Tài liệu Bài phân tích trình lzw 15 nhằm mô phỏng thuật toàn kỹ thuật nén dữ liệu.

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Trong giai ®o¹n hiÖn nay , víi mét ®Êt níc ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn nh ViÖt Nam th× ph¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt theo d©y chuyÒn cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp Ngµy nay viÖc qu¶n lý mét c«ng ty s¶n xuÊt ®ang ®Æt ra mét th¸ch thøc v« cïng to lín . Ngêi qu¶n lý tèi cao cña mét c«ng ty lu«n ®øng tríc mét chuçi v« h¹n nh÷ng vÊn ®Ò n¶y sinh , tõ l¹m ph¸t kÐo dµi , thuÕ m¸ cao , nh÷ng quy ®Þnh cña chÝnh phñ , t×nh tr¹ng thiÕu vèn vµ sù bÊt m·n cña c«ng nh©n……. NÕu doanh nghiÖp cã c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt hîp lý th× doanh nghiÖp ®ã sÏ kinh doanh cã l·i , cã ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕp tôc ®Çu t, më réng s¶n xuÊt , t¨ng kh¶ n¨ng ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch Nhµ níc NhËn thøc ®îc tÇm quan träng trªn chÝnh v× thÕ nªn em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi “Ph¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt theo d©y chuyÒn - nh÷ng u ®iÓm vµ ®iÒu kiÖn ¸p dông” Trong ph¹m vi bµi tiÓu luËn nµy em xin tr×nh bµy mét sè vÊn ®Ò sau: 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Néi dung a. C¬ së lý luËn vÒ tæ chøc s¶n xuÊt theo d©y chuyÒn I. Kh¸i niÖm S¶n xuÊt hµng ho¸ theo d©y chuyÒn lµ s¶n xuÊt liªn tôc víi mét tèc ®é ®Þnh tríc .Ph¬ng ph¸p d©y chuyÒn ®ßi hái s¶n phÈm chuyÓn ®éng kh«ng ngõng tõ c«ng ®o¹n nµy sang c«ng ®o¹n kh¸c, kh«ng dõng l¹i ®Ó kiÓm tra t¹i mét ®iÓm nµo ®ã trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt II. C¸c ph¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt Trong kinh doanh còng nh trong mäi lÜnh vùc kh¸c th× kh©u tæ chøc vÉn lµ môc tiªu hµng ®Çu mµ ngêi l·nh ®¹o cÇn quan t©m. Khi mµ m¸y mãc, nhµ xëng ®· ®îc trang bÞ ®Çy ®ñ th× ngêi l·nh ®¹o cÇn ph¶i quan t©m rÊt lín ®Õn vÊn ®Ò tæ chøc c¬ cÊu s¶n xuÊt trong xÝ nghiÖp cña m×nh. Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò ®ã lµ: 1. Ph©n c«ng tæ chøc -Bè trÝ ca kÝp hîp lý, ph©n c«ng thêi gian lµm viÖc kh¸c nhau gi÷a c¸c mïa, gi÷a ban ngµy vµ ban ®ªm trong mét ngµy - Trong mçi ca nªn cã mét trëng ca vµ 1 ®Õn 2 thî chÝnh. Nh÷ng ngêi nµy thêng cã tr×nh ®é tay nghÒ cao vµ cã tr¸ch nhiÖm bao qu¸t toµn bé ho¹t ®éng cña d©y chuyÒn -Thêng xuyªn tæ chøc nh÷ng buæi häp trong toµn c«ng ty nh»m ®¸nh gi¸ khen thëng vµ rót kinh nghiÖm. -Sau mçi lÇn m¸y t¹m dõng ho¹t ®éng c«ng nh©n ph¶i cã tr¸ch nhiÖm dän dÑp nhµ xëng , kho tµng, b¶o dìng m¸y mãc -C«ng nh©n ph¶i lµm c«ng t¸c giao ban sau mçi lÇn ®æi ca vµ b¸o c¸o t×nh tr¹ng m¸y mãc cho ca sau -Ngoµi c¸c ®iÒu luËt vÒ lao ®éng do Nhµ níc ban hµnh, cÇn ph¶i cã mét sè ®iÒu luËt kh¸c ¸p dông cho toµn thÓ c«ng nh©n viªn trong c«ng ty -§Æc biÖt quan t©m ®Õn vÊn ®Ò an ninh vµ phßng chèng ho¶ ho¹n, cÇn sö dông nh©n viªn b¶o vÖ g¸c ë tÊt c¶ c¸c cæng nhµ m¸y ®Ó ®¶m b¶o chØ nh÷ng ngêi cã phËn sù míi ®îc vµo -Còng cÇn nh÷ng ngêi b¶o vÖ ®i tuÇn tra trong nhµ m¸y vµo nh÷ng g׬ kh«ng s¶n xuÊt nh»m chèng trém c¾p vµ phßng ch¸y næ . Mét sè c«ng ty cã nhiÒu