Tài liệu Bài tập lớn mô hình hóa hệ hàng đợi hệ thống mm2 – trạm sửa chữa ôtô

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 166 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

1. Giới thiệu về phần mềm SIGMA SIGMA là từ viết tắt của từ SImultion Graphical Modeling and Analysis. Đây là một môi trường phân tích và mô phỏng đồ họa hiện đại với tính linh hoạt cao. Có phiên bản chuyên dùng cho giáo dục và có phiên bản sử dụng cho môi trường mô phỏng chuyên nghiệp. Để mô phỏng một hệ thống nào đó, trước tiên cần vào môi trường mô phỏng đồ họa, sau đó dùng các thanh công cụ để tạo ra hệ thống cần mô phỏng. Sau đó đặt các điều kiện ban đầu, các biến cũng như các điều kiện để chuyển từ một sự kiện này sang một sự kiện khác. Khi đã có được một hệ thống mô phỏng thõa mãn công nghệ. Ta đặt các điều kiện mô phỏng ( thời gian hay sự kiện ). Sau đó cho chạy mô phỏng. Ta thu được kết quả cả dưới dạng đồ họa cũng như dưới dạng thống kê. Phần mềm này cũng cho phép xuất các kết quả thu được sang các phần mềm khác (cả dưới dạng số liệu, cả dưới dạng đồ thị ), nên rất thuận tiện cho người sử dụng.
Bµi tËp lín m« h×nh hãa 1. Giíi thiÖu vÒ phÇn mÒm SIGMA SIGMA lµ tõ viÕt t¾t cña tõ SImultion Graphical Modeling and Analysis. §©y lµ mét m«i trêng ph©n tÝch vµ m« pháng ®å häa hiÖn ®¹i víi tÝnh linh ho¹t cao. Cã phiªn b¶n chuyªn dïng cho gi¸o dôc vµ cã phiªn b¶n sö dông cho m«i trêng m« pháng chuyªn nghiÖp. §Ó m« pháng mét hÖ thèng nµo ®ã, tríc tiªn cÇn vµo m«i trêng m« pháng ®å häa, sau ®ã dïng c¸c thanh c«ng cô ®Ó t¹o ra hÖ thèng cÇn m« pháng. Sau ®ã ®Æt c¸c ®iÒu kiÖn ban ®Çu, c¸c biÕn còng nh c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó chuyÓn tõ mét sù kiÖn nµy sang mét sù kiÖn kh¸c. Khi ®· cã ®îc mét hÖ thèng m« pháng thâa m·n c«ng nghÖ. Ta ®Æt c¸c ®iÒu kiÖn m« pháng ( thêi gian hay sù kiÖn ). Sau ®ã cho ch¹y m« pháng. Ta thu ®îc kÕt qu¶ c¶ díi d¹ng ®å häa còng nh díi d¹ng thèng kª. PhÇn mÒm nµy còng cho phÐp xuÊt c¸c kÕt qu¶ thu ®îc sang c¸c phÇn mÒm kh¸c (c¶ díi d¹ng sè liÖu, c¶ díi d¹ng ®å thÞ ), nªn rÊt thuËn tiÖn cho ngêi sö dông. 2. Tªn vµ néi dung ®Ò bµi HÖ thèng M/M2 – Tr¹m söa ch÷a « t« Mét tr¹m söa ch÷a « t« cña thµnh phè gåm cã: - Mét bµn kiÓm tra - Hai quÇy söa ch÷a « t« lµm viÖc song song - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c « t« ®Õn tr¹m söa ch÷a tu©n theo luËt ph©n bè mò víi gi¸ trÞ trung b×nh b»ng 2 giê Thêi gian kiÓm tra tu©n theo luËt ph©n bè ®Òu gi÷a 15 phót ®Õn 1,05 giê. ¤ t« s¾p hµng tríc bµn kiÓm tra theo luËt FIFO. Qua kiÓm tra cã 70% « t« kh«ng ph¶i söa ch÷a vµ lËp tøc rêi khái tr¹m. Cã 30% « t« ph¶i ®a ®i söa ch÷a, ®Õn s¾p hµng tríc 2 quÇy söa ch÷a lµm viÖc song song. LuËt s¾p hµng vµo quÇy söa ch÷a lµ FIFO. Thêi gian söa ch÷a « t« tu©n theo luËt ph©n bè ®Òu gi÷a 2,1 giê vµ 4,5 giê H·y m« pháng tr¹m lµm viÖc trong 160 giê vµ tÝnh: - Thêi gian ®îi trung b×nh trong mçi hµng ®îi - ChiÒu dµi trung b×nh cña mçi hµng ®îi - HiÖu suÊt sö dông cña bµn kiÓm tra - HiÖu suÊt sö dông cña quÇy söa ch÷a - NÕu gi¸ trÞ trung b×nh cña kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c « t« ®Õn tr¹m söa ch÷a gi¶m xuèng cßn 30 phót. §iÒu g× sÏ x¶y ra 3. Ph©n tÝch ®Ò bµi Cã 2 hÖ thèng hµng ®îi. HÖ thèng thø nhÊt «to ®Õn ®Ó kiÓm tra. Sau khi kiÓm tra trong ®ã 30% xe bÞ háng th× chuyÓn sang hÖ thèng hµng ®îi thø hai. Thêi gian «to ®Õn kiÓm tra tu©n theo luËt ph©n bè ®Òu tõ 15 phót ®Õn 1,05 giê ==> Thêi gian gi÷a 2 «to ®Õn hÖ thèng t= 15+48*RND Thêi gian söa ch÷a «t« ë hÖ thèng thø hai còng tu©n theo luËt ph©n bè ®Òu tõ 2,1 giê ®Õn 4,5 giê ==> Thêi gian söa ch÷a gi÷a 2 «to t= 126+144*RND 4. X©y dùng m« h×nh 4.1. M« h×nh hÖ thèng kiÓm tra C¨n cø vµo m« h×nh tÝnh to¸n ë trªn, ta cã m« h×nh hÖ thèng kiÓm tra nh sau: Khai b¸o c¸c biÕn: a). Nót RUN: Nót nµy lµ nót x¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn ®Çu cña m« pháng b). Nót Enter : c) Nót Ktra: d) Nót Exit : C¸c mòi tªn chuyÓn tr¹ng th¸i: a). C¸c mòi tªn tõ nót RUN ®Õn nót Enter b). C¸c mòi tªn vßng ë nót Enter c). C¸c mòi tªn tõ c¸c nót Enter ®Õn nót Ktra d). Mòi tªn tõ nót Ktra ®Õn nót Exit : 4.2. M« h×nh hÖ thèng a). Nót Run b). Nót Enter c). Nót Ktra d). Nót Quay 1: e). Nót Quay 2: f). Nót Exit 1: g). Nót Exit 2: C¸c mòi tªn chuyÓn tr¹ng th¸i: 5. KÕt qu¶ m« pháng Đồ thị biểu diễn Q theo thời gian Time: Đồ thị biểu diễn Count theo thời gian Time: Đồ thị biểu diễn S[0] theo count: Đồ thị biểu diễn S[1] theo thời gian count: Đồ thị biểu diễn quan hệ Count và Q:
- Xem thêm -