Tài liệu Bài tập hóa học sử sụng cho lớp bồi dưỡng hóa thcs

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 81 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 62477 tài liệu

Mô tả:

BAØI TAÄP HOÙA HOÏC – SÖÛ DUÏNG CHO LÔÙP BOÀI DÖÔÕNG HOÙA THCS – -------  ------I/ Vieát PTHH bieåu dieãn söï chuyeån hoùa : 1/ Cu  CuO  CuSO4  CuCl2  Cu(OH)2  Cu(NO3)2  Cu 2/ FeCl2   FeCl3  Fe Fe(OH)2  FeSO4  Fe(NO3)2  Fe  Fe(OH)3  Fe2O3  Fe  Fe3O4 3/ Al  Al2O3  NaAlO2  Al(OH)3  Al2(SO4)3 AlCl3  Al(NO3)3  Al2O3 Al 4/ FeS2  SO2  SO3  H2SO4  5/ S 3 5 FeCl3 O M b. Cu 6 1 3 4 + ?  NaCl 9/ Cu + A C + NaOH E + HCl A + NaOH C H O 7/ Hoaøn thaønh 4 PTPU coù daïng : BaCl2 8/ Fe + A  FeCl2 + B B + C  A FeCl2 + C  D D + NaOH  Fe(OH)3 + E 2 6 CuSO4 AH 4 Fe(OH)3 2 C 1 Fe2(SO4)3 .C SO2  H2SO4  CuSO4 K2SO3 O 6/ a.  ZnSO4  Zn(OH)2  ZnO  Zn CuCl2 5 + ? B + C + D E F + C + D G + D HCl NaOH t CO,t  C  D  10/ A   B   Cu 11/ A C CaCO3 CaCO3 CaCO3 B D O H O O 12/ Cu(OH)2 13/ CaCO3 14/ Fe(OH)3 tO A C B D Cu(OH)2 E F Cu(OH)2 X Y A1  A2  A3 CaCO3 Z T B1  B2  B3 CaCO3 X Y A1  A2  A3 Fe(OH)3 Z T B1  B2  B3 Fe(OH)3 3 `ˆÌi`Ê܈̅Ê̅iÊ`i“œÊÛiÀȜ˜ÊœvÊ ˜vˆÝÊ*ÀœÊ* Ê `ˆÌœÀÊ /œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“ 15/ X Y A1  A2  A3 tO Fe(OH)3 Fe(OH)3 Fe(OH)3 Z T B1  B2  B3 HD : A1 : Fe2O3 ; A2 : FeCl3 ; A3 :Fe(NO3)2 ; B1 : H2O B2 : Ba(OH)2 ; B3 : NaOH 16/ Bieát A laø khoaùng saûn duøng ñeå saûn xuaát voâi 17/ Xaùc ñònh X , Y , Z vaø vieát caùc PTPU soáng , B laø khí duøng naïp vaøo bình chöõa löûa theo sô ñoà sau ? A Y B D X CuCl2 Z O M C Cu(NO3)2 18/ Phaûn öùng : X + H2SO4 Fe2(SO4)3 + SO2 + X laø nhöõng chaát naøo ? vieát caùc PTPU minh hoïa ? H2O C .C 19/ Choïn chaát thích hôïp vaø vieát PTPU hoaøn thaønh daõy chuyeån hoùa sau : Kim loaïi  oxit bazô (1)  dd bazô (1)  dd bazô (2)  dd bazô (3)  bazô khoâng tan  oxit bazô (2)  Kim loaïi (2) H O C H O AH O II/ Ñieàu cheá vaø taùch caùc chaát : 1/ Vieát 3 PTPU khaùc nhau ñieàu cheá FeSO4 töø Fe ? 2/ Töø CuSO4 trình baøy 2 phöông phaùp khaùc nhau ñieàu cheá Cu ? 3/ Coù moät maãu thuûy ngaân coù laãn thieác , chì . Laøm theá naøo thu ñöôïc thuûy ngaân tinh khieát ? 4/ Ñi töø muoái aên , nöôùc , saét . Vieát caùc PTPU ñieàu cheá Na , FeCl2 , Fe(OH)3 . 5/ Töø Fe , S , O2 , H2O . Vieát caùc PTPU ñieàu cheá 3 oxit , 3 axit , 3 muoái . 6/ Baèng caùch naøo coù theå : a. Ñieàu cheá Ca(OH)2 töø Ca(NO3)2 . b. Ñieàu cheá CaCO3 tinh khieát töø ñaù voâi bieát trong ñaù voâi coù CaCO3 laãn MgCO3 , SiO2 . 7/ Neâu 3 phöông phaùp ñieàu cheá H2SO4 . 8/ Laøm saïch NaCl töø hoãn hôïp NaCl vaø Na2CO3 9/ Neâu 3 phöông phaùp laøm saïch Cu(NO3)2 coù laãn AgNO3 10/ Laøm theá naøo taùch chaát khí : a. H2S ra khoûi hoãn hôïp HCl vaø H2S . b. Cl2 ra khoûi hoãn hôïp HCl vaø Cl2 . c. CO2 ra khoûi hoãn hôïp SO2 vaø CO2 . d. O2 ra khoûi hoãn hôïp O3 vaø O2 . 11/ Taùch rieâng Cu ra khoûi hoãn hôïp goàm vuïn ñoàng , vuïn saét vaø vuïn keõm . 12/ Taùch rieâng khí CO2 ra khoûi hoãn hôïp goàm CO2 , N2 , O2 , H2 . 13/ Taùch rieâng töøng kim loaïi ra khoûi hoãn hôïp goàm : Fe , Cu , Au baèng phöông phaùp hoùa hoïc . 14/ Baèng phöông phaùp hoùa hoïc taùch rieâng töøng chaát khí CO2 , SO2 , N2 . 15/ Laøm saïch Al2O3 coù laãn Fe2O3 vaø SiO2 .? 16/ Tinh cheá CuO ra khoûi hoãn hôïp goàm CuO , Cu , Ag . 4 `ˆÌi`Ê܈̅Ê̅iÊ`i“œÊÛiÀȜ˜ÊœvÊ ˜vˆÝÊ*ÀœÊ* Ê `ˆÌœÀÊ /œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“ . 17/ Taùch rieâng töøng chaát ra khoûi hoãn hôïp : a. CuO , Cu , Au . b. Fe2O3 , CuO. c. N2 , CO2 , hôi nöôùc . 18/ Thu oxi tinh khieát ra khoûi hoãn hôïp goàm Cl2 , O2 , CO2 . 19/ Taùch CO2 tinh khieát ra khoûi hoãn hôïp goàm CO2 , hôi nöôùc , khí HCl . 20/ Choïn caùch nhanh nhaát ñeå taùch Hg ra khoûi hoãn hôïp goàm Hg , Sn , Pb . 21/ Taùch rieâng khí N2 ra khoûi hoãn hôïp goàm CO2 , N2 , CO , H2 , hôi nöôùc .? 22/ Taùch rieâng Cu(NO3)2 vaø AgNO3 baèng phöông phaùp hoùa hoïc ?. 23/ Taùch rieâng töøng chaát ra khoûi hoãn hôïp goàm : Al 2O3 , Fe2O3 vaø SiO2 baèng p/phaùp hoùa hoïc 24/ Taùch rieâng töøng chaát ra khoûi hoãn hôïp goàm CO vaø CO2 . 