Tài liệu Bài luận-giải thuật di truyền tìm kiếm cục bộ cho việc tiết kế tối ưu mạng tin cậy

 • Số trang: 22 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 30 |
 • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

ҧұӅ  Ӄ ө ӝ Ӌ Ӄ Ӄ ӕ ư ҥ  ұ ұ Ӄ Ӄ ӕư ҥ ưӟ ү  ũ ӵ Ӌ !Ӊ " !Ӊ ӏ Ӄ# | ҥ $ ‰  · $ Ӄ ӕ ұ% $ &'# ‰ ‰ ӕ(#)#(ӝ  ұӟ ӝ %* ưӟ ӕӇ %* ҥ )+ ҫ ұ ưӟ ] ´ (Ӈ ‰ ӕưӃ Ӄ % ҥ Ӆ , ‰ ‰ ӝ ӟ%$ ' ' -.. ' % #- . #/ l ӝ ´ ‰ ‰ ƒšҥ, ưӡ Ӆ ҭ 'Ӂ ' # $ ҥ , ҧ ' 0.#'. .1 / * $ * %$ ҥ%2ӕ + ‰ * (ӝ  ұ ӫ#ҩ ҧ $ & ҥ  ð ‰ O ӏ 6'!272%/ () ‰ ‰ ‰ !ұ% $ & ҥ 7ұ% $ Ӄ ӕӳ# $ & ҥ %ӝ  ұ ӫ# Ӄ ӕ  $ (Ӆ Ӌ + (Ӆ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ӏ * ӫ# ӛ & ҥ (ưӧ ưӟ  $ & )(ӝ  ұӋ(ӕ  %* ӫ# Ӄ ӕӳ# $ &' 3/% ӕ (ӏ Ӄưӟ  $ Ӄ ӕ´ ҥ(ӝ ´ ӏ ӛ  $ ӛ ӫ# '(ӝ ұ%ӟ # ƒ, 4. 45'8# ӳ# € $ ӕư ‰  ө + ‰ ‰ ‰ ‰  3 %* ӝ Ӄ ӕӯ &ӟ &3 63Ӄ 8Ӄ(ӏ 2 )$ӏ 9 ´ | w§ %* ҩ ҧ $ Ӄ ӕ ҥ l ӝ ‰ ‰ l'4/(ӝ  ұ ӫ# ҥ l(ӝ  ұӕӇ 7ӵ# · ҧ%$% ‰ ‰ . . " 8 ө ҧұ Ӆ ' "/ ƒӃӧ% Ӄ (ӏ#%ươ ' # '.# / Ú :)# ‰ ” .' ‰ ;##.' ƒ                  ? ƒšҥ<ҫ Ӈ ' #;%# / ‰ ‰ ‰ ‰ ӯ ӝұ% & ҥ ưӟ ӵ Ӌ ӝ =#> '-%#  ../'8 ө ҧұ .%-”'.# ' ”/ ӕ $ & ҥ (: ·  $ Ӄ ӕ(ưӧ ӵ# · ү + ӯ ұ% Ӄ ӕ ư#> (ưӧ + (Ӈ  Ӄ ӕ #]ưӟ + 2 Ӄ ҥ , %ҧ]  . > r V  â ө + ‰ ‰ 6§ %*? %ươ %. # ө (* ӫ# %. # %5% $ ҧ%$% , ҧ 8ҫ Ӈ  ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ҧ%$%ӕ )Ӈ ' #ӯ 'ӵ #ӕ ӳ#ҧ%$% ҧ , ҧ <$ ' 'ҧ , (ҧ ҧӃ Ӌ '# ҧ ´ >Ӄ Ӌ ưӟ ҧ ӝ ´ Ӈ * l'4/2 $ @ưš > . #' #  + 2 , Ӈ ӵ Ӌ (ưӧ  "ҧұ´%2 Ӆ ҥ $ + %ҧ(ưӧ ($ $ 'ӕ8$  Ӄ () ҫ ӵ Ӌ ' ..  ‰ ‰ ‰ ‰ ']/ |ƒӇ # Ӄ ӕ ҥ ]ƒӇ #]- . 8 ө A# B'%%. (Ӈ * #> + ӫ# ҥ $ + 2 ·l'4/ӯ ӳ ҧ%$%ӕ ҩ·4C  $ ҥ )l'4/Dl ) %* ӓ ҩ'Ӂ (ưӧ ($ $ * 4$ (ӝ  ұ ҥ '8 ө . #' # — €6$ (ӏ ]- (ӕӟ ӛ  ӟ2'8 ө r V  Ӄ , ӓ# : ]-  ҧұ * $ l'4/ӟ ӛ  ӟ'8 ө A# B'%%. * $ *  ӫ# )'8 ө %ươ ']/ ҳ(ҫ HC | ү * ӥ '2*  *  ӫ# ӛ ҥ $ + 8ҫ Ӈ6|E Úӕ ưӧ  ӟF'-|G !I ?