Tài liệu Bai nhom 12 - ql nhansu

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 135 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 11820 tài liệu

Mô tả:

I. Lời mở đầu: Ngày nay song song với quá trình phát triển công nghệ khoa học và kỹ thuật thì nghành khoa học tính toán đã đóng vai trò quan trọng. Việc áp dụng các công nghệ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực đời sống của con người ngày càng tăng. Ở nước ta hiện nay, việc áp dụng vi tính hoá trong việc quản lý tại các cơ quan, xí nghiệp đang rất phổ biến và trở nên cấp thiết. Với mong muốn giúp các bạn hiểu được tầm quan trọng của việc phân tích thiết kế một hệ thống thông tin tự động hoá trong lĩnh vực quản lý. Nhóm 12 chúng em đã đưa ra một phương pháp phân tích thiết kế hệ thống trong bài toán “quản lý nhân sự” trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MICROSOFT ACCESS. 1.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI TOÁN QUẢN LÝ NHÂN SỰ 1.1 Các chức năng cơ bản của hệ thống: Qua quá trình nghiên cứu, nhóm đã xây dựng được một hệ cơ sỡ dữ liệu quản lý nhân sự cơ bản đáp ứng được một số yêu cầu của doanh nghiệp như sau: - Quản lý thông tin nhân sự bao gồm đầy đủ, chi tiết về nhân sự trong doanh nghiệp. - Theo dõi, cập nhật thường xuyên thông tin nhân sự, phòng ban. - Tính lương và các đãi ngộ tương ứng - Trả hồ sơ cho nhân viên khi chấm dứt hợp đồng. 1.2 Xây dựng mô hình ER về hệ thống quản lý nhân sự: Các thực thể và thuộc tính tương ứng: a. DMNhanVien: (MaNV, HoLot, TenNV, NgaySinh, PhaiNam, DiaChi, LuongCB, PhuCap, HeSo, TamUng, Photo, GhiChu) b. DMPhongban: (MaPb, TenPb) c. DMChucvu: (MaChucvu, TenChucvu) d. Congtac: (Ma NV, NgayCongTac, LyDo, NoiDung) e. Hoso: (Ma NV, NgayVaoDang, BangCap, GiaySucKhoe, HinhAnh, KhaiSinh) Xây dựng cơ sở dữ liệu trong quản lý nhân sự Mô hình E-R Photo Ghi chu He So MaTrinhDo NgaySinh PhaiNam Ten Pb Ma Pb Luong CB Thu?c DM Phong Ban Ten NV Ten Chuc Vu Ma NV DM Chuc Vu Có DM Nhan Vien HoLot Ma Chuc Vu KhaiSinh NgayVaoDang Phu cap Có Có Ma NV Ho So Tam ung DiaChi GiaySucKhoe Ma NV Cong tac Bang Anh Ly Do Ngay Cong tac Noi dung 2. THIẾT KẾ CƠ SỠ DỮ LIỆU CHO BÀI TOÁN 2.1 Bảng DMNHANVIEN lưu trữ về các nhân viên trong công ty STT 1 Field Name MaNV 2 HoLot 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TamU ng 12 Ten NgaySinh PhaiNam DiaChi MaTrinhDo LuongCB HeSo PhuCap Data Type Text Text 50 Text Date time logic Text Text Number Text Number Size 4 Number 10,2 Tạm Ứng Photo OLE Object 1 Description Mã Nhân Viên, PK Họ Lót 50 10 1 50 3 10,2 4 10,2 Tên Nhân Viên Ngày Sinh Phái Nam Địa Chỉ Mã Trình Độ Lương Cơ Bản Hệ Số Phụ Cấp Hình Ảnh 13 GhiChu Text 50 Ghi Chú 14 MaPb Text 4 Mã Phòng Ban, FK 15 MaChucVu Text 5 Mã Chức Vụ, FK 2.2 Bảng DMPHONGBAN lưu dữ các thông tin về các phòng ban trong công ty STT Field Name Data Type 1 2 MaPb TenPb Text Text Size Description 4 40 Mã Phòng Ban,PK Tên Phòng Ban 2.3 Bảng DMCHUCVU quản lý các chức danh hiện có của công ty STT 1 2 Field Name MaChucVu TenChucVu Data Type Text Text Size 5 30 Description Mã Chức Vụ, PK Tên Chức Vụ 2.4 Bảng CONGTAC quản lý lịch công tác thường niên của các nhân viên trong công ty STT 1 2 3 4 Field Name Ma NV NgayCongTac LyDo NoiDung Data Type Text Date/time Text Text Size 4 10 50 50 Description Mã Nhân Viên, PK Ngày Công Tác Lý Do Nội Dung 2.5 Bảng HOSO quản lý hồ sơ của tất cả nhân viên của công ty STT 1 2 3 4 Field Name Ma NV NgayVaoDang BangCap GiaySucKhoe Data Type Text Date/time Text logic 5 HinhAnh OLE Object 6 KhaiSinh Text Size 4 10 5 1 1 Hình Ảnh 50 3. CÀI ĐẶT VÀ TRUY VẤN DỮ LIỆU TRÊN ACCESS 3.1 Thiết kế các mô đun dữ liệu Description Mã Nhân Viên, PK Ngày Vào Đảng Bằng Cấp Giới Tính Khai