25/ Trình baøy phöông phaùp laøm saïch Na2SO4 coù laãn ZnCl2 vaø CaCl2 . Nhaän bieát caùc chaát O M .C O C H O AH O 2. C 1. : Phaân bieät caùc chaát döïa vaøo tính chaát vaät lyù : a. 2 chaát boät : AgCl vaø AgNO3 b. Fe , Cu vaø AgNO3 c. Cl2 , O2 vaø CO2 . Phaân bieät döïa vaøo thuoác thöû : a. Duøng baát kì hoùa chaát naøo : - CaSO4 , Na2SO4 , Na2S , MgCl2 - Na2CO3 , NaOH , NaCl , HCl - HCl , H2SO4 , H2SO3 - KCl , KNO3 , K2SO4 - HNO3 , HCl , H2SO4 - Ca(OH)2 , NaOH hoaëc Ba(OH)2 , NaOH - H2SO4 , HCl , NaCl , Na2SO4 b. Duøng theâm moät thuoác thöû duy nhaát : - Na2CO3 , BaCl2 , H2SO4 , Na2SO4 . - Na2SO4 , Na2CO3 , HCl , BaCl2 - H2SO4 , HCl , BaCl2 - Na2CO3 , MgSO4 , H2SO4 , Na2SO4. ( duøng quì tím hoaëc NaOH) - Fe , FeO , Cu . ( duøng HCl hoaëc H2SO4) - Cu , CuO , Zn ( duøng HCl hoaëc H2SO4) c. Khoâng duøng thuoác thöû naøo khaùc : HCl , BaCl2 . Na2CO3 . MgCl2 , Na2CO3 , NaOH , HCl K2CO3 , BaCl2 , H2SO4 , MgCl2. Na2CO3 , BaCl2 , H2SO4 , HCl HCl , CaCl2 , Na2CO3 , AgNO3 . Nhaän bieát : NaCl , MgCl2 , H2SO4 , CuSO4 , NaOH ( khoâng duøng thuoác thöû naøo ) Nhaän bieát : NaCl , HCl , NaOH , Phenolphtalein Nhaän bieát : NO , CO , CO2 , SO2 . H III/ 3. 4. 5. 5 `ˆÌi`Ê܈̅Ê̅iÊ`i“œÊÛiÀȜ˜ÊœvÊ ˜vˆÝÊ*ÀœÊ* Ê `ˆÌœÀÊ /œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“ Nhaän bieát töøng chaát khí coù trong hoãn hôïp khí : H2 , CO , CO2 , SO2 , SO3 Chæ ñun noùng nhaän bieát : NaHSO4 , KHCO3 , Na2SO3 , Mg(HCO3)2 , Ba(HCO3)2 Chæ duøng theâm nöôùc nhaän bieát 3 oxit maøu traéng : MgO , Al2O3 , Na2O . Coù 5 maãu kim loaïi Ba , Mg , Fe , Ag , Al . Neáu chæ duøng H2SO4 loaõng coù theå nhaän bieát nhöõng kim loaïi naøo ? 10. Chæ duøng kim loaïi ñeå phaân bieät caùc d dòch : HCl , HNO3 , NaNO3 , NaOH , HgCl2. 11. Laøm theá naøo ñeå bieát trong bình coù : a. SO2 vaø CO2. b. H2SO4 , HCl , HNO3 12. Coù 4 loï ñöïng 4 dung dòch : K2CO3 , BaCl2 , HCl , K2SO4 . Nhaän bieát baèng caùch : a. Chæ duøng kim loaïi Ba . b. Khoâng duøng theâm thuoác thöû naøo khaùc . IV/ Toaùn veà ñoä tan vaø noàng ñoä dung dòch :  Ñoä tan : 1. Tính ñoä tan cuûa muoái aên ôû 20oC, bieát raèng ôû nhieät ñoä ñoù 50 gam nöôùc hoøa tan toái ña 17,95 gam muoái aên 2. Coù bao nhieâu gam muoái aên trong 5 kg dung dòch baõo hoøa muoái aên ôû 20 oC, bieát ñoä tan cuûa muoái aên ôû nhieät ñoä ñoù laø 35, 9 gam . 3. Ñoä tan cuûa A trong nöôùc ôû 10OC laø 15 gam , ôû 90OC laø 50 gam. Hoûi laøm laïnh 600 gam dung dòch baõo hoøa A ôû 90OC xuoáng 10OC thì coù bao nhieâu gam A keát tinh ? 4. Coù bao nhieâu gam tinh theå NaCl taùch ra khi laøm laïnh 1900 gam dung dòch NaCl baõo hoøa töø 90OC ñeán 0OC . Bieát ñoä tan cuûa NaCl ôû 90OC laø 50 gam vaø ôû 0OC laø 35 gam 5. Xaùc ñònh löôïng AgNO3 taùch ra khi laøm laïnh 2500 g dung dòch AgNO3 baõo hoøa ôû 60oC xuoáng coøn 10oC . Cho bieát ñoä tan cuûa AgNO3 ôû 60oC laø 525 g vaø ôû 10oC laø 170 g .  Tinh theå ngaäm nöôùc ä : * Tìm % veà khoái löôïng cuûa nöôùc keát tinh coù trong tinh theå ngaäm nöôùc * Tính khoái löôïng chaát tan khi bieát khoái löôïng tinh theå * Laäp CTHH cuûa tinh theå ngaäm nöôùc ☺ Phöông phaùp giaûi : – Tính khoái löôïng mol ( hoaëc soá mol) tinh theå ngaäm nöôùc – Tìm khoái löôïng nöôùc coù trong moät mol tinh theå - Tìm soá mol nöôùc ( ñoù laø soá phaân töû nöôùc coù trong tinh theå ngaäm nöôùc ) Ví duï : Tìm CTHH cuûa muoái ngaäm nöôùc CaCl 2.xH2O . Bieát raèng löôïng Ca chieám 18,26% HD :- Ñaët M laø khoái löôïng mol cuûa CaCl2.xH2O . Theo phaàn traêm veà khoái löôïng cuûa Ca ta m 40 18,26 coù : Ca = =  M = 219(g) M M 100 Khoái löôïng nöôùc trong tinh theå : 219 – 111 = 108 (g) Soá mol nöôùc tinh theå : x = 108 : 18 = 6 ( mol) Vaäy CTHH cuûa tinh theå muoái ngaäm nöôùc laø CaCl2.6H2O H O C H O AH O C .C O M 6. 7. 8. 9.  Noàng ñoä dung dòch : 1. Tính C% cuûa ddòch thu ñöôïc khi hoøa tan 25 gam CuSO4.5H2O vaøo 175 gam nöôùc ? 2. Tính C% cuûa ddòch thu ñöôïc khi hoøa tan 4,48 lít khí HCl ôû ñktc vaøo 500 ml nöôùc ? 3. Tính C% cuûa ddòch thu ñöôïc khi hoøa tan 56 lít khí NH3 ôû ñktc vaøo 157 cm3 nöôùc ? 6 `ˆÌi`Ê܈̅Ê̅iÊ`i“œÊÛiÀȜ˜ÊœvÊ ˜vˆÝÊ*ÀœÊ* Ê `ˆÌœÀÊ /œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“ H O C H O AH O C .C O M 4. Caàn laáy bao nhieâu gam CaCl2.6H2O ñeå khi hoøa tan vaøo nöôùc thì thu ñöôïc 200 ml dung dòch CaCl2 30% (D= 1,28 g/ml) ? 