Tài liệu Bài hoàn chỉnh của hương

  • Số trang: 72 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 213 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Tham gia: 09/09/2015

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ THANH HÓA- KHOA KINH TẾ ---------d&c--------- BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH NỘI THẤT TĂNG ẢNH GIẢNG VIÊN HD : TH.S. TRẦN THỊ HƯỜNG SINH VIÊN TH : LÊ THỊ HƯƠNG MSSV : 11027353 LỚP : CDTD13TH THANH HÓA, THÁNG 03 NĂM 2014 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Hường LỜI CẢM ƠN Trong những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường là những thời gian khó quên trong quãng đời sinh viên của chúng em. Thầy cô đã tận tâm giảng dạy, trang bị hành trang để chúng em có thể đủ tự tin bước vào đời. Với những kiến thức nhận được trong thời gian học tập tại trường ĐH Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh và những hiểu biết thực tiễn có được qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Nội thất Tăng Ảnh đã giúp em có cái nhìn toàn diện và thực tế hơn về công việc thực tế của mình sau này. Để có những kết quả này em chân thành biết ơn các thầy cô giáo trường ĐH Công Nghiệp TP.Hồ Chi Minh đã hết lòng truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm quý báu cho em trong suốt thời gian học tập tại trường. Em xin ghi nhận tất cả những giá trị cao quý ấy và xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến toàn thể quý thầy cô trường ĐH Công Nghiệp TP.Hồ Chi Minh nói chung đặc biệt là cô Trần Thị Hường, người đã tận tâm chỉ bảo em và giúp chúng em hoàn thành bài báo cáo này. Em trân thành gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo cùng toàn thể các anh, chị đang làm việc tại Công ty TNHH Nội thất Tăng Ảnh , đặc biệt là chị Nguyễn Thị Hà đã nhiệt tình chỉ bảo, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi trong suốt thời gian thực tập và làm bài báo cáo thực tập này. Cuối cùng em xin chúc quý thầy cô tại trường ĐH Công Nghiệp TP.Hồ Chi Minh và toàn thể các anh, chị đang làm việc tại Công TNHH Nội thất Tăng Ảnh lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất. Thanh Hóa, ngày 12 tháng 03 năm 2014 Sinh viên thực hiện Lê Thị Hương SV Thực hiện: Lê Thị Hương – MSSV: 11027353 Trang 1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Hường NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... …………………………….Ngày …. Tháng …. Năm 2014 T/M ĐƠN VỊ (Ký tên và đóng dấu) SV Thực hiện: Lê Thị Hương – MSSV: 11027353 Trang 2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Hường NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... …………………………….Ngày …. Tháng …. Năm 2014 SV Thực hiện: Lê Thị Hương – MSSV: 11027353 Trang 3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Hường NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... …………………………….Ngày …. Tháng …. Năm 2014 SV Thực hiện: Lê Thị Hương – MSSV: 11027353 Trang 4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Hường DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ DANH MỤC Bảng 2.1: Kết quả kinh doanh của công ty TNHH Nội thất Tăng Ảnh (2011-2013)........28 Bảng 2.3: Bảng khái quát tình hình tổng nguồn vốn........................................................31 Bảng 2.4 : Cơ cấu nguồn vồn của công ty TNHH Nội thất Tăng Ảnh giai đoạn 2011-2013 ......................................................................................................................................... 34 Bảng 2.5: Khái quát tình hình tài sản...............................................................................36 Bảng 2.6: Phân tích cơ cấu tài sản....................................................................................38 Bảng 2.7: Mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn...........................................................41 Bảng 2.8: Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh............................................43 Bảng 2.9: Cấu trúc tài chính.............................................................................................46 Bảng 2.10: Tình hình đầu tư của Công ty TNHH Nội thất Tăng Ảnh..............................47 Bảng 2.11: Khả năng thanh toán......................................................................................48 Bảng 2.12: Khả năng sinh lời của công ty........................................................................49 Bảng 2.13: Các chỉ số hoạt động.....................................................................................51 DANH MỤC BIỂU ĐỒYY Biểu đồ 2.1: Tình hình lợi nhuận ròng của công ty thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (2011-2013)...................................................................................................30 Biểu đồ 2.2: Bảng khái quát tình hình tổng nguồn vốn....................................................32 Biểu đồ 2.3: Khái quát tình hình tài sản...........................................................................37 SV Thực hiện: Lê Thị Hương – MSSV: 11027353 Trang 5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Hường MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN.....................................................................................................................i NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP...........................................................................ii NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN...........................................................iii NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN............................................................iv DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ........................................................................................v DANH MỤC BẢNG..........................................................................................................v DANH MỤC BIỂU ĐỒ.....................................................................................................v MỤC LỤC........................................................................................................................vi LỜI NÓI ĐẦU................................................................................................................... 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.............................3 1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP........................................................................................3 1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp............................................................................3 1.1.2. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp............................................................3 1.1.3. Trình tự và phương pháp phân tích tình hình tài doanh nghiệp................................6 1.1.4. Nhiệm vụ, mục tiêu của phân tích tài chính tại doanh nghiệp..................................8 1.1.4.1. Nhiệm vụ của phân tích báo cáo tài chính.........................................................8 1.1.4.2. Mục tiêu của phân tích báo cáo tài chính..........................................................8 1.1.5. Các phương pháp sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp..........................9 1.1.5.1. Phương pháp so sánh........................................................................................9 1.1.5.2. Phương pháp chi tiết.......................................................................................11 1.1.5.3. Phương pháp loại trừ.......................................................................................12 1.1.5.4. Phương pháp liên hệ........................................................................................13 1.2. TÀI LIỆU CHỦ YẾU SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP...........................................................................................................14 1.2.1. Bảng cân đối kế toán..............................................................................................14 SV Thực hiện: Lê Thị Hương – MSSV: 11027353 Trang 6 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Hường 1.2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh...................................................................14 1.2.3. Báo cáo lưu chuyển tiên tệ.....................................................................................14 1.2.4. Thuyết minh các báo cáo tài chính.........................................................................14 1.3. CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP..........15 1.3.