi thî: +Sè ngêi ®îc chän: +HÖ sè vît møc: N ch =7, ngêi-ca Kv= N i 7,93 = =1,13 N ch 7 IV.Lựa chọn phương pháp thông gió Ph¬ng ph¸p th«ng giã khi ®µo lß chuÈn bÞ lµ ph¬ng ph¸p th«ng giã côc bé, chän qu¹t VME-8-90. C¸c th«ng sè cña qu¹t VM-5M: - §êng kÝnh èng giã: 1m Lu lîng giã cña qu¹t: 5– 18m3/s H¹ ¸p cña qu¹t: 200 – 560 mmH2O DiÖn tÝch g¬ng: 10 – 20m2 Lo¹i èng giã: mÒm vµ cøng SV : Luanvan24h.vn 5 LỚP : KHAI THÁC D –K52 Bộ môn Khai thác hầm lò Bài tập lớn thông gió mỏ hầm lò 10,5m 2 10m 1 H×nh 2.4 Sơ đồ th«ng giã khi ®µo lß chuÈn bÞ IV.1.Tính toán lưu lượng gió 1.Tính toán lưu lượng gió trong lò chuẩn bị a. Tính theo số người làm việc lớn nhất trong gương lò chuẩn bị  Qng = 6 .n , m 3 /s Trong đó : n : số người làm việc lớn nhất ở gương lò chọn n= 7  Qng = 6 . 7 =42, m3/phút  Q ng = 0,7 m 3 /s b.Tính theo yếu tố bụi Qv = S .V Trong đó : - S tiết diện sử dụng của đường lò chuẩn bị - V tốc độ gió tối ưu trong đường lò chuẩn bị SV : Luanvan24h.vn 6 LỚP : KHAI THÁC D –K52 Bộ môn Khai thác hầm lò Bài tập lớn thông gió mỏ hầm lò V = (0,5 ÷ 0,7)m/s + Với S = 15,4 m2 chọn V = 0,5m/s  Q V = 15,4 .0,5 = 7,7 m3/s c.Tính theo độ xuất khí CH4 Q CH = 4 100 × qCH 4 n − no m3/phút Trong đó : - qCH =0,03 m3/phút theo tiêu chuẩn viện KHCN mỏ 4 - n = 0,05% nồng độ khí mê tan tối đa cho phép - n0 =0 nồng độ khí mê tan có trong gió sạch ban đầu  Q CH = 4 100 × 0.03 = 60 m3/phút 0,05 Q CH = 1m3/ s 4 d. Tinh theo lượng thuốc nổ lớn nhất trong một lần nổ Q TN = 3,4 A.V .b , m 3 /phút t Trong đó : + t = 30 phút là thời gian đưa gương lò về trạng thái ban đầu + A lượng thuốc nổ lớn nhất trong 1 lần nổ Agn = 20 kg + b lượng khí độc sinh ra khi nổ 1 kg thuốc nổ Khi nổ trong than b = 100,l/kg + V thể tích đường lò: SV : Luanvan24h.vn 7 V = S .L LỚP : KHAI THÁC D –K52 Bộ môn Khai thác hầm lò Bài tập lớn thông gió mỏ hầm lò S- tiÕt diÖn ®êng lß, S=15,4 m 2 L- ChiÒu dµi ®êng lß cÇn ®µo, L=1500 m Thay số  Q TN = 3,4 20.15,4.1500.100 = 770 m 3 /phút 30 Q TN = 12,8 m 3 /s Kết luận : Lưu lượng cần thiết để đào một đường lò chuẩn bị là Q = Q max = Q TN = 12,8 m 3 /s BÀI 2 : CHƯƠNG I ĐẶC ĐIỂM VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT KHU MỎ I.1. Điều kiện tự nhiên * Vị trí địa lý – địa hình khu mỏ : SV : Luanvan24h.vn 8 LỚP : KHAI THÁC D –K52 Bộ môn Khai thác hầm lò Bài tập lớn thông gió mỏ hầm lò - Khu mỏ có địa hình đồi núi tương đối bằng phẳng , bề mặt địa hình không có sông hồ , các công trình cần bảo vệ. * Điều kiện khí hậu khu vực : - Khu mỏ có khí hậu phân bố rõ rệt theo hai mùa : mùa mưa và mùa khô. I.2. Điều kiện địa chất * Cấu tạo vỉa : - Khu mỏ có một cụm vỉa gồm 3 vỉa than nằm song song nhau.Khoảng cách các vỉa : vỉa V1 đến vỉa V2 là 50 m và vỉa V2 đến vỉa V3 là 35 m.Lớp đất phủ có chiều dày : h P =52 m.