5. Xaùc ñònh noàng ñoä mol cuûa dung dòch thu ñöôïc khi hoøa tan 12,5 gam CuSO4.5H2Ovaøo 87,5 ml nöôùc ? 6. Tính C% khi troän 200gam dung dòch NaCl 20% vôùi 300 gam dung dòch NaCl 5% ? 7. Tính noàng ñoä mol khi troän 200 ml dung dòch NaOH 0,01M vôùi 50 ml dung dòch NaOH 1M cho raèng khoâng coù söï thay ñoåi theå tích khi troän laãn ? 8. Caàn pha bao nhieâu gam dung dòch NaCl 8% vaøo 400 gam dung dòch NaCl 20 % ñeå ñöôïc dung dòch NaCl 16% ? 9. Caàn pha bao nhieâu gam nöôùc vaøo 600 gam dung dòch NaOH 18% ñeå ñöôïc dung dòch NaOH 15% ? . 10. Caàn pha bao nhieâu gam NaCl vaøo 800 gam dung dòch NaCl 10% ñeå ñöôïc dung dòch NaCl 20% ?. 11. Caàn pha bao nhieâu ml dung dòch HCl 2M vaøo 500 ml dung dòch1M ñeå ñöôïc dung dòch 1,2M .? 12. Hoøa tan 6,66 gam tinh theå Al2(SO4)3.nH2O vaøo nöôùc thaønh dung dòch A . Laáy 1/10 dung dòch A taùc duïng vôùi dung dòch BaCl2 thaáy taïo thaønh 0,699 gam keát tuûa . Xaùc ñònh CTHH tinh theå muoái sunfat cuûa nhoâm ? 13. Hoøa tan 24,4 gam BaCl2.xH2O vaøo 175,6 gam nöôùc taïo thaønh d/ dòch 10,4% . Tìm x? 14. Coâ caïn raát töø töø 200ml dd CuSO4 0,2M thu ñöôïc 10 g tinh the åCuSO4.pH2O . Tính p ? 15. Coâ caïn caån thaän 600 gam dung dòch CuSO4 8% thì thu ñöôïc bao nhieâu gam tinh theå CuSO4.5H2O ? 16. Caàn laáy bao nhieâu gam tinh theå CuSO4.5H2Ovaø bao nhieâu gam dung dòch CuSO4 4% ñeå ñieàu cheá 200 gam dung dòch CuSO4 8% ? 17. Troän 300 gam dung dòch HCl 7,3% vôùi 200 gam dung dòch NaOH 4% . Tính C% caùc chaát tan coù trong dung dòch ? 18. Troän 200 ml dung dòch H2SO4 20% (D= 1,137 g/ml) Vôùi 400 gam dd BaCl2 5,2% thu ñöôïc keát tuûa A vaø dd B . Tính khoái löôïng keát tuûa A vaø C% caùc chaát coù trong dd B ? 19. Trong moät chieác coác ñöïng moät muoái cacbonat kim loaïi hoùa trò I . Theâm töø töø dung dòch H2SO4 10%vaøo coác cho ñeán khi khí vöøa thoaùt heát thu ñöôïc muoái Sunfat coù noàng ñoä 13,63% . Hoûi ñoù laø muoái cacbonat cuûa kim loaïi naøo? 20. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 6,2 gam phot pho thu ñöôïc chaát A . Chia A laøm 2 phaàn ñeàu nhau . – Phaàn 1 hoøa tan vaøo 500 gam nöôùc thu ñöôïc dung dòch B . Tính C% cuûa d/dòch B ? – Phaàn 2 hoøa tan vaøo bao nhieâu gam nöôùc ñeå thu ñöôïc dung dòch 24,5% ? 21. Troän 50 ml dung dòch HNO3 noàng ñoä x M vôùi 150 ml dung dòch Ba(OH)2 0,2 M thu ñöôïc dung dòch A . Cho moät ít quyø tím vaøo dung dòch A thaáy coù maøu xanh . Theâm töø töø 100 ml dung dòch HCl 0,1 M vaøo d/dòch A thaáy quyø trôû laïi thaønh maøu tím . Tính x ? 22. Khöû hoaøn toaøn 2,4 gam hoãn hôïp CuO vaø FexOy cuøng soá mol nhö nhau baèng H2 thu ñöôïc 1,76 gam kim loaïi . Hoøa tan kim loaïi ñoù baèng dung dòch HCl dö thaáy thoaùt ra 0,448 lít khí H2 ôû ñktc Xaùc ñònh CTHH cuûa saét oxit ? V/ Tính thaønh phaàn phaàn traêm : 1. Cho 8 gam hoãn hôïp goàm Cu vaø Fe taùc duïng vôùi dung dòch HCl dö taïo thaønh 1,68 lít khí H2 thoaùt ra ôû ñktc . Tính % veà khoái löôïng cuûa töøng kim loaïi coù trong hoãn hôïp ? 7 `ˆÌi`Ê܈̅Ê̅iÊ`i“œÊÛiÀȜ˜ÊœvÊ ˜vˆÝÊ*ÀœÊ* Ê `ˆÌœÀÊ /œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“ H O C H O AH O C .C O M 2. Cho hoãn hôïp goàm Ag vaø Al taùc duïng vôùi dung dòch H2SO4 dö taïo thaønh 6,72 lít khí H2 thoaùt ra ôû ñktc vaø 4,6 g chaát raén khoâng tan . Tính % veà khoái löôïng cuûa töøng kim loaïi coù trong hoãn hôïp ? 3. Cho 11 gam hoãn hôïp goàm Al vaø Fe taùc duïng vöøa ñuû vôùi dung dòch HCl 2M taïo thaønh 8,96 lít khí H2 thoaùt ra ôû ñktc . a. Tính % veà khoái löôïng cuûa töøng kim loaïi coù trong hoãn hôïp ? b. Tính theå tích dung dòch HCl ñaõ tham gia phaûn öùng ? 4. Cho 8,8 gam hoãn hôïp goàm Mg vaø MgO taùc duïng vöøa ñuû vôùi dung dòch HCl 14,6% .Coâ caïn dung dòch sau phaûn öùng thu ñöôïc 28,5 gam muoái khan a. Tính % veà khoái löôïng cuûa töøng chaát coù trong hoãn hôïp ? b. Tính khoái löôïng dung dòch HCl ñaõ tham gia phaûn öùng ? c. Tính noàng ñoä phaàn traêm cuûa muoái taïo thaønh sau phaûn öùng ? 5. Cho 19,46 gam hoãn hôïp goàm Mg , Al vaø Zn trong ñoù khoái löôïng cuûa Magie baèng khoái löôïng cuûa nhoâm taùc duïng vôùi dung dòch HCl 2M taïo thaønh 16, 352 lít khí H2 thoaùt ra ôû ñktc . a. Tính % veà khoái löôïng cuûa töøng kim loaïi coù trong hoãn hôïp ? b. Tính theå tích dung dòch HCl ñaõ duøng biets ngöôøi ta duøng dö 10% so vôùi lyù thuyeát ? 