Tài liệu Bai tap ds to hop

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 149 |
  • Lượt tải: 0
tailieu

Tham gia: 27/02/2016

Mô tả:

BÀI TẬP TỔ HỢP VÀ XÁC XUẤT Bài 1: Với các số 0,1,3,6,9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau sao cho: a.Không có yêu cầu gì thêm. b.Số tạo thành là số lẻ. c.Số tạo thành là số chẳn. d.Số tạo thành chia hết cho 3. Bài 2: cho 5 chữ số 1,2,3,4,5 .Lập số có 5 chữ số khác nhau. hỏi có bao nhiêu cách sao cho: a.Bắt đầu bởi số1 b.Bắt đầu bởi 24 c.Không bắt đầu bởi 241 Bài 3: Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số, trong đó các chữ số cách đều số chính giữa thì giống nhau . Bài 4:Có bao nhiêu số lẻ trong khoảng (2000;3000)có thể tạo bằng các chữ số: 1,2,3,4,5 nếu: a.Các chữ số không nhất thiết khác nhau. b.Các chữ số của nó khác nhau.   1 , 2 , 3 ,..., n  Bài5: Cho tập hợp A= với n N ,n  2.Hỏi có bao nhiêu cách sắp thứ tự (x;y)sao cho x > y. Bài 6: Một tổ học sinh gồm 9 học sinh nam, 3 học sinh nữ.Giáo viên chọn 4 học sinh để đi trực thư viện .Hỏi có bao nhiêu cách nếu : a.Chọn học sinh nào cũng được . b.Trong đó có đúng một học sinh nữ được chọn c.Trong đó có ít nhất một học sinh nữ được chọn . d.Trong đó số nam và số nữ bằng nhau. Bài 7:Có bao nhiêu cách hoán vị của tập hợp A=  a, b, c, d , e, f  mà: a. Phần tử cuối là a b. Phần tử cuối không phải là a Bài 8:Một tổ bộ môn của trường gồm 10 giáo viên nam và 15 giáo viên nữ . Có bao nhiêu cách thành lập một hội đồng gồm 6 ủy viên trong đố nam ít hơn nữ. Bài9: Một người có 7 cái áo trong đó có 3 áo trắng ,5 cà vạt trong đó có 2 màu vàng. Hỏi có bao nhiêu cách chọn bộ áo – cà vạt nếu : a.Không có yêu cầu gì thêm. b. Đã chọn áo trắng thì không chọn cà vạt màu vàng. Bài 10: Một dãy có 5 ghế dành cho 3 hs nam , 2 hs nữ.Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp chổ ngồi nếu: a.Xếp tùy ý . b. Nam và nữ ngồi xen kẽ. Bài 11:Tìm số cạnh của một đa giác lồi ,biết số cạnh bằng số đường chéo. Bài 12 : Tìm số hình chữ nhật nội tiếp trong đa giác đều 2n cạnh. Baøi 13:moät nhoùm hoïc sinh gioûi vöøa nam vöøa nöõ cuûa moät tröôøng trung hoïc döï thi hoïc sinh gioûi hai moân vaên vaø toaùn . Goïi A laø bieán coá “Hoïc sinh ñoù gioûi vaên” , B laø bieán coá “Hoïc sinh ñoù gioûi toaùn”. a. Tìm bieán coá A  B. b. Khi naøo thì A vaø B laø hai bieán coá xung khaéc. c. Goïi M laø bieán coá “ Hoïc sinh ñoù laø nam”, N laø bieán coá “Hoïc sinh ñoù laø nöõ”.M vaø N laø hai bieán coá gì? Baøi 14:Tính toång 0 1 2 2 n n a. S1 C n  2C n  2 C n  ...  