Tài liệu Bài tập lớn môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin-quản lý thư viện version 2

  • Số trang: 49 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 414 |
  • Lượt tải: 4
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

1 Học viện công nghệ Bưu chính Viễn Thông Bài tập lớn môn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin QUẢN LÝ THƯ VIỆN VERSION 2 Giảng viên: Trần Đình Quế Sinh viên: Đỗ Nhật Anh Mã sinh viên: 1021040059 Lớp D10ATTTM Hà Nội 2013 1 Chương 1: Xác định yêu cầu 1.1. Phát biểu về hệ quản lý thư viện 1.2. Các bước thực hiện 1.2.1. Xác định actor 1.2.2. Xác định use case –quan hệ  Xác định use case  Viết kịch bản 1.2.3. Biểu đồ giao tiếp 1.2.4. Biểu đồ hoạt động 1.2.5. Tập thuật ngũ  Phác thảo giao diện Chương 2: Phân tích yêu cầu 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Xác định lớp Xác định quan hệ Xác định thuộc tính Xác định phương thức  Biểu đồ giao tiêp trong pha phân tích  Xác định phương thức tương ứng các lớp 2.5. Cập nhập thuật ngũ yêu cầu phi chức năng Chương 3:Thiết kế kiến trúc 3.1. Chọn topology hệ thống 3.2. Chọn ngôn ngữ lâp trình, cơ sở dữ liệu, giao thức 3.3. Thiết lâp chính sách đồng thời và bảo mật 3.4. Phân rã thành các hệ thống con 3.5. Xác định giao tiếp giữa các tầng 2 Chương 1: Xác định yêu cầu 1.1. Phát biểu về hệ quản lý thư viện: Ngày này với sự phát triển của xã hội đặc biệt trong ngành giáo dục, nhu cầu của bạn đọc ngày càng tăng lên, và số lượng tài liệu, sách xuất bản ngày càng tăng lên rất nhiều so với trước kia, dẫn đến vấn đề hệ thống thư viện cũ đơn giản, nhỏ, lẻ không thê đáp ứng được yêu cầu cũng như khó khăn trong việc quản lý, nghiệp vụ. Thư viện hiện nay cũng là một hệ thống khá phổ biến trong các trường học cũng như trên các tỉnh thành trong cả nước. Vậy cùng với sự phát triển đó làm thế nào để quán lỷ các thông tin hệ thống thư viện môt cách tất và hiểu quả nhất. Vì vậy, em xin giới thiệu một hệ thống quản lý thư viện đáp ứng một số chức năng như sau: • Quản lý tài liệu, sách… • Quản lý nhân viện thư viện • Quản lý khách hàng bạn đọc, thẻ bạn đọc • Quản lý xử lý mượn, trả tài liệu Cơ chế hoạt động của thư viện như sau: Khi khách hàng muốn mượn tài liệu thì phải đăng ký làm thẻ khách hàng với nhân viên thư viện. Sau khi đăng ký làm thẻ thành công, khách hàng được phép mượn tài liệu cũng như theo dọi thông tin của mình . Khi muốn mượn tài liệu, khách hàng sẽ phải tra tìm kiếm tài liệu mà mình cần mượn . Mỗi tài liệu sẽ bao gồm một số thông tin những thông tin: mã tài liệu, tác giả, năm xuất bản, thể loại ... những điều này sẽ được bàn tới trong phần sau.Ngoài ra, khách hàng có thể tra cứu các thông tin về tài liệu tại phòng máy của thư viện hoặc xem qua web site của thư viện.Khi mượn tài liệu khách hàng sẽ nhận được một phiếu mượn sách. Bạn đọc vi phạm nội quy của thư viện sẽ chịu kỷ luật theo nội quy của thư viện đề ra được cấp mốt phiếu phát. 3 1.2. Các bước thực hiện: 1.2.1. Xác định actor: STT Actor 1 Nhân viên thư viện 2 3 