6. Hoøa tan 13,3 gam hoãn hôïp NaCl vaø KCl vaøo nöôùc thu ñöôïc 500 gam dung dòch A Laáy 1/10 dung dòch A cho phaûn öùng vôùi AgNO3 taïo thaønh 2,87 gam keát tuûa a. Tính % veà khoái löôïng cuûa moãi muoái coù trong hoãn hôïp ? b. Tính C% caùc muoái coù trong dung dòch A 7. Daãn 6,72 lít (ñktc) hoãn hôïp khí goàm CH4 , C2H4 qua bình Brom dö thaáy khoái löôïng bình ñöïng dung dòch Brom taêng 5,6 gam . Tính % veà khoái löôïng cuûa moãi hiddro cacbon coù trong hoãn hôïp ? 8. Daãn 5,6 lít (ñktc) hoãn hôïp khí goàm CH4 , C2H4 vaø C2H2 qua bình Brom dö thaáy khoái löôïng bình ñöïng dung dòch Brom taêng 5,4 gam . Khí thoaùt ra khoûi bình ñöôïc ñoát chaùy hoaøn toaøn thu ñöôïc 2,2 gam CO2 . Tính % veà khoái löôïng cuûa moãi hiddro cacbon coù trong hoãn hôïp ? 9. Chia 26 gam hoãn hôïp khí goàm CH4 , C2H6 vaø C2H4 laøm 2 phaàn baèng nhau - Phaàn 1 : Ñoát chaùy hoaøn toaøn thu ñöôïc 39,6 gam CO2 - Phaàn 2 : Cho loäi qua bình ñöïng d/dòch brom dö thaáy coù 48 gam brom tham gia phaûn öùng Tính % veà khoái löôïng cuûa moãi hiddro cacbon coù trong hoãn hôïp ? 10. Hoøa tan hoaøn toaøn 10 gam hoãn hôïp cuûa Mg vaø MgO baèng dung dòch HCl . Dung dòch thu ñöôïc cho taùc duïng vôùi vôùi dung dòch NaOH dö . Loïc laáy keát tuûa röûa saïch roài nung ôû nhieät ñoä cao cho ñeán khi khoái löôïng khoâng ñoåi thu ñöôïc 14 gam chaát raén a. Tính % veà khoái löôïng cuûa moãi chaát coù trong hoãn hôïp ban ñaàu ? b. Tính theå tích dung dòch HCl 2M toái thieåu ñaõ duøng ? 11. Hoøa tan hoaøn toaøn 24 gam hoãn hôïp cuûa Al vaø Mg baèng dung dòch HCl vöøa ñuû . Theâm moät löôïng NaOH dö vaøo dung dòch . Sau phaûn öùng xuaát hieän moät löôïng keát tuûa Loïc laáy keát tuûa röûa saïch roài nung ôû nhieät ñoä cao cho ñeán khi khoái löôïng khoâng ñoåi thu ñöôïc 4 g chaát raén a. Tính % veà khoái löôïng cuûa moãi kim loaïi coù trong hoãn hôïp ban ñaàu ? b. Tính theå tích dung dòch HCl 2M ñaõ duøng ? 8 `ˆÌi`Ê܈̅Ê̅iÊ`i“œÊÛiÀȜ˜ÊœvÊ ˜vˆÝÊ*ÀœÊ* Ê `ˆÌœÀÊ /œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“ H O C H O AH O C .C O M 12. Chia moät löôïng hoãn hôïp goàm MgCO3 vaø CaCO3 laøm 2 phaàn baèng nhau . – Phaàn 1 : nhieät phaân hoaøn toaøn thu ñöôïc 3,36 lít khí CO2 (ñktc) – Phaàn 2 : hoøa tan heát trong dung dòch HCl roài coâ caïn dung dòch thu ñöôïc 15,85 gam hoãn hôïp muoái khan Tính % veà khoái löôïng cuûa moãi muoái cacbonat coù trong hoãn hôïp ban ñaàu ? 13. Khöû 15,2 gam hoãn hôïp goàm Fe2O3 vaø FeO baèng H2 ôû nhieät ñoä cao thu ñöôïc saét kim loaïi . Ñeå hoøa tan heát löôïng saét naøy caàn 0,4 mol HCl a. Tính % veà khoái löôïng cuûa moãi oxit coù trong hoãn hôïp ban ñaàu ? b. Tính theå tích H2 thu ñöôïc ôû ñktc ? 14. Cho moät luoàng CO dö ñi qua oáng söù chöùa 15,3 gam hoãn hôïp goàm FeO vaø ZnO nung noùng , thu ñöôïc moät hoãn hôïp chaát raén coù khoái löôïng 12, 74 gam . Bieát trong ñieàu kieän thí nghieäm hieäu suaát caùc phaûn öùng ñeàu ñaït 80% a. Tính % veà khoái löôïng cuûa moãi oxit coù trong hoãn hôïp ban ñaàu ? b. Ñeå hoøa tan hoaøn toaøn löôïng chaát raén thu ñöôïc sau phaûn öùng treân phaûi duøng bao nhieâu lít dung dòch HCl 2M ? 15. Chia hoãn hôïp goàm Fe vaø Fe2O3 laøm 2 phaàn baèng nhau – Phaàn 1 : cho moät luoàng CO ñi qua vaø nung noùng thu ñöôïc 11,2 gam Fe – Phaàn 2 : ngaâm trong dung dòch HCl . Sau phaûn öùng thu ñöôïc 2,24 lít khí H2 ôû ñktc Tính % veà khoái löôïng cuûa moãi chaát coù trong hoãn hôïp ban ñaàu ? VI/ Toaùn taêng , giaûm khoái löôïng : 1. Nhuùng moät thoûi saét 100 gam vaøo dung dòch CuSO4 . Sau moät thôøi gian laáy ra röûa saïch , saáy khoâ caân naëng 101,6 gam . Hoûi khoái kim loaïi ñoù coù bao nhieâu gam saét , bao nhieâu gam ñoàng ? 2. Cho moät baûn nhoâm coù khoái löôïng 60 gam vaøo dung dòch CuSO 4 . Sau moät thôøi gian laáy ra röûa saïch , saáy khoâ caân naëng 80,7 gam . Tính khoái löôïng ñoàng baùm vaøo baûn nhoâm ? 3. Ngaâm moät laù ñoàng vaøo dung dòch AgNO3 . Sau phaûn öùng khoái löôïng laù ñoàng taêng 0,76 gam . Tính soá gam ñoàng ñaõ tham gia phaûn öùng ? 