Tài liệu Bài tập lớn quy hoạch cell cho mạng gsm (2)

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 144 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

BÀI TẬP LỚN QUY HOẠCH CELL CHO MẠNG GSM GVHD:TẠ TRÍ NGHĨA THÀNH VIÊN NHÓM: TÔN TẤT ĐẠT 41100758 NGUYỄN PHÚ VIỆT ANH 41100107 TRẦN TUẤN ANH 41100155 SOLUTION: THÔNG SỐ CHUNG: KHU VỰC 1 2 3 4 DIỆN TÍCH (Km2) 32 10 210 736 MẬT ĐỘ Người/km2 8800 18500 1900 160 SỐ NGƯỜI 253440 166500 359100 105984 +Lưu lượng 1 người sử dụng: 𝛿𝑢 =𝛼. ℎ=1.120/3600=1/30 (erl) +Tổng băng thông được phép dung :BW=8.2 MHZ +𝑑2 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑒𝑟 =200 Khz Suy ra có 8,2.106 /200. 103 =41 cariers Xét khu vực 1: Theo đề ta có tỉ số: 𝐶 𝐼 = (√3𝐾)𝑛 𝑥 ≥ 12 𝐷𝐵 = 101.2 = 15.8 Khu vực này ta dùng sector 120 độ,vậy x=2 và ta có n=3 𝐶 𝐼 = (√3𝐾)3 2 Chọn k=4 ≥ 15.8 => K≥ 3.33 PHỤC VỤ(NGƯỜI) 50688 33300 71820 21197 Mặt khác ta có số carrier trên 1 cell ≤ 41 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑒𝑟 𝐾=4 =10.25  Ta có 10 carrier/cell = 10.8=80 chanel/cell Với 10 carrier ta cần 4 TS để báo hiệu  Có 𝑛𝑐 =80-4=76 channel/cell +Tính toán số cell và bán kính cell: 𝑛𝑐 76 𝑛𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 = = = 25 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙/𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 3 3 Theo yêu cầu đề là GOS max=2% Tra bảng ta được tổng lưu lượng trên 1 sector =𝛿𝑠 =17.51 (erl) 𝛿  Số user/sector 𝑈𝑠= 𝛿 𝑠 = 525 𝑢  Số user/cell=𝑈𝑐 = 3𝑈𝑠 = 1575  Tổng số cell cần