Nhân viên cao cấp ( chủ thư viện ) Khách hàng 4 Người dùng 1.2.2. Xác định Use case-quan hệ:  Use case tổng quát: Ý nghĩa Người quản lý tài liệu , thẻ khách hàng, xử lý mượn trả tài liệu … Người quản lý nhân viên thự viện Người đến tìm kiếm, mượn và trả sách Người sử dụng phần mềm quản lý thư viện 4  Phân rã use case: a. Quản lý khách hàng 5 b. Quản lý tài liệu: c. Quản lý nhân viên thư viện:  Xác định kịch bản: a. Đăng nhập 6 Tên Use Case Login Tác nhân chính Người dùng Điều kiện trước Người dùng có tài khoản đăng nhập hệ thống Đảm bảo tối thiểu Hệ thống cho phép người dùng đăng nhập lại Điều kiện sau Người dùng đăng nhập thành công Chuỗi sự kiện chính: 1. Người dùng chọn chức năng Đăng nhập trong form chính. 2. SYSTEM hiển thị form đăng nhập với các thông tin cần thiết: tài khoản, mật khẩu, nút “Đăng nhập” 3. Người dùng nhập thông tin đăng nhập vào form và nhấn nút “Đăng nhập”. 4. SYSTEM kiểm tra thông tin đăng nhập và hiển thi form thông báo “Đăng nhập thành công”. Ngoại lệ: 3.a. Người dùng nhập thiếu thông tin đăng nhập ( không nhập tài khoản, không nhập mât khẩu hoặc không nhập cả 2) 1. SYSTEM kiểm tra thấy nhập thiếu, hiện thị thông báo “Nhập thiếu thông tin xin hãy nhập lại” 3.b. Người dùng nhập sai thông tin tài khoản ( tên tài khoản hoặc mật khẩu sai). 1. SYSTEM kiểm tra thấy thông tin không khớp trong CSDL , hiện thị thông báo “ Bạn nhập sai tài khoản hoăc mật khẩu xin hãy nhập lại” b.Tìm kiếm tài liệu: Tên Use Case Tìm kiếm tài liệu 7 Tác nhân chính Khách hàng Điều kiện trước Khách hàng đăng nhập được vào hệ thống Đảm bảo tối thiểu Khách hàng cho phép tìm kiếm tài liệu tài liệu lại Điều kiện sau Khách hàng tìm kiếm tài liệu thành công Chuỗi sự kiện chính: 1. Người dùng chọn chức năng Tìm kiếm tài liệu trên form tìm kiếm 2. SYSTEM hiển thị form tìm kiếm tài liệu và yêu cầu người mượn nhập vào điều kiện tìm kiếm 3. Người dùng nhập vào thông tin cần thiết để tìm kiếm và chọn nút “tìm kiếm" 4. SYSTEM tìm kiếm tài liệu phù hợp vói thông tin vừa nhập và hiển thị lên cho khách hàng Ngoại lệ: 3.a. Người dùng nhập thiếu thông tin tìm kiếm tài liệu 1. SYSTEM kiểm tra thấy nhập thiếu, hiện thị thông báo “Nhập thiếu thông tin xin hãy nhập lại” 3.b. Người dùng nhập vào thông tin tìm kiếm tài liệu không có trong CSDL 1. SYSTEM tim kiếm tài liệu thấy không có trong CSDL, hiển thị lên cho Người dùng thông báo “Không có tài liệu này" c.Thêm thẻ thách hàng: Tên Use Case Tác nhân chính Thêm thẻ khách hàng Nhân viên thư viện 8 Điều kiện trước Đảm bảo tối thiểu Điều kiện sau Chuỗi sự kiện chính: Nhân viên thư viện đã đăng nhập hệ thống Hệ thống cho phép nhân viên thư viện thêm thẻ khách hàng lại Nhân viên thư viện cho thêm khách hàng thành công 1. Nhân viên thư viện chọn chức năng Thêm thẻ khách hàng trong form quản lý thẻ khách hàng. 2. SYSTEM hiển thị form thêm tài liệu với các thông tin cần thiết . 3. Nhân viên thư viện nhập thông tin thẻ khách hàng cần thêm vào form và nhấn nút “Thêm thẻ”. 