Tài liệu Bài giảng trọng tài thương mại ( www.sites.google.com/site/thuvientailieuvip )

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 661 |
  • Lượt tải: 0
bachkhoatailieu

Tham gia: 31/07/2016

Mô tả:

TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI • Luật Trọng tài Thương mại TRỌNG TÀI TM ĐẶC ĐIỂM LƯU Ý TỔ CHỨC DƯỚI HÌNH THỨC TRUNG TÂM TRỌNG TÀI MỖI TRUNG TÂM PHẢI CÓ ÍT NHẤT 5 TTV LÀ TỔ CHỨC XÃ HỘI – NN ĐIỀU KIỆN CỦA MỘT TRỌNG TÀI VIÊN CÓ NLHVDS ĐẦY ĐỦ CÓ PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC TỐT CÓ BẰNG TNĐH VÀ THỰC TẾ CÔNG TÁC ÍT NHẤT 5 NĂM TRUNG TÂM TTTM BAN ĐIỀU HÀNH PHÓ CHỦ TỊCH CHỦ TỊCH TTK (NẾU CÓ) THẨM QUYỀN CẤP PHÉP THÀNH LẬP • BỘ TƯ PHÁP • Thời hạn cấp phép : 30 ngày • Khi cấp phép Bộ Tư pháp đồng thời phê chuẩn Điều lệ của Trung tâm trọng tài ĐANG KÍ HOẠT ĐỘNG CỦA TTTT • Tại SỞ TƯ PHÁP • Thời hạn phải đi đăng kí : trong vòng 30 ngày, kể từ ngày cấp phép thành lập • Thời hạn giải quyết cấp giấy phép hoạt động : 15 ngày TRUNG TÂM TRỌNG TÀI • TTTT có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. • Có quyền lập chi nhánh, VPĐD ở trong nước hoặc nước ngoài • Hoạt động không vì mục đích lợi nhuận THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TT 1. Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại. 2. Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại. 3. Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài. NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT CỦA TT 1. TTV phải tôn trọng thoả thuận của các bên nếu thỏa thuận đó không VP điều cấm và trái đạo đức XH 2. TTV phải độc lập, khách quan, vô tư và tuân theo quy định của PL 3. Các bên tranh chấp đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. HĐTT có trách nhiệm tạo điều kiện để họ thực hiện các quyền và NV của mình. NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT CỦA TT 4. Giải quyết tranh chấp bằng TT được tiến hành không công khai, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 5. Phán quyết trọng tài là chung thẩm. ĐIỀU KIỆN GIẢI QUYẾT TC CỦA TT 1. Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp. ĐIỀU KIỆN GIẢI QUYẾT TC CỦA TT 2. Trường hợp một bên tham gia thoả thuận TT là cá nhân chết hoặc mất NLHV, thoả thuận TT vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo PL của người đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác ĐIỀU KIỆN GIẢI QUYẾT TC CỦA TT 3. Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận TT là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị PS, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa thuận TT vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và NV của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác. THOẢ THUẬN TRỌNG TÀI • Thỏa thuận TT có thể được xác lập dưới hình thức điều khoản TT trong HĐ hoặc dưới hình thức thỏa thuận riêng. • Thoả thuận TT phải được xác lập dưới dạng VB THOẢ THUẬN TT BẰNG VB • • • Thoả thuận được xác lập qua trao đổi giữa các bên bằng telegram, fax, telex, thư điện tử và các hình thức khác luật định Thỏa thuận được xác lập qua trao đổi thông tin bằng VB giữa các bên Thỏa thuận được luật sư, công chứng viên hoặc TC có thẩm quyền ghi chép lại bằng VB theo yêu cầu của các bên THOẢ THUẬN TT BẰNG VB • • Trong giao dịch các bên có dẫn chiếu đến một VB có thể hiện thỏa thuận trọng tài như hợp đồng, chứng từ, ĐLCT và những tài liệu tương tự khác Qua trao đổi về đơn kiện và bản tự BVỆ mà trong đó thể hiện sự tồn tại của thuận do 1 bên đưa ra và bên kia không phủ nhận TÍNH ĐỘC LẬP CỦA THOẢ THUẬN TT • Thoả thuận TT hoàn toàn độc lập với HĐ. Việc thay đổi, gia hạn, hủy bỏ HĐ, HĐ vô hiệu hoặc không thể thực hiện được không làm mất hiệu lực của thoả thuận TT THƯƠNG LƯỢNG, HOÀ GIẢI • Trong quá trình tố tụng TT, các bên có quyền tự do thương lượng, thỏa thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp hoặc yêu cầu HĐTT hòa giải để các bên thỏa thuận với nhau về việc giải quyết TC ĐỊA ĐIỂM GIẢI QUYẾT TC • Các bên có quyền thoả thuận địa điểm giải quyết tranh chấp; trường hợp không có thoả thuận thì HĐTT quyết định. • Địa điểm giải quyết tranh chấp có thể ở trong lãnh thổ VN hoặc ngoài lãnh thổ VN KHỞI KIỆN TẠI TRỌNG TÀI • Trường hợp giải quyết tranh chấp tại Trung tâm TT, nguyên đơn phải làm đơn khởi kiện gửi đến TTTT • Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bằng TT vụ việc, nguyên đơn phải làm đơn khởi kiện và gửi cho bị đơn.
- Xem thêm -