Tài liệu Bài kiểm tra giữa kì 1 lần 3 môn toán lớp 1

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 205 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 62512 tài liệu

Mô tả:

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I Thứ ......... ngày .... tháng .... năm 2010 kiểm tra định kì lần 3 Bài thi lại Hång H ång Quang Môn : toán - lớp 1 Thời gian làm bài : 40 phút Họ và tên : ........................................................................Lớp : .......................... Điểm Lời phê của thầy cô giáo Giám thị :................................. Giám khảo : ............................. Bài 1. (2 điểm) a) Viết theo mẫu : viết số đọc số đọc số viết số hai mươi Sáu mươi 60 20 50 ........................... Chín mươi ...................... 80 .......................... Sáu chục ....................... b) Điền dấu < ; > ; = vào chỗ chấm : 25 – 5 ...... 10 +10 90 – 30 ...... 10 + 30 Bài 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính : 80 - 30 20 + 30 14 + 3 19 - 6 Bài 3. (2 điểm) Tính : 80 – 40 + 30 = ............ 60 cm – 30 cm = ..................................... 50 + 30 – 20 = ............ 30 con cá – 20 con cá = ....................... Bài 4. (1,5 điểm) Lan gấp được một chục chiếc thuyền, Hùng gấp được 30 cái. Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu chiếc thuyền ? Bài 5. (1điểm) Hình vẽ bên có : a) Có ........ hình tam giác b) Có ........vuông Bài 6 (1,5điểm) a) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống .E Điểm C nằm trong hình vuông. .B A. .C Điểm B nằm ngoài hình vuông. Điểm A nằm trong hình tròn. Điểm C nằm ngoài hình vuông. b) Điền vào chỗ chấm : Điểm nằm trong hình tròn là :............................... Điểm nằm trong hình vuông là : ..............................
- Xem thêm -