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp.............................................15 1.3.1.1. Đánh giá khái quát tình hình huy động vốn của doanh nghiệp........................15 1.3.1.2. Đánh giá khái quát mức độ độc lập tài chính của doanh nghiệp......................15 1.3.1.3. Đánh giá khái quát khả năng thanh toán.........................................................16 1.3.1.4. Đánh giá khái quát khả năng sinh lợi..............................................................17 1.3.2. Phân tích cơ cấu nguồn vốn....................................................................................17 1.3.3. Phân tích tình hình diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn.......................................18 1.3.4. Các chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp.......................................................19 1.3.4.1. Các hệ số về khả năng thanh toán...................................................................19 1.3.4.2. Các hệ số về cấu trúc tài chính và tình hình đầu tư.........................................20 1.3.4.3. Các chỉ số về tình hình hoạt động...................................................................21 1.3.4.4. Các chỉ số khả năng sinh lời............................................................................23 1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP........................................................................................................................... 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH NỘI THẤT TĂNG ẢNH.........................................................................................................25 2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH NỘI THẤT TĂNG ẢNH................25 2.1.1. Sơ lược về Công ty TNHH nội thất Tăng Ảnh:.....................................................25 2.1.2. Lĩnh vực kinh doanh, sản xuât của Công ty..........................................................26 2.1.2.1. Lĩnh vực kinh doanh của công ty....................................................................26 2.1.2.2. Lĩnh vực sản xuất của công ty:........................................................................26 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty....................................................................................26 2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức.......................................................................................27 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH nội thất Tăng Ảnh.................27 2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban........................................................27 2.2: THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH NỘI THẤT TĂNG ẢNH...28 2.2.1: Khái quát tình hình tài chính của Công ty TNHH nội thất Tăng Ảnh..................28 SV Thực hiện: Lê Thị Hương – MSSV: 11027353 Trang 7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Hường 2.2.1. Tình hình kinh doanh của công ty trong những năm gần đây............................28 2.2.2: Cơ cấu nguồn vốn của công ty TNHH Nội thất Tăng Ảnh.....................................31 2.2.2.1. Khái quát tình hình nguồn vốn........................................................................31 2.2.2.2. Cơ cấu nguồn vốn và sự biến động của nguồn vốn.....................................33 2.2.3. Tình hình tài sản tại Công ty TNHH Nội thất Tăng Ảnh........................................35 2.2.3.1. Khái quát tình hình tài sản..............................................................................35 2.2.3.2. Cơ cấu tài sản và sự biến động của tài sản....................................................37 2.2.4. Mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn..................................................................41 2.2.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh..................................................................42 2.2.6. Cấu trúc tài chính và tình hình đầu tư của Công ty TNHH Nội thất Tăng Ảnh......45 2.2.6.1. Tình hình cấu trúc tài chính............................................................................45 2.2.6.2. Tình hình đầu tư của Công ty TNHH Nội thất Tăng Ảnh...............................47 2.2.7. Các chỉ tiêu tài chính..............................................................................................47 2.2.7.1. Khả năng thanh toán.......................................................................................47 2.2.7.2. Chỉ tiêu khả năng sinh lời...............................................................................49 2.2.7.3. Chỉ số về hoạt động.........................................................................................51 2.3. NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH NỘI THẤT TĂNG ẢNH.........................................................................................................52 2.3.1. Những kết quả đạt được.........................................................................................52 2.3.2. Khó khăn công ty gặp phải.....................................................................................53 2.3.3. Hạn chế và nguyên