Tài liệu Bài giảng tiếng anh 6 unit 4

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 112 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

THCS Unit 4: Big and small Name: Ba Age: 12 Job: Student Grade: 6 UNIT 4: BIG OR SMALL? LESSON5: C: GETTING READY FOR SCHOOL ( C1, 2, 3 ) Preriod 24: Unit4. Big or small ? Tuesday October 09 Lesson 5: C : Getting ready for school (1,2,3) 1. New words. (v) - get up: thức dậy - get dressed: mặc quần áo - brush …teeth: đánh răng - wash …face: rửa mặt - have breakfast: - go to school: ăn sáng (det)- every đi học mỗi, hàng Every day, I go to school at 6.30 th , 2012 Preriod 24: Unit4. Big or small ? Tuesday October 09 Lesson 5: C : Getting ready for school (1,2,3) 1. New words: Matching a 1. get up d 2. get dressed b 3. brush 4. go to school e 5. wash face c 6. have breakfast f th , 2012 Preriod 24: Unit4. Big or small ? TuesdayOctober October06 09th th 2012 Monday , ,2012 Lesson 5: C : Getting ready for school (1,2,3) I get up. I get dressed. I brush my teeth. Ba gets up. He gets dressed. He brushes his teeth I wash my face He washes his face I have breakfast I go to school He has breakfast He goes to school Preriod 24: Unit4. Big or small ? Tuesday October 09 Lesson 5: C : Getting ready for school (1,2,3) II. Practice Example 1 I get up I wash my face A: What do you do every morning? B: I get up I get dressed I have breakfast I brush my teeth I go to school th , 2012 Preriod 24: Unit4. Big or small ? Tuesday October 09 Lesson 5: C : Getting ready for school (1,2,3) II. Practice Example 2 I get up I wash my face A: What do you do every morning? B: I get up. Then I…………… I get dressed I have breakfast I brush my teeth I go to school th , 2012 Preriod 24: Unit4. Big or small ? Tuesday October 09 Lesson 5: C : Getting ready for school (1,2,3) II. Practice Example 1 Ba gets up Ba washes his face A: What does Ba do every morning? B: He gets up Ba gets dressed Ba has breakfast Ba brushes his teeth Ba goes to school th , 2012 ?. What does Ba do every morning ? BaI get s up. his face. He I washes my He I get s dressed. has breakfast. IHe have He I brushes my his teeth. go to school. He I goes Preriod 24: Unit4. Big or small ? Tuesday October 09 Lesson 5: C : Getting ready for school (1,2,3) III. Grammar Note: 1. Cách chia động từ ở thì hiện tại đơn giản: - I/We/You/They - She/He/It + V (nguyên thể không chia) + V(s, es) 2. Cách chia động từ ở ngôi thứ 3 số ít: He, She, It - Khi động từ kết thúc là: O, SH, CH, SS, O + ES - Khi động từ kết thúc là 1 phụ âm và Y, bỏ Y + IES - Còn lại hầu hết thêm S - Động từ TO HAVE chia đặc biệt: She /He/ It + has th , 2012 Ex1: Sửa lỗi câu sau.(mỗi câu có 1 lỗi) 1. I goes to school every morning. 2. My brother have lunch at 11.oo 3. Minh brush her teeth twice a day. 4. She get dressed and goes to school. go has brushes gets Preriod 24: Unit4. Big or small ? Tuesday October 09 th , 2012 Lesson 5: C : Getting ready for school (1,2,3) Every morning ,... Write: Work in groups. Write five sentences about Ba. Begin with: Every morning, Ba gets up. He .......... gets dressed. He brushes his teeth. He washes his face. He has breakfast. Then he goes to school. Ba gets up Ba washes his face Ba gets dressed Ba has breakfast Ba brushes his teeth Ba goes to school Preriod 24: Unit4. Big or small ? Tuesday October 09 th Lesson 5: C : Getting ready for school (1,2,3) I. New words. II. Grammar: Câu khẳng định Thì hiện tại đơn + I + V INFINITIVE + SHE + V S/ ES - get up - get dressed - brush teeth III. Practice. Ba gets up, He gets dressed, He brushes his teeth, He … IV. Homework: 1. Học thuộc từ vựng và cấu trúc câu. 2. Viết 1 đoạn kể về các hoạt động của 1 thành viên trong gia đình mình vào mỗi sáng - wash face - have breakfast - go to school , 2012
- Xem thêm -