nguy c¬ bÞ ch¸y ®· sö dông nh÷ng ngêi phßng ch¸y chuyªn tr¸ch vµ duy tr× nh÷ng thiÕt bÞ cøu ho¶ riªng cña m×nh 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -Tró träng m«i trêng xung quanh c«ng ty -¦ng dông KHKT vµo viÖc s¶n xuÊt kinh doanh 2.Qu¶n lý nguån nh©n lùc Môc tiªu hµng ®Çu cña qu¶n lý nguån nh©n lùc lµ gióp c«ng ty lùa chän sè ngêi phï hîp vµo ®óng vÞ trÝ vµ ®óng thêi ®iÓm nh»m hoµn thµnh c¸c môc tiªu cña c«ng ty. -CÇn ph¶i tuyÓn dông c«ng nh©n cã søc khoÎ cã tr×nh ®é tay nghÒ cao ®ñ ®Ó cã thÓ ®øng m¸y - N©ng cao møc ®é khÝch lÖ lµm cho c«ng nh©n viªn vui vÎ chÊp nhËn sù c¶i c¸ch - T¨ng cêng tinh thÇn tËp thÓ - KhuyÕn khÝch sù s¸ng t¹o cña c¸ nh©n c«ng nh©n viªn -Më líp ®µo t¹o ng¾n h¹n nh»m tiÕp nhËn kü thuËt , c«ng nghÖ míi -C«ng nh©n cÇn ph¶i cã thêi gian nghØ ng¬i thÝch ®¸ng trong ca lµm viÖc - T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng nh©n cã thÓ trao ®æi ý kiÕn víi nhau, trao ®æi ý kiÕn víi gi¸m ®èc lµm cho c«ng nh©n kh«ng c¶m thÊy c« ®éc vµ thÊy r»ng hä cã tr¸ch nhiÖm víi c«ng ty - C¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña c«ng nh©n nh chÕ ®é ¨n uèng , nghØ ng¬i kh«ng gian lµm viÖc vµ ®iÒu kiÖn sinh ho¹t -§Ò b¹t t¨ng l¬ng, n©ng bËc thî ®èi víi nh÷ng c¸n bé vµ c«ng nh©n giái 3.HÖ thèng tiÒn l¬ng vµ tiÒn c«ng: Lµ mét bé phËn then chèt cña c¸c th«ng lÖ qu¶n lý nguån nh©n lùc c«ng b»ng vµ thèng nhÊt. Khi cã mét hÖ thèng tiÒn l¬ng vµ tiÒn c«ng tèt , c¸c nh©n viªn vµ nh÷ng ngêi qu¶n lý ®îc tr¶ l¬ng mét c¸ch c«ng b»ng theo tÇm quan träng cña c«ng viÖc hä tiÕn hµnh vµ trong mèi t¬ng quan víi nhau. -Tr¶ l¬ng theo khèi lîng vµ chÊt lîng s¶n phÈm , do ®ã t¹o nªn sù g¾n bã , ®oµn kÕt gi÷a c«ng nh©n víi nhau , n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng N¨m 1895, Laylor ®· ph¸t biÓu luËn v¨n næi tiÕng chÕ ®é tr¶ l¬ng theo sè lîng s¶n phÈm trong ®ã ®· tr×nh bµy t tëng míi cña «ng vÒ “chÕ ®é tr¶ l¬ng chªnh lÖch theo sè lîng s¶n phÈm” => Sù ®æi míi nµy ®· thóc ®Èy c«ng nh©n n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng bëi v× mÆc dÇu sè tiÒn ph¶i chi tr¶ ®Ó tr¶ l¬ng t¨ng lªn nhng møc t¨ng cña s¶n xuÊt cao h¬n møc t¨ng cña tiÒn l¬ng nªn vÉn cã lîi cho nhµ qu¶n lý - Tr¶ l¬ng theo cÊp bËc gi÷a c¸n bé qu¶n lý, thî phô vµ thî chÝnh 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -Thêng xuyªn khen thëng c«ng nh©n viªn khi hä hoµn thµnh tèt c«ng viÖc còng nh xö ph¹t nghiªm kh¾c nh÷ng ngêi vi ph¹m ®iÒu lÖ cña c«ng ty vµ thiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm lµm viÖc -ChÕ ®é tiÒn l¬ng ph¶i râ rµng 4. ThiÕt kÕ c¸c quy tr×nh s¶n xuÊt ViÖc thiÕt kÕ c¸c quy tr×nh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®Ó b¸n cho kh¸ch hµng cña c«ng ty cã thÓ ®îc xem lµ mét ho¹t ®éng mµ tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng kh¸c trong tæ chøc s¶n xuÊt ®Òu phô thuéc vµo . Cuèi cïng c¸c chi tiÕt ®Ó l¾p r¸p thµnh s¶n phÈm ph¶i ®îc chÕ t¹o mét c¸ch kinh tÕ chÊt lîng vµ ®óng thêi h¹n VD: Shingo trong c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ hÖ thèng s¶n xuÊt Toyota ®· kh¼ng ®Þnh r»ng “ s¶n xuÊt lµ m¹ng líi nh÷ng quy tr×nh vµ c«ng ®o¹n” Quy tr×nh biÕn vËt t thµnh s¶n phÈm th«ng qua mét lo¹t