Tài liệu Bài giảng toán 1 bài số 6

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Ng­êi thùc hiÖn: Ng« ThÞ Quyªn To¸n KiÓm tra bµi cò: §iÒn dÊu “>,<,=” vµo chç chÊm. < 4….5 <3….4 = 5….5 > 2….1 To¸n 1 Số 6 To¸n Số 6 To¸n Số 6 5 6 1 To¸n Số 6 To¸n Số 6 5 6 1 2 3 4 5 6 6 1 Số 6 6 1 Bài 1. Viết số 6: 2 3 4 5 6 To¸n Bài 2. Viết (theo mẫu): 6 gồm 5 và 1, gồm 1 và 5 Số 6 6 gồm 4 và 2, gồm 2 và 4 6 gồm 3 và 3 6 6 6 Số 6 Bài 1. Viết số 6: Bài 2. Viết(theo mẫu): Bài 3. Viết số thích hợp vào ô trống: 1 2 6 2 6 6 1 2 5 4 4 3 1 Số 6 Bài 1. Viết số 6: Bài 2. Viết(theo mẫu): Bài 3. Viết số thích hợp vào ô trống: 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6 6 5 3 2 1 6 5 3 4 4 4 3 5 2 6 1 To¸n Số 6 6 1 2 3 4 5 6 1. ViÕt sè 6: Bài 1. Viết số 6: Bài 2. Viết (theo mẫu): Bài 3. Viết số thích hợp vào ô trống: 4 3 1 Số 5 2 6 To¸n Số 6 6 1 2 3 4 5 6 1. ViÕt sè 6: Bài 1. Viết số 6: Bài 2. Viết (theo mẫu): Bài 3. Viết số thích hợp vào ô trống:
- Xem thêm -