Tài liệu Bài giảng tiếng anh 6 unit 7

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Period: 44 Monday, November 26th, 2012 Unit 7 SECTION C . ON THE MOVE LESSON 4 : C1, C3  1 1 L A A K E 4 3 5 6 B A N K B II V E R 3 R A C T O R Y 4 F A K E R YY 6 S C H O O L L 7 W E L E 8 T R E 2 2 B 7 5 8 MEANS OF TRANSPORTATION Listen toUnit the song: happy4: new 7- Lesson C1,year C3/ p.78-80 New words: bike (n) motorbike (n) bus (n) car (n) train (n) plane (n) truck (n) walk (v) travel (v) : xe đạp : xe máy : xe buýt : xe hơi : xe lửa, tàu hỏa : máy bay : Xe tải : đi bộ : đi, đi bằng phương tiện Unit 7- Lesson 4: C1, C3/ p.78-80 Match means of transportation thed,7correct 1- f , 2h , 3g , 4- c , 5-with a, 6b, words. 8- e a b c d 1. motorbike 2. truck f 3. train 4. bus g 5. bike 6. car h 7. plane 8. (to) walk e How do you go to school? IIgo goto toschool schoolby by motorbike. motorbike. IIgo goto toschool school by bybike. bike. Thu Lien IIgo goto toschool school by bybus. bus. Tuan IIwalk walkto toschool. school. IIgo goto toschool school by bycar. car. Hoa Huong Lien - How does Lien go to school? - She goes by bike. Model sentences: Hỏi phương tiện đi lại: - How do you go/ travel to school? - I go/ travel by bike. - How does he go/ travel to work? - He goes/ travels by bus.  Task 1: Ask & answer: “How do you go to school?” How do you go to school? I walk I go to (to school. school) by bike. Task 2:Now ask and answer about these Listen to the song:questions happy new year people Lien Tuan Hoa Thu Huong Thu - How does Thu go to school? - She goes by motorbike. Tuan - How does Tuan go to school? - He goes by bus. Hoa - How does Hoa go to school? - She goes by car. Huong - How does Huong go to school? - She walks/ goes to school on foot. 2 4 6 1 3 5 7
- Xem thêm -