Tài liệu Bài luận mẫu tiếng anh: science and its effects

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 593 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài luận mẫu Tiếng Anh: Science and its effects Trong 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thì kỹ năng viết tiếng Anh đòi hỏi người học phải kết hợp nhiều yếu tố nhất. Nhiều người học có thể học tốt các kỹ năng khác, tuy nhiên kỹ năng viết không chỉ phụ thuộc sự kiên trì ham học hỏi mà còn phụ thuộc vào khả năng ngôn ngữ của bạn. Để giúp các bạn cải thiện kỹ năng viết tiếng Anh, kỳ này VnDoc sẽ chia sẻ series bài luận mẫu tiếng Anh cùng bản dịch dành cho các bạn tham khảo. Mở đầu cho series bài luận mẫu tiếng Anh này là bài viết với chủ đề: Science and its effects (Khoa học và những tác động của nó). Bài mẫu Bài dịch One of the most striking features of the Một trong những đặc điểm nổi bật nhất present century is the progress of science trong thế kỷ hiện nay là sự tiến bộ của khoa and its effects on almost every aspect of học và ảnh hưởng của nó trên hầu như mọi social life. Building on the foundation laid mặt của cuộc sống xã hội. Xây dựng trên by the predecessors, the scientists of today nền tảng của những người đi trước, các nhà are carrying their investigation into khoa học ngày nay đang tiến hành nghiên ever-widening fields of knowledge. cứu những lĩnh vực kiến thức lớn chưa từng có. Modern civilization depends largely on the Nền văn minh hiện đại phụ thuộc phần lớn scientist and inventor. We depend on the vào các nhà khoa học và nhà phát minh. doctor who seeks the cause and cure of Cuộc sống chúng ta phụ thuộc vào các bác disease, the chemist who analyses our food sĩ trong việc tìm kiếm nguyên nhân và cách and purifies our water, the entomologist chữa bệnh, vào các nhà hoá học phân tích who wages war on the insect pests, the thực phẩm và làm sạch nguồn nước uống, engineer who conquers time and space, and vào các nhà côn trùng học chiến đấu với a host of other specialists who aid in the các loại côn trùng gây hại, vào kỹ sư chinh development of agriculture and industry. phục thời gian và không gian và rất nhiều những chuyên gia khác góp phần vào sự phát triển của nông nghiệp và công nghiệp. The advance of science and technology has Sự tiến bộ của khoa học và kỹ thuật đã làm VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí brought the different parts of the world into cho các nước khác nhau trên thế giới xích closer touch with one another than ever lại gần nhau hơn bao giờ hết. Chúng ta có before. We are able to reach distant lands thể đến những vùng đất xa xôi trong một within a very short time. We are also able thời gian rất ngắn. Chúng ta có thể liên lạc to communicate with people far away by với những người ở xa qua phương tiện điện means of the telephone and the wireless. thoại và máy vô tuyến. Việc phát minh ra The invention of the printing machine has máy in giúp chúng ta đọc sách, báo về con made it possible for us to learn from books người ở những đất nước khác. and newspapers about people in other lands. Indeed, man's curiosity and resourcefulness Thật vậy tính tò mò và tài tháo vát của con have been responsible for the steady stream người là nguyên nhân của nguồn phát minh of inventions that have created civilization. our bền vững tạo ra thời đại văn minh của chúng ta ngày nay. At the same time, however, there have been Tuy nhiên, bên cạnh đó khoa học cũng có harmful effects. Our machine civilization is những ảnh hưởng tai hại. Thời đại văn responsible for numerous accidents and minh máy móc của chúng ta là nguyên industrial rivalries among nations. nhân của vô số tai nạn và những sự đối đầu Everyday hundreds of people are dying về công nghiệp giữa các quốc gia. Hàng from serious wounds and injuries. Further, ngày hàng trăm người đang hấp hối vì các the rapid tempo of modern life results in thương tích trầm trọng. Hơn nữa nhịp độ tất wide-spread nervous disorder. Moreover, bật của cuộc sống hiện đại gây nên sự rối science, which has helped man to secure loạn thần kinh đang ngày càng lan rộng. control over nature, has also made it Bên cạnh đó, chính khoa học đã giúp con possible for him to develop more deadly người đạt được quyền kiểm soát thiên weapons or war. More and more countries nhiên, những cũng chính khoa học đã giúp are competing with one another in the con người tạo ra càng nhiều vũ khí giết production of war material. But in these người trong chiến tranh. Ngày càng nhiều instances the fault lies not with science, but quốc gia cạnh tranh với nhau sản xuất ra rather with man’s intention to misuse the trang thiết bi chiến tranh. Nhưng trong discoveries of science. những trường hợp này lỗi lầm không thuộc VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí về khoa học mà thuộc về con người đã sử dụng sai lầm những phát minh khoa học. Science is admittedly the dominating Khoa học được công nhận và lực lượng tri intellectual force of the modern age. thức then chốt của kỷ nguyên hiện đại ngày nay. VnDoc chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả!
- Xem thêm -