c¸c c«ng ®o¹n .Sau ®©y lµ nh÷ng bíc ®iÓn h×nh -Rµ so¸t kü lìng thiÕt kÕ vµ nh÷ng yªu cÇu kü thuËt cña s¶n phÈm ®Ó ®¶m b¶o ch¾c ch¾n yªu cÇu kinh tÕ cña c«ng viÖc chÕ t¹o s¶n phÈm -X¸c ®Þnh nh÷ng ph¬ng ph¸p chÕ t¹o nh»m ®¶m b¶o chi phÝ s¶n xuÊt ë møc tãi thiÓu -Lùa chän hay triÓn khai vµ mua s¾m tÊt c¶ nh÷ng m¸y mãc , dông cô vµ nh÷ng thiÕt bÞ cÇn thiÕt cho viÖc chÕ t¹o s¶n phÈm víi chÊt lîng vµ tèc ®é s¶n xuÊt cÇn thiÕt -Bè trÝ khu vùc s¶n xuÊt vµ c¸c mÆt b»ng phô trî , vµ l¾p ®Æt c¸c trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt -ThiÕt lËp hÖ thèng kiÓm tra vËt t m¸y mãc vµ nh©n lùc nh»m ®¶m b¶o ch¾c ch¾n viÖc sö dông c¸c trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm mét c¸ch kinh tÕ -T×m hiÓu th«ng tin vÒ kh¸ch hµng môc tiªu( Kh«ng mét doanh nghiÖp nµo thµnh c«ng nÕu kh«ng cã kh¸ch hµng) - BiÕt n¾m b¾t nhu cÇu vµ t×m c¸ch tho¶ m·n nhu cÇu tèi ®a -Coi träng viÖc s¸ng t¹o c¸i míi còng gièng nh viÖc tiªu thô s¶n phÈm hoÆc dÞch vô trªn thÞ trêng B. nh÷ng u ®iÓm -Mét hÖ thèng tiÒn l¬ng râ rµng , thèng nhÊt cã thÓ gi¶i quyÕt ®îc nhiÒu vÊn ®Ò gãp phÇn h×nh thµnh mét m«i trêng lµnh m¹nh vµ tÝch cùc cho c¸c nh©n viªn C¸c lîi Ých bao gåm : +Gióp thu hót vµ gi÷ l¹i nh÷ng nh©n viªn cÇn thiÕt 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 +Kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn l¬ng vµ tiÒn c«ng qóa cao +T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c tr¶ l¬ng hµng ngµy +Gióp gi¶i thÝch cho nh©n viªn vÒ sù chªnh lÖch vÒ tiÒn l¬ng +T¹o mét c¬ së v÷ng ch¾c ®Ó íc tÝnh quü l¬ng - KÝch thÝch vµ ph¸t triÓn nhu cÇu, n¾m b¾t nhu cÇu vµ biÕt t×m c¸ch tho¶ m·n nhu cÇu ë møc tèi ®a - C¸ch bè trÝ hîp lý nhµ m¸y sÏ lµm t¨ng tèi ®a lîi nhuËn , t¹o thuËn tiÖn cho quy tr×nh s¶n xuÊt , gi¶m tíi møc tèi thiÓu viÖc vËn chuyÓn vËt t, ®¶m b¶o tÝnh linh ho¹t cho viÖc s¾p xÕp m¸y mãc vµ c¸c c«ng ®o¹n + §¶m b¶o c¸c ho¹t ®éng ®Òu tr«i ch¶y víi nhÞp ®é cao + §¶m b¶o møc ®Çu t thÊp cho thiÕt bÞ + TËn dông hÕt kh«ng gian nhµ xëng + T¹o ®iÒu kiÖn sö dông con ngêi cã hiÖu qu¶ + §¶m b¶o thuËn tiÖn an toµn vµ tho¶i m¸i cho c«ng nh©n trong khi lµm viÖc C . ®iÒu kiÖn ¸p dông §Ó cã thÓ ¸p dông ®îc tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®· tr×nh bµy ë trªn th× cÇn ph¶i héi ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn còng nh sù thÝch nghi cña doanh nghiÖp . Mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®ã lµ: - CÇn ph¶i cã m«i trêng ho¹t ®éng thÝch hîp v× nã tËp hîp rÊt nhiÒu yªó tè kh¸ch quan trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp t¸c ®éng thêng xuyªn ngoµi ý muèn cña doanh nghiÖp . M«i trêng kinh doanh ph¸t triÓn hoÆc thay ®æi cã thÓ t¹o ra cho doanh nghiÖp mét thêi c¬ th¨ng tiÕn hoÆc ngîc l¹i lµ mét nguy c¬ ph¸ s¶n -§ßi hái ph¶i cã ®éi ngò c«ng nh©n t¬ng ®èi lµnh nghÒ, cã søc khoÎ cã tr×nh ®é tay nghÒ t¬ng ®¬ng nhau, nhng còng bëi lý do ®ã nªn cònc cÇn ph¶i cã mét sè ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh nh nguån vèn , nguån nh©n lùc - Chän n¬i cã mÆt b»ng réng , ®ñ ®Ó phôc vô nhu cÇu s¶n xuÊt còng nh sinh ho¹t cña c«ng nh©n viªn trong xÝ nghiÖp -§Þa ®iÓm xÝ nghiÖp ph¶i gÇn ®êng giao th«ng , thuËn tiÖn cho