Tài liệu Bài giảng sơ lược về môn lịch sử lịch sử 6

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 140 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Bài 1: MỞ ĐẦU SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ 1 Bài 1: MỞ ĐẦU SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ Tiết 1: VẤN ĐỀ:   Mọi vật xung quanh chúng ta ngày nay, từ cụ thể đến trừu tượng, đều trải qua những thời kỳ: sinh ra, lớn lên, thay đổi … ngh ĩ a l à đ ề u c ó qu á kh ứ . Đ ể hi ể u đư ợ c qu á kh ứ đ ó , tr í nh ớ của con người hoàn toàn không đủ mà cần đến một khoa học – khoa h ọ c l ị ch s ử . Nh ư v ậ y, c ó r ấ t nhi ề u lo ạ i l ị ch s ử , nh ưng lịch sử chúng ta học ở đây là lịch sử loài người. 2 Tiết 1:   Bài 1: MỞ ĐẦU SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ 1. Lịch sử là gì ? - Là những gì diễn ra trong quá khứ.     C ó ph ả i ngay t ừ khi m ớ i xu ất hiện con người, cây cỏ, m ọi vật đều có hình dạng như ngày nay ? S ự v ậ t, con ng ư ờ i, l à ng x ó m, ph ố ph ư ờ ng, đ ấ t n ư ớ c đ ề u tr ả i qua qu á tr ì nh h ì nh th à nh, ph á t tri ể n v à bi ến đổi  quá khứ  lịch sử.  Lịch sử là gì? 3 Bài 1: MỞ ĐẦU SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ 1. Lịch sử là gì ?   L ị ch s ử lo à i ng ư ờ i nghi ê n c ứu những vấn đề gì ? - Là những gì diễn ra trong quá khứ. - L à m ộ t khoa h ọ c, t ì m hi ể u v à kh ôi  - Nghi ê n c ứ u to à n b ộ ho ạ t đ ộ ng c ủa phục lại quá khứ của con người và xã con người. hội loài người.   Có gì khác nhau giữa lịch sử một con ng ư ờ i v à l ị ch s ử x ã h ộ i lo ài người?  - Con người: cá thể  - Lo à i ng ư ờ i: t ậ p th ể , li ê n quan đ ến tập thể.   L ị ch s ử l à nh ữ ng g ì đ ã di ễ n ra trong qu á kh ứ . L ị ch s ử m à ch ú ng ta học là lịch sử loài người. Tiết 1:    4 Bài 1: MỞ ĐẦU SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ 1. Lịch sử là gì ?   Nhìn vào tranh, em thấy khác với lớp học ở trường em như thế nào? - Là những gì diễn ra trong quá khứ. - L à m ộ t khoa h ọ c, t ì m hi ể u v à kh ôi  - Thấy được sự khác biệt so với ngày phục lại quá khứ của con người và xã nay như: lớp học, thầy trò, bàn ghế… hội loài người. 2. Học lịch sử để làm gì? Tiết 1:     5 Bài 1: MỞ ĐẦU SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ 1. Lịch sử là gì ?   Theo em, ch ú ng ta c ó c ầ n bi ết nh ữ ng thay đ ổ i đ ó kh ô ng ? T ạ i sao - Là những gì diễn ra trong quá khứ. - L à m ộ t khoa h ọ c, t ì m hi ể u v à kh ôi lại có những thay đổi đó ? phục lại quá khứ của con người và xã  - Nh ữ ng thay đ ổ i đ ó ch ủ y ế u do con người tạo nên. hội loài người.   Học lịch sử để làm gì ? 2. Học lịch sử để làm gì? - Đ ể bi ế t c ộ i ngu ồ n t ổ ti ê n, qu ê   Học lịch sử đế quý trọng, biết ơn hương, dân tộc mình, hiểu cuộc sống nh ữ ng ng ư ờ i đ ã l à m n ê n cu ộ c s ống đ ấ u tranh, lao đ ộ ng v à s á ng t ạ o c ủa ng à y nay v à ch ú ng ta ph ả i l à m t ốt nhi ệ m v ụ c ủ a m ì nh đ ể đư a đ ấ t n ư ớc loài người. - Đ ể hi ể u nh ữ ng g ì ch ú ng ta đang tiến lên hơn nữa. th ừ a h ư ở ng c ủ a cha ô ng trong qu á khứ và xác định mình cần phải làm gì cho tương lai. Tiết 1:       6 Bài 1: MỞ ĐẦU SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ 1. Lịch sử là gì ?   T ạ i sao ch ú ng ta l ạ i bi ế t r õ v ề cuộc sống của ông bà, cha mẹ ? - Là những gì diễn ra trong quá khứ. - L à m ộ t khoa h ọ c, t ì m hi ể u v à kh ôi  - D ự a v à o nh ữ ng l ờ i m ô t ả đư ợc phục lại quá khứ của con người và xã truyền từ đời này qua đời khác. hội loài người.   