Tài liệu Bài giảng toán 2 bài 38 + 25

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 154 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

PHÒNG GIÁO DỤC VẠN NINH TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN GIA 3 Toán 38 + 25 38 + 25 = ? 38 * 8 cộng 5 bằng 13, + viết 3, nhớ 1. 25 6*3 *3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6. 38 + 25 = 63 Toán 38 + 25 1 Tính: Tính: 38 + 45 83 58 + 36 94 28 + 59 87 48 + 27 75 38 + 38 76 68 + 4 72 44 + 8 52 47 + 32 79 68 + 12 80 48 + 33 81 Toán 38 + 25 2 Viết Viết số số thích thích hợp hợp vào vào ôô trống trống :: (( HSKG) HSKG) Số hạng 8 28 38 8 18 80 Số hạng 7 16 41 53 34 8 Tổng 15 44 79 61 52 88 Toán 38 + 25 Đoạn Đoạn thẳng thẳng AB AB dài dài 28dm, 28dm, đoạn đoạn thẳng thẳng BC BC dài dài 34dm. 34dm. Con Con kiến kiến đi đi từ từ A A đến đến C C phải phải đi đi hết hết đoạn đoạn đường đường dài dài bao bao nhiêu nhiêu đề-xi-mét? đề-xi-mét? (xem (xem hình hình vẽ) vẽ) 3 A 28dm B 34dm C Toán 38 + 25 … dm? 3 A 28dm B 34dm C Bài Bài giải: giải: Con Con kiến kiến phải phải đi đi hết hết đoạn đoạn đường đường dài dài là: là: 28 28 ++ 34 34 == 62 62 (dm) (dm) Đáp Đáp số: số: 62dm 62dm Toán 38 + 25 4 > < ? = 8+4 … < 8+5 18 + 8 … < 19 + 9 9+9 … > 8+9 18 + 9 … = 19 + 8 9+7 … > 9+6 19 + 10 … > 10 + 18 CỦNG CỐ - DẶN DÒ • Vừa rồi các em học bài gì? • Trò chơi: Đúng ghi đ, sai ghi s đ s 38 + 35 = 63 …. 28 + 15 = 43 …. đ s 48 + 17 = 65 …. 18 + 18 = 0 …. DẶN DÒ Xem trước bài: Luyện tập HSKK: Xem trước BT 1,2 / 22. HSKG: Xem trước BT 3,4,5/ 22.
- Xem thêm -