nhân........................................................................................53 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH NỘI THẤT TĂNG ẢNH...............................................................................55 3.1. ĐỊNH HƯỚNG CỦA CÔNG TY TNHH NỘI THẤT TĂNG ẢNH TRONG THỜI GIAN TỚI........................................................................................................................ 55 3.1.1. Mục tiêu.................................................................................................................55 3.1.2. Định hướng phát triển của công ty trong năm 2014 và những năm tiếp theo.........55 3.2. GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH NỘI THẤT TĂNG ẢNH.........................................................................................................56 3.2.1. Giải pháp tăng doanh thu cho công ty....................................................................56 3.2.1.1. Mục đích đưa ra giải pháp...............................................................................56 SV Thực hiện: Lê Thị Hương – MSSV: 11027353 Trang 8 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Hường 3.2.1.2. Mục tiêu của giải pháp....................................................................................56 3.2.1.3. Các biện pháp tiến hành..................................................................................56 3.2.2. Giảm lượng hàng tồn kho.......................................................................................56 3.2.2.1. Mục đích đưa ra giải pháp...............................................................................56 3.2.2.2 Mục tiêu của giải pháp.....................................................................................57 3.2.2.3. Các biện pháp tiến hành..................................................................................57 3.2.3. Biện pháp đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ.......................................................57 3.2.3.1. Mục đích đưa ra giải pháp...............................................................................57 3.2.3.2. Mục tiêu của biện pháp...................................................................................58 3.2.3.3. Nội dung giải pháp..........................................................................................58 3.2.4. Một số giải pháp khác............................................................................................58 KẾT LUẬN...................................................................................................................... 61 SV Thực hiện: Lê Thị Hương – MSSV: 11027353 Trang 9 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Hường LỜI NÓI ĐẦU Trong điều kiện sản xuất và kinh doanh theo cơ chế thị trường, để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải có lãi: Để đạt được mục tiêu này nhà quản trị phải lựa chọn và đưa ra các quyết định tài chính, tổ chức thực hiện những quyết định đó nhằm đặt mục tiêu là tối đa hoá lợi nhuận, không ngừng làm tăng giá trị doanh nghiệp và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Trong hoạt động sản xuất cũng như kinh doanh, có rất nhiều vấn đề nảy sinh mà phần lớn là các vấn đề về tài chính. Do đó, cơ sở của hầu hết mọi quyết định quản trị đều dựa trên những kết luận rút ra từ những đánh giá về mặt tài chính trong hoạt động của doanh nghiệp và bằng các công cụ khác nhau. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp là cơ sở quan trọng giúp nhà quản trị thực hiện tốt chức năng của mình.Việc thường xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho các doanh nghiệp và các cơ quan chủ quản cấp trên thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp cũng như xác định một cách đầy đủ, đúng đắn nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình tài chính. Qua đó, giúp người sử dụng thông tin có thể đánh giá được tiềm năng, hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như rủi ro và triển vọng trong tương lai của doanh nghiệp, để họ có thể đưa ra các giải pháp hữu hiệu, những quyết định chính xác nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Báo cáo kế toán rất hữu ích đối với việc quản trị doanh nghiệp đồng thời là nguồn thông tin tài chính cơ bản đối với người ngoài doanh nghiệp. Do đó, sự phân tích tài chính trước hết tập trung vào các số liệu được cung cấp trong các báo cáo kế toán kết hợp thông tin bổ sung của các bộ phận quản lý. Chính vì thế, việc lập các báo cáo này một cách có hệ thống, số liệu phản ánh kịp thời sẽ là cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp với các đối tác