Tài liệu Bài giảng sơ lược về hợp chất có oxi của clo hóa học 10

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 272 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG HÓA HỌC LỚP 10 SƠ LƯỢC VỀ t HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA CLO i r lo i ô V a Cloru c o p i H i r t n e a v a i N Nước G Biên Soạn: Võ Thái Sang SƠ LƯỢC VỀ HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA CLO Nước Gia-ven Clorua vôi Thành phần Tính chất Ứng Dụng Điều chế Thành phần Tính chất Ứng Dụng Điều chế I. NƯỚC GIA-VEN 1. Thành phần: Nước Gia-Ven là dung dịch hỗn hợp muối NaCl và NaClO. NaCl HCl Natri clorua Axit clohiđric ? NaClO HClO Natri hipoclorit Axit hipoclorơ I. NƯỚC GIA-VEN 2. Tính chất: Tính chất vật lý: là chất lỏng màu vàng ngà, mùi hơi hắc. I. NƯỚC GIA-VEN 2. Tính chất: NaClO là muối của axit yếu HClO (yếu hơn cả axit H2CO3) , do đó trong không khí ẩm (có mặt CO2) sẽ xảy ra phản ứng: NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO Không bền ánh sáng HClO HCl + [O] Nước Gia-ven không nên để lâu trong không khí. I. NƯỚC GIA-VEN 2. Tính chất: NaClO Nước Gia-ven Tính oxi hóa mạnh Tính tẩy màu I. NƯỚC GIA-VEN 3. Ứng dụng: Tẩy màu, sát trùng, tẩy trắng vải, sợi, giấy, tẩy uế, khử trùng,… I. NƯỚC GIA-VEN 4. Điều chế: a. Trong phòng thí Điều nghiệm: chế khí clo Cho khí clo tác dụng với NaOH loãng ở nhiệt độ thường: Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O Nước Gia-ven dd NaOH Nước Gia-ven I. NƯỚC GIA-VEN 4. Điều chế: b. Trong công nghiệp: Điện phân dung dịch NaCl nồng độ 15 – 20% trong thùng điện phân không có màng ngăn. Điện phân dung dịch 2NaCl + 2H2O 2NaOH + H2↑ + Cl2↑ không có màng ngăn Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O Nước Gia-ven I. NƯỚC GIA-VEN 4. Điều chế: b. Trong công nghiệp: I. NƯỚC GIA-VEN Cơ chế tạo thành nước Gia-ven: Cl2 + H2O HCl + HClO + 2NaOH NaCl + NaClO + 2H2O Nước Gia-ven II. CLORUA VÔI 1. Thành phần và cấu tạo:  Thành phần: CaOCl2 -1  Cấu tạo: Cl Ca O Clorua +1 Cl Hipoclorit CaOCl2 là muối hỗn tạp. Muối hỗn tạp là muối của một kim loại với nhiều loại gốc axit khác nhau. II. CLORUA VÔI 2. Tính chất: Tính chất vật lý: là chất bột màu trắng, xốp. Tính chất hóa học: Trong không khí clorua vôi tác dụng dần với CO2 và hơi nước: 2CaOCl2 + CO2 + H2O → CaCO3↓+ CaCl2 + 2HClO Clorua vôi không nên để lâu trong không khí Tính oxi hóa mạnh: CaOCl2 + HCl → CaCl2 + Cl2↑ + H2O Clorua vôi Đây cũng là một phản ứng điều chế khí clo. II. CLORUA VÔI 3. Ứng dụng:  Tẩy trắng vải, sợi, giấy.  Tẩy uế.  Xử lý các chất độc bảo vệ môi trường.  Tinh chế dầu mỏ,… II. CLORUA VÔI 4. Điều chế: Khi cho clo tác dụng với vôi tôi (sữa vôi) ở 30oC thu được clorua vôi: Cl2 + Ca(OH)2 → CaOCl2 + H2O Cơ chế của phản ứng: Cl2 + H2O OH + H – Cl Ca OH + H – OCl HCl + HClO Cl + H2O O Cl + H2O Ca BÀI TẬP 1. Chọn câu trả lời đúng: Nước Gia-ven là hỗn hợp các chất nào sau đây? A. HCl, HClO, H2O. B. NaCl, NaClO4, H2O. C. NaCl, NaClO3, H2O. D. NaCl, NaClO, H2O. BÀI TẬP 2. Trong phòng thí nghiệm có các hóa chất: NaCl tinh thể, MnO2, NaOH, H2SO4 đặc và nước cất, các dụng cụ cần thiết coi như có đủ. Ta có thể điều chế được nước Gia-ven không? Nếu được hãy viết các phản ứng để tạo thành nước Gia-ven? H2SO4 đặc + NaCl tinh thể → NaHSO4 + HCl khí Hòa tan khí HCl vào nước cất ta được dd HCl đặc. 4HCl + MnO2 MnCl2 + Cl2 + 2H2O Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2O BÀI TẬP 3. Chọn câu trả lời đúng: Clorua vôi được sử dụng nhiều hơn nước Gia-ven vì: A. Clorua vôi rẻ tiền hơn. B. Clorua vôi dễ bảo quản và dễ chuyên chở hơn. C. Clorua vôi có hàm lượng hipoclorit cao hơn. D. Cả A, B và C. BÀI TẬP 4. Chọn câu trả lời đúng: Nước giaven được dùng để tẩy trắng vải sợi vì: A. Có khả năng hấp thụ màu. B. Có tính axit mạnh. C. Có tính khử mạnh. D. Có tính oxi hoá mạnh.
- Xem thêm -