2 C n . 0 2 4 2n b. S 2 C 2 n  C 2 n  C 2 n  ...  C 2 n . Baøi 15: Giaûi caùc phöông trình sau: 2 2 a. 2. Ax  50  A2 x b. Px  3 2 360. Ax5 Px  5 Baøi 16: a. Khai trieån (x – 2y )5, (x3 + 1 4 ) x2 1 99 ) x2 c. Tìm heä soá chöùa x5 trong khai trieån (x + 1)3+(x + 2 )4 + (x + 3)5 + (x + 4)6 + (x + 5)7 Baøi 1:Moät hoäp coù 5 bi xanh,7 bi ñoû , 4 bi traéng .Choïn ngaãu nhieân töø hoäp treân 3 vieân bi baátkyø . Tính xaùc suaát ñeå: a. Coù ñuùng 3 bi xanh ñöôïc choïn. b. Coù ít nhaát 2 bi ñoû ñöôïc choïn. c. Choïn ñöôïc 3 vieân bi cuøng maøu. d. Choïn ñöôïc 3 vieân bi ñoâi moät khaùc maøu. Baøi 2:Coù hai hoäp bi. Hoäp thöù nhaát coù 7 bi xanh vaø 3 bi ñoû.Hoäp thöù hai coù 6 bi xanh vaø 4 bi ñoû. Töø moãi hoäp llaáy ra moät vieân bi.Tính xaùc suaát ñeå: a.Ñöôïc moät bi xanh vaø moät bi ñoû. b.Ñöôïc 2 bi ñoû. c.Ñöôïc ít nhaát moät bi ñoû. d.Hai bi cuøng maøu. Baøi 3:Moät chieác hoäp kín ñöïng 12 quaû caàu traéng vaø 8 quaû caàu ñoác kích thöôùc vaø troïng löôïng nhö nhau.Laáy ngaãu nhieân ra 6 quaû caàu.Tính xaùc suaát ñeå trong 6 quaû caàu laáy ra coù ít nhaát 5 quaû caàu ñoû. Baøi 4:Moät ngöôøi muoán choïn 6 boâng hoa tuø 3 boù hoa ñeå caém vaøo moät bình hoa.Boù thöù nhaát coù 10 boâng hoàng, boù thöù hai coù 6 boâng thöôïc döôïc vaø boù thöù 3 coù 4 boâng cuùc. a. Hoûi ngöôøi ñoù coù bao nhieâu caùch choïn. b. Tính xaùc suaát ñeå ngöôøi ñoù choïn ñuùng 2 boâng hoàng,2 boâng thöôïc döôïc vaø 2 boâng cuùc. Baøi 5 :Hai maùy bay neùm bom cuøng moät muïc tieâu,moãi maùy bay neùm moät quaû vôùi xaùc suaát truùng muïc tieâu töông öùng laø0,7 vaø 0,8.Tìm xaùc suaát ñeå muïc tieâu bò truùng bom. Baøi 6:Xeáp ngaãu nhieân 5 chöõ caùiU,M,EÂ,Y,E.Tìm xaùc suaát ñeå ñöôïc chöõ E M Y E ÂU Bài 7: Ch ọn ng ẫu nhi ên m ột s ố nguy ên d ư ơng nhỏ hơn hoặc bằng 20 . a.Mô tả không gian mẫu . b.Gọi A là biến cố “ số được chọn là số lẻ” .Hãy liệt kê các kết quả thuận lợi cho A. c.Tính xác suất của A. d.Tính xác suất để số được chọn nhỏ hơn 10. e.Tính xác suất để số được chọn là số nguyên tố. f.Tính xác suất để số được chọn chia h ết cho 3. B ài 8:M ột d ãy g ồm có 8 loàng gaø , moãi loàng nhoát moät con gaø .Con gaø maøu vaøng coù soá thöù töï laø 6.Choïn ngaãu nhieân moät con gaø trong daõy caùc loàng gaø ñoù: a.Tính xaùc suaát ñeå con gaø maøu vaøng ñöôïc choïn. b.Tính xaùc suaát ñeå con gaø maøu vaøng khoâng ñöôïc choïn. c.Tính xaùc suaát ñeå moät con gaø ñöôïc choïn coù soá thöù töï nhoû hôn soá thöù töï cuûa con gaø maøu vaøng. Baøi 9:Gieo