Độ sâu khai thác tới mức : -402 m.Chiều dài theo phương của vỉa : 3628 m. - Các vỉa có chiều dày và góc dốc ổn định : Tên vỉa Chiều dày (m) V1 V2 V3 Dựa vào bảng trên ta thấy Góc dốc (độ) (T/m3) 4,8 230 1,62 0 2,3 23 1,62 0 9,0 23 1,62 các vỉa than có độ dày trung bình và dày. Độ dốc của vỉa than 230 thuộc loại vỉa nghiêng.Vỉa than có thế nằm tương đối ổn định về thành phần và chiều dày trong phạm vi khoáng sàng.Vỉa có cấu tạo đơn giản,chỉ có than đồng nhất. SV : Luanvan24h.vn 9 LỚP : KHAI THÁC D –K52 Bộ môn Khai thác hầm lò Bài tập lớn thông gió mỏ hầm lò 23° 23° m1=4,6m V1 23° m2=2,3m V2 m3=12,4m V3 * Cấu tạo địa chất : - Đá vách , đá trụ phá hỏa toàn phần. * Điều kiện địa chất thủy văn : - Nước mặt :Khu vực khai thác mỏ có địa hình đồi núi nên nguồn cung cấp nước mặt chủ yếu là nước mưa; mỏ sẽ chịu ảnh hưởng một lượng nhỏ nước mặt bị ngấm xuống theo các khe nứt nhỏ trên mặt đất. - Nước ngầm :Không có tầng nguồn nào đáng kể.Nước ngầm ở đây chủ yếu do nước mặt ngấm xuống,nhưng phần vỉa nằm dưới mực nước biển sẽ chịu ảnh hưởng,nhưng do độ ngấm không đáng kể do đó công tác thoát nước không gặp nhiều khó khăn. * Đặc điểm khí mỏ : - Mỏ có độ xuất khí CH4 tương đối là : 5,6 m3/T-24h. SV : Luanvan24h.vn K52 10 LỚP : KHAI THÁC D – Bộ môn Khai thác hầm lò Bài tập lớn thông gió mỏ hầm lò I.3. Điều kiện kinh tế - xã hội * Kinh tế xã hội : - Khu vực chủ yếu là người kinh sinh sống , * Điều kiện giao thông khu vực : - Khu vực thiết kế mỏ nằm gần đường giao thông,lại có đường sắt chạy qua nên rất thuận tiện cho công tác vận chuyển. * Nhận xét : - Với những đặc điểm địa hình như đã nêu tạo ra những thuận lợi và khó khăn nhất định. - Thuận lợi:Do gần đường giao thông, địa hình bằng phẳng nên vận tải đường mỏ thuận lợi;thuận lợi cho cung cấp năng lượng;nguyên vật liệu phục vụ cho khai thác và thông tin liên lạc,phần trên của vỉa thuận lợi cho thoát nước mỏ. - Khó khăn: án mở vận chuyên các máy móc thiết bị lên núi gặp khó khăn. CHƯƠNG II MỞ VỈA VÀ CHUẨN BỊ RUỘNG MỎ II.1.Sản lượng và tuổi mỏ A,Trữ lượng mỏ : * Trữ lượng địa chất: -Theo tài liệu thăm dò địa chất khu mỏ có cụm vỉa than gồm 3 vỉa V1 ,V2 ,V3 .Trữ lượng địa chất được tính theo công thức sau : Z§C = S.H’.m.γ , tÊn SV : Luanvan24h.vn K52 11 LỚP : KHAI THÁC D – Bộ môn Khai thác hầm lò Bài tập lớn thông gió mỏ hầm lò Trong ®ã: S – KÝch thíc ruéng má theo ph¬ng, m (S = 3628 m) H’ – KÝch thíc ruéng má theo ®é dèc, m H’ = H – KÝch thíc ruéng má theo ph¬ng th¼ng ®øng, m H = 402 - h P h P - chiÒu dµy líp ®Êt ®¸ phñ, h P = 52m H = 402 – 52 = 350m m – ChiÒu dµy cña vØa than, m γ - Dung träng cña than, m C¸c th«ng sè S, H’, m, γ, Z§C ®îc tÝnh to¸n ghi trong b¶ng sau: Tên vỉa V1 V2 V3 S (m) 3628 3628 3628 H’ (m) 895,75 895,75 895,75 m (m) 4,8 2,3 9,0 γ (T/m3) 1,62 1,62 1,62 ĐC ZĐC (T) 25270297 12108684 47381806 84760787 Theo tµi liÖu cã ®îc c¸c vØa than ®Òu tho¶ m·n vÒ mÆt kü thuËt vµ kinh tÕ. NghÜa lµ khai th¸c nã ®ñ ®¶m b¶o mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ. Do ®ã tr÷ lîng ®Þa chÊt còng chÝnh lµ tr÷ lîng trong b¶ng c©n ®èi. ZC§ = Z§C = 84760787 (tÊn) * Tr÷ lîng c«ng nghiÖp cña má: SV : Luanvan24h.vn K52 12 LỚP : KHAI THÁC D – Bộ môn Khai thác hầm lò Bài tập lớn thông gió mỏ hầm lò Qu¸ tr×nh khai th¸c má ngêi ta kh«ng thÓ lÊy hÕt toµn bé tr÷ lîng trong b¶ng c©n ®èi lªn mÆt ®Êt, do ®ã trong thiÕt kÕ ph¶i dïng tr÷ lîng nhá h¬n vµ ®îc gäi lµ tr÷ lîng c«ng nghiÖp vµ ®îc x¸c ®Þnh: ZCN = ZC§.C , (tÊn) Trong ®ã: ZCN - Tr÷ lîng c«ng nghiÖp, tÊn ZC§ - Tr÷ lîng trong b¶ng c©n ®èi, tÊn C - Hệ số khai thác.Theo đồ án mỏ khai thác trong điều kiện thuận lợi nên C = 0,85 – 0,9 , chon C = 0,9.  ZCN =84760787.0,9 = 76284708 (tấn) B,C«ng suÊt má: Am Theo ®å ¸n ®îc giao th× c«ng suÊt cña má lµ 1.550.000tÊn/n¨m. Mét n¨m lµm viÖc 300ngµy th× s¶n lîng mét ngµy : Ang-® = 1550000 An = = 5166,6tÊn/ng-® 300 300 C, Tuæi má: Ttt -Thêi gian tån t¹i cña má ®Ó khai th¸c hÕt tr÷ lîng cña má. Gi÷a tr÷ lîng c«ng nghiÖp, s¶n lîng n¨m vµ tuæi má tÝnh to¸n cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau vµ ®îc thÓ hiÖn: Ttt = Z CN , n¨m An Trong ®ã: Ttt – Tuæi má tÝnh to¸n, n¨m An – S¶n lîng n¨m cña má, tÊn/n¨m SV : Luanvan24h.vn K52 13 LỚP : KHAI THÁC D – Bộ môn Khai thác hầm lò Bài tập lớn thông gió mỏ hầm lò Tt = 76284708 = 49(n¨m) 1550000 -NÕu kÓ ®Õn thêi gian x©y dùng má vµ khÊu vÐt ®ãng cöa má th× tuæi má thùc tÕ ®îc x¸c ®Þnh: Tth = Tt + t1 + t2 , n¨m Trong ®ã: Tth - Tuæi má thùc tÕ, n¨m t1 – Thêi gian x©y dùng má , t1 =2 n¨m t2 – Thêi gian khÊu vÐt, t2 = 2n¨m VËy tuæi má thùc tÕ : Tth =49 + 2 +2 = 53 n¨m D, ChÕ ®é lµm viÖc cña má: a)Bé phËn lao ®éng trùc tiÕp: Bé phËn lao ®éng trùc tiÕp cña má lµm viÖc 3 ca mét ngµy, tuÇn lµm viÖc 6 ngµy, nghØ chñ nhËt. Ca I tõ 6h ®Õn 14h Ca II tõ 14h ®Õn 22h Ca III tõ 22h ®Õn 6h §Ó ®¶m b¶o thêi gian lµm viÖc vµ nghØ ng¬i hîp lý, má ®· ¸p dông ph¬ng thøc ®æi ca ngîc. ThÓ hiÖn ë b¶ng sau: Đội Chủ Thứ 7 1 Ca I Ca II Thứ 2 nhật Ca Nghỉ Ca I Số giờ nghỉ Ca II Ca III III SV : Luanvan24h.vn K52 14 LỚP : KHAI THÁC D – Bộ môn Khai thác hầm lò Bài tập lớn thông gió mỏ hầm lò 1 56 2 32 3 32 .b) Bé phËn lao ®éng gi¸n tiÕp: Bé phËn lao ®éng gi¸n tiÕp cña má lµm viÖc 8 giê mét ngµy, tuÇn lµm viÖc 5 ngµy, nghØ thø 7 vµ chñ nhËt. Giê lµm viÖc: - Buæi s¸ng: tõ 7h30’®Õn 11h30’ -Buæi chiÒu:tõ 12h30’ ®Õn 16h30’ II.2.Mở vỉa và chuẩn bị