liên quan. Nhận thức được tầm quan trọng của việc lập báo cáo tài chính cũng như công tác phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, nên trong thời gian học tập tại trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở Thanh Hoá và được thực tập tại Công ty TNHH Nội thất Tăng Ảnh, em đã tìm hiểu và đi sâu nghiên cứu đề tài: “Giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH Nội Thất Tăng Ảnh” SV Thực hiện: Lê Thị Hương – MSSV: 11027353 Trang 1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Hường Chương 1: Những vấn đề cơ bản vê phân tích tài chính doanh nghiệp Chương 2: Phân tích thực trạng tài chính của công ty TNHH Nội Thất Tăng Ảnh Chương 3: Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH Nội Thất Tăng Ảnh Em xin chân thành cảm ơn tập thể CBCNV phòng Tài chính - Kế toán Công ty TNHH nội thất Tăng Ảnh. Đặc biệt là cô giáo hướng dẫn Trần Thị Hường đã giúp em hoàn thành bài báo cáo này. SV Thực hiện: Lê Thị Hương – MSSV: 11027353 Trang 2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Hường CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp là các quan hệ kinh tế phát sinh gắn liền với quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đạt tới mục tiêu nhất định. Tài chính doanh nghiệp là một bộ phận trong hệ thống tài chính, tại đây nguồn tài chính xuất hiện và đồng thời đây cũng là nơi thu hút trở lại phần quan trọng các nguồn tài chính doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội, đến sự phát triển hay suy thoái của nền sản xuất. 1.1.2. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp Phân tích tình hình tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh số liệu về tình hình tài chính hiện hành với quá khứ thông qua hệ thống các phương pháp và công cụ khác nhau nhằm đánh giá tiềm năng, hiệu quả cũng như những rủi ro và triển vọng của doanh nghiệp trong tương lai . Một doanh nghiệp tồn tại trong nền kinh tế luôn là đối tượng của nhiều nhóm người khác. Để có thể đưa ra các quyết định đúng đắn trong hoạt động kinh doanh của mình, nhằm đem lại tối đa lượng tài sản cho bản thân thì họ luôn đặt ra nhu cầu hiểu biết về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp mà cụ thể là tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Báo cáo kế toán rất hữu ích đối với việc quản trị doanh nghiệp, đồng thời là nguồn thông tin tài chính cơ bản đối với người ngoài doanh nghiệp. Do đó, sự phân tích tài chính trước hết tập trung vào các số liệu được cung cấp trong các báo cáo kế toán kết hợp thông tin bổ sung của các bộ phận quản lý. Đáp ứng nhu cầu của các chủ thể sử dụng kết quả của việc phân tích tài chính doanh nghiệp, bản thân phân tích chỉ ra những thay đổi chủ yếu và những chuyển biến theo xu hướng trong những mối quan hệ kinh tế xuất phát từ quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Như vậy, từ các thông tin tài chính chi tiết hay những con số thống kê, phân SV Thực hiện: Lê Thị Hương – MSSV: 11027353 Trang 3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Hường tích thực sự là “việc làm cho các con số biết nói” để có thể quyết định một cách trực tiếp và hiệu quả. Chính vì thế, phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp là mối quan tâm của nhiều nhóm người khác nhau như ban giám đốc, các nhà đầu tư, cổ đông, các chủ nợ, khách hàng, các nhà cho vay tín dụng, nhân viên ngân hàng, các cấp quản lý, bảo hiểm... Mỗi nhóm người này có nhu cầu thông tin khác nhau do vậy, mỗi nhóm có xu hướng tập trung vào các khía cạnh khác nhau trong bức tranh tài chính của đơn vị. Mặc dù mục đích của họ là khác nhau nhưng thường liên quan đến nhau và do vậy các công cụ và kỹ thuật phân tích cơ bản mà họ sử dụng để phân tích tình hình tài chính là giống nhau . Đối với các nhà quản lý doanh nghiệp Nhà quản lý doanh nghiệp tiến hành nghiên cứu các hoạt động tài chính gọi là phân tích nội bộ. Phân tích nội bộ hoàn toàn khác với phân tích từ bên ngoài, những nhà phân tích nội bộ có ưu thế rõ ràng về chất lượng thông tin và sự hiểu biết về doanh nghiệp. Mối quan tâm hàng đầu của các nhà phân tích nội bộ là tìm kiếm lợi nhuận và khả năng trả nợ. Để đạt được mục tiêu đó, người quản lý doanh nghiệp phải đưa ra các quyết sách đúng như : - Các quyết định đầu tư dài hạn và ngắn hạn. - Việc tìm kiếm nguồn tài trợ . - Sử dụng vốn và tài sản sao cho có hiệu quả cao nhất ... Như vậy, mục tiêu cơ bản và thử thách sống còn của doanh nghiệp là thanh toán được nợ và kinh doanh có lãi: Chỉ quá trình phân tích tài chính thận trọng và đầy đủ mới có thể tìm ra mấu chốt và những vấn đề còn bất cập trong toàn bộ quá trình kinh doanh của doanh nghiệp . Ví dụ như về hiệu