Tài liệu Bài giảng thủ tục hải quan

  • Số trang: 90 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 175 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

bài giảng thủ tục hải quan
THỦ TỤC HẢI QUAN KHÁI NIỆM THỦ TỤC HẢI QUAN Là các công việc mà người khai hải quan và công chức hải quan phải thực hiện theo quy định của Luật HQ đối với hàng hóa, phương tiện vận tải THỦ TỤC HẢI QUAN Người khai HQ Khai và nộp tờ khai HQ; nộp, xuất trình chứng từ thuộc hồ sơ HQ  Đưa hàng hóa đến địa điểm kiểm tra theo quy định  Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật  Công chức HQ Tiếp nhận và đăng ký hồ sơ HQ  Kiểm tra hồ sơ HQ và kiểm tra thực tế hàng hóa  Thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật  Quyết định việc thông quan hàng hóa  CÁC CÔNG VIỆC KHI LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN Khai HQ Hình thức: - Khai thủ công - Khai từ xa -Khai HQ diện tử Nội dung: - Khai TKHQ - Khai TKTG - Khai bổ sung Nộp, xuất trình hồ sơ hải quan Đưa hàng hóa đến địa điểm kiểm tra Địa điểm: - Đội thủ tục hàng hóa XK, NK - Chi cục HQ cửa khẩu nơi hàng hóa XK, NK (căn cứ Lệnh giao hàng) - Quy định tùy theo từng cửa khẩu - Tại các chi cục (cảng, ICD, sân bay, bưu điện, kho ngoại quan, kho riêng, khu CN, KCX..) Nộp thuế, lệ phí - Nộp thuế ngay - Nộp thuế theo ân hạn thuế - Nộp lệ phí HQ và lệ phí thu hộ - Nộp phạt (nếu có) - Nộp ký quỹ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ Thủ tục hải quan điện tử là thủ tục hải quan, trong đó việc khai báo, tiếp nhận, xử lý thông tin khai hải quan, ra quyết định được thực hiện thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan CƠ SỞ PHÁP LÝ CHUNG   Luật Hải quan 2001 và 2005 Luật Thương mại 2005 THỦ CÔNG       154/2005/NĐ-CP (15/12/2005) 194/2010/TT-BTC (25/12/2010) 1171/QĐ-TCHQ (15/06/2009) 1279/QĐ-TCHQ (25/06/2009) 2344/QĐ-TCHQ (25/10/2011) 117/2011/TT-BTC (15/08/2011) ĐIỆN TỬ 103/2009/QĐ-TTg (12/08/2009) 149/2005/QĐ-TTg (20/06/2005)  222/2009/TT-BTC (25/11/2009)  2396/QĐ-TCHQ (09/12/2009)  1608/QĐ-TCHQ (12/07/2010) NGUYÊN TẮC NGUYÊN TẮC TIẾN HÀNH THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN (Đ15 LHQ, Đ3 NĐ154)     Hàng hóa XK, NK, quá cảnh, PTVT xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phải được làm thủ tục HQ, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan, vận chuyển đúng tuyến đường, qua cửa khẩu theo quy định của pháp luật Hàng hóa, phương tiện vận tải được thông quan sau khi đã làm thủ tục hải quan Thủ tục hải quan phải được thực hiện công khai, nhanh chóng, thuận tiện và theo đúng quy định của pháp luật Việc bố trí nhân lực, thời gian làm việc phải đáp ứng yêu cầu hoạt động XK, NK, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh ĐỐI TƯỢNG ĐỐI TƯỢNG PHẢI LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN (Đ2 NĐ 154)    Hàng hóa Phương tiện vận tải Hồ sơ hải quan và các chứng từ liên quan đến hàng hóa, phương tiện vận tải HÀNG HÓA (K1, 2 Đ4 LHQ, K1 Đ2 NĐ 154) Hàng hóa XK, NK, quá cảnh  Hành lý, ngoại hối, tiền Việt Nam của người xuất cảnh, nhập cảnh;  Vật dụng trên phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh  Kim khí quý, đá quý, cổ vật, văn hóa phẩm, bưu phẩm  Các tài sản khác XK, NK, quá cảnh hoặc lưu giữ trong địa bàn hoạt động hải quan  PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng  Đường bộ  Đường sắt  Đường hàng không  Đường biển  Đường sông QUY TRÌNH THỦ TỤC QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XNK THƯƠNG MẠI     Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra điều kiện và đăng ký tờ khai hải quan; kiểm tra hồ sơ và thông quan đối với lô hàng miễn kiểm tra thực tế hàng hoá Kiểm tra thực tế hàng hoá và thông quan đối với lô hàng phải kiểm tra thực tế Thu thuế, lệ phí hải quan; đóng dấu “Đã làm thủ tục hải quan”; trả tờ khai cho người khai hải quan Phúc tập hồ sơ B1: TIẾP NHẬN, KIỂM TRA HỒ SƠ, ĐĂNG KÝ TK  Tiếp nhận hồ sơ hải quan từ người khai hải quan  Nhập mã số thuế, kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai (cưỡng chế, vi phạm, chính sách mặt hàng)  Nhập thông tin khai trên tờ khai hải quan hoặc khai qua mạng, hệ thống sẽ tự động cấp số tờ khai và phân luồng hồ sơ  Đăng ký tờ khai (ghi số tờ khai do hệ thống cấp lên tờ khai)  In Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra hải quan  Kiểm tra hồ sơ hải quan  Duyệt hoặc quyết định thay đổi hình thức kiểm tra thực tế hàng hoá  Nhập thông tin trên Lệnh vào hệ thống và xử lý kết quả kiểm tra sau khi được lãnh đạo chi cục duyệt, chỉ đạo  Xác nhận đã làm thủ tục hải quan và chuyển sang Bước 3 đối với hồ sơ được miễn kiểm tra thực tế hàng hoá hoặc chuyển hồ sơ phải kiểm tra thực tế hàng hoá sang Bước 2 B2: KIỂM TRA THỰC TẾ HÀNG HOÁ VÀ THÔNG QUAN ĐỐI VỚI LÔ HÀNG PHẢI KIỂM TRA THỰC TẾ      Đề xuất xử lý việc khai bổ sung khi người khai hải quan có yêu cầu (trước thời điểm kiểm tra thực tế hàng hoá) Kiểm tra thực tế hàng hoá Ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá và kết luận kiểm tra (vào lệnh, TK) Xử lý kết quả kiểm tra (lập BBCN, BBVP, TQ, xin ý kiến) Xác nhận đã làm thủ tục HQ
- Xem thêm -