Tài liệu Bài giảng toán 5 diện tích hình tam giác

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 78 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

Sö dông c«ng nghÖ th«ng tin hç trî d¹y häc M«n To¸n líp 5 Gi¸o viªn thùc hiÖn D­¬ng Kim Nhung Tr­êng TiÓu häc TrÇn Quèc To¶n ThÞ x· Hoµ B×nh – tØnh Hoµ B×nh TiÕt 80. DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c I- KiÓm tra bµi cò: A h B H a C Em h·y cho biÕt: - §o¹n BC trong tam gi¸c ABC lµ c¹nh g× cña tam gi¸c? - §o¹n AH trong tam gi¸c ABC lµ ®­êng g× trong tam gi¸c? DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c ChiÒu cao A B H C¹nh ®¸y - §o¹n BC lµ c¹nh ®¸y cña tam gi¸c ABC. - §o¹n AH lµ chiÒu cao cña tam gi¸c ABC. C DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c A B C D h1 Em h·y cho biÕt: - §o¹n AB vµ CD lµ chiÒu g× cña h×nh ch÷ nhËt ABCD? - §o¹n AC vµ BD lµ chiÒu g× cña h×nh ch÷ nhËt - H×nh ch÷ nhËt ABCD gåm bao nhiªu h×nh vu«ng h1? ABCD? - §o¹n AB b»ng bao nhiªu h×nh vu«ng h1? - §o¹n AC b»ng bao nhiªu h×nh vu«ng h1? DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c h1 ChiÒu dµi B ChiÒu réng A C - §o¹n AB vµ CD lµ chiÒu dµi cña h×nh ch÷ nhËt ABCD? - §o¹n AC vµ BD lµ chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt ABCD? - H×nh ch÷ nhËt ABCD b»ng 15 h×nh vu«ng h1? - §o¹n AB b»ng 5 h×nh vu«ng h1? - §o¹n AC b»ng 3 h×nh vu«ng h1? D DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c h1 ChiÒu dµi B ChiÒu réng A C D - Sè h×nh vu«ng trong h×nh ch÷ nhËt ABCD b»ng sè h×nh vu«ng chiÒu dµi nh©n víi sè h×nh vu«ng chiÒu réng: ( 5 x 3 = 15). VËy diÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt ABCD ®­îc tÝnh nh­ thÕ nµo? DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c h1 ChiÒu réng A ChiÒu dµi C DiÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt ABCD b»ng chiÒu dµi (AB) nh©n víi chiÒu réng (CD). B D DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c A ChiÒu cao II- Néi dung bµi míi: B H C¹nh ®¸y - DiÖn tÝch cña tam gi¸c ABC sÏ ®­îc tÝnh nh­ thÕ nµo? §ã lµ néi dung bµi häc h«m nay cña chóng ta. C DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c NhËn xÐt: B H C¹nh ®¸y D ChiÒu cao A ChiÒu dµi ChiÒu réng E C - VÒ chiÒu cao cña tam gi¸c ABC vµ chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt EDBC? - VÒ c¹nh ®¸y cña tam gi¸c ABC vµ chiÒu dµi cña h×nh ch÷ nhËt EDBC? DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c A B H C¹nh ®¸y NhËn xÐt: ChiÒu dµi D ChiÒu cao ChiÒu réng E - ChiÒu cao cña tam gi¸c ABC b»ng chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt EDBC? - C¹nh ®¸y cña tam gi¸c ABC b»ng chiÒu dµi cña h×nh ch÷ nhËt EDBC? C DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c H C¹nh ®¸y C M P N ChiÒu dµi ChiÒu cao D ChiÒu cao ChiÒu réng B ChiÒu dµi ChiÒu réng A E 1 K Q 2 C¹nh ®¸y NhËn xÐt: - Em cã nhËn xÐt g× vÒ 2 h×nh ch÷ nhËt EDBC vµ PQNL? - Em cã nhËn xÐt g× vÒ 2 tam gi¸c ABC (mµu xanh) vµ tam gi¸c MNL (mµu vµng)? L DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c B D H C¹nh ®¸y C M P N 1 ChiÒu dµi ChiÒu cao ChiÒu dµi ChiÒu réng A ChiÒu cao ChiÒu réng E Q 2 K C¹nh ®¸y NhËn xÐt: - 2 h×nh ch÷ nhËt EDBC vµ PQNL b»ng nhau. - 2 tam gi¸c ABC (mµu xanh) vµ tam gi¸c MNL (mµu vµng) b»ng nhau. L DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c H D 2 ChiÒu cao ChiÒu réng B ChiÒu dµi C¹nh ®¸y C M P ChiÒu réng A E N ChiÒu dµi Q 2 1 K C¹nh ®¸y NhËn xÐt: - Em cã nhËn xÐt g× vÒ hai h×nh trªn? L DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c B ChiÒu dµi D 2 H C¹nh ®¸y C M P ChiÒu réng A ChiÒu cao ChiÒu réng E N ChiÒu dµi Q 1 K NhËn xÐt: - H×nh 2 cña tam gi¸c MNL ®· ®­îc c¾t theo chiÒu cao vµ ghÐp sang h×nh ch÷ nhËt EDBC. L DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c ChiÒu cao ChiÒu réng B 1 ChiÒu dµi D 2 H C¹nh ®¸y C M P ChiÒu réng A E N ChiÒu dµi Q 1 K NhËn xÐt: - Em cã nhËn xÐt g× vÒ hai h×nh trªn? L DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c ChiÒu cao ChiÒu réng B 1 ChiÒu dµi D P M ChiÒu dµi Q C N K L 2 H C¹nh ®¸y ChiÒu réng A E NhËn xÐt: - H×nh 1 cña tam gi¸c MNL ®· ®­îc c¾t theo chiÒu cao vµ ghÐp sang h×nh ch÷ nhËt EDBC. DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c H C¹nh ®¸y 2 C M ChiÒu dµi P N 1 ChiÒu cao 1 D ChiÒu réng ChiÒu réng B ChiÒu dµi ChiÒu cao A E Q 2 K C¹nh ®¸y NhËn xÐt: - Em cã nhËn xÐt g× vÒ h×nh ch÷ nhËt EDBD? L DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c H C¹nh ®¸y 2 C M ChiÒu dµi P N 1 ChiÒu cao 1 D ChiÒu réng ChiÒu réng B ChiÒu dµi ChiÒu cao A E Q 2 K C¹nh ®¸y NhËn xÐt: - §­îc t¹o bëi chÝnh 2 tam gi¸c ABC (mµu xanh) vµ MNL (mµu vµng). L DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c H C¹nh ®¸y 2 C M ChiÒu dµi P N 1 ChiÒu cao 1 D ChiÒu réng ChiÒu réng B ChiÒu dµi ChiÒu cao A E Q 2 K C¹nh ®¸y NhËn xÐt: - DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt EDBC b»ng tæng diÖn tÝch 2 tam gi¸c ABC vµ MNL kh«ng? L DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c H C¹nh ®¸y 2 C M ChiÒu dµi P N 1 ChiÒu cao 1 D ChiÒu réng ChiÒu réng B ChiÒu dµi ChiÒu cao A E Q 2 K C¹nh ®¸y L NhËn xÐt: DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt EDBD b»ng diÖn tÝch tam gi¸c ABC (mµu xanh) céng víi diÖn tÝch tam gi¸c MNL (mµu vµng).
- Xem thêm -