Tài liệu Bài giảng tiếng anh 6 unit 16

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 97 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Countable Nouns Uncountable Nouns 1. Listen and repeat. a. New words: - a buffalo (n): con trâu - a cow (n): bò cái cày - plow (v): - a cart (n): xe kéo - grow (v): trồng - produce (v): sản xuất - a few (adj): ít, một ít (dùng với danh từ đếm được số nhiều) - a little (adj): ít, một ít (dùng với danh từ không đếm đựơc) 1. Listen and repeat. Match the word with the right picture 1 2 5 6 a cart some eggs a dog a buffalo 3 4 7 8 a cat a cow grow plough 1. Listen and repeat. a, New words: b, Grammar: * Tính từ chỉ định lượng some / a lot of / a few + danh từ đếm được số nhiều. some / a lot of / a little + danh từ không đếm được. Ex: There are a few eggs. * Wh-question: How many/ how much: Bao nhiêu + How many eggs do you want? I want some eggs How many+noun+do/does+S+verb? + How much rice does he produce? He produces a lot of rice. How much +noun+ do/does+S+ verb 1. Listen and repeat a. New words: 1. Listen and repeat Buffalo(n) Cow(n): Produce(v): Grow(v): A cart(n): Plough(v) some rice a lot of rice a little rice some eggs a lot of eggs a few eggs b. Structure: A few/some/a lot of+ countalbe noun A little/some/a lot of+ uncountable noun • How many+ countalbe noun • How much+ uncountable noun 1. Listen and repeat 1. Listen and repeat a. New words: Buffalo(n) Cow(n): Produce(v): a. b. c. Grow(v): A cart(n): Plough(v) b. Structure: A few/some/a lot of+ countalbe noun a lot of d. some e. a lot of f. A little/some/a lot of+ uncountable noun • How many+ countalbe noun • How much+ uncountable noun a few a little some 1. Listen and repeat a. New words: Buffalo(n) Cow(n): Produce(v): Grow(v): A cart(n): Plough(v) b. Structure: A few/some/a lot of+ countalbe noun A little/some/a lot of+ uncountable noun • How many+ countalbe noun • How much+ uncountable noun 3. Listen and write 2. Listen and read. Then answer the questions Mr.Hai is a farmer. He has some paddy fields and he produces a lot of rice. Near his house, he has a small field and he grows a few vegetables. He also has a few fruit trees. They produce a little fruit. Mr. Hai has some animals. He has two buffaloes. They plow the paddy fields and pull a cart. He has a few cows. They produce a little milk. He has some chickens. They produce a lot of eggs. He also has a dog and two cats. 1. Listen and repeat a. New words: Buffalo(n) 3. Listen and write 2. Listen and read. Then check(v) the column Cow(n): Mr Hai has/grow/ Produce(v): paddy fields Grow(v): A cart(n): Plough(v) A few/some/a lot of+ countalbe noun fruit • How many+ countalbe noun How much+ uncountable noun animals cows eggs a little      milk chickens a few  vegetables fruit trees • a lot of  rice b.Structure: A little/some/a lot of+ uncountable noun some    1. Listen and repeat a. New words: Buffalo(n) Cow(n): Produce(v): Grow(v): A cart(n): Plough(v) b. Structure: A few/some/a lot of+ countalbe noun A little/some/a lot of+ uncountable noun • How many+ countalbe noun • How much+ uncountable noun 3. Listen and write 2. Listen and read. Then answer the questions a) How much rice does Mr.Hai produce? He produces a lot of rice. b) Does he produce any vegetables? Yes, he does. c) How much fruit does he produce? He produces a little fruit. d) How much milk do his cows produce? They produce a little milk. e) How many eggs do his chickens produce? They produce a lot of eggs. 1. Listen and repeat a. New words: Buffalo(n) Cow(n): Produce(v): Grow(v): A cart(n): Plough(v) b. Structure: A few/some/a lot of+ countalbe noun A little/some/a lot of+ uncountable noun • How many+ countalbe noun • How much+ uncountable noun 3. Listen and write 2. Listen and read. Then answer the questions Write: There is a little…… There are some/ a few/ a lot of.......
- Xem thêm -