Tài liệu Bài tập etabs

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 111 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

ETABS Etabs. 1. Ñònh ñôn vò 2. Môû / taïo file. 3. Thieát laäp heä thoáng löôùi (grid lines) treân maët baèng 4. Ñònh nghóa caùc taàng nhaø : teân, chieàu cao taàng,... (story) 5. Ñònh nghóa caùc ñaëc tröng vaät lieäu vaø tieát dieän 6. Ñònh nghóa taûi troïng, toå hôïp taûi troïng 7. Veõ caùc ñoái töôïng keát caáu 8. Hieäu chænh sô ñoà hình hoïc cuûa keát caáu 9. Gaùn caùc ñaëc tröng tieát dieän, taûi troïng, ...cho caùc ñoái töôïng 10. Phaân tích keát caáu 11. Hieån thò keát quaû phaân tích 12. Thieát keá keát caáu 13. Xuaát döõ lieäu ra maùy in, file, ... 14. Löu moâ hình ETABS VEÕ MOÂ HÌNH Bài tập 1 ETABS KHUNG BTCT ÑÔN GIAÛN * Chieàu cao taàng laø 3.3m , tröø taàng 1 cao 4.5m * Daàm 200x400. * Coät 200x400. Saøn daøy 120mm * Beâtoâng M250 Bài tập 1 KHUNG BTCT ÑÔN GIAÛN CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP TAÛI TROÏNG ETABS (1) Tónh taûi : * troïng löôïng baûn thaân keát caáu * caùc lôùp hoaøn thieän treân saøn : 125 kG/m2 ( saøn 1, 2, 3 ) vaø 230 kG/m2 ( saøn maùi ) * troïng löôïng töôøng xaây phaân boá ñeàu treân daàm taàng 1,2 vaø 3 : 1 T/m (daàm bieân) vaø 0.5 T/m (daàm giöõa) (2) Hoaït taûi söû duïng : 240 kG/m2 ( saøn 1, 2, 3 ) vaø 100 kG/m2 ( saøn maùi ) (3) Hoaït taûi gioù : TP.HCM (W0= 83 kG/m2), ñòa hình daïng B heä soá k taïi ñoä cao z (m) öùng vôùi ñòa hình daïng t : W(z) = n c kt(z) W0 (löïc/dieän tích) Daïng ñòa hình (t) ztg (m) mt A 250 0.070 B 300 0.090 C 400 0.140 Bài tập 2 ETABS NGHIEÂN CÖÙU AUTOMESH & LINE CONSTRAIN Bài tập 2 ETABS *Taàng 1 cao 4m, taàng 2 cao 3m * Daàm 200x400. * Coät 200x300. *Saøn daøy 100 mm *Taûi phaân boá treân saøn = 500kG/m2 Bài tập 2 ETABS moâ hình 2 (coù 7 AREA) moâ hình 1 (184 AREA) moâ hình 3 (coù 11 AREA) moâ hình 4 (1 AREA) moâ hình 5 (2 AREA,trong ñoù coù 1 opening) CAÙC PHÖÔNG AÙN MOÂ HÌNH HOÙA KEÁT CAÁU Bài tập 2 ETABS KEÁT QUAÛ NOÄI LÖÏC SAØN Bài tập 2 ETABS KEÁT QUAÛ NOÄI LÖÏC SAØN Bài tập 2 ETABS KEÁT QUAÛ NOÄI LÖÏC DAÀM Bài tập 2 ETABS KEÁT QUAÛ NOÄI LÖÏC DAÀM Bài tập 2 ETABS KEÁT QUAÛ NOÄI LÖÏC DAÀM ETABS Bài tập 2 KEÁT QUAÛ NOÄI LÖÏC KHUNG Bài tập 2 ETABS moâ hình 2 Chia löôùi töï ñoäng moâ hình 1 Chia löôùi thuû coâng moâ hình 3 Chia löôùi töï ñoäng moâ hình 4 Chia löôùi töï ñoäng moâ hình 5 Chia löôùi töï ñoäng à keát luaän veà hieäu quaû chia löôùi AREA töï ñoäng keát hôïp vôùi raøng buoäc bieân cuûa ETABS : nhanh & chính xaùcà hay ! Bài tập 3 