Tài liệu Bài tập lớn hệ thống quản lí siêu thị máy tính của công ty cổ phần vận tải và thương mại cpn việt nam

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Trường Đai Học Thái Nguyên Khoa Công Nghệ Thông Tin Báo cáo môn học : Phân tích thiết kế hệ thống BÀI TẬP LỚN Hệ thống quản lí siêu thị máy tính của công ty cổ phần vận tải và thương mại CPN Việt Nam GV hướng dẫn : LÊ THU TRANG Sinh viên thực hiện HOÀNG ĐĂNG HỌC LOP:K5D THÁI NGUYÊN 27/03/2009 Nội dung báo cáo Chương 1 : KHẢO SÁT Chương 2 : ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG Chương 3 : KHẮC PHỤC Chương 4 : VẼ BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG Chương 5: VẼ BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU Chương 6: CÁC THỰC THỂ VÀ QUAN HỆ Chương 1: KHẢO SÁT 1 . Phỏng vấn KẾ HOẠCH PHỎNG VẤN Người được hỏi:Lê Thanh Tú Người phỏng vấn: Hoàng Đăng Học Địa chỉ: 148 Quang Trung - Hải Phòng Website :http://www.cpn.com.vn Mail:cpnvietnam@cpn.com.vn Thời gian hẹn:Ngày 1/3/2009 Thời gian bắt đầu:2hh30 Thời điểm kết thúc:3h10 Đối tượng: -Đối tượng được hỏi là: Trưởng bộ phận phục vụ. -Cần thu thập những thông tin về :Tình hình hoạt động của công ty. -Cần thoả thuận về : Các yêu cầu đòi hỏi: Người được hỏi có vai trò ,có trình độ,kinh nghiệm chuyên môn về các hoạt động của công ty. Chương trình -Giới thiệu -Tổng quan về dự án -Tổng quan về phỏng vấn Chủ đề sẽ đề cập Xin phép được ghi âm Chủ đề 1:Câu hỏi và trả lời Chủ đề 2: Câu hỏi và trả lời Tổng hợp các nội dung chính kiến của người được hỏi Kết thúc (thỏa thuận) Ước lượng thời gian: 1 phút 2 phút 3 phút 10 phút 15 phút 5 phút 1 phút (Dự kiến tổng cộng:39 phút) PHIẾU PHỎNG VẤN QUẢN LI SIEU THI MAY TINH Tiểu dự án: Quản lý hoạt động kinh doanh của công ty. Người được hỏi:Lê Thanh Tú Ngày:2/3/2009 Người hỏi: Hoàng Đăng Học Câu hỏi Câu 1:Công việc kinh doanh của công ty nhìn chung có những công việc gì? Câu 2:Việc nhập hàng và xuất hàng được diễn ra như thế nào? Ghi chú Trả lời:Nhập hàng từ Nhà cung cấp và bán hàng cho khách hàng Câu 3: Công ty thường nhập hàng từ bao nhiêu nhà cung cấp? Trả lời: Việc Nhập Hàng: Khi công ty có nhu cầu nhập thiết bị máy tính,thì công ty sẽ phải gửi phiếu yêu cầu nhập hàng cho nhà cung cấp .Sau đó nhà cung cấp sẽ gửi thiết bị đến công ty theo đúng phiếu yêu cầu Việc xuất hàng :Nếu có khách hàng tới công ty mua thiết bị thì khách háng sẽ được nhân viên chuyển tới tờ báo giá của các thiết bị được cập nhật mới nhất,dựa trên bảng báo giá khách hàng có yêu cầu mua thiết bị . . Trả lời:Thường công ty nhập hàng từ 5 nhà cung cấp.. Câu4: Trong quá trình kinh doanh Trả lời:Nhà cung cấp khi giao thiết bị không đúng với có những sự cố gì ? đơn đặt hàng.Còn đối với phía chúng tôi công ty Hoàng Cường luôn đặt Uy tín lên hàng đầu và giảm tới mức tối thiểu những sai sót trong kinh doanh,khi mà xảy ra những sai