# # w   $2ӳ ҥ $ ҧ %$%ӕ ҩӯ Ӄ Ӌ ưӟ 6?| ] · ]$ + âҳ%4Ӄ%Ӄ Ӌ ӟ. * E 8 ө ° r ˜r ' ''./— ' # /(Ӈ ҥ#] . !I —6"6G HC ƒӃ& |9  Ӄưӟ | ‰ ‰ ‰ ƒšҥ8ҫ Ӈ * ӥ ' * *  ӫ# ӛ ҥ $ + '8 ө %ươ ']/A# B' %%. ӯ ҥ ) %* ӓ ҩӟl'4/D6l9Ó'4C/ ӟ ҥ 4C 2'8 ө ($ $ . # ӫ#l'4/ ư  %ươ ']/ ||  Ӄưӟ ⠉ ‰ Ӄ Ӌ ӟ2'ҳ%4Ӄ%. *  65 $ $ + ӯ |ӟ''. * / ‰ ‰ !Ӄw'4/Fw'4C/2* (ӝ  ұ ӫ# ҥ '8 ө . #' # 2 Ӄ , ӟưӟ — $ 4C642 Ӈ ӟưӟ — |] ҧұ Ӎ '8# Ӄ ӕ' . l.%#" / |6$ (ӏ ! 2 J 6|E #4 $ (ӝ & ҥ ]6Ӄ%ҥ ҩ ҧ ! 2 2ӯ !| 2 | 2 $ ӵ ӯ 6]E #424$ (ӏ ! 2 |6| |D] |6] ]!Ӄ |6|24$ (ӏ Ӄ ӕ %* ӓ ҩ ӳ# & $ & ұ%!  ӕ & ]* %* Ӄ ӕ ӳ#] &() -* %* Ӄ ӕӯ ұ%] &ӟ $ & ұ%! -!Ӄ %* ӕ] & ӓ ơ § %* ӕӯ &ұ%!  ӕ] &2 Ӄ ,  ӕ ӯ &ұ%! ] · ү + ] & ұ%!| - K%ө '] ] & (Ӄ  , L %ҫ 8 !| - Nk là tұp các nút m$c đӝ k - Nmin là tұp các nút vӟi m$c đӝ nhӓ nhҩt trӯ nhӳng nút 1 đӝ - nk là sӕ lưӧng node trong tұp Nk - m1j nhãn nút trong tұp N1 - mminj nhãn nút trong tұp Nmin, j=1,2,«Nmin | ưӟ Ӎ '8# ·#  Ӎ '8# Ä N1=[1,2] , n1=2; N2=[3,4,5], n2=3. Trong trưӡng hӧp này, Nmin=N2 và nmin=n2. Áp dөng bưӟc 2b, bši n1=2; Ä -1 và 2 là các nút trong tұp N1; -3,4,5 là nút trong tұp Nmin. -Chi phí cӫa 2 nút trong tұp N1 là c1,2 = 32. -Các chi phí cӫa m11 tӟi các nút trong tұp Nmin là á1,3=54, á1,4=62 và á1,5 đã tOn tҥi. á1,3 < á1,4 Ó á1,3 là chi phí kӃt nӕi nhӓ nhҩt. -Chi phí kӃt nӕi tӯ m12 tӟi các nút trong tұp Nmin là á2,3=34, á2,4 đã tOn tҥi và á2,5=45. Do á2,3 < á2,5 Ó á2,3 là kӃt nӕi có chi phí nhӓ nhҩt. - á1,2 < [á1,3 +á2,3] Ó nӕi 1 và 2 thay vì nӕi (1,3) và (2,3) # Ӎ '8# c1,2=32, c1,3=54, c1,4=62, c1,5=25, c2,3=34, c2,4=58, c2,5=45, c3,4=36,c3,5=52, c4,5=29 |€ 7#ӕ ' ''.I%.