Tài liệu Bai tap co ban va nang cao etabs

  • Số trang: 83 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 23 |
  • Lượt tải: 0
nguyennhung34993

Tham gia: 24/04/2016

Mô tả:

VÍ DUÏ 1 Tính toaùn noäi löïc cho khung chòu taûi troïng nhö hình veõ. Löïc phaân boá q laø tónh taûi, löïc taäp trung P1 laø hoaït taûi, löïc taäp trung P2 laø taûi troïng gioù. Vaät lieäu beâ toâng coù caáp ñoä beàn B20, E = 2.7 × 10 7 kN / m 2 , γ = 25kN / m3 , ν = 0.2 . P1 = 50 kN q = 20kN/m P2 = 10 kN 3m 3m 20x30cm 20x30cm 20x40cm 3m 1. Khôûi ñoäng ETABS Töø trình ñôn Start > Programs > ETABS 8 > ETABS hoaëc nhaép ñuùp leân bieåu töôïng cuûa ETABS treân maøn hình neàn Windows. 2. Choïn ñôn vò kN-m 3. Khôûi taïo moâ hình Choïn File > New Model hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng → Hoäp thoïai New Model Initialization. 4. Löu file Choïn File > Save hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng choïn thö muïc ñeå löu vaø ñaët teân file. → Hoäp thoaïi Save Model File As cho pheùp 5. Ñònh nghóa ñaëc tröng vaät lieäu Choïn Define > Material Properties hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng → Hoäp thoaïi Define Materials. 6. Ñònh nghóa tieát dieän Define > Frame Sections hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Define Frame Properties. treân thanh coâng cuï → Hoäp thoaïi 7. Ñònh nghóa caùc tröôøng hôïp taûi troïng Choïn Define > Static Load Cases hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng treân thanh coâng cuï → Hoäp thoaïi Define Static Load Case Names. 8. Ñònh nghóa caùc toå hôïp taûi troïng Define > Load Combinations hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng treân thanh coâng cuï → Hoäp thoaïi Define Load Combinations. 9. Xaây döïng moâ hình Choïn Draw > Draw Line Objects > Draw Lines in Region or at Clicks (Plan, Elev, 3D) hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng . Choïn Draw > Draw Line Objects > Create Columns in Region or at Clicks (Plan) hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng . Choïn View > Set Building View Options hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Buiding View Options cho pheùp thieát laäp caùc tuøy choïn hieån thò khaùc nhau. → Hoäp thoaïi Set Muoán hieån thò maët ñöùng, choïn View > Set Elevation View hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng → Hoäp thoaïi Set Elevation View cho pheùp löïa choïn maët ñöùng caàn hieån thò. Nhaép chuoät vaøo hai bieåu töôïng ñeå di chuyeån qua laïi giöõa caùc maët ñöùng. Muoán hieån thò maët baèng, choïn View > Set Plan View hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng → Hoäp thoaïi Set Plan View cho pheùp löïa choïn maët baèng caàn hieån thò. Nhaép chuoät vaøo hai bieåu töôïng ñeå di chuyeån qua laïi giöõa caùc maët baèng. 10. Khai baùo ñieàu kieän lieân keát vôùi ñaát Hieån thò maët ñöùng, choïn caùc ñieåm caàn gaùn ñieàu kieän lieân keát vôùi ñaát. Choïn Assign > Joint/Point > Restrains (Supports) hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng → Hoäp thoaïi Assign Restrains. 11. Khai baùo taûi troïng Khai baùo TT: Choïn daàm caàn khai baùo taûi troïng, sau ñoù choïn Assign > Frame/Line Loads > Distributed hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng → Hoäp thoaïi Frame Distributed Loads. Khai baùo HT: Choïn daàm caàn khai baùo taûi troïng, sau ñoù choïn Assign > Frame/Line Loads > Point hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Point Loads. → Hoäp thoaïi Frame Khai baùo GIO: Choïn ñieåm caàn khai baùo taûi troïng, sau ñoù choïn Assign > Joint/Point Loads > Force hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng → Hoäp thoaïi Point Forces. 12. Töï ñoäng ñaùnh laïi nhaõn taát caû caùc ñoái töôïng Choïn Edit > Auto Relabel All → Hoäp thoaïi Etabs. 13. Phaân tích Choïn Analyze > Set Analysis Options → Hoäp thoaïi Analysis Options. Choïn XZ Plane. Choïn Analyze > Run Analysis hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng . 14. Xem keát quûa bieán daïng, chuyeån vò Choïn Display > Show Deformed Shape hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng → Hoäp thoaïi Deformed Shape. 15. Xem keát quûa noäi löïc Choïn Display > Show Member Forces/Stress Diagram > Frame/Pier/Spandrel Forces hoaëc nhaép chuoät vaøo hoäp thaû xuoáng vaø choïn Frame/Pier/Spandrel Forces → Hoäp thoaïi Member Force Diagram for Frames. 