TAÛI TROÏNG DO TÖÔØNG GAÏCH XAÂY TREÂN SAØN ETABS daàm 200x400 daàm 200x400 töôøng daøy 100 (khoâng coù daàm) saøn daøy 100 MAËT BAÈNG * Khung BTCT 1 taàng * Troïng löôïng töôøng = 0.6 T/m Toång troïng löôïng töôøng = 0.6 × 4,5 = 2.7 T *Töôøng caùch meùp phaûi saøn moät khoaûng 2m coät (200x300) TAÛI TROÏNG DO TÖÔØNG GAÏCH XAÂY TREÂN SAØN ETABS MOÄT SOÁ PHÖÔNG AÙN MOÂ TAÛ TAÛI TÖÔØNG XAÂY TREÂN SAØN Nhoùm moâ hình phaàn töû : chia löôùi thuû coâng, taûi töôøng quy thaønh taûi taäp trung treân caùc nuùt cuûa phaàn töû saøn (ñaõ ñöôïc chia nhoû) maø töôøng ñi qua. * Moâ hình 1 : oâ saøn ñöôïc mesh thaønh 30 AREA (6x5). Töôøng ñi qua 6 nuùt, taûi troïng taäp trung moãi nuùt phaûi chòu laø = 2.7 / 6 = 0.45 T * Moâ hình 2 : oâ saøn ñöôïc mesh thaønh 60 AREA (12x10). Töôøng ñi qua 11 nuùt, taûi troïng taäp trung moãi nuùt phaûi chòu laø = 2.7 / 11 (T) Nhoùm moâ hình ñoái töôïng: caû oâ saøn laø 1 AREA, gaùn cheá ñoä chia löôùi töï ñoäng. * Moâ hình 3 : oâ saøn laø 1 AREA, AutoMesh vôùi khoaûng caùch löôùi khoâng quaù 1m. Troïng löôïng töôøng quy thaønh löïc phaân boá ñeàu treân dieän tích oâ saøn laø 2.7 / (4.5×6) = 0.1 T/m2 .Ñaây laø phöông phaùp ñôn giaûn hay ñöôïc söû duïng à coù chính xaùc khoâng? * Moâ hình 4 : oâ saøn laø 1 AREA, AutoMesh vôùi khoaûng caùch löôùi khoâng quaù 1m. Moâ taû theâm 1 daàm chìm (10x10cm) baèng BTCT {theo chieàu daøy töôøng vaø chieàu daøy saøn}. Troïng löôïng töôøng treân saøn ñöôïc nhaäp döôùi daïng löïc phaân boá ñeàu treân chieàu daøi daàm chìm laø 0.6 T/m * Moâ hình 5 : gioáng moâ hình 4, vaãn duøng 1 AREA cho caû oâ saøn, nhöng gaùn AutoMesh vôùi khoaûng caùch löôùi khoâng quaù 0.5m. Troïng löôïng töôøng treân saøn ñöôïc nhaäp döôùi daïng löïc phaân boá ñeàu treân chieàu daøi daàm chìm BTCT laø 0.6 T/m Moâ hình 6 : gioáng moâ hình 4, nhöng khoâng duøng daàm chìm BTCT maø duøng 1 daàm aûo coù ñaëc tröng laø NONE ñeå mang taûi töôøng. TAÛI TROÏNG DO TÖÔØNG GAÏCH XAÂY TREÂN SAØN moâ hình 4 moâ hình 5 daàm aûo ETABS moâ hình 3 moâ hình 1 moâ hình 2 moâ hình 6 TAÛI TROÏNG DO TÖÔØNG GAÏCH XAÂY TREÂN SAØN ETABS Moment saøn theo phöông X Taûi phaân ñeàu treân saøn Taûi treân ñöôøng line thaät Taûi treân ñöôøng line thaät Taûi treân 6 nuùt saøn Taûi treân 11 nuùt saøn Taûi treân ñöôøng line aûo TAÛI TROÏNG DO TÖÔØNG GAÏCH XAÂY TREÂN SAØN ETABS Moment saøn theo phöông Y Taûi phaân ñeàu treân saøn Taûi treân ñöôøng line thaät Taûi treân ñöôøng line thaät Taûi treân 6 nuùt saøn Taûi treân 11 nuùt saøn Taûi treân ñöôøng line aûo
- Xem thêm -