ruộng mỏ II.2.1,Phương án mở vỉa Qua viÖc nghiªn cøu b¶n ®å ®Þa chÊt, mÆt c¾t ®Þa chÊt, b¶n ®å ®Þa h×nh vµ ®Þa chÊt khu vùc thiÕt kÕ.Với độ sâu khai thác – 402 m và các vỉa có độ dốc trung bình : 230 ta chọn phương án mở vỉa bằng giếng đứng kết hợp với xuyên vỉa tầng. II.2.2,Chuẩn bị ruộng mỏ + Dựa vào các yếu tố độ sâu khai thác mỏ H = - 421m ;chiều dầy lớp đất phủ hp = 29 m và góc dốc α = 230 ta chia làm 4 tầng => Ht = + Hhd = 421 − 29 = 98 m 4 98 =250 m sin 230 + Chiều dài lò chợ : do mỗi tầng khai thác là 250m, để lại 15m làm trụ than bảo vệ, dùng một lò vận tải, một lò thông gió, một lò song song vận tải, mỗi lò 3m, vậy chiều dài lò chợ thực tế lò chợ là 226m. SV : Luanvan24h.vn K52 15 LỚP : KHAI THÁC D – Bộ môn Khai thác hầm lò Bài tập lớn thông gió mỏ hầm lò + Chiều dài theo phương: S = 3628 m. II.2.3,Sơ đồ mở vỉa 2 1 6 4 8 3 7 13 14 5 15 23° 23° m1=4,6m V1 SV : Luanvan24h.vn K52 16 23° m2=2,3m V2 m3=12,4m V3 LỚP : KHAI THÁC D – Bộ môn Khai thác hầm lò Bài tập lớn thông gió mỏ hầm lò 8 12 9 6 10 11 7 5 15 14 1,Giếng đứng chính 2,Giếng đứng phụ 3,Sân giếng vận tải của tầng thứ nhất 4,Sân giếng thông gió của tầng thứ nhất 5,Lò xuyên vỉa vận tải của tầng thứ nhất 6,Lò xuyên vỉa thông gió của tầng thứ nhất 7,Lò dọc vỉa vận tải của tầng thứ nhất 15,Lò dọc vỉa vận tải của tầng thứ hai 8,Lò DV thông gió của tầng thứ nhất 9,Lò cắt 10,Lò song song 11,Họng sáo 12,Lò chợ 13, Sân giếng vận tải của tầng thứ hai 14, Lò xuyên vỉa vận tải tầng thứ hai 1,Trình tự đào lò Buớc đầu,người ta đào các đường lò mở vỉa và chuẩn bị theo thứ tự như sau : Từ mặt đất ở vị trí chân núi tiến hành đào hai giếng đứng chính 1 và phụ 2 sâu đến mức vận tải của tầng thứ nhất.Sau đó tạm dừng việc đào giếng , xây dựng các sân giếng vận tải 3 và sân giếng thông gió của tầng thứ nhất.Từ các sân giếng ,đào các SV : Luanvan24h.vn K52 17 LỚP : KHAI THÁC D – Bộ môn Khai thác hầm lò Bài tập lớn thông gió mỏ hầm lò lò xuyên vỉa của tầng : xuyên vỉa 5 và thông gió 6 ,sao cho từ giếng có thể liên hệ được với các vỉa than trong cụm vỉa. Từ chỗ giao nhau giữa lò xuyên vỉa với từng vỉa than ,theo phương vỉa về hai cánh đào các lò dọc vỉa của tầng :lò dọc vỉa vận tải 7 và lò dọc vỉa thông gió 8.Khi các lò dọc vỉa vận tải 7 và lò dọc vỉa thông gió 8 đến biên giới của tầng thì được nối với nhau bằng lò cắt 9.