hai con suùc saéc a. Moâ taû khoâng gian maãu. b. Goïi A laø bieán coá “ Toång soá chaám treân maët xuaát hieän cuûa hai con suùc saéc nhoû hôn hoaëc Baèng 7”.Lieät keâ caùc keát quaû thuaän lôïi cho A.Tình P(A). c. Caâu hoûi nhö treân cho bieán coá “Coù ít nhaát moät con suùc saéc xuaát hieän maët 5 chaám” vaø C “Coù ñuùng moät con suùc saéc xuaát hieän maët 5 chaám”. Baøi 10:Moät coâng ty baûo hieåm nhaân thoï thoáng keâ ñöôïc trong 10 000 ñaøn oâng 50 tuoåi coù 57 ngöôøi cheát tröôùc khi böôùc sang tuoåi 51 vaø trong 10 000 phuï nöõ 50 tuoåi coù 28 ngöôøi cheát tröôùc khi böôùc sang tuoåi 51. Haõy tính xaùc suaát thöïc nghieäm cuûa: a.Moät ngöôøi ñaøn oâng 50 tuoåi cheát tröôùc khi böôùc sang 51 tuoåi. b. Moät ngöôøiphuï nöõ 50 tuoåi cheát tröôùc khi böôùc sang 51 tuoåi. b. Tìm soá haïng khoâng chöùa x trong khai trieån (x - ÑEÀ 2 SÔÛ GD-ÑT BÌNH ÑÒNH TRÖÔØNG THPT NGUYỄN HỒNG ĐẠO Hoï vaø teân:………………………………………….. Lôùp :……………………………………… ÑEÀ KIEÅM TRA ÑAÏI SOÁ 11 NAÂNG CAO (chöông II) Thôøi gian :45 phuùt. A. TRAÉC NGHIEÄM :(6 ñieåm). Caâu 1:Moät daõy coù 7 gheá daønh cho 3 hoïc sinh nam vaø 4 hoïc sinh nöõ.Coù bao nhieâu caùch xeáp sao cho nam , nöõ ngoài xen keõ. a.7! b.3!.4! c.2.3!.4! b.3!+ 4!. Caâu 2:Moät toå hoïc sinh coù 7 nam vaø 5 nöõ, giaùo vieân caàn choïn ra moät baïn nam laøm toå tröôûng vaø hai baïn nöõ laøm toå phoù.Hoûi giaùo vieân ñoù coù bao nhieâu caùch choïn . a.70 b.35 c.385 d.220 3 7 10 Caâu 3: Heä soá cuûa x y trong khai trieån (x – 2y) laø: a.-960 b.960 c.15360 d.-15360. 100 Caâu 4:Toång caùc heä soá trong khai trieån (2x – 3y) laø: a.1 b.-1 c.5100 d.-5100. Caâu 5:Töø caùc chöõ số 0,1,2,3,4,5 coù theå laäp ñöôïc bao nhieâu soá khoâng chia heát cho 5 goàm 3 chöõ soá ñoâi moät khaùc nhau. a.100 b.36 c.75 d.64 Caâu 6:Moät hoäp coù 3 bi xanh,5 bi ñoû.Xaùc suaát ñeå choïn ñöôïc hai bi cuøng maøu laø: a. 13 28 b. 2 7 c. 3 8 d. 5 . 8 Caâu7:Hai ngöôøi cuøng noå suùng vaøo moät muïc tieâu.Xaùc suaát baén truùng muïc tieâu cuûa hai ngöôøi laàn löôït laø0,5 vaø 0,4.Xaùc suaát ñeå muïc tieâu bò baén truùng laø: a.0,3 b.0,7 c.0,9 d.0,1 Caâu 8:Treân giaù saùch coù 4 quyeån saùch toaùn,3 quyeån saùch sinh vaø 3 quyeån saùch hoaù.Choïn ngaãu nhieân 3 quyeån saùch.Xaùc suaát ñeå coù ít nhaát moät quyeån saùch toaùn ñöôïc choïn laø: a. 1 4 b. 5 6 c. 2 5 d. 2 . 3 Caâu 9: Cho hai bieán coá A, B ñeàu lieân quan ñeán pheùp thöû T. Khi ñoù P(AB) = P(A).P(B) neáu A vaø B laø hai bieán coá a.Xung khaéc b. Ñoái nhau c.