4. SYSTEM kiểm tra thông tin thẻ khách hàng và hiển thi form thông báo “Thêm thẻ thành công”. Ngoại lệ: 3.a. Nhân viên thư viện nhập thiếu thông tin thẻ khách hàng cần thêm 1. SYSTEM kiểm tra thấy nhập thiếu, hiện thị thông báo “Nhập thiếu thông tin xin hãy nhập lại” 3.b. Nhân viên thư viện nhập thông tin thẻ cần thêm đã có trong CSDL. 1. SYSTEM kiểm tra thấy thẻ khách hàng đã có trong CSDL , hiện thị thông báo “Thẻ đã có, nhập thẻ khách hàng khác” d.Xóa thẻ khách hàng Tên Use Case Tác nhân chính Điều kiện trước Đảm bảo tối thiểu Xóa thẻ khách hàng Nhân viên thư viện Nhân viên thư viện đã đăng nhập vào hệ thống Hệ thống cho phép nhân viên thực hiện lại 9 Điều kiện sau Chuỗi sự kiện chính: Nhân viên thư viện cho xóa thẻ thành công 1. Nhân viên thư viện chọn chức năng Xóa thẻ khách hàng trong form quản lý thẻ khách hàng. 2. SYSTEM hiển thị form xóa thẻ khách hàng yêu cầu nhập vào điều kiện tìm kiếm 3. Nhân viên thư viện nhập thông tin về thẻ cần tìm và ấn nút ”Tìm kiếm" 4. SYSTEM tìm kiếm thẻ khách hàng phù hợp với thông tin vừa nhập và hiện thì lên cho nhân viên 5. Nhân viên thư viện chọn người mượn cần xóa và ấn nút “Xóa” . 6. SYSTEM update lại CSDL và thông báo “Xóa thẻ khách hàng thành công” Ngoại lệ: 3.a. Nhân viên thư viện nhập thông tin về thẻ khách hàng không có trong CSDL 1. SYSTEM không tìm thấy dữ liệu thẻ khách hàng trong CSDL hiện thị thông báo “Không tìm thấy”. e.Sửa thông tin thẻ khách hàng Tên Use Case Tác nhân chính Điều kiện trước Đảm bảo tối thiểu Điều kiện sau Sửa thông tin thẻ khách hàng Nhân viên thư viện Nhân viên thư viện đã đăng nhập vào hệ thống Hệ thống cho phép nhân viên sửa thông tin lại Nhân viên thư viện cho sửa thông tin thẻ thành công 10 Chuỗi sự kiện chính: 1. Nhân viên thư viện chọn chức năng Sủa thông tin thẻ trong form quản lý thẻ khách hàng. 2. SYSTEM hiển thị form tìm kiếm thẻ yêu cầu nhập vào điều kiện tìm kiếm 3. Nhân viên thư việnnhập thông tin về thẻ cần tìm và ấn nút ”Tìm kiếm” 4. SYSTEM tìm kiếm thẻ phù hợp với thông tin vừa nhập và hiện thì lên cho nhân viên 5. Nhân viên thư viện xem thông tin chọn người mượn muốn sửa và nhấn vào nút “Sửa thông tin” 6. SYSTEM hiện thị form sửa thông tin yêu cầu nhân viên nhập vào thông tin cần sửa 7. Nhân viên thư viện nhập thông tin cần sửa và kích nút “Đồng ý”. 8. SYSTEM kiểm tra tính hợp lệ của thông tin thẻ vừa nhập, update lại CSDL và thông báo “Sửa thành công” Ngoại lệ: 3.a. Nhân viên thư viện nhập thông tin về thẻ không có trong CSDL 1. SYSTEM không tìm thấy dữ liệu thẻ trong CSDL hiện thị thông báo “Không tìm thấy”. 7.a. Nhân viên thư viện nhập sai thông tin cần sửa ( hoặc không nhập ) 1. SYSTEM kiểm tra thông tin và hiện thi thông báo “Nhập sai thông tin xin hãy nhập lại” . f.Xử lý mượn tài liệu: Tên Use Case Tác nhân chính Điều kiện trước Đảm bảo tối thiểu Điều kiện sau Chuỗi sự kiện chính: Xử lý mượn tài liệu Nhân viên thư viện Nhân viên thư viện đã đăng nhập hệ thống Hệ thống cho phép người dùng xử lý mượn tài liệu lại Nhân viên xử lý mượn tài liệu thành công 11 1. Nhân viên thư viện chọn chức năng Xử lý mượn tài liệu trên form chính . 