Tài liệu Bài giảng-thiết kế logic số

 • Số trang: 90 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 123 |
 • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

HӐC VIӊN CÔNG NGHӊ BƯU CHÍNH VIӈN THÔNG BÀI GIҦNG MÔN THIӂT Kӂ LOGIC SӔ Giҧng viên: TS. NguyӉn Ngӑc Minh ĐiӋn thoҥi/E-mail: 84-4- 3351 9391 Bӝ môn: KTĐT-Khoa KTĐT Hӑc kǤ/Năm biên soҥn: KǤ 1/2010 |    TS. NguyӉn Ngӑc Minh Khoa KTĐT1 ß BÀI GIҦNG: THIӂT Kӂ LOGIC SӔ CHƯƠNG 4- PHƯƠNG PHÁP THIӂT Kӂ SӔ NӜI DUNG CHÍNH CӪA CHƯƠNG 4.1 CÁC PHƯƠNG PHÁP MÔ TҦ MҤCH SӔ 4.2 MÔ HÌNH RTL 4.3 THIӂT Kӂ MҤCH TӘ HӦP DÙNG VHDL 4.4 THIӂT Kӂ MҤCH TUҪN TӴ CƠ BҦN DÙNG VHDL 4.5 MÁY TRҤNG THÁI HӲ HҤN FSM 4.6 MÁY TRҤNG THÁI ASM 4.7 PHƯƠNG PHÁP THIӂT Kӂ TOP-DOWM 4.8 PHƯƠNG PHÁP THIӂT Kӂ ĐӖNG BӜ 4.9 PHƯƠNG PHÁP THIӂT Kӂ KHÔNG ĐӖNG BӜ K www.ptit.edu.vn BÀI GIҦNG: THIӂT Kӂ LOGIC SӔ CHƯƠNG 4- PHƯƠNG PHÁP THIӂT Kӂ SӔ 4.1 CÁC PHƯƠNG PHÁP MÔ TҦ MҤCH SӔ www.ptit.edu.vn BÀI GIҦNG: THIӂT Kӂ LOGIC SӔ CHƯƠNG 4- PHƯƠNG PHÁP THIӂT Kӂ SӔ 4.1 MÔ HÌNH BIӆU DIӈN Hӊ THӔNG SӔ _ www.ptit.edu.vn BÀI GIҦNG: THIӂT Kӂ LOGIC SӔ CHƯƠNG 4- PHƯƠNG PHÁP THIӂT Kӂ SӔ 4.1 MÔ HÌNH BIӆU DIӈN Hӊ THӔNG SӔ Mô hình hoҥt đӝng (Behavioral views):  !"#$%&'(%$()*"#(+",* -,*."-/0(1)*"234*.567 .!"#$8 + Hình thӭc biӇu diӉn: &96(:*%(;6<( !"# $6=+>(7(?0(("@AB?/0(CD&B. (6.E( &*?((*F?.E(8 GH2I J.K*&9"4-&0.4L9D EMLDNO.$("#$8 x www.ptit.edu.vn BÀI GIҦNG: THIӂT Kӂ LOGIC SӔ CHƯƠNG 4- PHƯƠNG PHÁP THIӂT Kӂ SӔ 4.1 MÔ HÌNH BIӆU DIӈN Hӊ THӔNG SӔ Mô hình cҩu trúc (Structural views) : 4*.5 67.!"#$?ED,-E13$( (+"58PI($&AB?1$("I*I7 !"#$8 + Hình thӭc biӇu diӉn: &9Q4*.5J:?E4* .5R (B6ES (DS DT G(:*IU FD-'(#>(#*I(7: L$(&*4*.5 (&0I&0AV%ME4* .5 (W&9X2I%>AYZ[.&-(#!"*4DD\ 9D-'( (#AV%M8  www.ptit.edu.vn BÀI GIҦNG: THIӂT Kӂ LOGIC SӔ CHƯƠNG 4- PHƯƠNG PHÁP THIӂT Kӂ SӔ 4.1 MÔ HÌNH BIӆU DIӈN Hӊ THӔNG SӔ Mô hình vұt lý (Physical views): ZL-F !"