Tài liệu Bài giảng tiếng anh 12 unit 12 - writing

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 173 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Brainstorming Warm up Brainstorming Water polo windsurfing Scubadiving Water sports rowing swimming Synchronized swimming - horizontal [,hɔri'zɔntl] (adj): ngang, phương ngang ≠ ≠ - vertical ['və:tikl] (adj): phương thẳng đứng Pre writing Pre teach-vocabulary: - (to) raise[reiz]: nâng, giơ tay lên Pre writing Pre teach-vocabulary: - (to) look straight ahead: nhìn thẳng về phía trước Pre writing Pre teach-vocabulary: - fingertips['fiηgətip] (n) đầu ngón tay Pre writing Pre teach-vocabulary: - ground: mặt đất UNIT 12: WATER SPORTS - WRITING Task 1: Look at the following pictures and complete the task. A UNIT 12: WATER SPORTS - WRITING B UNIT 12: WATER SPORTS - WRITING C UNIT 12: WATER SPORTS - WRITING D UNIT 12: WATER SPORTS - WRITING Task 1: Look at the following pictures and complete the task E D 1. Put out your arms to the sides horizontally. B 2. Stand with your feet apart, push both arms out straight in front of you. A B C E 3. Put down your arms to the first position. C 4. Raise your hands above your head, looking straight ahead. A 5. Set yourself in vertical position. D E UNIT 12: WATER SPORTS - WRITING Look at the following pictures UNIT 12: WATER SPORTS - WRITING UNIT 12: WATER SPORTS - WRITING
- Xem thêm -