sót thì chúng tôi sẽ kịp thời Khắc phụ ngay,uy tín và chất lượng chính là sự sống còn của công ty. :………………………. : …………………………………. CHƯƠNG 2 : ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG A. ĐÁNH GIÁ: Do hệ thống là hệ thống cũ kĩ nên hệ thống đã xuất hiên một số yếu kém về hiệu lực: >> Dữ liệu đươc lưu trữ ở quá nhiêu bộ phận: kế toán, thủ quỹ, lãnh đạo,….nên dẫn tới dư thừa dữ liệu, chồng chéo dữ liệu. >>Thiếu nhân lực, công việc hay bi ùn tắc. >>Phương pháp sử lí thông tin lạc hậu thiếu khoa học CHƯƠNG 3: KHĂC PHỤC >> Nên thành lập một kho dữ liệu chung. Khi cần các bộ phận trong siêu thị máy tính có thể truy suất >> Tuyên thêm nhân lực ở những bộ phận còn thiếu để giải tỏa công việc bị ùn tắc >> Sử dụng nhân viên chuyên nghành sử lí thông tin có trình độ cao 1.Các hồ sơ dữ liệu Phiếu nhập kho Phiếu xuất kho Bảng báo giá Biên bản giao hàng Biên lai nhận thiết bị bảo hành 2. MÔ TẢ BÀI TOÁN Công ty nhËn c¸c th«ng tin chi tiÕt vÒ thiÕt bÞ nhËp cña nhµ cung cÊp (Sau khi cã yªu cÇu nhËp hµng). Nếu cã nhu cÇu lÊy c¸c thiÕt bÞ nµy Công ty sÏ göi ®¬n ®Æt hµng cho nhµ cung cÊp .Sau ®ã tiÕn hµnh lµm b¸o gi¸ thiÕt bÞ cho kh¸ch hµng. Nhµ cung cÊp ®¸p øng nhu cÇu nhËp hµng cña Công ty b»ng viÖc chuyÓn hµng cho Công ty theo ®¬n ®Æt hµng vµ kÌm theo ho¸ ®¬n thanh to¸n tiÒn thiÕt bÞ. Công ty nhËp thiÕt bÞ th«ng qua biªn lai thanh to¸n tiÒn vµ phiÕu nhËp kho Kh¸ch hµng cã nhu cÇu mua thiÕt bÞ , sÏ göi yªu cÇu ®Õn Công ty , đ¸p øng yªu cÇu ®ã Công ty sÏ göi b¶ng b¸o gi¸ thiÕt bÞ cho kh¸ch hµng . NÕu kh¸ch hµng ®ång ý mua thiÕt bÞ th× lµm ®¬n ®Æt hµng víi Công ty . Công ty tiÕn hµnh bµn giao thiÕt bÞ cho kh¸ch hµng (ThÓ hiÖn ë phiÕu xuÊt kho (Ho¸ ®¬n thanh to¸n) ) kÌm theo biªn b¶n bµn giao (Kiªm phiÕu b¶o hµnh) . Khi kh¸ch hµng cã yªu cÇu vÒ b¶o hµnh thiÕt bÞ ®· mua ë Công ty . Công ty nhËn thiÕt bÞ cÇn b¶o hµnh th«ng qua biªn lai nhËn thiÕt bÞ .Bé phËn b¶o hµnh tiÕn hµnh tu söa thiÕt bÞ vµ göi l¹i thiÕt bÞ cho kh¸ch hµng khi b¶o hµnh xong th«ng qua biªn lai tra thiÕt bÞ vµ hãa ®¬n thanh to¸n b¶o hµnh (NÕu thiÕt bÞ qu¸ h¹n b¶o hµnh). C¸c th«ng tin trong biªn lai nhËn thiÕt bÞ vµ biªn lai tr¶ thiÕt bÞ ®­îc l­u trong sæ b¶o hµnh Sau mçi tuÇn , mçi th¸ng vµ sau mét n¨m bé phËn b¸n hµng tæng hîp t×nh h×nh hµng , b¶o hµnh vµ l­îng hµng b¸n hµng , nhËp tån cña c¶ Công ty ®Ó b¸o c¸o cho ban l·nh ®¹o . CHƯƠNG 4: VẼ BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG Quản lý siêu thị máy tính 1. Nhập hàng 1.1 ViÕt phiÕu yªu cÇu nhËp thiÕt bÞ 1.2 Göi ®¬n ®Æt thiÕt bÞ 1.3 ViÕt phiÕu nhËp kho 2. Bán hàng 2.1 viÕt b¶ng b¸o gi¸ 2.2 ViÕt phiÕu xuÊt kho (phiÕu Thanh to¸n) 3. Bảo hành 3.1 Ghi biªn lai nhËn thiÕt bÞ b¶o 3.2 Ghi biªn lai tr¶ thiÕt bÞ b¶o 3.3 Ghi sæ b¶o hµnh 4. Báo cáo 4.1 LËp b¸o c¸o 2.3 ViÕt phiÕu bµn giao (PhiÕu b¶o 3.4 ViÕt ho¸ ®¬n b¶o hµnh 1.4 thanh to¸n ho¸ ®¬n CHƯƠNG 5. BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU A. MỨC KHUNG CẢNH PhiÕu yªu cÇu nhËp hµng 0 Yªu cÇu nhËp TB B¶ng b¸o gi¸ §¬n ®Æt hµng KHÁCH HÀNG PhiÕu xuÊt kho QUẢN LÍ SIÊU THỊ MÁY TÍNH §¬n ®Æt hµng NHÀ CUNG CẤP PhiÕu bµn giao Th«ng tin TB Biªn lai nhËn TBBH Ho¸ ®¬n thanh to¸n Biªn lai tr¶ TBBH Yªu Th«ng cÇu tin b¸o ChØ c¸o ®¹o b¸o c¸o ¸o BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY B. MỨC ĐỈNH Kh¸ch hµng Nhµ cung cÊp Th«ng tin TB §¬n ®Æt hµng Ho¸ ®¬n thanh to¸n b ®Æt h lai §¬n Biªn 1.0 NhËp hµng 2.0 f phiÕu bµn c PhiÕu k tin §¬n ®Æt B¸n hµng hµng PhiÕu bµn giao PhiÕu xuÊt kho e xuÊt Th«ng chØ d b¸o g Biªn lai nhËn TB b¶o B¶ng b¸o gi¸ PhiÕu kho B¶ng gi¸ tr¶ TB b¶o PhiÕu yªu cÇu b¶o hµnh 3.0 Biªn lai B¶o hµnh tr¶ thiÕt bÞ TB Biªn lai nhËn thiÕt Kh¸ch hµng bÞ TB 4.0 j Ho¸ B¸o c¸o ®¬n i b¶o Sæ Yªu cÇu b¸o c¸o B¸o c¸o Th«ng tin chØ ®¹o Ban lãnh đạo công ty C. MỨC DƯỚI ĐỈNH Biểu đồ của tiến trình nhập hàng §¬n ®Æt hµng Nhµ cung cÊp PhiÕ u yªu cÇu nhËp hµng a TB Th«n g tin b ®Æt §¬n 2.1 1.1 ViÕt phiÕu yªu cÇu nhËp TB k tin Th«ng tin Göi ®¬n ®Æt thiÕt bÞ Hµng ®· chän Th«ng chØ 3.1 ViÕt phiÕu nhËp kho Sè l­îng vµ ®¬n gi¸ nhËp 4.1 C¸c thiÕt bÞ ®· mua c PhiÕu nhËp kho Hóa đơn thanh toán Thanh to¸n ho¸ ®¬n Biểu đồ của tiến trình bán hàng PhiÕu xuÊt kho Kh¸ch hµng B¶ng b¸o gi¸ PhiÕ §¬n u ®Æt yªu hµn cÇu g mua 2.1 Lµm b¶ng b¸o gi¸ d b¸o B¶ng gi¸ f phiếu bàn giao Thêi gian BH c¸c TB ®­îc mua e PhiÕu xuÊt kho §¬n gi¸ vµ sè l­îng thiÕt bÞ ®­îc mua k tin ViÕt phiÕu xuÊt kho Th«ng chØ 2.3 PhiÕu bµn giao 2.2 ViÕt phiÕu bµn giao C¸c thiÕ t bÞ ®· ®­¬c mua Biểu đồ của tiến trình bảo hành Kh¸ch hµng Biªn lai tr¶ bÞ BH PhiÕu yªu thiÕt cÇu BH Biª n lai nhË n thi 3.1 3.2 Ghi biªn lai nhËn thiÕt bÞ b¶o hµnh Ghi biªn lai tr¶ thiÕt bÞ b¶o hµnh g Biªn lai nhËn TB b¶o k tin Th«ng chØ h Biªn lai tr¶ TB b¶o 3.3 Ghi sæ b¶o hµnh i b¶o Sæ j ®¬n Ho¸ b¶o f phiÕu bµn 3.4 ViÕt ho¸ ®¬n thanh to¸n BH Hóa đơn thanh toán bảo hành CHƯƠNG 6: THỰC THỂ VÀ QUAN HỆ A>> CÁC THỰC THỂ THIẾT BỊ NHÀ CUNG CẤP KHÁCH HÀNG THIẾT BỊ BẢO HÀNH NHẬP HÀNG BÁN HÀNG BẢO HÀNH Thuộc tính 1NF 2NF 3NF #MA_TB TEN_TB DONVI #TEN_NCC DC_NCC DT_NCC #TEN_KH DC_KH DT_KH #SERIAL TEN_TBBH BH DG_NHAP NGAY_NHAP SOPHIEU_NHAP TEN_KH DG_XUAT SOPHIEU_XUAT NGAY_XUAT NGAY_NHAN NGAY_TRA TIEN_BH #MA_TB TEN_TB DONVI #MA_TB TEN_TB DONVI #MA_TB TEN_TB DONVI #TEN_NCC DC_NCC DT_NCC #TEN_KH DC_KH DT_KH #SERIAL TEN_TBBH BH MA_TB DG_NHAP NGAY_NHAP SOPHIEU_NHAP DG_XUAT SOPHIEU_XUAT NGAY_NHAN NGAY_TRA TIEN_BH #TEN_NCC DC_NCC DT_NCC #TEN_NCC DC_NCC DT_NCC #TEN_KH DC_KH DT_KH #TEN_KH DC_KH DT_KH #SERIAL TEN_TBBH MA_TB TEN_KH BH #TEN_NCC #MA_TB DG_NHAP NGAY_NHAP SOPHIEU_NHAP #TEN_KH #MA_TB DG_XUAT SOPHIEU_XUAT NGAY_XUAT #SERIAL TEN_TBBH MA_TB TEN_KH BH #TEN_NCC #MA_TB DG_NHAP NGAY_NHAP SOPHIEU_NHAP #TEN_KH #MA_TB DG_XUAT SOPHIEU_XUAT NGAY_XUAT
- Xem thêm -