thiết cho khu vực 3= 50688 𝑢𝑠𝑒𝑟 𝑈𝑐 2 = 50688 𝑢𝑠𝑒𝑟 =33 1575 𝑢𝑠𝑒𝑟/𝑐𝑒𝑙𝑙  Diện tích khu vực 3 S=33x2.6x𝑅 2= 32 𝐾𝑚  Bán kính cell 𝑅𝑐 = 0.611 𝑘𝑚 +Tính toán khoảng cách uplink và downlink MS lớp 4,lớp 5 có công suất phát =0.8W=29 dbm và độ nhạy S=-104 dbm cell BTS 2106 có công suất phát =45.2 dbm và độ nhạy S=-110.5 dbm Giả sử chiều cao an ten cao 30m suy ra chiều dài feeder=30m và chiều cao của MS=2m Ta có: 𝑃𝑡 + 𝑔𝑎𝑖𝑛 − 𝑙𝑜𝑠𝑠 ≥ 𝑆  𝐿𝑢𝑙 = 𝑃𝑖𝑛𝑀𝑆 − 𝑆𝑏𝑠 − (𝐿𝐹𝐵𝑇𝑆 + 𝐿𝑏𝑜𝑑𝑦 + 𝐿𝐵𝑙𝑡𝑔 + 𝑀𝐹𝐹𝑀 ) + 𝐺𝑑𝐵𝑇𝑆 + 𝐺𝐴𝐵𝑇𝑆 = 29 + 110.5 − (0.065.30+3+10+3)+3+16=140.55 DB  𝐿𝑑𝑙 = 𝑃𝑖𝑛𝐵𝑡𝑆 − 𝑆𝑚𝑠 − (𝐿𝐹𝐵𝑇𝑆 + 𝐿𝑏𝑜𝑑𝑦 + 𝐿𝐵𝑙𝑡𝑔 + 𝑀𝐹𝐹𝑀 + 𝐿𝑐𝐵𝑇𝑆 ) + 𝐺𝐴𝐵𝑇𝑆 = 45.2 + 104 − (0.065.30 + 3 + 10 + 3 + 3) + 16=144.25 DB á𝑝 𝑑ụ𝑛𝑔 𝑚ô ℎì𝑛ℎ ℎ𝑎𝑡𝑎 𝑐ℎ𝑜 𝑏à𝑖 𝑡𝑜á𝑛: 𝐿50 = 69.55 + 26.16. 𝑙𝑜𝑔𝑓𝑐 − 13.82. log ℎ𝑡𝑒 − 𝑎(ℎ𝑟𝑒) + (44.9 − 6.55. 𝑙𝑜𝑔ℎ𝑡𝑒)𝑙𝑜𝑔𝑑 Với 𝑎(ℎ𝑟𝑒) = (1.1. 𝑙𝑜𝑔𝑓𝑐 − 0.7)ℎ𝑟𝑒 − (1.56. log 𝑓𝑐 − 0.8)= 1.29 𝐿𝑢𝑙 = 140.5 = 69.55 + 26.16. 𝑙𝑜𝑔900 − 13.82. log 30 − 1.29 + (44.9 − 6.55. 𝑙𝑜𝑔30)𝑙𝑜𝑔𝑑  𝑑𝑢𝑙 = 2.74 km 𝐿𝑑𝑙 = 144.25 = 69.55 + 26.16. 𝑙𝑜𝑔900 − 13.82. log 30 − 1.29 + (44.9 − 6.55. 𝑙𝑜𝑔30)𝑙𝑜𝑔𝑑  𝑑𝑑𝑙 = 3.49 km min(𝑑𝑢𝑙 , 𝑑𝑑𝑙 ) = 𝑑𝑢𝑙 = 2.74 < 𝑅𝑐 = 0.611 𝑘𝑚 Vậy bán kính cell tính toán =𝑅𝑐 = 0.611 𝑘𝑚 +Bây giờ xét có thỏa xác suất phủ song tối thiểu tại biên cell=95% hay chưa: 𝑑𝑜 𝑃𝑟 (𝑅𝑐 ) = 𝑃𝑟 (𝑑𝑜) + 10. 𝑛. log( ) 𝑅𝑐 𝑐ℎọ𝑛 đ𝑖ể𝑚 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑘ℎả𝑜 𝑑𝑜 = 𝑑𝑑𝑙 𝑠𝑢𝑦 𝑟𝑎 𝑃𝑟 (𝑑𝑜)=𝑆𝑚𝑠 = −104 𝑑𝑏𝑚 𝛾−𝑃𝑟 (𝑅𝑐 ) ) 𝜎 Ta có: P(𝑃𝑟 (𝑅𝑐 ) > 𝛾) = 𝑄 ( =1−𝑄( 10.𝑛.log( 𝑑𝑜 ) 𝑅𝑐 𝜎 ) = 1−𝑄( = 𝑄( 10.3.log( 𝑆𝑚𝑠 −(𝑆𝑚𝑠 +10.𝑛.log( 3.49 ) 0.611 6 𝑑𝑜 ) 𝑅𝑐 𝜎 )= 𝑄 ( −10.