Tài liệu Bài giảng sinh lý bệnh chức năng thận

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 882 |
  • Lượt tải: 3
bangnguyen-hoai

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

Chöùc naêng Thaän  Baøi xuaát nhöõng chaát caën baõ cuûa chuyeån hoùa cô theå, ñaøo thaûi chaát ñoäc thoâng qua quaù trình thaønh laäp nöôùc tieåu  Duy trì söï haèng ñònh noäi moâi : ñieàu hoaø caân baèng nöôùc, caân baèng acid-base vaø noàng ñoä caùc chaát ñieän giaûi trong huyeát töông Chöùc naêng khaùc cuûa Thaän  Taân sinh ñöôøng khi bò ñoùi keùo daøi  Saûn xuaát renin giuùp ñieàu hoøa huyeát aùp vaø erythropoietin kích thích saûn xuaát hoàng caàu  Toång hôïp cholecalciferol  vitamin D Vò trí cô theå hoïc cuûa Thaän Cô theå hoïc Figure 25.3b Ñôn vò Thaän (Nephron)  Nephron laø ñôn vò caáu truùc vaø chöùc naêng ñeå thaønh laäp nöôùc tieåu, bao goàm:  Caàu thaän – nôi maùu ñöôïc loïc  OÁng thaän – dòch loïc ñöôïc taùi haáp thu vaø baøi tieát ñeå trôû thaønh nöôùc tieåu Ñôn vò Thaän (Nephron) Maøng loïc caàu thaän Maøng loïc caàu thaän  Maøng loïc ngaên caùch giöõa maùu vaø nang Bowman  Goàm 3 lôùp:  Teá baøo noäi maïc mao maïch caàu thaän  Lôùp maøng ñaùy (maøng cô baûn)  Lôùp teá baøo coù chaân giaû (podocyte) Maøng loïc caàu thaän Maøng loïc caàu thaän Cô cheá thaønh laäp nöôùc tieåu  Thaønh laäp nöôùc tieåu vaø ñieàu chænh noàng ñoä caùc chaát trong maùu lieân quan ñeán 3 phöông thöùc:  Loïc taïi caàu thaän  Taùi haáp thu  Baøi tieát (secretion) Aùp löïc loïc Aùp löïc loïc ñöôïc tính theo coâng thöùc : Pl = Pc - ( Pk + Pn ) Trong ñoù  Pl : laø aùp löïc loïc.  Pc : laø aùp maùu taïi mao maïch caàu thaän.  Pk : laø aùp löïc keo cuûa maùu trong mao maïch caàu thaän.  Pn : laø aùp löïc thuûy tónh cuûa nang Bowmann. Ñoä thanh loïc caàu thaän (GFR) Ñieàu hoøa ñoä loïc caàu thaän  3 cô cheá kieåm soaùt GFR  Töï ñieàu hoøa taïi thaän  Thaàn kinh  Noäi tieát (heä thoáng renin-angiotensin) Nghieäm phaùp thanh thaûi  Heä soá thanh thaûi cuûa moät chaát laø theå tích huyeát töông ñöôïc loïc saïch chaát ñoù trong moät phuùt  Nghieäm phaùp thanh thaûi ñöôïc duøng ñeå:  Xaùc ñònh chính xaùc GFR  Phaùt hieän toån thöông caàu thaän Nghieäm phaùp thanh thaûi C = UV/P C = heä soá thanh thaûi U = noàng ñoä (mg/ml) cuûa chaát khaûo saùt/ nöôùc tieåu V = löu löôïng nöôùc tieåu (ml/min) P = noàng ñoä (mg/ml) cuûa chaát khaûo saùt/ huyeát töông Ñaëc ñieåm vaät lyù cuûa nöôùc tieåu  pH  hôi acid (pH 6) trong khoaûng 4.5 ñeán 8.0  Tyû troïng  töø 1.001 ñeán 1.035  Phuï thuoäc noàng ñoä caùc chaát hoøa tan Thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa nöôùc tieåu  Nöôùc tieåu coù 95% laø nöôùc vaø 5% laø chaát hoaø tan  Saûn phaåm nitô pheá thaûi bao goàm urea, uric acid, vaø creatinine  Nhöõng chaát hoøa tan khaùc bao goàm:  Ion natri, kali, phosphate, vaø sulfate  Ion calci, magne, vaø bicarbonate  Noàng ñoä cao baát thöôøng cuûa baát kyø thaønh phaàn naøo trong nöôùc tieåu coù theå laø daáu hieäu beänh lyù
- Xem thêm -