Ñoäc laäp d.Caû a,b,c ñeàu ñuùng. Caâu 10:Moät ña giaùc coù soá ñöôøng cheùo gaáp 10 laàn soá caïnh.Khi ñoù soá caïnh cuûa ña giaùc laø: a.20 b.21 c.22 d.23. B. TÖÏ LUAÄN:(4 ñieåm) Moät hoäp coù 4 bi xanh, 5 bi ñoû,3bi vaøng.Choïn ngaãu nhieân töø hoäp treân 3 bi.Goïi X laø soá bi ñoû choïn ñöôïc: a.Laäp baûng phaân boá xaùc suaát cuûa X. b. Tính kyø voïng , phöông sai vaø ñoä leäch chuaån cuûa X (laøm troøn ñeán haøng phaàn nghìn). ÑEÀ1 SÔÛ GD-ÑT BÌNH ÑÒNH TRÖÔØNG THPT NGUYỄN HỒNG ĐẠO Hoï vaø teân:………………………………………….. Lôùp :……………………………………… ÑEÀ KIEÅM TRA ÑAÏI SOÁ 11 NAÂNG CAO (chöông II) Thôøi gian :45 phuùt. A. TRAÉC NGHIEÄM :(6 ñieåm). Caâu 1:Moät hoäp coù 3 bi xanh,5 bi ñoû.Xaùc suaát ñeå choïn ñöôïc hai bi cuøng maøu laø: Caâu 2:Toång caùc heä soá trong khai trieån (2x – 3y)100 laø: a.1 b.-1 c.5100 d.-5100. a. 13 28 b. 2 7 c. 3 8 d. 5 . 8 Caâu 3:Moät ña giaùc coù soá ñöôøng cheùo gaáp 10 laàn soá caïnh.Khi ñoù soá caïnh cuûa ña giaùc laø: a.20 b.21 c.22 d.23. Caâu 4:Treân giaù saùch coù 4 quyeån saùch toaùn,3 quyeån saùch sinh vaø 3 quyeån saùch hoaù.Choïn ngaãu nhieân 3 quyeån saùch.Xaùc suaát ñeå coù ít nhaát moät quyeån saùch toaùn ñöôïc choïn laø: a. 1 4 b. 5 6 c. 2 5 d. 2 3 Caâu 5: Cho hai bieán coá A, B ñeàu lieân quan ñeán pheùp thöû T. Khi ñoù P(AB) = P(A).P(B) neáu A vaø B laø hai bieán coá a.Xung khaéc b. Ñoái nhau c.Ñoäc laäp d.Caû a,b,c ñeàu ñuùng. Caâu 6:Moät daõy coù 7 gheá daønh cho 3 hoïc sinh nam vaø 4 hoïc sinh nöõ.Coù bao nhieâu caùch xeáp sao cho nam , nöõ ngoài xen keõ. a.7! b.3!.4! c.2.3!.4! b.3!+ 4!. Caâu 7:Töø caùc chöõ số 0,1,2,3,4,5 coù theå laäp ñöôïc bao nhieâu soá khoâng chia heát cho 5 goàm 3 chöõ soá ñoâi moät khaùc nhau. a.100 b.36 c.75 d.64 Caâu8:Hai ngöôøi cuøng noå suùng vaøo moät muïc tieâu.Xaùc suaát baén truùng muïc tieâu cuûa hai ngöôøi laàn löôït laø0,5 vaø 0,4.Xaùc suaát ñeå muïc tieâu bò baén truùng laø: a.0,3 b.0,7 c.0,9 d.0,1 3 7 10 Caâu 9: Heä soá cuûa x y trong khai trieån (x – 2y) laø: a.-960 b.960 c.15360 d.-15360. Caâu 10:Moät toå hoïc sinh coù 7 nam vaø 5 nöõ, giaùo vieân caàn choïn ra moät baïn nam laøm toå tröôûng vaø hai baïn nöõ laøm toå phoù.Hoûi giaùo vieân ñoù coù bao nhieâu caùch choïn . a.70 b.35 c.385 d.220 B. TÖÏ LUAÄN:(4 ñieåm) Moät hoäp coù 4 bi xanh, 5 bi ñoû,3bi vaøng.Choïn ngaãu nhieân töø hoäp treân 3 bi.Goïi X laø soá bi xanh choïn ñöôïc: a.Laäp baûng phaân boá xaùc suaát cuûa X. b. Tính kyø voïng , phöông sai vaø ñoä leäch chuaån cuûa X (laøm troøn ñeán haøng phaàn nghìn).
- Xem thêm -