Tài liệu Bài tập học kì kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng soạn thảo tờ trình

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 2603 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Sở Tài nguyên-Môi trường Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2013 Số:01 /TTr-TNMT TỜ TRÌNH Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội - Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; - Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành Luật Đất đai; - Căn cứ Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - Căn cứ ý kiến thẩm tra của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc; Sau khi đã kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc gửi đến, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho : Các hộ gia đình hiện đang sử dụng đất tại quận Đống Đa. Gửi kèm theo tờ trình này có các giấy tờ sau : 1- Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia đình thuộc quận Đống Đa ; 2- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã viết cho các hộ gia định thuộc quận Đống Đa ; Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2013 Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường (đã ký)
- Xem thêm -