Sinh 3.1.1 Bảng DMNHANVIEN 3.1.2 Bảng DMPHONGBAN 3.1.3 Bảng DMCHUCVU 3.1.4 Bảng CONGTAC 3.1.5 Bảng HOSO 3.2 Sơ đồ quan hệ dữ liệu 3.3 Sử dụng các truy vấn SQL để truy vấn dữ liệu DanhsachSX-KT Query 1: Tạo Select Query DanhSachSX-KT lọc những nhân viên ở phòng Sản xuất gồm các trường sau: Mã nhân viên, Họ lót, Tên, Mã phòng ban, Tên phòng ban. SELECT DMNhanVien.MaNV, DMNhanVien.HoLot, DMNhanVien.Ten, DMNhanVien.MaPb FROM DMNhanVien WHERE (((DMNhanVien.MaPb)="sx" Or (DMNhanVien.MaPb)="kt")) DanhSachTruoc1975 Query 2: Tạo Select Query DanhSachTruoc1975 lọc những nhân viên sinh trước năm 1975 gồm các trường sau: mã nhân viên, họ lót, tên, ngày sinh. SELECT DMNhanVien.MaNV, DMNhanVien.HoLot, DMNhanVien.Ten, DMNhanVien.NgaySinh FROM DMNhanVien WHERE Year([ngaysinh])<1975; Tuoi 25-35 Query 3: Tạo Select Query TUOI 25-35 lọc tất cả những nhân viên có tuổi từ 25 đến 35 tính đến hiện nay gồm các trường sau: mã nhân viên, họ lót, tên, tuổi. SELECT DMNhanVien.MaNV, DMNhanVien.HoLot, DMNhanVien.Ten, Year(Date())Year([Ngaysinh]) AS Tuổi FROM DMNhanVien WHERE (Year(Date())-Year([Ngaysinh])) Between 25 And 35; BangLuong Query 4: Hãy tạo Select Query BangLuong lọc lương của tất cả các nhân viên gồm các trường sau: Mã nhân viên, Họ lót, Tên, Lương cơ bản, Hệ số, Tạm ứng, Ghi chú, Thực lĩnh SELECT DMNhanVien.MaNV, DMNhanVien.HoLot, DMNhanVien.Ten, DMNhanVien.LuongCB, DMNhanVien.HeSo, DMNhanVien.TamUng, [LuongCB]*[Heso]-[TamUng] AS ThucLinh FROM DMNhanVien; DemNhanvienTheoPhai Query 5: Hãy tạo Seclect có tên là DemNhanVienTheoPhai SELECT IIf([PhaiNam]=Yes,"Nam","Nu") AS [Gioi tinh], Count(DMNhanVien.MaNV) AS [Tong So Nhan Vien] FROM DMNhanVien GROUP BY IIf([PhaiNam]=Yes,"Nam","Nu") Bang HieuChinhLuong Query 6: Hãy tạo Update Query có tên là HieuChinhLuong để tính lại Lương cơ bản, biết rằng LuongCB = HeSo*290000. UPDATE DMNhanVien SET DMNhanVien.LuongCB = [Heso]*290000 Bang TinhTamUng Query 7: Hãy tạo Update Query có tên là TinhTamUng để tính tạm ứng lương cho nhân viên, biết rằng mức tạm ứng của mỗi nhân viên là 30%LuongCB. UPDATE DMNhanVien SET DMNhanVien.TamUng = [LuongCB]*30/100; Bang HieuchinhPhuCap Query 8 Hãy tạo Update có tên là HieuChinhPhuCap để tính lạ Phụ Cấp của mỗi nhân viên biết rằng: Nếu Mã Chức Vụ là GD thì Phụ Cấp là 150000. Nếu Mã Chức Vụ là PGD hoặc KTT thì Phụ Cấp là 100000. Nếu Mã Chức Vụ là TP hoặc PP thì Phụ Cấp là 70000. Nếu Mã Chức Vụ là KTV hoặcNV và có Mã trình độ là DH thì Phụ Cấp là 50000. Các trường hợp còn lại thì Phụ Cấp bằng 0. UPDATE DMNhanVien SET DMNhanVien.PhuCap = IIf([MACHUCVU]="GD",150000,IIf([MACHUCVU]="PGD" Or [MACHUCVU]="KTT",100000,IIf([MACHUCVU]="TP" Or [MACHUCVU]="PP",70000,IIf(([MACHUCVU]="KTV" Or [MACHUCVU]="NV") And [MATRINHDO]="DH",50000,0)))); Bang TaoChiChu Query 9: Hãy tạo Update Query có tên là TaoGhiChu để cập nhật dữ liệu cho trường GhiChu, biết rằng: Nếu PhuCap=0 thì ghi “Không có phụ cấp”, ngược lại để trống. UPDATE DMNhanVien SET DMNhanVien.GhiChu = IIf([PHUCAP]=0,"Không có phụ cấp",Null); Bang DoiTen Query 10: Query 4: Update Query có tên Vinh thành Vũ UPDATE DMNhanVien SET DMNhanVien.Ten = "Vũ" WHERE (((DMNhanVien.Ten)="Vinh")); II. Lời kết: Qua quá trình khảo sát, thực hiện và hoàn thành bài tập thảo luận, thì chương trinh đã cho ta thấy được cái nhìn tổng quát về hệ thống quản lý nhân sự của một doanh nghiệp. Chương trình đã cơ bản giúp cho cán bộ nghiệp vụ nhân sự quản lý, tìm kiếm các thông tin dễ dàng chính xác… Đây cũng chỉ là một phương pháp trong nhiều phương pháp, nó có thể chưa được hoàn thiện. Vì vậy, nhóm 12 chúng em mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy và bạn để đề tài ngày càng hoàn thiện hơn.. Chân thành cảm ơn !
- Xem thêm -