𝑛.log( ) = 99% > 95% +Tính toán chi phí: Chi phí nhà cung cấp dịch vụ phải trả=(6000+15000+9sóngmangx3000+2000+1000)x33cell=1683000 USD Xét khu vực 3: Theo đề ta có tỉ số: 𝐶 𝐼 = (√3𝐾)𝑛 𝑥 ≥ 12 𝐷𝐵 = 101.2 = 15.8 Khu vực này ta dùng sector 120 độ,vậy x=2 và ta có n=3 𝐶 𝐼 = (√3𝐾)3 2 ≥ 15.8 => K≥ 3.33 Chọn k=4 Mặt khác ta có số carrier trên 1 cell ≤ 41 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑒𝑟 𝐾=4 =10.25  có 10 carrier/cell = 10.8=80 chanel/cell Với 10 carrier ta cần 4 TS để báo hiệu  Có 𝑛𝑐 =80-3=77channel/cell +Tính toán số cell và bán kính cell: 𝑛𝑐 77 𝑛𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 = = = 25 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙/𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 3 3 Theo yêu cầu đề là GOS max=2% Tra bảng ta được tổng lưu lượng trên 1 sector =𝛿𝑠 =17.51 (erl) 𝛿  Số user/sector 𝑈𝑠= 𝛿 𝑠 = 525 𝑢  Số user/cell=𝑈𝑐 = 3𝑈𝑠 = 1575  Tổng số cell cần thiết cho khu vực 3= 71820 𝑢𝑠𝑒𝑟 𝑈𝑐 2  Diện tích khu vực 3 S=46x2.6x𝑅 2= 210 𝐾𝑚  Bán kính cell 𝑅𝑐 = 1.32 𝑘𝑚 +Tính toán khoảng cách uplink và downlink = 71820 𝑢𝑠𝑒𝑟 =46cell 1575 𝑢𝑠𝑒𝑟/𝑐𝑒𝑙𝑙 𝜎 𝑑𝑜 ) 𝑅𝑐 )= MS lớp 4,lớp 5 có công suất phát =0.8W=29 dbm và độ nhạy S=-104 dbm BTS 2106 có công suất phát =45.2 dbm và độ nhạy S=-110.5 dbm Giả sử chiều cao an ten cao 30m suy ra chiều dài feeder=30m và chiều cao của MS=2m Ta có: 𝑃𝑡 + 𝑔𝑎𝑖𝑛 − 𝑙𝑜𝑠𝑠 ≥ 𝑆  𝐿𝑢𝑙 = 𝑃𝑖𝑛𝑀𝑆 − 𝑆𝑏𝑠 − (𝐿𝐹𝐵𝑇𝑆 + 𝐿𝑏𝑜𝑑𝑦 + 𝐿𝐵𝑙𝑡𝑔 + 𝑀𝐹𝐹𝑀 ) + 𝐺𝑑𝐵𝑇𝑆 + 𝐺𝐴𝐵𝑇𝑆 = 29 + 110.5 − (0.065.30+3+10+3)+3+16=140.55 DB  𝐿𝑑𝑙 = 𝑃𝑖𝑛𝐵𝑡𝑆 − 𝑆𝑚𝑠 − (𝐿𝐹𝐵𝑇𝑆 + 𝐿𝑏𝑜𝑑𝑦 + 𝐿𝐵𝑙𝑡𝑔 + 𝑀𝐹𝐹𝑀 + 𝐿𝑐𝐵𝑇𝑆 ) + 𝐺𝐴𝐵𝑇𝑆 = 45.2 + 104 − (0.065.30 + 3 + 10 + 3 + 3) + 16=144.25 DB á𝑝 𝑑ụ𝑛𝑔 𝑚ô ℎì𝑛ℎ ℎ𝑎𝑡𝑎 𝑐ℎ𝑜 𝑏à𝑖 𝑡𝑜á𝑛: 𝐿50 = 69.55 + 26.16. 