Tài liệu Bài giảng tiếng anh 7 unit 5: work and play

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 93 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

play soccer play badminton ride a bicycle play with a yo-yo Skip rope Read books B- It’s time for recess. (1,2) 21 3 (to) talk about : nói về (to) have fun : vui đùa (to) play catch: Chơi đuổi bắt (to) chat : Tán gẫu (to) play marbles : chơi bắn bi blind man’s bluff : bịt mắt bắt dê (to) ring : Bell : reo chuông What are they doing? They are skipping rope. What+ BE + S + doing ? S + BE + V_ing + .... What + “be” + S + doing? They are playing marbles. They are skipping rope. They are drinking and eating. They are reading books. They are playing catch. They are chatting. They are playing blind man's bluff. ride a bicycle play with a yo-yo play soccer play badminton eat apple skip rope Listen and match the name to activity Mai Kien playing catch playing marbles Lan Skipping rope Ba playing blind man’s bluff Homework: - Learn by heart new words. - Prepare lesson 5: B3,4
- Xem thêm -