#$-7-E(((34* .5&XE/1L&'"I-/.L-F !"E (1(#.7 6"I.7D(36E%]U&E&0%]-F !"$(&013$(8 + Hình thӭc biӇu diӉn: 6(:*%(;( ^!"6#$ "I* !"!" T G#$A$&9<((34'(4*.5-F 6E%] U&4*.567.+(*I7WAYJ.4*1(#E I$(&*-(#R9D.7 (4*1(##WAV%M8 Ä www.ptit.edu.vn BÀI GIҦNG: THIӂT Kӂ LOGIC SӔ CHƯƠNG 4- PHƯƠNG PHÁP THIӂT Kӂ SӔ 4.2 CÁC MӬC ĐӜ TRӮU TƯӦNG TRONG MÔ TҦ Hӊ THӔNG SӔ v www.ptit.edu.vn BÀI GIҦNG: THIӂT Kӂ LOGIC SӔ CHƯƠNG 4- PHƯƠNG PHÁP THIӂT Kӂ SӔ 4.2 CÁC MӬC ĐӜ TRӮU TƯӦNG TRONG MÔ TҦ Hӊ THӔNG SӔ Mô tҧ mӭc mҥch điӋn (Circuit Level or Transistor Level): H2I J.K*&94D48#$&9Q4*.5AV %ME4*.5B6& ."A(A.H(#.< M(#T"IQ AV%M#D&B.-(D28 G`I#$A$&9LE&#$&B> .JL(#*LEQ(#ED6(3R(Q("-J(E./. 1 (7 M8#$UJ:&BQ-F AV%M 4*.56E%]!"E4*1(#-13$((+"58 |_ www.ptit.edu.vn BÀI GIҦNG: THIӂT Kӂ LOGIC SӔ CHƯƠNG 4- PHƯƠNG PHÁP THIӂT Kӂ SӔ 4.2 CÁC MӬC ĐӜ TRӮU TƯӦNG TRONG MÔ TҦ Hӊ THӔNG SӔ Mô tҧ mӭc logic (Logic Lever or Gate Level): #$&9AV%M E4*.5R (AB6&abcdecdPfeD,V'B6 &S (DS DAT L(#*&96(:*%(;QE (g_hg|h- - ."&9LEQ6 Q"8 G`IA$ &9Rabß,*&B&B.&9 AV%M:E(EDD!"#$8 || www.ptit.edu.vn BÀI GIҦNG: THIӂT Kӂ LOGIC SӔ CHƯƠNG 4- PHƯƠNG PHÁP THIӂT Kӂ SӔ 4.2 CÁC MӬC ĐӜ TRӮU TƯӦNG TRONG MÔ TҦ Hӊ THӔNG SӔ Mô tҧ mӭc RTL (Register Transfer Level ± Mӭc truyӅn đҥt thanh ghi): # $&9AV%ME*B6&iE66A AE1$('"(P*XbQ*XT!"#$A$&9XE /6<(E%+ (#*XV -*I:R((+"E"( &*.+8 GPQ<IAV%M+*:XE /EDjDE -/*I3%+ (#*-AV%MEI.E( SP:!"#$8HZ(:)*".[!"d k AV%ML(#* 1*E4*.5'8P-F d k&9[(* l .D "8J.4+*L*"."+ &04D4(+"ED,V0-XE/*1m 18 |ß www.ptit.edu.vn BÀI GIҦNG: THIӂT Kӂ LOGIC SӔ CHƯƠNG 4- PHƯƠNG PHÁP THIӂT Kӂ SӔ 4.2 CÁC MӬC ĐӜ TRӮU TƯӦNG TRONG MÔ TҦ Hӊ THӔNG SӔ Mô tҧ mӭc hӋ thӕng (System Level or Processor Level): J .K*&9"48 E1$(B6&9AV%M:X2I%>#$ E 1$( @ `   &E6XV 6'("(3D6*ATP Q<I($&&B. FD.Q(( *F&E+ FD.6"6?E6&'LE-.