𝑙𝑜𝑔𝑓𝑐 − 13.82. log ℎ𝑡𝑒 − 𝑎(ℎ𝑟𝑒) + (44.9 − 6.55. 𝑙𝑜𝑔ℎ𝑡𝑒)𝑙𝑜𝑔𝑑 Với 𝑎(ℎ𝑟𝑒) = (1.1. 𝑙𝑜𝑔𝑓𝑐 − 0.7)ℎ𝑟𝑒 − (1.56. log 𝑓𝑐 − 0.8)= 1.29 𝐿𝑢𝑙 = 140.5 = 69.55 + 26.16. 𝑙𝑜𝑔900 − 13.82. log 30 − 1.29 + (44.9 − 6.55. 𝑙𝑜𝑔30)𝑙𝑜𝑔𝑑  𝑑𝑢𝑙 = 2.74 km 𝐿𝑑𝑙 = 144.25 = 69.55 + 26.16. 𝑙𝑜𝑔900 − 13.82. log 30 − 1.29 + (44.9 − 6.55. 𝑙𝑜𝑔30)𝑙𝑜𝑔𝑑  𝑑𝑑𝑙 = 3.49 km min(𝑑𝑢𝑙 , 𝑑𝑑𝑙 ) = 𝑑𝑢𝑙 = 2.74 > 𝑅𝑐 = 1.32 𝑘𝑚 Vậy bán kính cell tính toán =𝑅𝑐 = 1.32 𝑘𝑚 +Bây giờ xét có thỏa xác suất phủ song tối thiểu tại biên cell=95% hay chưa: 𝑑𝑜 𝑃𝑟 (𝑅𝑐 ) = 𝑃𝑟 (𝑑𝑜) + 10. 𝑛. log( ) 𝑅𝑐 𝑐ℎọ𝑛 đ𝑖ể𝑚 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑘ℎả𝑜 𝑑𝑜 = 𝑑𝑑𝑙 𝑠𝑢𝑦 𝑟𝑎 𝑃𝑟 (𝑑𝑜)=𝑆𝑚𝑠 = −104 𝑑𝑏𝑚 Ta có: P(𝑃𝑟 (𝑅𝑐 ) > 𝛾) = =1−𝑄( 10.𝑛.log( 𝑑𝑜 ) 𝑅𝑐 𝜎 𝛾−𝑃 (𝑅 ) 𝑄( 𝑟 𝑐 ) 𝜎 ) = 1−𝑄( = 𝑄( 10.3.log( 𝑆𝑚𝑠 −(𝑆𝑚𝑠 +10.𝑛.log( 3.49 ) 1.32 6 𝑑𝑜 ) 𝑅𝑐 𝜎 )= 𝑄 ( −10.𝑛.log( ) = 99% > 95% +Tính toán chi phí: Chi phí nhà cung cấp dịch vụ phải trả=(6000+15000+9sóngmangx3000+2000+1000)x46cell=2346000 USD Xét khu vực 2: Theo đề ta có tỉ số: 𝐶 𝐼 = (√3𝐾)𝑛 𝑥 ≥ 12 𝐷𝐵 = 101.2 = 15.8 Khu vực này ta dùng sector 120 độ,vậy x=2 và ta có n=3.5 𝐶 𝐼 = (√3𝐾)3.5 2 ≥ 15.8 => K≥ 2.39 Chọn k=4 Mặt khác ta có số carrier trên 1 cell ≤ 41 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑒𝑟 𝐾=4 =10.25  Ta có 10carrier/cell = 10.8=80 chanel/cell Với 10 carrier ta cần 4 TS để báo hiệu  Có 𝑛𝑐 =80-4=76 channel/cell +Tính toán số