quả sử dụng tài sản cố định còn chưa hiệu quả, vòng quay vốn lưu động thấp, khả năng thanh toán không đủ đáp ứng dẫn đến nguy cơ phải giải phóng tài sản để thanh toán nợ đến hạn ... trên cơ sở đó mới có thể tìm giải pháp hữu hiệu để khắc phục . Đối với các chủ nợ Các chủ nợ bao gồm ngân hàng, các doanh nghiệp cho vay, ứng trước hay bán chịu, mối quan tâm của họ thường hướng tới khả năng trả nợ của doanh nghiệp đi vay. Vì vậy, họ đặc biệt chú ý đến tiền và các khoản có thể quy thành tiền nhanh, từ đó so SV Thực hiện: Lê Thị Hương – MSSV: 11027353 Trang 4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Hường sánh với số nợ ngắn hạn để có thể nhận biết được khả năng thanh toán tức thời của doanh nghiệp. Đối với các khoản nợ dài hạn thì còn phải quan tâm đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp, vì khả năng này liên quan trực tiếp đến việc thanh toán vốn sẽ diễn trong tương la1: Như vậy trước khi cho vay, người cho vay phải nghiên cứu khả năng thanh toán của doanh nghiệp để trả lời các câu hỏi: -Tình hình tài chính của doanh nghiệp là mạnh hay yếu ? -Doanh nghiệp có khả năng thanh toán nợ đến hạn hạn hay không ? -Doanh nghiệp có thực hiện được doanh thu thoả đáng so với vốn đầu tư vào tài sản lưu động và cố định hay không ? -Doanh nghiệp có thể đạt mức lợi nhuận là bao nhiêu trước khả năng không thể đáp ứng chi phí cố định như lãi suất, tiền thuê nhà đất, các khoản chi trả cố định khác...? Nếu doanh nghiệp thua lỗ, các tài sản sẽ mất giá trị bao nhiêu so với con số trong bảng tổng kết tài sản trước khi các chủ nợ được bảo hiểm chấp nhận thiệt hạ1: Từ những phân tích trên, các chủ nợ sẽ xem xét, dự báo được mức độ rủi ro đối với các khoản cho vay, cân nhắc giữa doanh lợi và rủi ro, đi đến quyết định có cho vay hay không ... Đối với nhà đầu tư Đây là các doanh nghiệp, các cá nhân quan tâm trực tiếp đến tính toán các giá trị doanh nghiệp, họ giao vốn cho doanh nghiệp sử dụng và sẽ cùng chịu mọi rủi ro mà doanh nghiệp gặp phải: Thu nhập của nhà đầu tư là tiền chia lợi tức và giá trị tăng thêm của vốn đầu tư. Hai yếu tố này chịu ảnh hưởng của lợi nhuận kỳ vọng của doanh nghiệp .Các nhà đầu tư lớn thường dựa vào các nhà chuyên môn những người chuyên phân tích tài chính, chuyên nghiên cứu kinh tế về tài chính để phân tích làm dự báo triển vọng của doanh nghiệp. Đối với các nhà đầu tư hiện tại cũng như các nhà đầu tư tiềm năng thì mối quan tâm trước hết của họ là việc đánh giá những đặc điểm đầu tư của doanh nghiệp . Các đặc điểm này có yếu tố rủi ro, sự hoàn hảo, lãi cổ phần hoặc tiền lời, sự bảo toàn vốn, khả năng thanh toán vốn, sự tăng trưởng và các yếu tố khác . Các nhà đầu tư quan tâm đến sự an toàn về vốn đầu tư của họ thông qua tình hình được phản ánh trong điều SV Thực hiện: Lê Thị Hương – MSSV: 11027353 Trang 5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Hường kiện tài chính của doanh nghiệp và tình hình hoạt động của nó . Mặt khác, các nhà đầu tư còn quan tâm tới thu nhập của doanh nghiệp. Họ quan tâm tới tiềm năng tăng trưởng, các thông tin liên quan đến việc doanh nghiệp đã giành nhưng nguồn tiềm năng gì và như thế nào, những loại rủi ro nào mà doanh nghiệp đang phải đối mặt, doanh nghiệp có sử dụng đòn bẩy tài chính không ? Ngoài ra, các nhà đầu tư còn quan tâm tới việc điều hành hoạt động và tính hiệu quả của công tác quản lý trong doanh nghiệp để có thể ra các quyết định đầu tư . Đối với những người hưởng lương trong doanh nghiệp. Lương là khoản thu nhập chính trong doanh nghiệp . Vì vậy, người hưởng lương buộc phải quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp . Cách quan tâm của người hưởng lương đến tình hình tài chính của doanh nghiệp một cách đơn giản hơn các đối tượng khác, câu hỏi lớn nhất mà họ đặt ra là : Tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả hay không, lợi nhuận đạt đến mức nào, nếu lỗ thì là bao nhiêu, triển vọng trong tương lai là tăng lên hay gặp khó khăn ? chỉ có phân tích tài chính mới có thể trả lời được câu hỏi này. Như vậy, có thể nói,mục đích cao nhất của phân tích tài chính là đảm bảo tối đa hoá giá trị. Quy luật cạnh tranh luôn luôn tồn tại trong nền kinh tế thị trường, để đứng vững và phát triển doanh nghiệp cần có chiến lược kinh doanh đúng đắn, cụ thể hợp lý tạo thế mạnh riêng cho mình. Bởi vậy, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp là hết sức quan trọng, giúp nhà phân tích có thể nhận dạng một cách trung thực tình trạng “sức khoẻ’’ của doanh nghiệp, từ đó đề ra chiến lược kinh doanh phù hợp . 