viÖc ®i l¹i gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn. - Nªn chän n¬i cã Ýt d©n c sinh sèng , kh«ng gian tho¸ng ®·ng, tèt nhÊt lµ ra khu c«ng nghiÖp - Ph¶i t×m ®îc b¹n hµng vµ thÞ trêng tiªu thô tríc khi quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kÕt luËn ThÕ kû XX võa khÐp l¹i nh mét trang võa rùc rì , võa kinh hoµng trong lÞch sö nh©n lo¹i . Cßn qu¸ sím ®Ó cã thÓ tæng kÕt vÒ bÊt cø mét lÜnh vùc nµo cña thÕ kû nµy . Song trong mét sè lÜnh vùc sÏ cßn lµ qu¸ muén nÕu ngay tõ b©y giê , nh÷ng con ngêi cña thÕ kû míi kh«ng kÕ thõa , chän läc vµ øng dông nh÷ng bµi häc mµ nh÷ng ®¹i diÖn lçi l¹c cña TK tríc ®· tr¶i nghiÖm vµ ®óc kÕt Trong lÜnh vùc kinh tÕ còng vËy , ph¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt theo d©y chuyÒn còng ®ßi hái ngêi l·nh ®¹o ph¶i cã nghÖ thuËt qu¶n lý c«ng ty , l·nh ®¹o trong c¸c kh©u tæ chøc TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu em ®· tr×nh bµy ë trªn còng mét phÇn nhê vµo kinh nghiÖm kinh doanh cña gia ®×nh vµ mét sè tµi liÖu cña ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn MªK«ng MPDF do nhµ xuÊt b¶n trÎ ph¸t hµnh Trong qu¸ tr×nh nghiªn có , t×m tßi tµi liÖu còng kh«ng tr¸nh khái nhng sai xãt m¾c ph¶i trong c¸ch lËp luËn vµ tr×nh bµy vÊn ®Ò. Mét lÇn nòa , em xin c¶m ¬n thÇy §oµn H÷u Xu©n vµ c¸c thÇy c« trong Khoa ®· gióp em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Tæ chøc s¶n xuÊt qu¶n trÞ doanh nghiÖp E2.09 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. Tæ chøc vµ ®iÒu hµnh doanh nghiÖp nhá E2.14 3. Tinh hoa qu¶n lý E1.240 4. Qu¶n trÞ xÝ nghiÖp hiÖn ®¹i 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôc Lêi më ®Çu .............................................................................................................1 Néi dung .............................................................................................................2 a. C¬ së lý luËn vÒ tæ chøc s¶n xuÊt theo d©y chuyÒn.......................................2 I. Kh¸i niÖm.............................................................................................................2 1. Ph©n c«ng tæ chøc....................................................................................2 2.Qu¶n lý nguån nh©n lùc...........................................................................3 3.HÖ thèng tiÒn l¬ng vµ tiÒn c«ng:..............................................................4 4. ThiÕt kÕ c¸c quy tr×nh s¶n xuÊt..............................................................4 II. C¸c ph¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt......................................................2 B. nh÷ng u ®iÓm........................................................................................................................5 C . ®iÒu kiÖn ¸p dông..............................................................................................................6 kÕt luËn .............................................................................................................7 Tµi liÖu tham kh¶o...........................................................................................8 8
- Xem thêm -