cell và bán kính cell: 𝑛𝑐 76 𝑛𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 = = = 25 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙/𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 3 3 Theo yêu cầu đề là GOS max=2% Tra bảng ta được tổng lưu lượng trên 1 sector =𝛿𝑠 =17.51 (erl) 𝛿  Số user/sector 𝑈𝑠= 𝛿 𝑠 = 525 𝑢  Số user/cell=𝑈𝑐 = 3𝑈𝑠 = 1575  Tổng số cell cần thiết cho khu vực 2= 33300 𝑢𝑠𝑒𝑟 𝑈𝑐 2  Diện tích khu vực 3 S=22x2.6x𝑅 2= 10 𝐾𝑚  Bán kính cell 𝑅𝑐 = 0.418𝑘𝑚 +Tính toán khoảng cách uplink và downlink 33300 𝑢𝑠𝑒𝑟 = 1575 𝑢𝑠𝑒𝑟/𝑐𝑒𝑙𝑙 =22cell 𝜎 𝑑𝑜 ) 𝑅𝑐 )= MS lớp 4,lớp 5 có công suất phát =0.8W=29 dbm và độ nhạy S=-104 dbm BTS 2106 có công suất phát =45.2 dbm và độ nhạy S=-110.5 dbm Giả sử chiều cao an ten cao 30m suy ra chiều dài feeder=30m và chiều cao của MS=2m Ta có: 𝑃𝑡 + 𝑔𝑎𝑖𝑛 − 𝑙𝑜𝑠𝑠 ≥ 𝑆  𝐿𝑢𝑙 = 𝑃𝑖𝑛𝑀𝑆 − 𝑆𝑏𝑠 − (𝐿𝐹𝐵𝑇𝑆 + 𝐿𝑏𝑜𝑑𝑦 + 𝐿𝐵𝑙𝑡𝑔 + 𝑀𝐹𝐹𝑀 ) + 𝐺𝑑𝐵𝑇𝑆 + 𝐺𝐴𝐵𝑇𝑆 = 29 + 110.5 − (0.065.30+3+10+3)+3+16=140.55 DB  𝐿𝑑𝑙 = 𝑃𝑖𝑛𝐵𝑡𝑆 − 𝑆𝑚𝑠 − (𝐿𝐹𝐵𝑇𝑆 + 𝐿𝑏𝑜𝑑𝑦 + 𝐿𝐵𝑙𝑡𝑔 + 𝑀𝐹𝐹𝑀 + 𝐿𝑐𝐵𝑇𝑆 ) + 𝐺𝐴𝐵𝑇𝑆 = 45.2 + 104 − (0.065.30 + 3 + 10 + 3 + 3) + 16=144.25 DB á𝑝 𝑑ụ𝑛𝑔 𝑚ô ℎì𝑛ℎ ℎ𝑎𝑡𝑎 𝑐ℎ𝑜 𝑏à𝑖 𝑡𝑜á𝑛: 𝐿50 = 69.55 + 26.16. 𝑙𝑜𝑔𝑓𝑐 − 13.82. log ℎ𝑡𝑒 − 𝑎(ℎ𝑟𝑒) + (44.9 − 6.55. 𝑙𝑜𝑔ℎ𝑡𝑒)𝑙𝑜𝑔𝑑 Với 𝑎(ℎ𝑟𝑒) = (1.1. 𝑙𝑜𝑔𝑓𝑐 − 0.7)ℎ𝑟𝑒 − (1.56. log 𝑓𝑐 − 0.8)= 1.29 𝐿𝑢𝑙 = 140.5 = 69.55 + 26.16. 𝑙𝑜𝑔900 − 13.82. log 30 − 1.29 + (44.9 − 6.55. 𝑙𝑜𝑔30)𝑙𝑜𝑔𝑑  𝑑𝑢𝑙 = 2.74 km 𝐿𝑑𝑙 = 144.25 = 69.55 + 26.16. 𝑙𝑜𝑔900 − 13.82. log 30 − 1.29 + (44.9 − 6.55. 