Tài liệu Bài luận mẫu tiếng anh: discuss the part that money plays in our lives

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 340 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài luận mẫu Tiếng Anh: Discuss the part that money plays in our lives Người học luôn gặp khó khăn trong việc viết luận tiếng Anh. Trên thực tế, để viết được một bài luận tiếng Anh không khó, tuy nhiên để viết hay, đúng, mạch lạc và có liên kết thì đòi hỏi người học phải trau dồi rất nhiều. Tiếp nối series bài luận mẫu tiếng Anh cùng bản dịch như đã được chia sẻ kỳ trước nhằm giúp các bạn cải thiện kỹ năng viết tiếng Anh, kỳ này VnDoc tiếp tục giới thiệu bài luận với chủ đề: Discuss the part that money plays in our lives. Mời các bạn tham khảo. Bài mẫu Bài dịch Money plays an important part in our lives. Tiền giữ vai trò quan trọng trong đời sống In several aspects, it is the most important chúng ta. Trên một vài phương diện nào đó, thing in life. It is therefore much sought tiền là quan trọng nhất trong cuộc sống. Vì after. vậy người ta chạy theo tiền. Without money we could not buy our food, Không có tiền chúng ra không thể mua clothes and all the other things that we need thực phẩm, áo quần và tất cả những vật to live comfortably. We require money to dụng cần thiết cho một cuộc sống tiện nghi. travel, to buy medicine when we are ill and Chúng ta cần tiền để đi lại mua thuốc khi also to pay for the services rendered to us đau ốm và trả cho những dịch vụ mà người by others. In truth, money is almost khác làm cho chúng ta. Nói cho đúng, tiền indispensable to our survival. Most of our hầu như không thể thiếu với sự tồn tại của activities are therefore directed towards chúng ta. Phần lớn các hoạt động của earning as much money as possible. chúng ta vì thế hướng tới việc kiếm ra càng nhiều tiền càng tốt. We use money not only to meet the basic Chúng ta dùng tiền bạc không chỉ để thỏa needs of life but also to pay for our own mãn những nhu cầu tối thiểu trong cuộc advancement. We use it for education sống mà còn để nâng cấp cuộc sống của which helps us to live a better life. mình. Chúng ta dùng tiền trong giáo dục để Thousands of students are unable to attend có cuộc sống tốt hơn. Hàng ngàn học sinh school or continue their studies for want of không thể đến trường hay tiếp tục học tập money. Lack of money also causes great chỉ vì thiếu tiền. Việc thiếu tiền gây ra khó VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí hardship and sorrow in hundreds of khăn và những nỗi lo lớn cho hàng trăm gia families. Thousands of people are dying đình. Trên thế giới hàng ngàn người đang everyday throughout the world because chết dần vì họ không có tiền đế đến bác sĩ they are not able to pay their doctors fee or hay vì họ không có tiền để mua thực phẩm because they cannot buy nutritious food. giàu chất dinh dưỡng. As money is so important, many crimes are Vì tiền quan trọng như thế nên hằng ngày committed everyday in all parts or the trên thế giới diễn ra rất nhiều vụ phạm pháp world to gain possession of it. Some are để giành lấy quyền sở hữu tiền. Có người driven by hunger and desperation to steal, điên khùng vì đói khát và tuyệt vọng phải rob, and even kill to get at least what they đi ăn cắp, ăn trộm và ngay cả giết người để require to keep body and soul together. ít nhất giữ cho phần hồn và phần xác của Others commit the most serious crimes out họ không phải lìa nhau. Có người phạm of sheer greed for money. Such people những tội ác nghiệm trọng nhất đơn giản cause much trouble and unpleasantness in chỉ vì tham tiền. Những người như vậy gây society, and to bring them to justice, large ra rất nhiều phiền toái và khó chịu trong xã sums of money are spent by every hội và để đưa họ ra trước công lý, mỗi một government. quốc gia phải bỏ ra những món tiền rất lớn. Today, millions of dollars are being spent Ngày nay, nhiều quốc gia đang bỏ ra hàng by the various governments in the world triệu đô la để cải thiện đời sống nhân dân. for the betterment of the people. Numerous Nhiều trường học và bệnh viện đang được schools and hospitals are being built, and xây dựng. Hàng trăm mảnh đất đang được hundreds of acres or land are being trồng trọt để sản xuất ra nhiều thực phẩm cultivated to produce more food for the cho dân số đang gia tăng trên thế giới. Vì growing population of the world. As a vậy thế giới dần dần trở thành một nơi cư result, the world is gradually becoming a ngụ tốt hơn. better place to live in. At the same time, however, much money is Tuy nhiên cùng lúc đó, rất nhiều tiền bị being wasted in producing deadly weapons hoang phí để sản xuất những vũ khí giết of war. Countries which have more money người trong chiến tranh. Những quốc gia than the others have become more powerful nhiều tiền hơn trở nên hùng mạnh hơn bằng by strengthening their armed forces. This cách tăng cường lực lượng vũ trang của họ. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí has led to rivalries among the powerful Điều này làm các cường quốc đi đến thù nations, and several parts of the world are địch và nhiều nơi trên thế giới đang trong in turmoil. All this shows what an tình trạng rối loạn. Tất cả những điều đó important part money plays in human nói lên rằng tiền quan trọng như thế nào affairs. VnDoc chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả! trong cuộc sống con người.
- Xem thêm -