#/ 6$ (ӏ  | ]  |6|N|B  ]6]N]B |7ӵ# · ] ҥ $ + 2·|]24$ (ӏ %ҫ   %ҫ + ] $ %ҫ    $|B]B |B]B G HC !I Ú6$ (ӏ Ӄ Ӌ '# -|B6|B ] -]B6]B | € $ $  ӫ#+ |' %*ӯ ӓ ӟӟ / |B(Ӄ |2 ươ ӵ ӟ]B |M ·# 7#ӕ Bưӟc 1 T1 T2 T2¶ Bưӟc 2 T1¶ Bưӟc 4 T1¶ T2¶ Bưӟc 5 &6 T1¶ T2¶ ChӍnh s8a T2¶ T2¶ |Ú ӝӃ '# I%.#/ |6$ (ӏ ҩ%(ӝ & ҥ  ҥ .'3/ .'3/D6]ӟҩ ҧ $ & €  ҧ '92|/ !ӃF'|- .'3/6]ӟҩ ҧ $ & HC .'3/D] ӟҩ ҧ $ & ] · | ҩ Ǥ ,  ҥ + 24 l/ !I ҳ%4Ӄ% $  ҥ .$ ӵ %*ҧ ҫ -6)# %* # ҩ -!Ӄ ҥ ү ]- 2ӯ ҥ2 Ӄ , 2 ӫưӟ 4)# -8 ӟ $  $ :'ҳ%4Ӄ% -4 ӝ (ưӧ 4)#´ Ӄ: |? ·# ӝӃ Ä trong mҥng thҩy deg(1)=2; deg(2)=2; deg(3)=3; deg(4)=2; deg(5)=3. Ta thҩy N2=[1,2,4]; N3=[3,5]; Trong trưӡng hӧp này áp dөng bưӟc 4. ưӟ (ӝӃ #(ӝӃ Ä Sinh u ~[0,1], ví dө u=0.4578 và DR =0.7; do u>=(1-DR), tӟi bưӟc 3. Ä s8 dөng thao tác drop, drop L3,5 do không vi phҥm điӅu kiӋn 2-C |â Ӆ 4ҩ%$Ӈ %ҫ Ӆ ‰ !ұ 45 ‰ ‰ ‰ , )#$ (ơ ҧ Ӎ O &'#.2%' /2 Ӄ ӕ'ӳ# ] &/2 %* Ӄ ӕ2(ӝ  ұ Ӄ ӕ  $ * $ .ҧұ ӫ Ӄ* $ #ұ Ӆ 4ҩ%$Ӈ ‰ ‰ : )# $ & $ ӳ# $ &š #ұ 4 ӛ%ҫ 8  #ұ ' ӳ#] &/%ҫ 8 ) ҩ& ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ $ӏ '92|/  %* ӝ  ұ ӵ Ӌ $ ưӟ ҧұӵ#+ * $ ӟ #ұ ;ҫ 8 Ӌ (:ӵ Ӌ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ #Ӌ 1.2(O ·# > ";!CA ƒ ӫ# 0'   7<7ClCl]999 :)# $ & ҥ 'l"2;Cl.2 .1 2" .''1 2 ; 7"2" 7"2"! * $ #ұ (Ӈ 45(ưӡ (ӯ & (Ӄ & $ |— ƒӃұ ‰ ‰ ".' ҩӋ8ҧ Ӌ 4$ (ӏ $ $ ӕư ұ * , #  Ӄ + ӟ|9|Ú  $ ҧ %ҧưӧ8# ‰ ‰ ‰ ҧ%$%(:ӵ Ӌ ' $/ ‰ ‰ ‰ ‰ ҩ (Ӆ ӝ ´ ҩ (Ӆ * $ %$ ҥ% 8 ө %. #0 8 ө A# B'%%. 2ҧұ'8# ӳ# Ӄ (ӏ# %ươ ƒš(ҫ8ҫ Ӈ %>ӧ% , %ươ %$%'Ӂ , 4$ (ӏ (ưӧ ҧ%$%ӕ ҩ ư ҧ%$%ӕ2(ưӧ  ӡ2Ӄ Ӌ ӡ # %* ]9
- Xem thêm -