𝑙𝑜𝑔30)𝑙𝑜𝑔𝑑  𝑑𝑑𝑙 = 3.49 km min(𝑑𝑢𝑙 , 𝑑𝑑𝑙 ) = 𝑑𝑢𝑙 = 2.74 > 𝑅𝑐 = 0.418 𝑘𝑚 Vậy bán kính cell tính toán =𝑅𝑐 = 0.418 𝑘𝑚 +Bây giờ xét có thỏa xác suất phủ song tối thiểu tại biên cell=95% hay chưa: 𝑑𝑜 𝑃𝑟 (𝑅𝑐 ) = 𝑃𝑟 (𝑑𝑜) + 10. 𝑛. log( ) 𝑅𝑐 𝑐ℎọ𝑛 đ𝑖ể𝑚 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑘ℎả𝑜 𝑑𝑜 = 𝑑𝑑𝑙 𝑠𝑢𝑦 𝑟𝑎 𝑃𝑟 (𝑑𝑜)=𝑆𝑚𝑠 = −104 𝑑𝑏𝑚 Ta có: P(𝑃𝑟 (𝑅𝑐 ) > 𝛾) = =1−𝑄( 10.𝑛.log( 𝜎 𝑑𝑜 ) 𝑅𝑐 𝛾−𝑃 (𝑅 ) 𝑄( 𝑟 𝑐 ) 𝜎 ) = 1−𝑄( = 𝑄( 10.3.log( 𝑆𝑚𝑠 −(𝑆𝑚𝑠 +10.𝑛.log( 3.49 ) 0.418 8 𝑑𝑜 ) 𝑅𝑐 𝜎 )= 𝑄 ( −10.𝑛.log( ) = 99% > 95% +Tính toán chi phí: Chi phí nhà cung cấp dịch vụ phải trả=(6000+15000+9sóngmangx3000+2000+1000)x22cell=1122000 USD Khu vực 4: Theo đề ta có tỉ số: 𝐶 𝐼 = (√3𝐾)𝑛 𝑥 ≥ 12 𝐷𝐵 = 101.2 = 15.8 Khu vực này ta dùng sector 120 độ,vậy x=2 và ta có n=2 𝐶 𝐼 = (√3𝐾)2 2 ≥ 15.8 => K≥ 10.5 Chọn k=12 Mặt khác ta có số carrier trên 1 cell ≤ 41 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑒𝑟 𝐾=12 =3.4  có 3 carrier/cell = 3.8=24 chanel/cell Với3 carrier ta cần 2 TS để báo hiệu  Có 𝑛𝑐 =24-2=22 channel/cell +Tính toán số cell và bán kính cell: 𝑛𝑐 22 𝑛𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 = = = 7 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙/𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 3 3 Theo yêu cầu đề là GOS max=2% Tra bảng ta được tổng lưu lượng trên 1 sector =𝛿𝑠 =2.935 (erl) 𝛿  Số user/sector 𝑈𝑠= 𝛿 𝑠 = 88 𝑢  Số user/cell=𝑈𝑐 = 3𝑈𝑠 = 264  Tổng số cell cần thiết cho khu vực 4= 21197 𝑢𝑠𝑒𝑟 𝑈𝑐 2  Diện tích khu vực 3 S=80x2.6x𝑅 2= 736 𝐾𝑚  Bán kính cell 𝑅𝑐 = 1.88 𝑘𝑚 +Tính toán khoảng cách uplink và downlink 21197 𝑢𝑠𝑒𝑟 = 264 𝑢𝑠𝑒𝑟/𝑐𝑒𝑙𝑙 =80cell 