4. Ngaâm ñinh saét vaøo dung dòch CuSO4 . Sau moät thôøi gian laáy ra röûa saïch , saáy khoâ caân naëng hôn luùc ñaàu 0,4 gam a. Tính khoái löôïng saét vaø CuSO4 ñaõ tham gia phaûn öùng ? b. Neáu khoái löôïng dung dòch CuSO4ñaõ duøng ôû treân laø 210 gam coù khoái löôïng rieâng laø 1,05 g/ml . Xaùc ñònh noàng ñoä mol ban ñaàu cuûa dung dòch CuSO4 ? 5. Cho 333 gam hoãn hôïp 3 muoái MgSO4 , CuSO4 vaø BaSO4 vaøo nöôùc ñöôïc dung dòch D vaø moät phaàn khoâng tan coù khoái löôïng 233 gam . Nhuùng thanh nhoâm vaøo dung dòch D . Sau phaûn öùng khoái löôïng thanh kim loaïi taêng 11,5 gam . Tính % veà khoái löôïng cuûa moãi muoái coù trong hoãn hôïp treân ? 6. Cho baûn saét coù khoái löôïng 100 gam vaøo 2 lít dung dòch CuSO4 1M. Sau moät thôøi gian dung dòch CuSO4 coù noàng ñoä laø 0,8 M . Tính khoái löôïng baûn kim loaïi , bieát raèng theå tích dung dòch xem nhö khoâng ñoåi vaø khoái löôïng ñoàng baùm hoaøn toaøn vaøo baûn saét ? 7. Nhuùng moät laù keõm vaøo 500 ml dung dòch Pb(NO3)2 2M . Sau moät thôøi gian khoái löôïng laù keõm taêng 2,84 gam so vôùi ban ñaàu . a. Tính löôïng Pb ñaõ baùm vaøo laù Zn , bieát raèng löôïng Pb sinh ra baùm hoaøn toaøn vaøo laù Zn. 9 `ˆÌi`Ê܈̅Ê̅iÊ`i“œÊÛiÀȜ˜ÊœvÊ ˜vˆÝÊ*ÀœÊ* Ê `ˆÌœÀÊ /œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“ H O C H O AH O C .C O M b. Tính moàng ñoä M caùc muoái coù trong dung dòch sau khi laáy laù keõm ra , bieát raèng theå tích dung dòch xem nhö khoâng ñoåi ? VII/ Toaùn hoãn hôïp muoái axit – muoái trung hoøa : 1. Duøng 30 gam NaOH ñeå haáp thuï 22 gam CO2 a. Coù nhöõng muoái naøo taïo thaønh b. Tính khoái löôïng caùc muoái taïo thaønh . 2. Cho 9,4 gam K2O vaøo nöôùc . Tính löôïng SO2 caàn thieát ñeå phaûn öùng vôùi dung dòch treân ñeå taïo thaønh : a. Muoái trung hoøa . b. Muoái axit c. Hoãn hôïp muoái axit vaø muoái trung hoøa theo tæ leä mol laø 2 : 1 3. Dung dòch A chöùa 8 gam NaOH a. Tính theå tích dung dòch H2SO4 0,5M caàn duøng ñeå hoøa tan hoaøn toaøn dung dòch A b. Tính theå tích SO2 caàn thieát ñeå khi taùc duïng vôùi dung dòch A taïo ra hoãn hôïp muoái axit vaø muoái trung hoøa theo tæ leä mol töông öùng laø 2 : 1 ? 4. Tính theå tích CO2 caàn thieát ñeå khi taùc duïng vôùi 16 gam dung dòch NaOH 10% taïo thaønh: a. Muoái trung hoøa ? b. Muoái axit ? c. Hoãn hôïp muoái axit vaø muoái trung hoøa theo tæ leä mol laø 2 : 3 ? 5. Duøng 1 lít dung dòch KOH 1,1M ñeå haáp thuï 80 gam SO3 a. Coù nhöõng muoái naøo taïo thaønh ? b. Tính khoái löôïng caùc muoái taïo thaønh ? VIII/ Xaùc ñònh CTHH : 1. Hoøa tan hoaøn toaøn 3,6 gam moät kim loaïi hoùa trò II baèng dung dòch HCl coù 3,36 lít khí H 2 thoaùt ra ôû ñktc. Hoûi ñoù laø kim loaïi naøo ? 2. Hoøa tan 2,4 gam oxit cuûa moät kim loaïi hoùa trò II caàn duøng 2,19 gam HCl . Hoûi ñoù laø oxit cuûa kim loaïi naøo ? 3. Hoøa tan 4,48 gam oxit cuûa moät kim loaïi hoùa trò II caàn duøng 100 ml dung dòch H 2SO4 0,8M . Hoûi ñoù laø oxit cuûa kim loaïi naøo ? 4. Cho dung dòch HCl dö vaøo 11,6 gam bazô cuûa kim loaïi R coù hoùa trò II thu ñöôïc 19 gam muoái . Xaùc ñònh teân kim loaïi R ? 5. Cho 10,8 gam kim loaïi hoùa tri III taùc duïng vôùi dung dòch HCl dö thaáy taïo thaønh 53,4 gam muoái . Xaùc ñònh teân kim loaïi ñoù / 6. Hoøa tan 49,6 gam hoãn hôïp goàm muoái sunfat vaø muoái cacbonat cuûa moät kim loaïi hoùa trò I vaøo nöôùc thu ñöôïc dung dòch A . Chia dung dòch A laøm 2 phaàn baèng nhau . - Phaàn 1 : Cho taùc duïng vôùi dung dòch H2SO4 dö thu ñöôïc 2,24 lít khí ôû ñktc - Phaàn 1 : Cho taùc duïng vôùi dung dòch BaCl2 dö thu ñöôïc 43 gam keát tuûa traéng . a. Tìm CTHH cuûa 2 muoái ban ñaàu b. Tính % veà khoái löôïng cuûa caùc muoái treân coù trong hoãn hôïp ? 7. Hoøa tan 1,84 gam moät kim loaïi kieàm vaøo nöôùc . ñeå trung hoøa dung dòch thu ñöôïc phaûi duøng 80 ml dung dòch HCl 1M . Xaùc ñònh kim loaïi kieàm ñaõ duøng ? 10 `ˆÌi`Ê܈̅Ê̅iÊ`i“œÊÛiÀȜ˜ÊœvÊ ˜vˆÝÊ*ÀœÊ* Ê `ˆÌœÀÊ /œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“ H O C H O AH O C .C O M 8. Hoøa tan hoaøn toaøn 27,4 gam hoãn hôïp goàm M2CO3 vaø MHCO3 ( M laø kim loaïi kieàm ) baèng 500 ml dung dòch HCl 1M thaáy thoaùt ra 6,72 lít khí CO2 ( ôû ñktc) . Ñeå trung hoøa löôïng axit coøn dö phaûi duøng 50 ml dung dòch NaOH 2M a. Xaùc ñònh 2 muoái ban ñaàu b. Tính % veà khoái löôïng cuûa moãi muoái treân ? 