Tài liệu Bài giảng thiết kế kiến trúc

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 94 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 10809 tài liệu

Mô tả:

Thiết kế kiến trúc Nội dung chính z Khái niệm về kiến trúc phần mềm z Các quyết định khi thiết kế kiến trúc z Các mô hình kiến trúc z Mô tả kiến trúc z Đánh giá kiến trúc 2 Tài liệu tham khảo z Ian Sommerville, Software Engineering, chương 11 3 Kiến trúc phần mềm z Kiến trúc phần mềm là các cấu trúc của hệ thống được tạo nên bởi − Các thành phần − Các thuộc tính của từng thành phần có thể thấy từ bên ngoài − Mối quan hệ giữa các thành phần 4 Kiến trúc phần mềm z Kiến trúc phần mềm hỗ trợ − Phân tích khả năng đáp ứng yêu cầu của hệ thống − Nghiên cứu các giải pháp thay thế − Giảm rủi ro của việc phát triển phần mềm − Sử dụng lại 5 Các quyết định khi thiết kế z Có kiến trúc mẫu nào không? (của một ứng dụng đang được sử dụng nào đó) z Làm thế nào để tổ chức ứng dụng? (nghĩa là chia ứng dụng thành các phân hệ) z Tương tác giữa các phân hệ như thế nào? z Phân rã các phân hệ như thế nào? z Những tài liệu mô tả kiến trúc? z Làm thế nào để đánh giá? 6 Quy trình thiết kế kiến trúc z Tổ chức hệ thống − z Mô hình điều khiển − z Chia hệ thống thành các phân hệ và xác định phương thức liên kết các phân hệ Xác định cách điều khiển giữa các phân hệ Phân rã phân hệ − Chia nhỏ mỗi phân hệ thành các môdun 7 Các mô hình kiến trúc z Tổ chức hệ thống − − − z Điều khiển tương tác giữa các phân hệ − − z Dữ liệu tập trung Client – Server Phân tầng Điều khiển tập trung Điều khiển dựa trên sự kiện Phân rã phân hệ − − Hướng đối tượng Hướng chức năng 8 Mô hình dữ liệu tập trung Client software Client software Data store (repository or black board) Client software Client software Client software Client software 9 Mô hình dữ liệu tập trung Design editor Design translator Code generator Project repository Design analyser Program editor Report generator Kiến trúc của một bộ CASE tích hợp 10 Mô hình dữ liệu tập trung z z Ưu điểm − Tiện lợi cho chia sẻ dữ liệu lớn − Sự độc lập giữa các phân hệ Nhược điểm − Khó thay đổi cấu trúc dữ liệu 11 Mô hình Client-Server Client Network Client Server Client 12 Mô hình Client-Server Client Client Client Client Broadband Network Catalogue Server Film Server Picture Server Web Server Kiến trúc của một thư viện phim và hình ảnh 13 Mô hình Client - Server z Ưu điểm − − − z Hiệu quả sử dụng cao Dễ dàng mở rộng thêm dịch vụ Dễ dàng nâng cấp Nhược điểm − − Số lượng client có thể tăng giảm mà phía server không biết Server bị hỏng 14 Mô hình phân tầng User interface layer components Application layer Utility layer Core layer 15 Mô hình phân tầng Giao diện người dùng Kế toán Khách hàng Nhân sự Truy xuất cơ sở dữ liệu Kiến trúc của ứng dụng doanh nghiệp 16 Mô hình phân tầng z Ưu điểm − − Hỗ trợ phát triển tăng dần Dễ thay đổi z z z Thay đổi tầng Thêm tầng Nhược điểm − − Vấn đề về hiệu năng Khó thiết kế theo đúng mô hình này 17 Các mô hình kiến trúc z Tổ chức hệ thống − − − z Điều khiển tương tác giữa các phân hệ − − z Dữ liệu tập trung Client – Server Phân tầng Điều khiển tập trung Điều khiển dựa trên sự kiện Phân rã phân hệ − − Hướng đối tượng Hướng chức năng 18 Các mô hình điều khiển tập trung z Một phân hệ chịu trách nhiệm gọi thực thi các phân hệ khác z Chia làm hai loại − Mô hình gọi-trả lại − Mô hình quản lý 19 Mô hình gọi-trả lại Main program Routine 1 Routine 1.1 Routine 2 Routine 1.2 Routine 3 Routine 3.1 Routine 3.2 20
- Xem thêm -