D ự a v à o đ â u đ ể bi ế t v à d ự ng l ại lịch sử ? 2. Học lịch sử để làm gì? - Đ ể bi ế t c ộ i ngu ồ n t ổ ti ê n, qu ê h ư ơng,  * Tư liệu Lịch sử (Sử liệu): dân tộc mình, hiểu cuộc sống đấ u tranh,  - C á c kho truy ệ n d â n gian: Truy ền lao động và sáng tạo của loài người. thuyết, Thần thoại, Cổ tích… - Đ ể hi ể u nh ữ ng g ì ch ú ng ta đ ang th ừa  - Những di tích, đồ vật của người xưa hưởng của cha ông trong quá khứ và xác còn giữ được. định mình cần phải làm gì cho tương lai. 3. Dựa vào đâu để biết và dựng lại  - Nh ữ ng b ả n ghi, s á ch v ở , in, kh ắc bằng chữ viết… lịch sử ? Tiết 1:           - Tư liệu truyền miệng. - Tư liệu hiện vật (di tích và di vật). - Tài liệu chữ viết, 7 Bài 1: MỞ ĐẦU SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ 1. Lịch sử là gì ?   Quan sát 2, theo em, đó là loại tư liệu lịch sử nào ? - Là những gì diễn ra trong quá khứ. - L à m ộ t khoa h ọ c, t ì m hi ể u v à kh ôi   Bia đá thuộc loại gì ? phục lại quá khứ của con người và xã   Tại sao gọi đó là bia tiến sĩ ? hội loài người. Tiết 1:           2. Học lịch sử để làm gì ? - Đ ể bi ế t c ộ i ngu ồ n t ổ ti ê n, qu ê h ư ơng, dân tộc mình, hiểu cuộc sống đấ u tranh, lao động và sáng tạo của loài người. - Đ ể hi ể u nh ữ ng g ì ch ú ng ta đ ang th ừa hưởng của cha ông trong quá khứ và xác định mình cần phải làm gì cho tương lai. 3. Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử ? - Tư liệu truyền miệng. - Tư liệu hiện vật (di tích và di vật) - Tài liệu chữ viết. 8 Bài 1: MỞ ĐẦU SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ 1. Lịch sử là gì ?   Quan sát 7, theo em, đó là loại tư liệu lịch sử nào ? - Là những gì diễn ra trong quá khứ. - L à m ộ t khoa h ọ c, t ì m hi ể u v à kh ôi phục lại quá khứ của con người và xã hội loài người. Tiết 1:           2. Học lịch sử để làm gì? - Đ ể bi ế t c ộ i ngu ồ n t ổ ti ê n, qu ê h ư ơng, dân tộc mình, hiểu cuộc sống đấ u tranh, lao động và sáng tạo của loài người. - Đ ể hi ể u nh ữ ng g ì ch ú ng ta đ ang th ừa hưởng của cha ông trong quá khứ và xác định mình cần phải làm gì cho tương lai. 3. Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử ? - Tư liệu truyền miệng. - Tư liệu hiện vật (di tích và di vật). - Tài liệu chữ viết. 9 Bài 1: MỞ ĐẦU SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ 1. Lịch sử là gì ?   Phim t ư li ệ u thu ộ c lo ạ i t ư li ệu lịch sử nào ? - Là những gì diễn ra trong quá khứ. - L à m ộ t khoa h ọ c, t ì m hi ể u v à kh ôi phục lại quá khứ của con người và xã hội loài người. Tiết 1:           2. Học lịch sử để làm gì ? - Đ ể bi ế t c ộ i ngu ồ n t ổ ti ê n, qu ê h ư ơng, dân tộc mình, hiểu cuộc sống đấ u tranh, lao động và sáng tạo của loài người. - Đ ể hi ể u nh ữ ng g ì ch ú ng ta đ ang th ừa hưởng của cha ông trong quá khứ và xác định mình cần phải làm gì cho tương lai. 3. Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử ? - Tư liệu truyền miệng. - Tư liệu hiện vật (di tích và di vật). - Tài liệu chữ viết. 10 Bài 1: MỞ ĐẦU SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ 1. Lịch sử là gì ?   