9. Coù moät hoãn hôïp X goàm moät muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoùa trò I vaø moät muoái cuûa kim loaïi hoùa trò II . Hoøa tan hoaøn toaøn 18 gam X . baèng dung dich HCl vöøa ñuû thu ñöôïc dung dòch Y vaø 3,36 lít CO2 (ñktc) a. Coâ caïn Y seõ thu ñöôïc bao nhieâu gam muoái khan ? b. Neáu bieát trong hoãn hôïp X soá mol muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoùa trò I gaáp 2 laàn soá mol muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoùa trò II vaø nguyeân töû khoái cuûa kim loaïi hoùa trò I hôn nguyeân töû khoái cuûa kim loaïi hoùa trò II laø 15 ñvC. Tìm CTHH 2 muoái treân ? 10. Coù moät oxit saét chöa roõ CTHH . Chia löôïng oxit naøy laøm 2 phaàn baèng nhau - Phaàn 1 : taùc duïng vöøa ñuû vôùi 150 ml dung dòch HCl 3M - Phaàn 2 : nung noùng vaø cho luoàng CO ñi qua , thu ñöôïc 8,4 gam saét . Xaùc ñònh CTHH cuûa saét oxit . 11. Hoøa tan heát m gam hoãn hôïp goàm ACO3 vaø BCO3 (A , B laø 2 kim loaïi hoùa trò II) caàn duøng 300 ml dung dòch HCl 1M . Sau phaûn öùng thu ñöôïc V lít khí CO2 (ñktc) vaø d/dòch A . Coâ caïn dung dòch A thu ñöôïc 30,1 gam muoái khan a. Xaùc ñònh m ? b. Tìm V ? 12. Oxi hoùa hoaøn toaøn 8 gam 2 kim loaïi A , B (ñeàu coù hoùa trò II) thu ñöôïc hoãn hôïp 2 oxit töông öùng . Ñeå hoøa tan heát 2 oxit treân caàn 150 ml dung dòch HCl 1M. Sau phaûn öùng thu ñöôïc dung dòch coù 2 muoái . Cho NaOH vaøo dung dòch muoái naøy thu ñöôïc moät keát tuûa cöïc ñaïi naëng m gam goàm hoãn hôïp 2 hiñroxit kim loaïi a.Vieât caùc PTPU xaûy ra ? b. Xaùc ñònh m ? 13. A laø oxit cuûa nitô coù phaân töû khoái laø 92 coù tæ leä soá nguyeân töû N vaø O laø 1 : 2 . B laø moät oxit khaùc cuûa nitô . ÔÛ ñktc 1 lít khí B naëng baèng 1 lít khí CO 2 . Tìm coâng thöùc phaân töû cuûa A vaø B ? 14. Hoøa tan hoaøn toaøn 1,44 gam kim loaïi hoùa trò II baèng 250 ml dung dòch H2SO4 0,3M . Ñeå trung hoøa löôïng axit dö caàn duøng 60 ml dung dòch NaOH 0,5M , Xaùc ñònh teân kim loaïi ? 15. Nung 3 gam muoái cacbonat cuûa kim loaïi A ( chöa roõ hoùa trò ) thu ñöôïc 1,68 gam oxit . a. Xaùc ñònh CTHH cuûa muoái ? b. Neáu hoøa tan hoaøn toaøn 8 gam muoái treân baèng V lít dung dòch HCl 2M . Tính V ? IX/ Chöùng minh chaát taùc duïng heát : 1. Cho 3,87 gam hoãn hôïp goàm Mg vaø Al taùc duïng vôùi 500 ml dung dòch HCl 1M a. Chöùng minh raèng sau phaûn öùng vôùi Mg vaø Al , axit vaãn coøn dö ? b. Neáu phaûn öùng treân laøm thoaùt ra 4,368 lít khí H 2 (ñktc) . Haõy tính soá gam Mg vaø Al ñaõ duøng ban ñaàu ? c. Tính theå tích dung dòch ñoàng thôøi NaOH 2M vaø Ba(OH)2 0,1M caàn duøng ñeå trung hoøa heát löôïng axit coøn dö ? 11 `ˆÌi`Ê܈̅Ê̅iÊ`i“œÊÛiÀȜ˜ÊœvÊ ˜vˆÝÊ*ÀœÊ* Ê `ˆÌœÀÊ /œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“ H O C H O AH O C .C O M 2. Hoøa tan 31,9 gam hoãn hôïp BaCl2 vaø CaCl2 vaøo nöôùc ñöôïc dung dòch A . Cho toaøn boä dung dòch A taùc duïng vôùi 500 ml dung dòch Na2CO3 2M thaáy xuaát hieän moät löôïng keát tuûa a. Chöùng toû raèng löôïng keát tuûa ôû treân thu ñöôïc laø toái ña ? b. Neáu cho toaøn boä löôïng dung dòch A taùc duïng vôùi löôïng dö dung dòch AgNO3 thì thu ñöôïc 53,4 gam keát tuûa . Xaùc ñònh % veà khoái löôïng moãi muoái ñaõ duøng ban ñaàu ? 3. Cho 8,4 gam hoãn hôïp Zn vaø Mg taùc duïng vôùi 500 ml dung dòch HCl 2M a. Chöùng minh raèng sau phaûn öùng axit vaãn coøn dö ? b. Neáu thoaùt ra 4,48 lít khí ôû ñktc . Haõy tính soá gam Mg vaø Al ñaõ duøng ban ñaàu c. Tính theå tích ñoàng thôøi cuûa 2 dung dòch KOH 0,5 M vaø Ba(OH)2 1M caàn duøng ñeå trung hoøa heát löôïng axit coøn dö ? 4. Cho 7,8 gam hoãn hôïp Mg vaø Al taùc duïng vôùi 500 ml dung dòch H 2SO4 1M a. Chöùng minh raèng sau phaûn öùng vôùi Mg vaø Al , axit vaãn coøn dö ? b. Neáu phaûn öùng treân laøm thoaùt ra 4,368 lít khí H2 (ñktc) . Haõy tính % veà khoái löôïng cuûa Mg vaø Al ñaõ duøng ban ñaàu ? 5. Cho 31,8 gam hoãn hôïp X goàm 2 muoái MgCO3 vaø CaCO3 vaøo 0,8 lít dung dòch HCl 1M thu ñöôïc dung dòch Z . a. Hoûi dung dòch Z coù dö axit khoâng ? b. Cho vaøo dung dòch Z moät löôïng NaHCO3 dö thì theå tích CO2 thu ñöôïc laø 2,24 lít . tính khoái löôïng moãi muoái coù trong hoãn hôïp X ? X/ AÙùp duïng sô ñoà hôïp thöùc : 1. Tính khoái löôïng H2SO4 95% thu ñöôïc töø 60 kg quaëng pirit neáu hieäu suaát p/ öùng laø 85% ? 