1.1.3. Trình tự và phương pháp phân tích tình hình tài doanh nghiệp * Trình tự phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp Xác định mục tiêu phân tích Mỗi chủ đề đều có những yêu cầu khác nhau đối với công tác phân tích tài chính. Vì vậy, họ cần đi sâu vào những nội dung khác nhau trong quá trình phân tích. Xác định mục tiêu phân tích sẽ giúp nhà phân tích sử dụng những phương pháp thích hợp và tập trung vào những vấn đề cụ thể hơn. Những người sử dụng khác nhau sẽ đưa ra các quyết định khác nhau theo những mục đích khác nhau : - Quyết định quản lý doanh nghiệp - Quyết định mua bán tín phiếu SV Thực hiện: Lê Thị Hương – MSSV: 11027353 Trang 6 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Hường - Quyết định chấp nhận hay từ chối tín dụng - Quyết định mua toàn bộ hay từng phần doanh nghiệp ... Phân tích tài chính của nhóm người sử dụng khác nhau đòi hỏi phải đáp ứng vấn đề chuyên môn của mỗi nhóm. Thu thập thông tin Phân tích tài chính sử dụng mọi nguồn thông tin có khả năng lý giải và thuyết minh thực trạng hoạt động tài chính doanh nghiệp, phục vụ cho quá trình dự đoán tài chính nó bao gồm cả những thông tin nội bộ đến những thông tin bên ngoài, những thông tin kế toán và các thông tin khác nhau, những thông tin về số lượng và giá trị trong đó: các thông tin kế toán phản ánh tập trung trong báo cáo kế toán của doanh nghiệp, là những thông tin đặc biệt quan trọng. Do vậy, phân tích tài chính trên thực tế là phân tích các báo cáo kế toán trong doanh nghiệp . Xử lý thông tin Giai đoạn tiếp theo của quá trình phân tích tình hình tài chính là quá trình xử lý thông tin đã thu thập được. Trong giai đoạn này, người sử dụng thông tin ở góc độ nghiên cứu khác nhau, có phương pháp xử lý thông tin khác nhau phục vụ mục tiêu phân tích đặt ra: xử lý thông tin là quá trình sắp xếp các thông tin theo những mục tiêu nhất định nhằm tính toán, so sánh, giải thích đánh giá xác định nguyên nhân của các kết quả đã được phục vụ cho quá trình dự đoán và quyết định . Trong việc xử lý thông tin, người ta chú trọng đến việc sử dụng các phương pháp phân tích thích hợp để làm việc với thông tin đó. *Phương pháp phân tích tài chính: Phương pháp phân tích tài chính bao gồm một hệ thống các công cụ và biện pháp nhằm tiếp cận, nghiên cứu các sự kiện, hiện tượng các mối quan hệ bên trong chỉ tiêu tài chính tổng hợp và chi tiết nhằm đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp . - Có rất nhiều phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp trong thực tế người ta có thể sử dụng các phương pháp sau: Phương pháp so sánh - Để áp dụng phương pháp so sánh cần phải bảo đảm các điều kiện có thể so sánh được các chỉ tiêu tài chính (thống nhất về không gian, nội dung tính chất và đơn vị tính SV Thực hiện: Lê Thị Hương – MSSV: 11027353 Trang 7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Hường toán ...) và theo mục đích phân tích mà xác định gốc so sánh. Gốc so sánh được chọn là là gốc về mặt thời gian hoặc không gian, kỳ phân tích được chọn bàng số tuyệt đối, số tương đối huặc số bình quân, nội dung so sánh gồm : + So sánh giữa số thực hiện kỳ này với số thực hiện kỳ trước để thấy rõ xu hướng thay đổi về tài chính doanh nghiệp. Đánh giá sự thâm hụt hay thụt lùi trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. + So sánh giữa số thực hiện kỳ này với số với số thực hiện kỳ trước để thấy mức phấn đấu của doanh nghiệp. + So sánh giữa số liệu của doanh nghiệp với số liệu trung bình ngành, của các doanh nghiệp khác nhau để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp mình tốt hay xấu, được hay chưa được. + So sánh theo chiều dọc để xem xét tỷ trọng của từng chỉ tiêu so với tổng thể, so sánh theo chiều ngang của nhiều kỳ để tháy sự biến đổi cả về số lượng tương đối và tượng đối của một chỉ tiêu nào đó qua các niên độ kế toán liên tiếp. 1.1.4. Nhiệm vụ, mục tiêu của phân tích tài chính tại doanh nghiệp 1.1.4.1. Nhiệm vụ của phân tích báo cáo tài chính Phân tích báo cáo tài chính không chỉ là trách nhiệm nghĩa vụ đối với các nhà quản trị, nhà đầu tư, cơ quan nhà nước mà còn là mang một nhiệm vụ quan trọng đối với chiính phủ nước nhà. Trong xu thế cạnh tranh ngày nay đòi hỏi các doanh nghiệp, các nhà quản trị, các nhà lãnh đạo cần phải quan tâm nhiều hơn tới cộng đồng xã hội, nó còn là một sự thể hiện quan tâm tới cộng đồng xã hội, thể hiện sự minh bạch, công khai trong kinh doanh tạo ra một thị trường kinh doanh lành mạnh, công bằng. 1.1.4.2. Mục tiêu của phân tích báo cáo tài chính Thứ nhất: Mục tiêu ban đầu của việc phân tích báo cáo tài chính là nhằm để “hiểu được các con số” hoặc để “nắm chắc các con số”, tức là sử dụng các công cụ phân tích khác nhau nhằm để miêu tả những quan hệ có nhiều ý nghĩa và chắt lọc thông tin từ các dữ liệu ban