𝜎 𝑑𝑜 ) 𝑅𝑐 )= MS lớp 4,lớp 5 có công suất phát =0.8W=29 dbm và độ nhạy S=-104 dbm BTS 2106 có công suất phát =45.2 dbm và độ nhạy S=-110.5 dbm Giả sử chiều cao an ten cao 30m suy ra chiều dài feeder=30m và chiều cao của MS=2m Ta có: 𝑃𝑡 + 𝑔𝑎𝑖𝑛 − 𝑙𝑜𝑠𝑠 ≥ 𝑆  𝐿𝑢𝑙 = 𝑃𝑖𝑛𝑀𝑆 − 𝑆𝑏𝑠 − (𝐿𝐹𝐵𝑇𝑆 + 𝐿𝑏𝑜𝑑𝑦 + 𝐿𝐵𝑙𝑡𝑔 + 𝑀𝐹𝐹𝑀 ) + 𝐺𝑑𝐵𝑇𝑆 + 𝐺𝐴𝐵𝑇𝑆 = 29 + 110.5 − (0.065.30+3+10+3)+3+16=140.55 DB  𝐿𝑑𝑙 = 𝑃𝑖𝑛𝐵𝑡𝑆 − 𝑆𝑚𝑠 − (𝐿𝐹𝐵𝑇𝑆 + 𝐿𝑏𝑜𝑑𝑦 + 𝐿𝐵𝑙𝑡𝑔 + 𝑀𝐹𝐹𝑀 + 𝐿𝑐𝐵𝑇𝑆 ) + 𝐺𝐴𝐵𝑇𝑆 = 45.2 + 104 − (0.065.30 + 3 + 10 + 3 + 3) + 16=144.25 DB á𝑝 𝑑ụ𝑛𝑔 𝑚ô ℎì𝑛ℎ ℎ𝑎𝑡𝑎 𝑐ℎ𝑜 𝑏à𝑖 𝑡𝑜á𝑛: 𝐿50 = 69.55 + 26.16. 𝑙𝑜𝑔𝑓𝑐 − 13.82. log ℎ𝑡𝑒 − 𝑎(ℎ𝑟𝑒) + (44.9 − 6.55. 𝑙𝑜𝑔ℎ𝑡𝑒)𝑙𝑜𝑔𝑑 Với 𝑎(ℎ𝑟𝑒) = (1.1. 𝑙𝑜𝑔𝑓𝑐 − 0.7)ℎ𝑟𝑒 − (1.56. log 𝑓𝑐 − 0.8)= 1.29 𝐿𝑢𝑙 = 140.5 = 69.55 + 26.16. 𝑙𝑜𝑔900 − 13.82. log 30 − 1.29 + (44.9 − 6.55. 𝑙𝑜𝑔30)𝑙𝑜𝑔𝑑  𝑑𝑢𝑙 = 2.74 km 𝐿𝑑𝑙 = 144.25 = 69.55 + 26.16. 𝑙𝑜𝑔900 − 13.82. log 30 − 1.29 + (44.9 − 6.55. 𝑙𝑜𝑔30)𝑙𝑜𝑔𝑑  𝑑𝑑𝑙 = 3.49 km min(𝑑𝑢𝑙 , 𝑑𝑑𝑙 ) = 𝑑𝑢𝑙 = 2.74 > 𝑅𝑐 = 1.88 𝑘𝑚 Vậy bán kính cell tính toán =𝑅𝑐 = 1.88 𝑘𝑚 +Bây giờ xét có thỏa xác suất phủ song tối thiểu tại biên cell=95% hay chưa: 𝑑𝑜 𝑃𝑟 (𝑅𝑐 ) = 𝑃𝑟 (𝑑𝑜) + 10. 𝑛. log( ) 𝑅𝑐 𝑐ℎọ𝑛 đ𝑖ể𝑚 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑘ℎả𝑜 𝑑𝑜 = 𝑑𝑑𝑙 𝑠𝑢𝑦 𝑟𝑎 𝑃𝑟 (𝑑𝑜)=𝑆𝑚𝑠 = −104 𝑑𝑏𝑚 Ta có: P(𝑃𝑟 (𝑅𝑐 ) > 𝛾) = =1−𝑄( 10.𝑛.log( 𝜎 𝑑𝑜 ) 𝑅𝑐 𝛾−𝑃 (𝑅 ) 𝑄( 𝑟 𝑐 ) 𝜎 ) = 1−𝑄( = 𝑄( 10.3.log( 3 𝑆𝑚𝑠 −(𝑆𝑚𝑠 +10.𝑛.log( 3.49 ) 1.88 𝑑𝑜 ) 𝑅𝑐 𝜎 )= 𝑄 ( −10.𝑛.log( ) = 99% > 95% +Tính toán chi phí: Chi phí nhà cung cấp dịch vụ phải trả=(6000+15000+2sóngmangx3000+2000+1000)x80cell=2400000 USD 𝜎 𝑑𝑜 ) 𝑅𝑐 )=
- Xem thêm -