*In8 |K www.ptit.edu.vn BÀI GIҦNG: THIӂT Kӂ LOGIC SӔ CHƯƠNG 4- PHƯƠNG PHÁP THIӂT Kӂ SӔ | www.ptit.edu.vn BÀI GIҦNG: THIӂT Kӂ LOGIC SӔ CHƯƠNG 4- PHƯƠNG PHÁP THIӂT Kӂ SӔ Ví dө: Mô tҧ theo mô hình cҩu trúc à  ¢ ` `` ` ` ` ` !" #` `$ %&'()`*'  + ,)`*'|_ www.ptit.edu.vn BÀI GIҦNG: THIӂT Kӂ LOGIC SӔ CHƯƠNG 4- PHƯƠNG PHÁP THIӂT Kӂ SӔ Ví dө: Mô tҧ theo mô hình hoҥt đӝng mӭc RTL + Khӕi xӱ lý trung tâm (CPU) i $(I?ßD,i - Khӕi Đưӡng dӳ liӋu (Datapath): >(#EDjDXV A$ (#* !"#$A$5&0 ?E1$("(63 jD17akfp 1$(LEA$ [- (8888 - Khӕi điӅu khiӇn (Control Unit): (n*1(:L 1$(b""D":>(#E 6&'XV A$ (#*&*$8 . D*A . Q. @ . f(C CPU . (" A "*A (" A . c*D*A b"" D*A b""D" @oXQ*( f(C b""c*D*A ISA (Instruction set Architecture ± KiӃn trúc tұp lӋnh)i FD #: FD . f8 &0qJ.E #$DD" %M&E6-(XV |x www.ptit.edu.vn BÀI GIҦNG: THIӂT Kӂ LOGIC SӔ CHƯƠNG 4- PHƯƠNG PHÁP THIӂT Kӂ SӔ Ví dө: Mô tҧ theo mô hình cҩu trúc mӭc RTL | www.ptit.edu.vn BÀI GIҦNG: THIӂT Kӂ LOGIC SӔ CHƯƠNG 4- PHƯƠNG PHÁP THIӂT Kӂ SӔ Mô tҧ theo mô hình cҩu trúc (tt) Mô tҧ theo mô hình cҩu trúc là mô tҧ các phҫn tӱ con bên trong hӋ thӕng và sӵ kӃt nӕi cӫa các phҫn tӱ con đó L%Mi (3 bkQ4*.5 "(6(&9X2I%>K.(Q.b |Ä www.ptit.edu.vn BÀI GIҦNG: THIӂT Kӂ LOGIC SӔ CHƯƠNG 4- PHƯƠNG PHÁP THIӂT Kӂ SӔ 4     Mô hình hoҥt đӝng .K*&94M : Q !"#$ Đһc điӇm !"D&BDEDI FD(313" &4*.5!"D,&01.r $#./¢ 0 `1` `2/3+¢ " ¢) ` `2 "# 4 ' `" ¢ ¢,2` #¢3+ 56 ¢2 "`¢,2` #¢`7 8``7 92 : ,! )` ;,7 <` |v www.ptit.edu.vn BÀI GIҦNG: THIӂT Kӂ LOGIC SӔ CHƯƠNG 4- PHƯƠNG PHÁP THIӂT Kӂ SӔ 4     $#./¢ 0 `1` `2/3+¢ " ¢) ` `2 "# 4 ' `" ¢ ¢,2` #¢3+ 56 ¢2"`¢ ,2` #¢`7 8``7 92 : ,! )` ; ,7 <` entity Q*.(Is|is port @ 1dQAQiin A%s (; QID"%: in A%s (s-Q.@K %t_Cu S.sb.dQ".sb.v(%t: in 6 Q"u a ".s(.Q: out 6 Q") ; end Q*.(Is|u architecture ^Q"-(." of Q*.(Is|is constant bQ "Is Q.(%i(Qiwß_Au begin process @QID"%S.sb.dQ".sb.v(%tC begin (l@S.sb..dQ".sb..v(%tCQ (l@QID"%wx__||yCQ a ".sA(.Qzwl" AQu Q AQ a ".s(.Qzw .*Q"lQ.bQ "Is Q.(%u Q%(lu end if u end process u end ^Q"-(." u ß_ www.ptit.edu.vn
- Xem thêm -