đầu. Thứ hai: Do sự định hướng của công tác phân tích tài chính nhằm vào việc ra quyết định, một mục tiêu quan trọng khác là nhằm đưa ra một cơ sở hợp lý cho việc dự toán tương lai. Trên thực tế, tất cả các công việc ra quyết định, phân tích tài chính hay tất cả những việc tương tụ đều nhằm hướng vào tương lai. Do đó, người ta sử dụng các SV Thực hiện: Lê Thị Hương – MSSV: 11027353 Trang 8 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Hường công cụ và kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính nhằm cố gắng đưa ra đánh giá có căn cứ về tình hình tài chính tương lai của công ty, dựa trên phân tích tình hình tài chính trong quá khứ và hiện tại, và đưa ra ước tính tốt nhất về khả năng của những sự cố kinh tế trong tương lai. 1.1.5. Các phương pháp sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp 1.1.5.1. Phương pháp so sánh Phương pháp so sánh là phương pháp được sử dụng phổ biến trong phân tích hoạt động kinh doanh. Có ba nguyên tắc cơ bản khi sử dụng phương pháp này, đó là: * Lựa chọn tiêu chuẩn để so sánh. Tiêu chuẩn để so sánh là chỉ tiêu của một kỳ được lựa chọn làm căn cứ để so sánh, tiêu chuẩn đó có thể là: Tài liệu của năm trước (kỳ trước), nhằm đánh giá xu hướng phát triển của các chỉ tiêu. Các mục tiêu đã dự kiến (kế hoạch, dự toán, định mức), nhằm đành giá tình hình thực hiện so với kế hoạch, dự toán, định mức. Các chỉ tiêu của kỳ được so sánh với kỳ gốc được gọi là chỉ tiêu kỳ thực hiện và là kết quả mà doanh nghiệp đã đạt được. * Điều kiện so sánh được. Để phép so sánh có ý nghĩa thì điều kiện tiên quyết là các chỉ tiêu được sử dụng phải đồng nhất. Trong thực tế, thường điều kiện có thể so sánh được giữa các chỉ tiêu kinh tế cần được quan tâm hơn cả là về thời gian và không gian. + Về mặt thời gian: là các chỉ tiêu được tính trong cùng một khoảng thời gian hạch toán phải thống nhất trên ba mặt sau: - Phải cùng phản ánh nội dung kinh tế. - Phải cùng một phương pháp phân tích. - Phải cùng một đơn vị đo lường + Về mặt không gian: các chỉ tiêu cần phải được quy đổi về cùng quy mô và điều kiện kinh doanh tương tự nhau. Tuy nhiên, thực tế ít có các chỉ tiêu đồng nhất được với nhau. Để đảm bảo tính thống nhất người ta cần phải quan tâm tới phương diện được xem xét mức độ đồng nhất có thể chấp nhận được, độ chính xác cần phải có, thời gian phân tích được cho phép. SV Thực hiện: Lê Thị Hương – MSSV: 11027353 Trang 9 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Hường * Kỹ thuật so sánh. Các kỹ thuật so sánh cơ bản là: + So sánh bằng số tuyệt đối: là hiệu số giữa trị số của kỳ phân tích so với kỳ gốc của các chỉ tiêu kinh tế, kết quả so sánh biểu hiện khối lượng quy mô tăng giảm của các hiện tượng kinh tế. + So sánh bằng số tương đối: là thương số giữa trị số của kỳ phân tích so với kỳ gốc của các chỉ tiêu kinh tế, kết quả so sánh biểu hiện kết cấu, mối quan hệ, tốc độ phát triển, mức phổ biến của các hiện tượng kinh tế. + So sánh bằng số bình quân: số bình quân là dạng đặc biệt của số tuyệt đối, biểu hiện tính chất đặc trưng chung về mặt số lượng, nhằm phản ánh đặc điểm chung của một đơn vị, một bộ phận hay một tổng thể chung, có cùng một tính chất. + So sánh mức biến động tương đối điều chỉnh theo hướng quy mô được điều chỉnh theo hệ số của chỉ tiêu có liên quan theo hướng quyết định quy mô chung. Công thức xác định : Mức biến động = Chỉ số kỳ phân - Chỉ tiêu kỳ x Hệ số tương đối tích gốc điềuchỉnh Tuỳ theo mục đích, yêu cầu của phân tích, tính chất và nội dung phân tích của các chỉ tiêu kinh tế mà người ta sử dụng kỹ thuật so sánh thích hợp. Quá trình phân tích theo kỹ thuật của phương pháp so sánh có thể thực hiện theo ba hình thức: - So sánh theo chiều dọc: là quá trình so sánh nhằm xác định tỷ lệ quan hệ tương quan giữa các chỉ tiêu từng kỳ của các báo cáo kế toán-tài chính, nó còn gọi là phân tích theo chiều dọc (cùng cột của báo cáo). - So sánh chiều ngang: là quá trình so sánh nhằm xác định tỷ lệ và chiều hướng biến động các kỳ trên báo cáo kế toán tài chính, nó còn gọi là phân tích theo chiều ngang (cùng hàng trên báo cáo). - So sánh xác định xu hướng và tính liên hệ của các chỉ tiêu: các chỉ tiêu riêng biệt hay các chỉ tiêu tổng cộng trên báo cáo được xem trên mối quan hệ với các chỉ tiêu phản ánh quy mô chung và chúng có thể được xem xét nhiều kỳ (từ 3 đến 5 năm hoặc lâu hơn) để cho ta thấy rõ xu hướng phát triển của các hiện tượng nghiên cứu. Các hình thức sử dụng kỹ thuật so sánh trên thường được phân tích trong các phân tích báo cáo tài chính- kế toán, nhất là bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, SV Thực hiện: Lê Thị Hương – MSSV: 11027353 Trang 10
- Xem thêm -