16. Xem keát quûa phaûn löïc Choïn Display > Show Member Forces/Stress Diagram > Support/Spring Reactions hoaëc nhaép chuoät vaøo hoäp thaû xuoáng choïn Support/Spring Reactions. vaø 17. Xuaát file keát quûa Choïn File > Print Tables > Analysis Output → Hoäp thoaïi Print Output Tables. VÍ DUÏ 2 Tính toaùn noäi löïc cho khung khoâng gian coù kích thöôùc nhö hình veõ. Taàng 1 vaø 2 cao 4m, taàng 3 cao 3.2m. Tieát dieän coät 20x30cm, tieát dieän daàm 20x40cm. Vaät lieäu beâ toâng caáp ñoä beàn B20 (#250), E = 2.7 × 10 7 kN / m 2 , γ = 25kN / m3 , ν = 0.2 . Tónh taûi phaân boá ñeàu treân taát caû caùc daàm 20kN/m, hoaït taûi phaân boá ñeàu treân taát caû caùc daàm 10kN/m, taûi gioù laø caùc löïc taäp trung taùc duïng taïi caùc nuùt truïc A theo chieàu döông truïc X vaø coù giaù trò 5kN. 1. Khôûi ñoäng ETABS Töø trình ñôn Start > Programs > ETABS 8 > ETABS hoaëc nhaép ñuùp leân bieåu töôïng cuûa ETABS treân maøn hình neàn Windows. 2. Choïn ñôn vò kN-m 3. Khôûi taïo moâ hình Choïn File > New Model hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng → Hoäp thoïai New Model Initialization. 4. Löu file Choïn File > Save hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng → Hoäp thoaïi Save Model File As cho pheùp choïn thö muïc ñeå löu vaø ñaët teân file. 5. Ñònh nghóa ñaëc tröng vaät lieäu Choïn Define > Material Properties hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Materials. → Hoäp thoaïi Define 6. Ñònh nghóa tieát dieän Define > Frame Sections hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Define Frame Properties. 7. Ñònh nghóa caùc tröôøng hôïp taûi troïng treân thanh coâng cuï → Hoäp thoaïi Choïn Define > Static Load Cases hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng treân thanh coâng cuï → Hoäp thoaïi Define Static Load Case Names. 8. Ñònh nghóa caùc toå hôïp taûi troïng Define > Load Combinations hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng treân thanh coâng cuï → Hoäp thoaïi Define Load Combinations. 9. Xaây döïng moâ hình Choïn Similar Stories. Choïn Draw > Draw Line Objects > Draw Lines in Region or at Clicks (Plan, Elev, 3D) Choïn Draw > Draw Line Objects > Create Columns in Region or at Clicks (Plan) hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng . 10. Khai baùo ñieàu kieän lieân keát vôùi ñaát . Di chuyeån xuoáng maët baèng döôùi cuøng, choïn taát caû caùc ñieåm. Choïn Assign > Joint/Point > Restrains (Supports) hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng → Hoäp thoaïi Assign Restrains. 11. Khai baùo taûi troïng Taét cheá ñoä hieån thò coät baèng caùch choïn View > Set Building View Options hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng → Hoäp thoaïi Set Buiding View Options. Trong hoäp thoaïi Set Buiding View Options boû daáu choïn hieån thò coät (Column). Khai baùo TT: Di chuyeån leân maët baèng taàng 1, 2 hoaëc 3, choïn taát caû caùc daàm treân maët baèng (chuù yù ñang ôû cheá ñoä Similar Stories), sau ñoù choïn Assign > Frame/Line Loads > Distributed hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng → Hoäp thoaïi Frame Distributed Loads. Khai baùo HT: Choïn taát caû caùc daàm treân maët baèng, sau ñoù choïn Assign > Frame/Line Loads > Distributed hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Distributed Loads. → Hoäp thoaïi Frame Khai baùo GIO: Môû cheá ñoä hieån thò coät, chuyeån qua maët ñöùng truïc A. Choïn taát caû caùc ñieåm treân caùc taàng 1, 2 vaø 3, sau ñoù choïn Assign > Joint/Point Loads > Force hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng → Hoäp thoaïi Point Forces. 12. Töï ñoäng ñaùnh laïi nhaõn taát caû caùc ñoái töôïng Choïn Edit > Auto Relabel All → Hoäp thoaïi Etabs. 13. Phaân tích Choïn Analyze > Run Analysis hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng . 14. Xem keát quûa bieán daïng, chuyeån vò Choïn Display > Show Deformed Shape hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng → Hoäp thoaïi Deformed Shape. 15. Xem keát quûa noäi löïc Choïn Display > Show Member Forces/Stress Diagram > Frame/Pier/Spandrel Forces hoaëc nhaép chuoät vaøo hoäp thaû xuoáng vaø choïn Frame/Pier/Spandrel Forces → Hoäp thoaïi Member Force Diagram for Frames. Di chuyeån qua lai giöõa caùc maët ñöùng vaø choïn xem keát quûa noäi löïc cho caùc tröôøng hôïp taûi, toå hôïp taûi khaùc nhau. 16. Xem keát quûa phaûn löïc Di chuyeån xuoáng maët baèng döôùi cuøng. Choïn Display > Show Member Forces/Stress Diagram > Support/Spring Reactions hoaëc nhaép chuoät vaøo hoäp thaû xuoáng vaø choïn Support/Spring Reactions. 17. Xuaát file keát quûa Choïn File > Print Tables > Analysis Output → Hoäp thoaïi Print Output Tables.
- Xem thêm -