2. Duøng 150 gam quaëng pirit chöaù 20% chaát trô ñieàu cheá H2SO4 . Ñem toaøn boä löôïng axit ñieàu cheá ñöôïc hoøa tan vöøa ñuû m gam Fe2O3 . Taát caû phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn , haõy a. Tính khoái löôïng H2SO4 ñieàu cheá ñöôïc ? b. Tính m ? 3. Töø 1 taán quaëng pirit chöaù 90% FeS2 coù theå ñieàu cheá bao nhieâu lít H2SO4 ñaäm ñaëc 98% (d = 1,84 g/ml) , bieát hieäu suaát trong quaù trình ñieàu cheá laø 80% ? 4. Coù theå ñieàu cheá bao nhieâu taán CH3COOH töø 100 taán CaC2 coù 4% taïp chaát , giaû söû caùc phaûn öùng ñaït hieäu suaát 100% ? XI/ AÙùp duïng ñònh luaät baûo toaøn khoái löôïng : 1. Xaùc ñònh coâng thöùc phaân töû cuûa A , bieát raèng khi ñoát chaùy 1 mol chaát A caàn 6,5 mol oxi thu ñöôïc 4 mol CO2 vaø 5 mol nöôùc 2. Ñoát chaùy m gam chaát A caàn duøng 4,48 lít O2 thu ñöôïc 2,24 lít CO2 vaø 3,6 gam nöôùc . Tính m bieát theå tích caùc chaát khí ñeàu döôïc ño ôû ñktc 3. Ñoát chaùy 16 gam chaát A caàn 4,48 lít khí oxi (ñktc) thu ñöôïc khí CO2 vaø hôi nöôùc theo tæ leä soá mol laø 1 : 2 . Tính khoái löôïng CO2 vaø H2O taïo thaønh ? 4. Nung hoãn hôïp 2 muoái CaCO3 vaø MgCO3 thu ñöôïc 76 gam 2 oxit vaø 33,6 lít CO2 (ñktc) . Tính khoái löôïng hoãn hôïp ban ñaàu ? 5. Cho hoãn hôïp 2 muoái A2SO4 vaø BSO4 coù khoái löôïng 44,2 gam taùc duïng vöøa ñuû vôùi d/dòch BaCl2 taïo thaønh 69,9 gam BaSO4 keát tuûa .Tìm khoái löôïng 2 muoái tan môùi taïo thaønh ? 6. Hoøa tan 10 gam hoãn hôïp 2 muoái cacbonat coù hoùa trò II vaø III baèng dung dòch HCl thu ñöôïc dung dòch A vaø 0,672 lít khí (ñktc) . Hoûi coâ caïn dung dòch A thì thu ñöôïc bao nhieâu gam muoái khan ? 12 `ˆÌi`Ê܈̅Ê̅iÊ`i“œÊÛiÀȜ˜ÊœvÊ ˜vˆÝÊ*ÀœÊ* Ê `ˆÌœÀÊ /œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“ H O C H O AH O C .C O M 7. Hoøa tan 5,68 gam hoãn hôïp 2 muoái cacbonat cuûa kim loaïi thuoäc nhoùm IIA vaø thuoäc 2 chu kì lieân tieáp baèng dung dòch HCl dö thu ñöôïc 1,344 lít khí (ñktc) vaø dung dòch A . Hoûi coâ caïn dung dòch A thì thu ñöôïc bao nhieâu gam muoái khan ? 8. Cho luoàng khí CO ñi qua oáng söù ñöïng m gam hoãn hôïp goàm Fe , FeO , Fe2O3 nung noùng . Sau khi keát thuùc thí nghieäm , thu ñöôïc 64 gam chaát raén A vaø 11,2 lít khí B (ñktc) coù tæ khoái hôi so vôùi hiñro laø 20,4 . Tính m ? XII/ Bieän luaän : - Theo caùc khaûnaêng phaûn öùng xaûy ra - Theo löôïng chaát ( gam , mol ) . - Theo tính chaát - Theo phöông trình voâ ñònh - Theo keát quaû baøi toaùn - Theo giôùi haïn - Theo hoùa trò 1. Hoøa tan hoaøn toaøn 3,78 gam moät kim loaïi M vaøo dung dòch HCl thu ñöôïc 4,704 lít khí H2 (ñktc) . Xaùc ñònh kim loaïi M ? 2. Hoøa tan hoaøn toaøn hoãn hôïp 4 g hai kim loaïi A,B cuøng hoùa trò II vaø coù tæ leä mol laø ! : 1 baèng dung dòch HCl thu ñöôïc 2,24 lít khí H2 ( ñktc) . Hoûi A , B laø caùc kim loaïi naøo trong caùc kim loaïi sau : Mg , Ca , Ba , Zn , Fe , Ni . Bieát : Mg = 24 , Ca= 40 , Ba= 137 , Zn = 65, Fe = 56 , Ni = 58 . 3. A laø hôïp chaát voâ cô khi ñoát noùng cho ngoïn löûa maøu vaøng . Nung noùng A ôû nhieät ñoä cao ñöôïc chaát raén B , hôi nöôùc vaø khí C khoâng maøu , khoâng muøi , laøm ñuïc nöôùc voâi trong . bieát chaát raén B cuõng cho ngoïn löûa maøu vaøng khi ñoát noùng . Xaùc ñònh CTHH cuûa A vaø B vaø vieát caùc PTPU 4. A laø hôïp chaát voâ cô coù nhieàu öùng duïng trong ngaønh xaây döïng . Nung noùng A thu ñöôïc chaát raén b vaø khí C khoâng maøu khoâng muøi . Cho C loäi qua bình ñöïng nöôùc voâi trong dö laïi thaáy xuaát hieä chaát raén A . Xaùc ñònh CTHH cuûa A vaø vieát caùc PTPU . 5. X laø moät muoái voâ cô thöôøng ñöôïc duøng trong phoøng thí nghieäm . Nung noùng X ñöôïc 2 khí Y vaø Z , trong ñoù khí Y khoâng maøu , khoâng muøi , khoâng chaùy . Coøn Z laø hôïp chaát ñöôïc taïo bôõi 2 nguyeân toá hiddro vaø oxi . Xaùc ñònh CTHH cuûa X . 6. A , B , C laø hôïp chaát voâ cô cuûa moät kim loaïi khi ñoát chaùy ñeàu cho ngoïn löûa maøu vaøng . A taùc duïng vôùi B taïo thaønh C . Nung noùng B ôû nhieät ñoä cao taïo thaønh C , hôi nöôùc vaø khí D laø hôïp chaát cuûa cacbon . Bieát D taùc duïng vôùi A taïo ñöôïc B hoaëc C . Xaùc ñònh CTHH cuûa A , B , C .. 