Tài liệu Bài giảng sinh lý bệnh tuần hoàn

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 504 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

SINH LYÙ BEÄNH ÑAÏI CÖÔNG CHÖÙC NAÊNG GAN ThS. Đỗ Minh Quang Muïc Tieâu Giaûi thích cô cheá gaây roái loaïn chöùc naêng chuyeån hoaù Glucid, Protid vaø Lipid trong beänh lyù suy chöùc naêng gan Giaûi thích caùc cô cheá gaây vaøng da Giaûi thích cô cheá hình thaønh dòch coå tröôùng trong xô gan Neâu 3 giaû thuyeát veà cô cheá gaây hoân meâ gan Nhắc lại về mô học và giải phẩu bệnh của gan Thay đổi mô học cuả tiểu thùy gan trong xơ gan Sự tắt nghẽn sau xoang Các thông nối tĩnh mạch cửa tĩnh mạch chủ ROÁI LOAÏN CHÖÙC NAÊNG CHUYEÅN HOÙA TRONG BEÄNH LYÙ ÔÛ GAN ROÁI LOAÏN CHUYEÅN HOÙA CARBO-HYDRATE Tình traïng taêng ñöôøng huyeát vaø roái loaïn dung naïp glucose Tình traïng khaùng insulin do : - Giaûm khoái löôïng teá baøo gan - Khieám khuyeát ôû thuï theå vôùi insulin ôû teá baøo gan Glucose vaøo thaúng tuaàn hoaøn chung qua caùc thoâng noái cöûa chuû  ROÁI LOAÏN CHUYEÅN HOÙA CARBO-HYDRATE]  Tình traïng giaûm ñöôøng huyeát • Giaûm quaù trình taân taïo glucose • Insulin maùu taêng do khoâng ñöôïc gan baát hoaït • Giaûm döï tröõ vaø toång hôïp glucogen ôû gan ROÁI LOAÏN CHUYEÅN HOÙA ACID AMINE VAØ NH3 Roái loaïn chuyeån hoùa acid amine - Caùc acid amine nhaân thôm taêng (do giaûm chuyeån hoùa ôû gan) - Caùc acid amine coù chuoãi phaân nhaùnh giaûm ( do chuyeån hoùa ôû cô) -> Thay ñoåi tyû leä (acid amine nhaân thôm / acid amine coù chuoãi phaân nhaùnh) trong maùu ROÁI LOAÏN CHUYEÅN HOÙA ACID AMINE VAØ NH3  Roái loaïn chuyeån hoùa NH3 • NH3 trong maùu ôû beänh nhaân xô gan taêng cao do 5 cô cheá sau: ROÁI LOAÏN CHUYEÅN HOÙA PROTEIN Giaûm toång hôïp albumine do :  - Giaûm soá löôïng vaø chaát löôïng teá baøo gan  - Giaûm löôïng Acid amine ñöôïc cung caáp töø böõa aên  - Albumine maát vaøo dòch coå tröôùng ROÁI LOAÏN CHUYEÅN HOÙA PROTEIN Giaûm toång hôïp caùc yeáu toá ñoâng maùu - Giaûm toång hôïp caùc yeáu toá I,II,V,VII,VIII,IX,X,XII,XIII - Yeáu toá II,VII,IX,X giaûm nghieâm troïng neáu coù keøm giaûm haáp thu vitamine K Taïo ra moät soá chaát phaûn öùng ôû giai ñoaïn caáp - C reactive protein - Hapto globin - Cerulo plasmin - Transferin ROÁI LOAÏN CHUYEÅN HOÙA LIPID  Caùc cô cheá gaây ra gan nhieãm môõ ROÁI LOAÏN CHÖÙC NAÊNG CHOÁNG ÑOÄC Giaûm toác ñoä thanh thaûi thuoác qua gan do giaûm löôïng enzyme Giaûm khaû naêng baát hoaït caùc hormone cuûa cô theå bieåu hieän beänh lyù - Estrogen taêng -> daáu sao maïch, ruïng loâng, teo tinh hoaøn -> Estradiol - Androstenedione taêng -> Estrone - Testosterone taêng -> Chöùng vuù to ở đàn ông Vàng Da Sơ đồ chuyển hóa Bilirubin Vàng Da Định Nghĩa: - Vàng da là tình trạng tăng bilirubin trong máu , ngấm vào tổ chức da và niêm mạc Vàng Da Cơ chế sinh bệnh: Vàng da do tăng sản xuất bilirubin - Huyết tán nội mạch -> tốc độ sản xuất Bilirubin vượt quá khả năng thu nhận của tế bào gan - Một số tìng trạng bệnh lý đi kèm làm cho vàng da tăng : sốt, nhiễm trùng thiếu oxi. Vàng Da Cơ chế sinh bệnh: Vàng da do rối loạn trong các tấ bào gan Vàng do rối loạn của quá trình thu nhận bilirubin - - Một số thuốc tương tranh với protein Y và Z (Flavaspidic acid, novobiocin…) Một số trường hợp của hội chứng Gilbert Vàng Da Cơ chế sinh bệnh: Vàng da rối lọan quá trình liên hợp Bilirubin - Vàng da ở trẻ sơ sinh từ ngày 2 đến 5 sau sinh . Do thiếu Glucuronosyl Transferase -> vàng da nhiều hơn Trẻ sơ sinh + bệnh lý huyết tán -> vàng . Trẻ thiếu tháng . da nhân Vàng Da Cơ chế sinh bệnh: Vàng da rối lọan quá trình liên hợp Bilirubin - Vàng da do thiếu men GT di truyền . Hội chứng Gilbert . Hội chứng Crigler Najjar
- Xem thêm -