Đ ể d ự ng l ạ i l ị ch s ử , ph ả i c ó nh ữ ng b ằ ng ch ứ ng c ụ th ể m à ch úng - Là những gì diễn ra trong quá khứ. - L à m ộ t khoa h ọ c, t ì m hi ể u v à kh ôi ta có thể t ì m l ại đư ợ c. Đ ó l à t ư li ệu. phục lại quá khứ của con người và xã Như ông cha ta th ư ờ ng n ó i: “ N ó i c ó sách, mách có chứng”, tức là phải có hội loài người. t ư li ệ u c ụ th ể m ớ i b ả o đ ả m đư ợ c đ ộ 2. Học lịch sử để làm gì ? tin cậy của lịch sử. - Đ ể bi ế t c ộ i ngu ồ n t ổ ti ê n, qu ê h ư ơng, dân tộc mình, hiểu cuộc sống đấ u tranh,   L ị ch s ử l à m ộ t m ô n khoa h ọc dựng lại toàn bộ hoạt động của con lao động và sáng tạo của loài người. - Đ ể hi ể u nh ữ ng g ì ch ú ng ta đ ang th ừa ng ư ờ i trong qu á kh ứ . M ỗ i ng ư ời hưởng của cha ông trong quá khứ và xác chúng ta đều phải học và biết lịch sử. định mình cần phải làm gì cho tương lai. Đ ể x â y d ự ng l ị ch s ử , c ó 3 lo ạ i t ư li ệ u: Truy ề n mi ệ ng, hi ệ n v ậ t, ch ữ 3. Dựa vào đâu để biết và dựng lại viết. lịch sử ? - Tư liệu truyền miệng. - Tư liệu hiện vật (di tích và di vật). - Tài liệu chữ viết. 11 Tiết 1:           Tiết 1:           Bài 1: MỞ ĐẦU SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ  1. Lịch sử là gì ? - Là những gì diễn ra trong quá khứ.  - L à m ộ t khoa h ọ c, t ì m hi ể u v à kh ôi phục lại quá khứ của con người và xã  hội loài người. 2. Học lịch sử để làm gì ?  - Đ ể bi ế t c ộ i ngu ồ n t ổ ti ê n, qu ê h ư ơng, dân tộc mình, hiểu cuộc sống đấ u tranh,  lao động và sáng tạo của loài người. - Đ ể hi ể u nh ữ ng g ì ch ú ng ta đ ang th ừa hưởng của cha ông trong quá khứ và xác  định mình cần phải làm gì cho tương lai. 3. Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử ? - Tư liệu truyền miệng. - Tư liệu hiện vật (di tích và di vật) - Tài liệu chữ viết.  CỦNG CỐ & HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:  Tr ì nh b à y m ộ t c á ch ng ắ n g ọn lịch sử là gì?  L ị ch s ử gi ú p em hi ể u bi ết những gì?  T ạ i sao ch ú ng ta c ầ n ph ả i h ọc lịch sử?  Giải thích danh ngôn: “Lịch sử là thầy dạy cuộc sống” Xi-xê-rông  Học bài, làm bài tập.  Chuẩn bị bài mới. 12 Tiết 1:           Bài 1: MỞ ĐẦU SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ  1. Lịch sử là gì ? - Là những gì diễn ra trong quá khứ.  - Là một khoa học, tìm hiểu và khôi phục lại quá khứ của con người và xã hội loài  người. 2. Học lịch sử để làm gì ? - Đ ể bi ế t c ộ i ngu ồ n t ổ ti ê n, qu ê h ư ơng,  dân tộc mình, hiểu cuộc sống đấ u tranh, lao động và sáng tạo của loài người.  - Đ ể hi ể u nh ữ ng g ì ch ú ng ta đ ang th ừa hưởng của cha ông trong quá khứ và xác định mình cần phải làm gì cho tương lai.  3. Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch  sử ? - Tư liệu truyền miệng. - Tư liệu hiện vật (di tích và di vật). - Tài liệu chữ viết. CỦNG CỐ & HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:  Tr ì nh b à y m ộ t c á ch ng ắ n g ọn lịch sử là gì?  L ị ch s ử gi ú p em hi ể u bi ết những gì?  T ạ i sao ch ú ng ta c ầ n ph ả i h ọc lịch sử?  Giải thích danh ngôn: “Lịch sử là thầy dạy cuộc sống” Xi-xê-rông  Học bài, làm bài tập,  Chuẩn bị bài mới. 13 Tiết 1: CỦNG CỐ:   Làm bài tập SGK  Lịch sử là một môn khoa học dựng lại toàn bộ hoạt động của con ng ư ờ i trong qu á kh ứ . M ỗ i ng ư ờ i ch ú ng ta đ ề u ph ả i h ọ c v à biết lịch sử. Để xây dựng lịch sử, có 3 loại tư liệu lịch sử: Truyền miệng, hiện vật, chữ viết. 14 Tiết 1: HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:         a/Bài vừa học: Trình bày một cách ngắn gọn lịch sử là gì? Lịch sử giúp em hiểu biết những gì? Tại sao chúng ta cần phải học lịch sử? Giải thích danh ngôn: “Lịch sử là thầy dạy cuộc sống” Xi-xê-rông? b/ Bài sắp học: Xem trước bài: “ Cách tính thời gian trong lịch sử” Trả lời các câu hỏi trong SGK. 15 16
- Xem thêm -