7. Muoái A khi ñoát chaùy cho ngoïn löûa maøu vaøng . Nung noùng A ñöôïc chaát raén B vaø coù hôi nöôùc thoaùt ra , A cuõng nhö B ñeàu taùc duïng ñöôïc vôùi dung dòch HCl taïo khí C khoâng maøu , khoâng muøi , khoâng chaùy . Xaùc ñònh CTHH cuûa A . XIII/ Phöông phaùp töï choïn löôïng chaát : Moät soá caùch choïn : - Löôïng chaát tham gia phaûn öùng laø 1 mol - Löôïng chaát tham gia phaûn öùng theo soá lieäu cuûa ñeà baøi . 1. Hoøa tan moät muoái cacbonat kim loaïi M baèng khoái löôïng vöøa ñuû cuûa dung dòch H2SO4 9,8 % ta thu ñöôïc dung dòch muoái sunfat 14,18% . Hoûi M laø kim loaïi gì ? 2. Hoøa tan oxit moät kim loaïi hoùa trò II vaøo moät löôïng vöøa ñuû dung dòch H 2SO4 20% , thu ñöôïc dung dòch muoái coù noàng ñoä 22,6% . Xaùc ñònh teân kim loaïi ñaõ duøng ? 13 `ˆÌi`Ê܈̅Ê̅iÊ`i“œÊÛiÀȜ˜ÊœvÊ ˜vˆÝÊ*ÀœÊ* Ê `ˆÌœÀÊ /œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“ H O AH O C .C O M 3. Cho 16 gam hôïp kim cuûa Beri vaø moät kim loaïi kieàm taùc duïng vôùi nöôùc ta ñöôïc dung dòch A vaø 3,36 liat khí H2 (ñktc) a. Caàn bao nhieâu ml dung dòch HCl 0,5M ñeå trung hoøa heát 1/10 dung dòch A ? b. Laáy 1/10 dung dòch A roài theâm vaøo ñoù 99 ml dung dòch Na2SO4 0,1 M thì thaáy dung dòch vaãn coøn dö Ba2+ , nhöng neáu theâm tieáp 2 ml dung dòch nöõa thì thaáy dö SO42- . Xaùc ñònh teân cuûa kim loaïi kieàm ? 4. Nhieät phaân 9,4 gam muoái nitrat kim loaïi tôùi phaûn öùng hoaøn toaøn thaáy coøn laïi 4 gam chaát raén . Xaùc ñònh kim loaïi coù trong muoái ? 5. Hoøa tan 2,84 gam hoãn hôïp 2 muoái cacbonat cuûa 2 kim loaïi thuoäc phaân nhoùm chính nhoùm II vaø thuoäc 2 chu kì lieân tieáp nhau baèng dung dòch HCl dö ngöôøi ta thu ñöôïc dung dòch A vaø khí B . Coâ caïn dung dòch A thì thu ñöôïc 3,17 gam muoái khan . a. Tính theå tích B (ñktc) .? b. Xaùc ñònh teân 2 kim loaïi ? 6. Ñoát chaùy 1 gam ñôn chaát M caàn duøng löôïng vöøa ñuû oxi laø 0,7 lít ( ñktc) . Xaùc ñònh ñôn chaát M ? 7. Nung 3 gam muoái cacbonat cuûa kim loaïi A chöa roõ hoùa trò thu ñöôïc 1,68 gam oxit kim loaïi A . a. Xaùc ñònh A ? b. Tính theå tích dd HCl caàn duøng ñeå hoøa tan heát 3 gam muoái cacbonat cuûa A ôû treân ? XIV/ Phöông phaùp duøng caùc giaù trò trung bình : A/ Phöông phaùp duøng caùc giaù trò mol trung bình ( M ) Löu yù : a) Hoãn hôïp nhieàu chaát : m M n  M 2 n2  .....  M i ni M = hh = 1 1 nhh n1  n2  ...  ni m M V  M 2V2  .....  M iVi M = hh = 1 1 n hh V1  V2  ...  Vi H O C b) Hoãn hôïp 2 chaát : a, b ; % soá mol M n  M 2 (n  n1 ) M= 1 1 ; M = M1n1 + M2(1-n1) n M V  M 2 (V  V1 ) ; M = M1X1 + M2(1-X1) M= 1 1 n 1. Hai kim loaïi kieàm M vaø M/ naèm trong hai chu kì keá tieáp nhau cuûa baûng heä thoáng tuaàn hoaøn . Hoøa tan moâyj ít hoãn hôïp M vaø M/ trong nöôùc ñöôïc dung dòch A vaø 0,336 lít khí H2 (ñktc) . Cho HCl dö vaøo dung dòch A vaø coâ caïn ñöôïc 2,075 gam muoái khan . Xaùc ñònh teân kim loaïi M vaø M/ ? 2. Hoøa tan vaøo nöôùc 7,14 gam hoãn hôïp muoái cacbonat vaø hiddro cacbonat cuûa moät kim loaïi hoùa trò I . Sau ñoù theâm vaøo dung dòch thu ñöôïc moät löôïng dung dòch HCl vöøa ñuû thì thu ñöôïc 0,672 lít khí ôû ñktc Xaùc ñònh teân kim loaïi ? 3. Nguyeân töû khoái cuûa 3 kim loaïi hoùa trò 2 tæ leä vôùi nhau theo tæ soá laø 3 : 5 : 7 . Tæ leä soá mol cuûa chuùng trong hoãn hôïp laø 4 : 2 : 1 . Sau khi hoøa tan 2,32 gam hoãn hôïp trong HCl dö thu ñöôïc 1,568 lít H2 ôû ñktc . Xaùc ñònh 3 kim loaïi bieát chuùng ñeàu ñöùng tröôùc H2 trong daõy Beketop . 14 `ˆÌi`Ê܈̅Ê̅iÊ`i“œÊÛiÀȜ˜ÊœvÊ ˜vˆÝÊ*ÀœÊ* Ê `ˆÌœÀÊ /œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“ 4. Hoøa tan 46 gam hoãn hôïp Ba vaø 2 kim loaïi kieàm A , B thuoäc 2 chu kì lieân tieáp nhau ñöôïc dung dòch X vaø 11,2 lít khí (ñktc) - Neáu theâm 0,18 mol Na2SO4 voø dung dòch X thì dung dòch sau phaûn öùng vaãn chöa keát tuûa heát Ba2+ - Neáu theâm 0,21 mol Na2SO4 voø dung dòch X thì dung dòch sau phaûn öùng vaãn coøn dö ion SO42Xaùc ñònh teân 2 kim loaïi kieàm ? H O C H O AH O C .C O M T¸c gi¶: §Æng Hång V©n 15 `ˆÌi`Ê܈̅Ê̅iÊ`i“œÊÛiÀȜ˜ÊœvÊ ˜vˆÝÊ*ÀœÊ* Ê `ˆÌœÀÊ /œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“
- Xem thêm -