Tài liệu Bài giảng số 1 trong phép nhân và phép chia toán 2

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 100 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Toán: SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA 1. Phép nhân có thừa số 1 a) 1 x 2 = 1 + 1 = 2, vậy 1 x 2 = 22 1 x 3 = 1 + 1 + 1 = 3, vậy 1 x 3 = 33 1 x 4 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4, 4 vậy 1 x 4 = 4. Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó. Toán SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA b) 2 x 1 = 2 3x1= 3 4x1= 4 Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. Toán SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA 2. Phép chia cho 1 1 x 2 = 2, vậy 2 : 1 = 2 1 x 3 = 3, vậy 3 : 1 = 3 1 x 4 = 4, vậy 4 : 1 = 4. 4 Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó. Toán: SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA 1. Phép nhân có thừa số 1. a, 1 x 2 = 1 + 1 = 2 Vậy 1x2=2 2x1= 2 Vậy 1x3=3 3x1= 3 1 x 4 = 1 + 1 + 1 +1 = 4 Vậy 1x4=4 4x1= 4 1x3=1+1+1=3 * Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó. b, 2x1=2 3x1=3 4x1= 4 * Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. 2. Phép chia cho 1. 1x2= 2 Vậy 2:1= 2 1x3= 3 1x4= 4 Vậy Vậy 3:1= 3 4:1= 4 * Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó. Toán SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA 1 Tính nhẩm: 1x2= 2 1x3= 3 1x5= 5 2x1= 2 3x1= 3 5x1= 5 1x1= 1 2:1= 2 3:1= 3 5:1= 5 1:1= 1 SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA 2 Sè ? 1 x2=2 5x 1 =5 2 x1=2 5: 1 =5 3 :1=3 4 x1=4 Toán SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA 3 Tính: a) 4 x 2 x 1 = 8 x 1 = 8 b) 4 : 2 x 1 = 2 x 1 = 2 a) 4 x 6 : 1 = 24 : 1 = 24 SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA Trß ch¬i: Thi ®iÒn nhanh dÊu X hoÆc : vµo chç chÊm: 4 …X: 2 … 1 = 8 X : …X: 2 … 1 = 2 4 6X: … :1 … 3 = 2 X 6 :X… 1 … 3 = 18 Toán SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó. Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó.
- Xem thêm -