Để bảo vệ lò dọc vỉa vận tải 7 ta phải đào lò song song 10 và các họng sáo 11 để chừa lại các vỉa than nguyên khối.Cuối cùng tiến hành xây dựng lò chợ 12. Đến thời điểm kết thúc khấu than ở tầng thứ nhất ,cần chuẩn bị xong tầng thứu hai.Muốn thế phải đào sâu them hai giếng đến mức vận tải của tầng thứ hai ,xây dựng sân giếng mới 13 ,đào lò xuyên vỉa vận tải mới 14 và các lò chuẩn bị khác giống như tầng thứ nhất.Lò xuyên vỉa vận tải 5 cùng với các lò dọc vải vận tải 7 của tầng thứ nhất sẽ được sử dụng làm các lò thông gió cho tầng thứ hai. 2,Sơ đồ vận tải Trong phương pháp mở vỉa này ,than khai thác được vận tải bằng máng cào đặt dọc theo lò dọc vỉa vận tải 7,theo nó từ hai cánh được đưa về lò xuyên vỉa vận tải 5 ,vào sân giếng vận tải 3 ,rồi được trục lên mặt đất qua giếng đứng 1. Vật liệu cung cấp cho các lò chợ được đưa vào mỏ qua giếng phụ 2 ,vào sân giếng thông gió 4 rồi theo lò xuyên vỉa thông gió 6 đến lò dọc vỉa thông gió 8 vào lò chợ.Tầng thứ hai tương tự như tầng thứ nhất. 3,Sơ đồ thông gió +Gió sạch được đưa vào mỏ qua giếng phụ 2 xuống đến mức vận tải của tầng đang khai thác vào sân giếng vận tải 3 sau đó theo lò xuyên vỉa vận tải 5 ,lò dọc vỉa vận tải 7 vào lò chợ 12. +Gió bẩn từ lò chợ sẽ thoát lên lò dọc vỉa thông gió 8 theo lò xuyên vỉa thông gió 6 vào sân giếng thông gió 4 vầ giếng chính 1 ,rồi qua nó thoát lên mặt đất. Chú ý :Để thoát nước cho mỏ ta phải đào các giếng gom nước ở đầu các đường lò dọc vỉa sau đó bơm lên mặt đất. SV : Luanvan24h.vn K52 18 LỚP : KHAI THÁC D – Bộ môn Khai thác hầm lò Bài tập lớn thông gió mỏ hầm lò II.2.4.Lùa chän c¸c th«ng sè më vØa vµ chuÈn bÞ hîp lý • Chän tiÕt diÖn tÊt c¶ c¸c ®êng lß më vØa Tªn c¸c ®êng lß TT TiÕt diÖn Chu vi V× chèng m ChiÒu dµi m HÖ sè ma s¸t m2 1 GiÕng ®øng chÝnh 28 16 Bª t«ng 430 5.10 −4 2 GiÕng ®øng phô 28 16 Bª t«ng 430 5.10 −4 3 Lß xuyªn vØa th«ng giã 20 14 V× s¾t 120 20.10 −4 4 Lß xuyªn vØa vËn t¶i 20 14 V× s¾t 185 20.10 −4 5 Lß däc vØa th«ng giã 10 12 V× s¾t 1800 20.10 −4 6 Lß däc vØa v©n t¶i 10 12 V× s¾t 1800 20.10 −4 7 Häng s¸o 9 12 V× s¾t 15 20.10 −4 8 Lß song song 10 12 V× s¾t 1800 20.10 −4 226 80 ⋅10 −4 60 5.10 −4 9 Lß chî 9 12 Thủy lực đơn 10 R·nh qu¹t giã 20 16 Bª t«ng * §Ó th«ng giã khi ®µo c¸c ®êng lß chuÈn bÞ víi má xÕp lo¹i mỏ siêu hạng theo khÝ Mª tan ( CH4) th× ta dïng ph¬ng ph¸p th«ng giã ®Èy .Vµ qu¹t giã ®îc ®Æt c¸ch mÐp c¸c ®êng lß chuÈn bÞ lµ 10 m SV : Luanvan24h.vn K52 19 LỚP : KHAI THÁC D – Bộ môn Khai thác hầm lò Bài tập lớn thông gió mỏ hầm lò *Trong mét ca lµm viÖc th× sè ngêi lµm viÖc trong g¬ng lß chuÈn bÞ lín nhÊt lµ 8 ngêi.Vµ lîng thuèc næ næ mét lÇn ë trong g¬ng lß chuÈn bÞ lín nhÊt lµ 20 kg cho mét lÇn næ. *VÞ trÝ hÇm chøa thuèc ®îc ®Æt ë díi ngay s¸t ®êng lß xuyªn vØa vËn t¶i ,vµ thÓ tÝch hÇm chøa thuèc næ lµ 30 m 3 *VÞ trÝ ®Æt tr¹m b¬m ®îc bè trÝ ®Æt s¸t giÕng ®øng chÝnh vµ n»m ngay díi ®êng lß xuyªn vØa vËn t¶i ®Ó tho¸t níc cho c¸c ®êng lß .Vµ c«ng suÊt ®éng c¬ cña b¬m lµ 120 kw. Sơ đồ thông gió cho lò chuẩn bị 10 m 4√S CHƯƠNG III SV : Luanvan24h.vn K52 20 LỚP : KHAI THÁC D –
- Xem thêm -