2. SYSTEM hiển thị form kiểm tra thông tin thẻ khách hàng. 3. Nhân viên thư viện nhập vào thông tin thẻ khách hàng ( hoặc quét mã thẻ khách hàng ) nhấn “Kiểm tra” . 4. SYSTEM Hệ thống kiểm tra thông tin về khách hàng hiển thị thông báo “Đủ điều kiên để mượn ” 5. Nhân viên thư viện chọn chức năng “Mượn tài liệu”. 6. SYSTEM hiển thị form mượn tài liệu yêu cầu nhập thông tin tài liệu khách hàng cần mượn. 7. Nhân viên thư viện nhập các tài liệu mà khách hàng muốn mượn (hoặc quét mã tài liệu) và chọn “Mượn tài liệu” 8. SYSTEM kiểm tra thông tin tài liệu và hiển thị thông báo “Mượn tài liệu thành công” và update vào trong CSDL Ngoại lệ: 3.a. Nhân viên thư viện nhập sai thông tin thẻ 1. SYSTEM kiểm tra thấy nhập sai, hiện thị thông báo “Nhập sai thông tin xin hãy nhập lại” 3.b. Nhân viên thư viện nhập thông tin thẻ (quét mã thẻ) của người dùng không đủ điều kiên mượn tài liệu có thể là số lượng tài liệu mượn chưa trả quá lớn 1. SYSTEM kiểm tra thông tin về khách hàng thấy số lượng tài liệu mượn quá lớn, hiển thị thông báo “Không đủ điều kiện mượn sách xin hay trả tài liệu cũ trước” 7.a. Nhân viên thư viện nhập thông tin tài liệu (quét mã tài liệu) cần mượn không có trong CSDL 1. SYSTEM kiểm tra thông tin về tài liệu thấy không có sách này, hiển thị thông báo “Không có sách này , hãy trả sách khác” g. Xử lý trả tài liệu: Tên Use Case Xử lý trả tài liệu Tác nhân chính Nhân viên thư viện Điều kiện trước Nhân viên thư viện đã đăng nhập hệ thống Đảm bảo tối thiểu Hệ thống cho phép người dùng xử lý trả tài liệu lại Điều kiện sau Nhân viên xử lý mượn tài liệu thành công Chuỗi sự kiện chính: 1. Nhân viên thư viện chọn chức năng Xử lý trả tài liệu trên form chính 12 2. SYSTEM hiển thị form kiểm tra thông tin thẻ khách hàng. 3. Nhân viên thư viện nhập vào thông tin thẻ khách hàng ( hoặc quét mã thẻ khách hàng ) nhấn “Kiểm tra” . 4. SYSTEM kiểm tra thông tin về khách hàng hiển thị thông báo “Đủ điều kiên để trả” 5. Nhân viên thư việnchọn chức năng “Trả tài liệu”. 6. SYSTEM hiển thị form trả tài liệu yêu cầu nhập thông tin tài liệu khách hàng muốn trả. 7. Nhân viên thư viện nhập các tài liệu mà khách hàng muốn trả (hoặc quét mã tài liệu) và chọn “Trả tài liệu" 8. SYSTEM kiểm tra thông tin tài liệu và hiển thị thông báo “Trả tài liệu thành công” và update vào trong CSDL Ngoại lệ: 3.a. Nhân viên thư viện nhập sai thông tin thẻ 1. SYSTEM kiểm tra thấy nhập sai, hiện thị thông báo “Nhập sai thông tin xin hãy nhập lại” 7.a. Nhân viên thư viện nhập thông tin tài liệu (quét mã tài liệu) cần trả không có trong CSDL 1. SYSTEM kiểm tra thông tin về tài liệu thấy không có sách này, hiển thị thông báo “Không có sách này , hãy trả sách khác” 1.2.3. Biểu đồ giao tiếp: a.Đăng nhập 13 b.Thêm thẻ khách hàng: c.Sửa thẻ khách hàng: 14 d.Xóa thẻ khách hàng: e.Tìm kiếm tài liệu: 15 f.Xử lý mượn tài liệu: 16 g. Xử lý trả tài liệu 17 1.2.4. Biểu đồ hoạt động: a.Thêm thẻ khách hàng: 18 b.Xóa thẻ khách hàng: 19 c. Đăng nhập:
- Xem thêm -