Tài liệu Bai qlydiem

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 180 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRƯỜNG CĐ CNTT HN VIỆT-HÀN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN 2 Học kỳ: I........................................Năm học:2009-2010 KHOA:KHOA HỌC MÁY TÍNH Học phần: CSDLQH và SQL Mã SV:.............................................................. Bậc(Cao đẳng/Trung cấp): Cao Đẳng Họ tên:.............................................................. Thời gian làm bài: 50 phút (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Cho cơ sở dữ liệu gồm các bảng có số liệu như sau: Bảng:DMKhoa MaKhoa AV TH TR VL TenKhoa Anh văn Tin Học Triết Học Vật Lý Bảng: SinhVien MaSV A01 HoSV Nguyễn thị TenSV Hải A02 A03 A04 A05 Trần văn Lê Bạch Trần anh Trần thanh Chính Yến Tuấn Triều A06 B01 B02 Nguyễn văn Trần Thanh Trần thu Chinh Mai Thủy GioiTinh Nữ 23/02/87 Nam Nữ Nam Nam 13/02/89 NgaySinh Đà Nẵng Nam Nữ Nữ 31/12/87 12/08/88 01/01/88 24/12/88 21/02/86 20/11/83 Đà Nẵng NoiSinh 12 B Võ văn Tần Hà Nội Đà Nẵng Long An 3 Nguyện thiện thuật Hà Nội Đà Nẵng Huế DiaChi Q3 Quan TH MaKhoa 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm 765 PasTeur 12 Điện biên Phủ Q3 Q1 Q3 BT AV TH TH AV 12 lê Lợi 32 Lê lai 45 Nguyễn Thái sơn Q5 Q1 BC AV TH TH Bảng: KETQUA MaSV A01 A01 A02 A02 A03 A03 A03 A04 A05 A06 B01 B02 MaMH 01 03 01 03 01 03 05 05 06 01 03 01 Bảng : MONHOC Diem 2 7 10 6 10 3 10 4 8 7 3 7 MaMH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 TenMH Cơ sở Dữ liệu Trí tuệ Nhân tạo Truyền Tin Đồ Họa Văn Phạm Đàm thọai Vật Lý Nguyên Tử Vật Lý Địa Cầu Triết học Đông Phương Triết Học Tây Phương SoTiet 45 45 45 60 60 60 45 45 75 75 Phần II: Viết các câu lệnh SQL sau: Câu 1. Viết câu lệnh để tính điểm trung bình của từng sinh viên? (gồm các trường: MaSV, HoSV,TenSV, điểm trung bình). (2đ) Câu 2. Viết câu lệnh hiển thị các sinh viên có Noisinh là “Đà Nẵng” và có điểm lớn hơn bằng 5. (1đ) Câu 3. Hiển thị danh sách những sinh viên có điểm cao nhất của môn Cơ sở dữ liệu.(2 đ) Câu 4. Viết lệnh tạo bảng Sinhvien ở trên biết MaSV làm khóa chính và MaKhoa là khóa ngoại tham chiếu đến bảng DMKhoa.(1đ) Câu 5. Hiển thị tất cả sinh viên gồm các thông tin: mã sinh, tên sinh viên, tên khoa, điểm, ghi chú với cột ghi chú là “thi lại” cho những sinh viên nào có điểm số nhỏ hơn 5, còn lại thì bỏ trống. (2đ) Câu 6. Tạo khung nhìn có tên là KhoaTH hiển thị tất cả các thông tin có trong bảng Sinhvien của những sinh viên thuộc khoa Tin học. (1đ) Câu 7. Cập nhật điểm của những sinh viên học môn Truyền tin với điểm = điểm + 1. (1đ)
- Xem thêm -